Araştırma - Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Nedir?

Üsküdar Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış yürütücüler tarafından hazırlanan ve Üsküdar Üniversitesinin BAP kaynaklarından desteklenmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna sunulan bilimsel araştırma projeleridir.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) yönergesi,  Üsküdar Üniversitesi BAP Komisyonuna sunulan projelerin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasında uygulanacak kurallar ve ilkeler ile bu sürecin tamamını takip eden BAP Komisyonunun görev, yetki ve sorumluluklarını belirler.

Proje Kategorilerimiz

1. Yönlendirilmiş Proje: Ülkenin ve/veya Üsküdar Üniversitesi’nin bilim politikasına ve/veya kurumsal ihtiyacına uygun olarak konusu, kapsamı, ihtiyaçları, bütçesi ve gerektiğinde yürütücüsü ve araştırma grubu Rektörlük ve/veya ilgili akademik birim yönetimleri tarafından önerilen ve BAP Komisyonu tarafından son hali belirlenen araştırma veya geliştirme projeleridir. Proje süresi en fazla 18 ay olarak belirlenmiştir.

2. Bağımsız Araştırma Projeleri: Proje yürütücülerin hazırladıkları kişisel veya disiplinler arası ya da Üsküdar Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların da katılımı ile oluşturulmuş, temel amacı bir akademik birimin alt yapısını geliştirmek olmayıp, doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan projeleridir. Proje süresi en fazla 18 ay olarak belirlenmiştir.

3. Lisansüstü Tez Projeleri: Üsküdar Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü ve merkezlerde yüksek lisans, doktora eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde yürüttükleri araştırma projeleridir ve yürütücüsü tez danışmanıdır. Lisansüstü eğitimin herhangi bir nedenle yürütülememesi veya sona ermesi halinde, yürütücü, proje grubunun değişikliği veya projenin iptali için Komisyona başvurur. Proje süresi en fazla 18 ay olarak belirlenmiştir. Bu kategorideki projelerde lisansüstü tez öğrencisi; Kurum personeli ise proje bütçesinin %80 kurum, %20 tez öğrencisi, Kurum personeli değil ise proje bütçesinin %50 kurum, %50 tez öğrencisi tarafından desteklenecektir.

>>   Başvuru, izleme ve sonuçlandırma süreçleri ile ilgili akış diyagramı için tıklayınız   <<

Formlar

Proje Başvuru Formu

Hakem Değerlendirme Formu

Proje Destekleme Sözleşmesi

Ara Rapor Formu

Sonuç Raporu Formu

Ara Rapor / Sonuç Raporu Değerlendirme Formu

Proje Bütçe Formu