Araştırma - Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

T.C.
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam
Madde 1 (1) Bu yönerge Üsküdar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonuna sunulan projelerin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasında uygulanacak kurallar ve ilkeler ile bu sürecin tamamını takip eden BAP Komisyonunun görev, yetki ve sorumluluklarını belirler.

Dayanak
Madde 2 (1) Bu yönerge, 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği” ve 16.07.2020 tarih ve 31187 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Madde 3 (1) Bu yönerge, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış yürütücüler tarafından hazırlanan ve Üsküdar Üniversitesinin BAP kaynaklarından desteklenmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna sunulan bilimsel araştırma projelerini kapsar.

Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede adı geçen,

a)  Koordinatör: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu ve faaliyetlerinin Üsküdar üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu yönergede belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi, 
b)  Komisyon: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Birim yöneticisin önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen en az yedi en çok on bir öğretim üyesi ve Mali İşler Daire Başkanlığı’ndan bir temsilci ile oluşan Üsküdar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nu,
c)  Komisyon başkanı: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısını,
d)  Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü İdari Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimi, 
e)  Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında, sonuçlarının bilime, uluslararası veya ulusal ölçüde katkı yapması ve ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen ve Üsküdar Üniversitesi kaynakları ile desteklenen projeleri,
f)  Proje ekibi: Proje yürütücüsü, araştırmacı(lar), yardımcı personel(ler) ve danışmanlardan oluşan ekibi,
g)  Proje yürütücüsü: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, Üsküdar Üniversitesi ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek Üsküdar Üniversitesi’nde görevli öğretim üyelerini,
h)  Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde gösterilen, ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, projenin bilimsel ve teknik sorumluluğunu paylaşan, sonuç raporunda adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki araştırmacıları
i)  Yardımcı personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, proje süresiyle sınırlı olarak ve işvereni Üsküdar Üniversitesi olmak üzere istihdam edilen, sonuç raporunda adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personeli,
j)  Danışman: Gerek duyulduğunda, projenin uzmanlık gerektiren özel veya yan konularından birinde bilgisinden yararlanılan araştırmacı veya uzmanı,
k)  İlgili Akademik Birim Yönetimleri: Rektörlük, dekanlıklar, enstitü müdürlükleri, yüksekokul müdürlükleri, araştırma ve uygulama merkezi müdürlüklerini,
l)  Hakem: Sunulan projelerin ve gerektiğinde proje gelişme ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan ve projelerin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan öğretim üyelerini,
m) EBYS: Kurum içi yazışmalarda kullanılan elektronik belge yönetim sistemini ifade eder.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu
Madde 5 

(1) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Birim yöneticisin önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen en az yedi en çok on bir öğretim üyesi ve Mali İşler Daire Başkanlığı’ndan bir temsilci ile komisyon kurulur. Komisyon üyelerinin görev süresi dört yıldır. Komisyondaki üye sayısı tek sayıdan oluşmakla birlikte, süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Komisyon üyelerinin herhangi bir nedenle üniversite ile ilişkisi kesilmesi halinde komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Komisyon yılda en az iki defa çağrı dönemlerinin sonunda olmak kaydıyla toplanır. Komisyon en az üye tam sayısının yarısının katılımı ile toplanır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır.
(2) Komisyon, 2. ve 3. Maddelerde belirtilen Amaç ve Kapsam doğrultusunda bilimsel araştırma proje başvurularının değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, izlenmesi, dondurulması, iptali ve sonuçlandırılması görevlerine ve bu yönergenin ekleri olan formların ve belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesine ilişkin yetki ve sorumluluklara sahiptir.
(3) Komisyon tarafından alınan bütün kararlar Mütevelli heyet Başkanlığı ve Rektörün onayına sunulur.
(4) Komisyon tarafından tavsiye edilen projelerden hangisi/hangilerinin ne oranda destekleneceğine Mütevelli Heyeti Başkanlığı karar verir.
(5) BAP Koordinatörü; Bu Yönergenin uygulanmasında,

a)  Komisyon toplantı tarihlerini belirler ve toplantı gündemini hazırlar.
b)  Tüm proje faaliyetlerini kurul kararları doğrultusunda düzenleyerek ilgili birimlere bildirir.
c)  Projeler ile ilgili idari ve mali işlemlerin yapılmasını ve eşgüdümünü sağlar.
d)  Proje başvurularının Komisyon tarafından değerlendirilmesi öncesi hakemlere gönderilmesini organize eder.
e)  Proje yürütücüleri, hakemler ve başvurulan kurumlar arasındaki iletişim ve yazışmaları koordine eder.
f)  Proje gelişmeleri, bütçe kullanımları gibi etkinlikleri içeren çalışma raporlarını hazırlayarak Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısına sunar.

(6) Yönlendirilmiş projelerde Ar-Ge odaklarımız esas olmak şartıyla çağrı takvimi bulunmamaktadır.

Bilimsel Araştırma Proje Kategorileri 
Madde 6 (1)


a)  Yönlendirilmiş Proje: Ülkenin ve/veya Üsküdar Üniversitesi’nin bilim politikasına ve/veya kurumsal ihtiyacına uygun olarak konusu, kapsamı, ihtiyaçları, bütçesi ve gerektiğinde yürütücüsü ve araştırma grubu Rektörlük ve/veya ilgili akademik birim yönetimleri tarafından önerilen ve BAP Komisyonu tarafından son hali belirlenen araştırma veya geliştirme projeleridir. Proje süresi en fazla 24 ay olarak belirlenmiştir. 
b)  Bağımsız Araştırma Projeleri: Proje yürütücülerin hazırladıkları kişisel veya disiplinler arası ya da Üsküdar Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların da katılımı ile oluşturulmuş, temel amacı bir akademik birimin alt yapısını geliştirmek olmayıp, doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan projeleridir. Proje süresi en fazla 24 ay olarak belirlenmiştir. 
c)  Lisansüstü Tez Projeleri: Üsküdar Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü ve merkezlerde yüksek lisans, doktora eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde yürüttükleri araştırma projeleridir ve yürütücüsü tez danışmanıdır. Lisansüstü eğitimin herhangi bir nedenle yürütülememesi veya sona ermesi halinde, yürütücü, proje grubunun değişikliği veya projenin iptali için
Komisyona başvurur. Proje süresi en fazla 24 ay olarak belirlenmiştir. Bu kategorideki projelerde lisansüstü tez öğrencisi;
Kurum personeli ise proje bütçesinin %80 kurum, %20 tez öğrencisi, 
Kurum personeli değil ise proje bütçesinin %50 kurum, %50 tez öğrencisi tarafından desteklenecektir.

Proje Başvuruları 
Madde 7 

(1) BAP proje desteğinden yararlanmak için ilk olarak TÜBİTAK veya başka bir proje destek kurumuna başvurmuş olmak esastır. Mücbir sebeple, başka bir destek kurumuna başvurmaksızın doğrudan BAP proje desteğine başvuru yapılıyorsa Proje Başvuru Formu (EK-1)’unda yer alan gerekçe bölümüne detaylı şekilde açıklama yapılmalıdır.

Madde 8 
(1) Projeler, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından kullanılan başvuru formundan örnekle oluşturulan Proje Başvuru Formu (EK-1)’ye uygun olarak hazırlanır.
(2) Proje Başvuru Formu, form üzerindeki yönlendirmeler dikkate alınarak doldurulmalıdır.
(3) Gerekli olduğu hallerde başvuru formuna ilgili Etik Kurulu izni eklenmelidir.
(4) Başvuru formunda yer alan proje bütçesi hazırlanırken, gerekçelendirme için TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı için talep ettiği belgelere ek olarak ve satın alma biriminden proforma talep edilerek başvuru dosyasına eklenmelidir.
(5) Proje Başvuru Formuna (EK-1) uygun olarak hazırlanan başvuru dosyası Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü sekreterliğine gündeme alınmak üzere gönderilir.
(6) BAP Komisyonu’nda ön değerlendirmeyi geçen projeler için ilgili yürütücü tarafından EBYS süreci başlatılır. EBYS sürecini tamamlayan başvurular için ise hakem değerlendirme süreci Ek-2’nin doldurulmasını müteakip başlatılır.

Bütçe
Madde 9 

(1) Üniversitemizin Ar-Ge çalışmalarını artırmak ve geliştirmek için her yıl tekrar değerlendirmeye alınmak üzere Yönetim Kurulu’nca toplam BAP bütçesi ve her bir proje kategorisine ait    azami bütçe payı belirlenir.
(2) Proje yürütücüsü ilan edilen BAP desteği koşullarına göre başvurusunu yapabilecek, aldığı destek miktarı da akademik yılbaşında tanımlanmış toplam BAP bütçe desteğinden düşülecektir.
(3) Bir proje yürütücüsü, her akademik yıl içerisinde en fazla bir BAP desteğinden yararlanabilecektir.
(4) Her akademik yarıyıl başında üç kategorideki her bir proje için azami destek tutarı belirlenir.

Madde 9’da alınan tüm kararlar Mütevelli Heyet onayına tabidir.
Projelerin Değerlendirilmesi, Kabulü ve Desteklenmesi 

Madde 10
Her Akademik yılın Güz ve Bahar yarıyıllarının başında toplam iki kez olmak üzere başvurular alınarak aşağıdaki süreç izlenilir.

(1) Proje başvuru dosyası Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından BAP Komisyonuna sunulur. Bundan sonraki yazışmalar, BAP Komisyonu yoluyla yürütülür.
(2) Projeler, BAP Komisyonu tarafından gelen proje sayısı ve tarihine göre değerlendirilir.
(3) Proje önerileri komisyon tarafından ön değerlendirmeye tabii tutulur.
(4) Ön değerlendirmede yetersiz görülen projeler ile ilgili olarak gerekçesi ile birlikte proje yürütücüsüne EBYS üzerinden bilgi verilir. Kabul edilen projeler için ise hakem süreci başlatılmak üzere EBYS onayına tabii tutulur.
(5) EBYS sürecini tamamlanan projeler için hakem değerlendirme süreci BAP komisyonu tarafından başlatılır.
(6) Projelerin değerlendirilmesi ve seçiminde 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”in 7. Maddesinde belirtilen hususlarla birlikte, proje önerisinin; özgün olup olmadığı, yapılabilirliği, bilime ve uygulamaya katkısı, mali portresi ve bunun gerçekçiliği, ayrıntılı gider bütçesi (araç-gereç, malzeme, burs vb. giderleri) ve büyüklüğü gibi ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir.
(7) Hakemlerden, görüşlerini Hakem Değerlendirme Formu (EK-2)’na göre hazırlamaları istenilir. Değerlendirme en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde BAP Komisyonuna iletilmelidir.
(8) Hakem değerlendirme raporlarını müteakip BAP Komisyonu, BAP kaynaklarını da dikkate alarak desteklenmesi uygun bulunan projeler ile ilgili Yönetim Kurulu’na tavsiye kararını gönderir. Bu süreçte, gerektiğinde proje yürütücüsü sözlü sunuma çağrılabilir.
(9) BAP Komisyonu üyeleri kendi isimlerinin bulunduğu projelerin değerlendirilmesi ve karara bağlanması aşamasında, BAP Komisyonunun ilgili toplantısına katılamaz.
(10) Desteklenmesi onaylanan projelerin kabul yazısının proje yürütücüsüne tebliğinden sonra 15 (on beş) gün içinde proje yürütücüsü ile Proje Destekleme Sözleşmesi (EK-3) ve BAP Komisyonu tarafından onaylanan gider listesi imzalanır. Proje Yürütücüsünün olmadığı durumlarda (yurtdışında görevli ya da raporlu vs.) yetki verdiği araştırmacılardan birisi tarafından sözleşme imzalanır. Proje sözleşmesinin bir sureti proje yürütücüsüne verilir. Projenin başlama tarihi sözleşmede belirtilir. Geçerli bir neden olmaksızın süresi içinde sözleşmesi imzalanmayan projeler BAP Komisyonu kararı ile iptal edilebilir.
(11) Proje Yürütücüsü, sözleşmenin imzalanmasından sonra çalışma planına uygun olarak 30 gün içerisinde, bütçesine ve harcama kalemlerine uygun olarak satın alma talebinde bulunur. Sonrasında bütçe ve mali olanakların uygunluğu çerçevesinde satın alma işlemlerine başlanır.
(12) Proje yürütücüsü, projede ihtiyaç duyulan sarf malzemesi, makine-teçhizat, hizmet alımları için 24 Eylül 2014 tarih ve 29126 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Üsküdar Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nde belirtilen görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen proje yürütücüleri BAP Komisyonu kararı ile görevden alınabilir veya      projesi iptal edilebilir.
(13) Proje yürütücülerinin sorumluluğu olmaksızın gelişen şartlar nedeniyle, kabul edilen proje bütçesinin yetersiz kalması durumunda, proje yürütücüsünün başvurusu ile proje bütçesi revize edilme talebiyle BAP komisyonunun bilgisine ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
(14) Projeler kapsamında alınan her türlü malzeme (demirbaş, sarf vb), BAP Komisyonunca veya görevlendirilen ilgili birimlerce usulüne uygun şekilde kaydedilir ve projenin yürütüleceği ilgili akademik birime (dekanlık/ yüksekokul/ enstitü/ merkez) öncelikle proje yürütücüsü ve ekibinin kullanımı için devredilir. Proje yürütücüsü, proje kapsamında temin edilen sarf malzemeleri hariç, makine ve teçhizatı proje ihtiyacı için kullanımdan arta kalan zamanlarda benzer konuda çalışan araştırmacıların kullanımına açmak zorundadır. Proje yürütücüsü kullanılan makine ve teçhizatın korunması amacıyla cihazın doğru kullanılıp kullanılmadığını denetleyebilir ancak bu cihazları kullanacak araştırmacının çalışmasının bilimsel içeriğine müdahale edemez.
(15) BAP projesi ile alınan her türlü makine ve teçhizatın üniversitemiz içerisinde kullanılması esastır.

İzleme
Madde 11 

(1) Süresi bir yıldan fazla olan kabul edilmiş projelerin yürütücüleri projenin başlangıç tarihinden itibaren her altı ayın sonunda, Proje Destekleme Sözleşmesi’nde (EK-3) belirtilen tarihlerde Ara Raporu Formatı (EK-4)’e uygun biçimde gelişme raporunu EBYS üzerinden sisteme yüklemekle sorumludur.
(2) Ara Raporda, o dönemdeki çalışmalarda elde edilen sonuçlar, harcamalar ve İş Paketlerindeki ilerlemeler özetlenmelidir.
(3) Ara raporlar, Rapor Değerlendirme Formu’na (EK-5) uygun biçimde BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir. Ve gerektiğinde hakem görüşüne de başvurulabilir. BAP Komisyonu bu değerlendirmesinde projenin olumlu/yeterli veya olumsuz/yetersiz olduğu sonucuna ulaşır. Projeye desteğin devamı, Komisyonun projenin gelişimi hakkındaki olumlu/yeterli görüşüne bağlıdır.

Madde 12
(1) BAP Komisyonu; projelerdeki gelişmenin olumsuz/yetersiz bulunması durumunda bunun düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltmeye rağmen olumsuzluğun/yetersizliğin devamı halinde projeyi iptal edebilir veya proje yürütücüsünü /sorumlularını ve araştırıcılarını değiştirebilir. Proje yürütücüsünün görevden ayrılması, gelişme raporunun uyarıya rağmen zamanında verilmemesi, proje faaliyetleri ve takviminin iyi yürütülememesi, proje bütçesinin kötü kullanılması durumlarında da aynı işlemler uygulanır. Proje yürütücüsünün değiştiği durumlarda, bu yürütücü ile imzalanmış olan Proje Destekleme Sözleşmesi feshedilmiş sayılır ve yeni proje yürütücüsü ile tekrar sözleşme imzalanır.

Madde 13 
(1) Proje yürütücüsü, öngörülmüş kalemler için gerekçeli ek ödenek veya cari harcama ile makine-teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı ve diğer kalemler arasında gerekçeli ödenek aktarımı taleplerinde bulunabilir. Ek ödenek talep edilme zorunluluğu varsa bunun ortaya çıkış gerekçesi ve projeyle ilişkisi ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. İlgili talep gerekçeli rapor ile birlikte BAP komisyonunun bilgisine ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Ek ödenek talebi en fazla proje bütçesinin %50'si kadar olabilir. Talepler BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır ve ilgili tüm alım başvuruları bu karardan sonra yapılabilir.

Projenin Dondurulması ve İptali
Madde 14

(1) BAP Komisyonu, projenin gelişimine ilişkin raporlara dayanarak ya da mücbir sebepler nedeni ile projeyi kısmen ya da tamamen durdurabilir.
(2) Projenin İptali: Gelişimine ilişkin ara raporlarına dayanılarak BAP Komisyonunca yapılan değerlendirmeler sonucunda, nihai amaçlarına ulaşması imkânsız görülen, ya da dondurulma işlemi süresi sonunda sürdürülmesinin yararsız/imkânsız olduğu kararına varılan projelerin tüm işlemlerinin sonlandırılmasına karar verilebilir.

Sonuçlandırma
Madde 15 

(1) Bilimsel araştırma projeleri, projenin süresi içinde tamamlanmalıdır. Proje yürütücüsü proje süresinin bitiminden en geç bir ay önce BAP Komisyonundan gerekçeli ek süre isteyebilir. Ek süre talebi için en son gelişme raporu teslim edilmiş olmalıdır. Başvuru BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

Madde 16 
(1) Sözleşmede belirlenen proje bitim tarihini izleyen 3 (üç) ay içinde proje sonuç raporu, ekleriyle birlikte Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu Formatı (EK-6)’ya uygun ve varsa projeden hazırlanan tebliğler, makaleler vb. eklenerek BAP sekreterliğine teslim edilir ve BAP Komisyonuna sunulur. BAP Komisyonu, sunulan rapor ve eklerini Rapor Değerlendirme Formu (EK-5)’na uygun biçimde değerlendirir. Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde değişiklikler yapılması istenebilir veya sonra tekrar değerlendirilmeye alınabilir. Karar, proje yürütücüsüne yazılı olarak bildirilir. BAP Komisyonunun önerileri doğrultusunda revize edilen ve nihai hale gelen Sonuç Raporu, kabul tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde EBYS’ye yüklenmelidir.
(2) Proje sonuç raporunu teslim etme tarihine kadar Web of Science veya Scopus kapsamında ya da diğer uluslararası dizinlerce taranan hakemli dergilerde yayımlanmış proje sonuçlarını içeren makaleler de sonuç raporu içinde materyal, metot, analiz ve bilimsel sonuçları bağlamında kabul edilir. Proje sonuçlarının daha sonra yayımlanması durumunda, bu yayınların bir kopyası BAP Komisyonuna gönderilir. Lisansüstü tezler sonuç raporu olarak kabul edilebilir.
(3) Bilimsel araştıra Projesi (BAP) kapsamında desteklenen "Yönlendirilmiş Proje" ve "Bağımsız Araştırma Projeleri" için Web of Science veya Scopus kapsamına giren dergilerde projenin tamamlanmasına müteakip en geç 12 ay içerisinde projenden üretilmiş olması kaydıyla proje ekibi tarafından en az bir yayın kabul şartı aranmaktadır. 

Yaptırımlar
Madde 17 

(1) Proje yürütülmekte iken proje çalışmalarında bilimsel etiğe aykırılık saptandığında proje BAP Komisyonu kararı ile iptal edilir. Bu suretle projenin iptaline yol açan kişi veya kişiler beş yıl süreyle BAP proje desteğinden yararlanamaz. Aynı uygulama, proje bitiminden sonra proje verilerinin etik kurallara aykırı kullanılması halinde de geçerlidir.

Madde 18 
(1) Makul gerekçe olmaksızın, proje gelişme raporları, sonuç raporunu ve 16 maddenin 3. bendinde yer alan yayın koşulunu belirlenen süre içerisinde   gerçekleştirmeyen proje yürütücüleri 3 (üç) yıl süre ile yeni bir proje önerisinde bulunamaz ve teşvik yönergesinden faydalanamaz. Projesi iptal edilen ve/veya sonuç raporunu vermeyen veya proje sonuç raporu revizesi istendiği halde sonuç raporunu yenilemeyen ve EBYS’ ye yüklemeyen, proje yürütücüleri beş yıl süreyle yeni bir proje önerisinde bulunamaz. İptal edilen projeler kapsamında yapılan ödemeler kısmen veya tamamen, satın alınan cihaz ve malzemeler ise tamamen proje yürütücüsünden geri alınır ve geçerli usul ve esaslara uygun şekilde, proje konusuyla ilgili ya da bunlara ihtiyaç duyabilecek başka bir akademik birime devredilir.

Madde 19 
(1) Projeden üretilen yayın ve tezlerde, yayının yapıldığı dilde “Üsküdar Üniversitesi Bilimsel   Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir (Proje No: Yıl/ No)” dipnotu yer almalıdır.
(2) Yapılan yayınların bir kopyası BAP Komisyonuna sunulur.

Yürürlük ve Uygulama
Madde 20

(1) Bu yönergede yer almayan hususlarda yönergeye dayanak teşkil eden 26.11.2016 tarih ve   29900 sayılı ve 16.07.2020 tarih ve 31187 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 21 
(1) Bu Yönerge 21.11.2019 tarihli, 2019-31 sayılı Senato kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Madde 22 
(1) Bu Yönerge hükümleri, Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet ve Rektörü tarafından yürütülür.

BAP KOMİSYON ÜYELERİ

 

 • Prof. Dr. Muhsin KONUK- Rektör Yardımcısı- Başkan

 • Prof. Dr. Tayfun UZBAY- Tıp Fak. 

 • Prof. Dr. Sevim IŞIK- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak  

 • Prof. Dr. Tunç ÇATAL- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak

 • Prof. Dr. Ahmet USTA- Tıp Fak. 

 • Prof.Dr. Barış METİN- İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.       

 • Doç. Dr. Emel SERDAROĞLU KAŞIKÇI- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

 • Doç. Dr. Pınar ASLAN- İletişim Fak.

 • Dr. Öğr. Üyesi Salih TUNCAY- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu-Koordinatör                                           

 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURAN- İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.                                                     

 • Dr. Öğr. Üyesi Feride KULALI- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu                                           

 • Dr. Öğr. Üyesi Didem CEYLAN- Sağlık Bilimleri Fak. 

 • Emine DÖNMEZ- Mali İşler Daire Başkanı

 

>>   Başvuru, izleme ve sonuçlandırma süreçleri ile ilgili akış diyagramı için tıklayınız   <<

Formlar

Proje Başvuru Formu

Bütçe Formu

Proje Başvurusu Hakem Değerlendirme Formu

Proje Destekleme Sözleşmesi

Ara Rapor Formu

Sonuç Raporu Formu

Ara Raporu Hakem Değerlendirme Formu

Sonuç Raporu Hakem Değerlendirme Formu