Öğrenci - Çift Anadal & Yandal

Çift Anadal Programı (ÇAP): Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans veya ön lisans programında, ön lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir ön lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak diploma almalarını sağlayan programdır.

Yandal Programı: Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak sertifika almalarını sağlayan programdır.

Çift Anadal / Yandal işlemleri "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve Üsküdar Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi ve Yan dal Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Başvuru Koşulları (ÇAP)

  1. Öğrenci ikinci ana dal diploma programına, anadal lisans diploma programının (yılda bir kez olmak üzere akademik yılın başında) en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında, anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
  2. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3,25 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
  3. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
  4. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 3.25 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Başvuru Koşulları (Yandal)

  1. Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
  2. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 3,00 olması gerekir.
  3. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde Yandal yapılabilecek bölümler aşağıdaki gibidir.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji
Psikoloji (İngilizce)
Sosyoloji

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Biyomühendislik (İngilizce)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
Adli Bilimler

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet

Çift Anadal Kayıt Silme

Öğrencilerin aşağıda belirtilen hallerde ÇAP’tan kaydı silinir:

a)ÇAP eğitimi süresince anadal programındaki GANO bir defaya mahsus olmak üzere 2,50’ye kadar düşebilir. GANO ikinci kez 2,72’nin altına düşen öğrencilerin ÇAP’tan kaydı silinir.
b) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders kaydı yapmayan öğrencinin ÇAP’tan kaydı silinir.
c) ÇAP’tan herhangi bir sebeple kaydı silinen veya çıkan öğrenciler tekrar ÇAP’a başvuramazlar.

Çift Anadal Ek Süre

Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılından itibaren 2547 sayılı kanunun 44’üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. (Madde 44/c: Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar)

Yandal Kayıt Silme

Öğrencilerin aşağıda belirtilen hallerde yandal programından kaydı silinir:

a)Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki not ortalamasının en az 2,30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

b) Yandal programında iki yarıyıl üst üste ders kaydı yapmayan öğrencinin Yandal programından kaydı silinir.

Yandal Ek Süre

Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ilgili fakültenin yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.

Mezuniyet

Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2,72 ve başarı ile tamamladığı AKTS’nin lisans bölümleri için 240, ön lisans programları için 120 olması gerekir. 

Bölümlere göre ÇAP tablosu için tıklayınız.

Bölümlere Göre Yan Dal tablosu için tıklayınız.

Çift Anadal başvurusu için tıklayınız.

Yandal başvurusu için tıklayınız.

Üniversitemiz Senato Kararı ile Çift Anadal (ÇAP) başvurularının lisans bölümlerinde yılda bir kez olmak üzere akademik yılın başında yapılmasına karar verilmiştir. 

Son Başvuru Tarihi: 06-13 Şubat 2024