Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü - Bölüm Hakkında

 • Üsküdar Üniversitesinin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini verecek öğretim elemanlarının görevlendirilerek derslerin uyum içerisinde işlenmesini sağlamak,
 • Öğrencilerin Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ülkelerine yararlı iyi birer vatandaş olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,
 • Atatürkçü düşünceyi, Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilimsel yollardan araştırmak, yaymak ve tanıtmak amacıyla konferans, seminer ve paneller düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak,
 • Araştırma ve yayınlarla her türlü Atatürkçü çağdaşlaşma atılımını desteklemek, Atatürkçü düşünceyi gerçek yönüyle tanıtmak ve güncelleştirerek yaşatmaya katkıda bulunmaktır.

Dersin Amacı:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacı; Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri ve elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk İnkılabının tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere, Atatürk'ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir.

İnkılabın amacının kavranabilmesi için, Türk Bağımsızlık Savaşı ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türk Gençliğini tarih bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmek gereklidir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, bu görevi üstlenmiştir. Cumhuriyet rejiminin sürekli olması, yeni kurumlar oluşturması, Atatürkçü düşünce sisteminin yaygınlaştırılıp geliştirilmesi, ulusumuzun çağdaşlaşması ve devleti, milleti ve ülkesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal içinde Türk Gençliğinin bütünleşmesini sağlamak için Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri vazgeçilmez öneme sahiptir.

Dersin Temel Kaynakları

Atatürk'ün Hayatı, Hatıraları, Belgeleri

 • Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk / Söylev, IV Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Kemal Atatürk, Nutuk / 1919-1927, (Bugünkü dile aktaran Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
 • Mustafa Kemal Atatürk, Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe.
 • Mustafa Kemal Atatürk, Arıburnu Muharebeleri Raporu.
 • Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıraları, (Haz. Falih Rıfkı Atay).
 • Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıra Defteri, (Haz. Ş. Tezer).
 • Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlsbard Hatıraları.
 • Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, (Bugünkü dile aktaran Ali Sevim vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
 • Bugünkü Dille Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, (Bugünkü dile aktaran Ali Sevim vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
 • Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları, Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
 • Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, (Haz. Utkan Kocatürk), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
 • Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, (Haz. Mustafa Onar), Kültür Bakanlığı yayını.
 • Uluğ İğdemir, Atatürk'ün Yaşamı, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Leman Şenalp, Atatürk Kaynakçası, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, IV cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Bilal N. Şimşir, Atatürk'ün Hastalığı, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Atatürk'ün Bütün Eserleri, XX Cilt, Kaynak Yayınları.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları, Atatürkçü Düşünce

 • Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk Araştırma Merkezi yayını. 
  Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik, (Haz. Ethem Ruhi Fığlalı vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
 • Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
 • Suna Kili, Atatürk Devrimi / Bir Çağdaşlaşma Modeli, Türkiye İş Bankası yayını.
 • Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk Devrimi, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Düşünceleriyle Atatürk, (Der. Arı İnan), Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Suat Sinanoğlu, Türk Hümanizmi, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Enver Ziya Karal, Atatürk ve Devrim, ODTÜ yayını.
 • Enver Ziya Karal, Atatürk'ten Düşünceler, ODTÜ yayını.
 • Şerafettin Turan, Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılap Kitabevi.
 • Atatürk ve Çağdaşlaşma, (Haz. Mehmet Saray), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
 • Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihi Temeller, (Haz. İbrahim Kafeoğlu-Mehmet Saray), İstanbul Üniversitesi yayını.
 • Reşat Genç, Türkiye'yi Laikleştiren Yasalar, Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
 • Ahmet Taner Kışlalı, Kemalizm-Laiklik ve Demokrasi, İmge Kitabevi.
 • Bilal Şimşir, Dış Basında Laik Cumhuriyetin Doğuşu, Bilgi Yayınevi.
 • Özer Ozankaya, Dünya Düşünürleri Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyeti, Türkiye İş Bankası yayını.
 • Özer Ozankaya, Cumhuriyet Çınarı, Cem Yayınları.
 • Özer Ozankaya, Türkiye'de Laiklik, Cem Yayınları.
 • Mustafa Baydar, Atatürk ve Devrimlerimiz, Türkiye İş Bankası yayını. 

Türk Milli Mücadele Dönemi

 • Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, II Cilt, Türkiye İş Bankası yayını.
 • Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya, IV Cilt, Milli Eğitim Bakanlığı
 • Bülent Tanör, Kurtuluş Kuruluş, Cumhuriyet Kitap.
 • Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Bayram Sakallı, Milli Mücadele'nin Sosyal Tarihi (Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
 • Fethi Tevetoğlu, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Erol Mütercimler, Bu Vatan Böyle Kurtuldu, Alfa Kitabevi.
 • Bilal Şimşir, İngiliz Belgeleriyle Sakarya'dan İzmir'e.
 • Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, Kastaş Yayınları.
 • Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Turgut Özakman, Vahdettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, Yalanlar, Yanlışlar, Yutturmacalar, Bilgi Yayınları.
 • Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, 1920-1923 / 1923-1927, Zeus Yayınları.
 • Cemil Bilsel, Lozan, II Cilt, Sosyal Yayınları.
 • Seha Meray, Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar-Belgeler, VIII Cilt, Yapı Kredi Yayınları.
 • Salahi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Stefanos Yerasimos, Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet İlişkileri, 1917-1923, Boyut Yayınları.
 • İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu yayını. 

  Cumhuriyet Dönemiyle İlgili Önemli Hatıratlar
 • Kazım Özalp, Milli Mücadele, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Rahmi Apak, İstiklal Harbi'nde Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, Temel Yayınevi.
 • Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, Temel Yayınevi.
 • Celal Bayar, Ben de Yazdım, 10 cilt, Celal Bayar Vakfı yayını.
 • Fahrettin Altay, Görüp Geçirdiklerim: 10 Yıl Savaş ve Sonrası, İnsel Kitabevi.
 • Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif yayınları.
 • Falih Rıfkı Atay, Zeytindağı, Pozitif yayınları.
 • Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün Bana Anlattıkları, Pozitif Yayınları.
 • Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam.
 • Hasan İzzettin Dinamo, Kutsal Barış, IV Cilt, Tekin Yayınevi.
 • Hasan İzzettin Dinamo, Kutsal İsyan, V Cilt, Tekin Yayınevi.
 • İbrahim Ethem Akıncı, Demirci Akıncıları, Türk Tarih Kurumu yayını
 • Ahmet İzzet Paşa, Feryadım, II Cilt, Nehir Yayınları.
 • Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Emre Kitabevi.
 • İsmet İnönü, Hatıralar, (Haz. Sabahattin Selek), Bilgi Yayınevi.
 • İsmet İnönü, Defterler, (Haz. Ahmet Demirel), Yapı Kredi yayını.
 • Fevzi Çakmak, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, (Haz. Nilüfer Hatemi), Yapı Kredi Yayını.
 • Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, Remzi Kitabevi.
 • Hüsrev Gerede'nin Anıları, (Haz. Sami Önal), Literatür Yayınları.
 • Cemal Paşa, Hatıralar, Türkiye İş Bankası yayını.
 • Talat Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, Kaynak Yayınları.
 • Liman Von Sanders, Türkiye'de Beş Yıl, (Haz. Resul Bozyel), Kesit Yayınları. 

Biyografiler

 • Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, III Cilt, Remzi Kitabevi.
 • Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, III Cilt, Remzi Kitabevi.
 • Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, III, Cilt, Remzi Kitabevi.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk, İletişim Kitabevi.
 • Andrew Mango, Atatürk: Modern Türkiye'nin Kurucusu, Remzi Kitabevi.
 • William Campell, Atatürk, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • H.C. Amstrong, Bozkurt, Nokta Kitap.
 • Lord Kinross, Atatürk / Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Altın Kitaplar.
 • Attila İlhan, Hangi Atatürk, Türkiye İş Bankası yayını.

Yakın Dönem Türk ve Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler

 • Gotthard Jaeschke, Türkiye Krolonojisi (1938-1945), Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi (1918-1938), Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi (1789-1980), İmaj yayıncılık.
 • Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Kitabevi.
 • Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Stefanos Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, III Cilt, İmge Kitabevi. 
  Tarihi Gelişmeler İçinde Türkiye'nin Sorunları Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Selim Deringil, Denge Oyunu: İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Yapı Kredi yayını.
 • Arnold Toynbee- Kenneth P. Kirkwoood, Türkiye: İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Serüveni, Birey Yayınları.
 • Feroz Ahmed, Modern Türkiye'nin Oluşumu, Kaynak Yayınları.
 • Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetimi'nin Kurulması, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, İmge Yayınları.
 • Tevfik Çavdar, Türkiye'nin Demokrasi Tarihi, 2 Cilt, İmge Yayınları.
 • Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Alfa Kitabevi.
 • Niyazi Berkes, Türkiye'nin Çağdaşlaşması, Yapı Kredi yayını.
 • Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, VII Cilt, İletişim Kitabevi.
 • Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi yayını.
 • Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasi Partiler.
 • Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri.
 • François Georgedon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900-1930), Yapı Kredi yayını.
 • Mümtazer Türköne, Türk Modernleşmesi.
 • Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Kitabevi.
 • İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Kitabevi.
 • Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve Azınlıklar, İletişim Kitabevi.
 • Aykut Kansu, 1908 Devrimi, İletişim Kitabevi.
 • Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Kitabevi.
 • Ali Akyıldız, Anka'nın Sonbaharı / Osmanlı'da İktisadi Modernleşme ve Uluslararası Sermaye, İletişim Yayınları.
 • Ahmet Bedevi Kuran, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, Kaynak Yayınları.
 • Selim Deringil, Simgeden Millete: 2. Abdülhamid'den Mustafa Kemal'e Devlet ve Millet, Yapı Kredi yayını.
 • A. L. Macfie, Osmanlı'nın Son Yılları 1908-1923, (Çev. Damla Acar-Funda Soysal), Kitap Yayınları.
 • Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu ve Büyük Güçler, (Edt. Marian Kent), Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830-1914, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, Kaynak Yayınları.
 • Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat Terakki, İmge Kitabevi.
 • Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995, (Komisyon), Siyasal Kitabevi.
 • Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (Edt. Baskın Oran), İletişim Yayınları.
 • Zafer Toprak, İttihad-Terakki ve Cihan Harbi, Savaş Ekonomisi ve Türkiye'de Devletçilik, 1914-1918, Homer Yayınları.
 • Yahya Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, 1923-1950, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, 16. Yüzyıldan Günümüze Ekonomik Değişim ve Askeri Çatışmalar, (Çev. Birtane Karanakçı), Türkiye İş Bankası yayını.
 • Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1789-1914, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınları.
 • Eric Hobsbawn, Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Everest Yayınları.
 • Georges Langlois, 20. Yüzyıl Tarihi, (Çev. Ömer Turan), Nehir Yayınları.
 • Gökçen Alpkaya-Faruk Alpkaya, 20. Yüzyıl Dünya ve Türkiye Tarihi, Tarih Vakfı Yayınları.
 • David Fromkin, Barışa Son Veren Barış, Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı?, 1914-1922, Epsilon Yayınları.
 • Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayınları.
 • Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Boyut Yayınları.
 • Mehmet Uğur, Avrupa Birliği ve Türkiye, Bir Dayanak / İnandırıcılık İkilemi, Agora Yayınları.
 • Erol Manisalı, Dünden Bugüne Kıbrıs, Gündoğan Yayınları.
 • Süleyman Koç, Dünden Bugüne Kıbrıs Sorunu ve Stratejik Yaklaşımlar, IQ Kültür Sanat Yayınları.
 • Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları.
 • Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Sistemler, İmge Yayınları.
 • Erol Mütercimler, Gelibolu 1915, Alfa Yayınları.
 • Nigel Steel-Peter Hurt, Gelibolu / Yenilginin Destanı, Sabah Kitap.

Ermeni Meselesi

 • Bilal N. Şimşir, Ermeni Meselesi /1774-2005, Bilgi Yayınevi.
 • Recep Karacakaya, Ermeni Meselesi: Kronoloji ve Kaynakça, Gökkubbe Yayını.
 • Mehmet Perinçek, Rus Devlet Arşivlerinden 100 Belgede Ermeni Meselesi, Doğan Kitap.
 • Ermeni Sorunu: Tarihi Gerçekler ve Bilim Işığında, (Haz. Süleyman Beyoğlu vd.), IQ Kitap.
 • Mim Kemal Öke, Ermeni Sorunu, Yüzyılın Kan Davası, İrfan Yayıncılık.
 • Tarihten Güncelliğe Ermeni Sorunu, (Karma), Kaynak Yayınları
 • Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, İnkılap Kitabevi.
 • Sürgün ve Göç, (Edt. Hikmet Özdemir), Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü, 1915-1917, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Türk Tarih Kurumu yayını.
 • Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, (Haz. Erhan Afyoncu), Tatav yayını. 

Ansiklopediler

 • Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Kitabevi.
 • Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Kitabevi.
 • Cumhuriyet Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları.
 • Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları.
 • Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları.

Ders Kitapları

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt, YÖK yayını.
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, II Cilt, (Durmuş Yalçın vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
 • İlk İnkılap Tarihi Ders Notları, (Mahmut Esat Bozkurt, Recep Peker, Yusuf Kemal Tengirşek), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yayını.
 • Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ercan Kitabevi.
 • İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılâp Tarihi, (Edt. Cemil Öztürk), Pegema Yayıncılık.
 • Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt. Semih Yalçın vd.), Siyasal Kitabevi.
 • Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Edt. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi.
 • Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I / Kaynaklar, Siyasal Kitabevi.
 • Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını.
 • Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, İş Bankası yayını.
 • Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, IV Cilt, Bilgi Yayınevi.

Romanlar

 • Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınevi.
 • Turgut Özakman, Diriliş, Çanakkale 1915, Bilgi Yayınevi 
 • Hıfzı Topuz, Çamlıca'nın Üç Gülü, Remzi Kitabevi.
 • Hıfzı Topuz, Gazi ve Fikriye, Remzi Kitabevi.
 • Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek, Özgür Yayınları.
 • Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı, Özgür Yayınları.
 • İlhan Selçuk, Yüzbaşı Selahattin'in Romanı, Cumhuriyet Kitap.
 • Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları, İthaki Yayınları.
 • Kemal Tahir, Esir Şehrin Mahpusu, İthaki Yayınları.
 • Kemal Tahir, Hür Şehrin İnsanları, Tekin Yayınevi.
 • Kemal Tahir, Kurt Kanunu, İthaki Yayınları.
 • Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı, İthaki Yayınları.
 • Attila İlhan, Allahın Süngüleri: Reis Paşa, Türkiye İş Bankası yayını.
 • Attila İlhan, Gazi Paşa, Türkiye İş Bankası yayını.
 • Attila İlhan, Kurtlar Sofrası, Türkiye İş Bankası yayını.
 • Attila İlhan, O Sarışın Kurt, Türkiye İş Bankası yayını.
 • Teoman Ergül, İşgal, İnkılap Kitabevi.
 • Dido Sotiriyu, Benden Selam Söyle Anadolu'ya, Can yayınları.
 • Mehmet Niyazi, Çanakkale Mahşeri, Ötüken Neşriyat.
 • Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Ötüken Neşriyat.
 • Peyami Safa, Fatih-Harbiye, Ötüken Neşriyat.
 • Tarık Buğra, Küçük Ağa, Ötüken Neşriyat.
 • Tarık Buğra, Firavun İmanı, Ötüken Neşriyat.
 • Sevinç Çokum, Ağustos Başağı, Ötüken Neşriyat.
 • Samim Kocagöz, Kalpaklılar, Dünya Aktüel.
 • Samim Kocagöz, Doludizgin, Dünya Aktüel.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, İletişim Kitabevi.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İletişim Kitabevi.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore, İletişim Kitabevi.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda, İletişim Kitabevi.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Panorama, İletişim Kitabevi.