Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı- Hakkında

  • Üniversitemizin kuruluşunda belirlenen hedefler doğrultusunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
  • Yönetim ve hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,
  • Üniversitenin eğitim hizmetlerini etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
  • Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarını değerlendirmek,
  • Üniversitenin belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak,
  • Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
  • Üniversitenin performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

Kurumsal-Stratejik Plan (2024-2028)