TÜFAM (Türk Dünyası Felsefe Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Hakkında

AMAÇLARI:

Türk İslam ilim geleneğinin en önemli kadim merkezleri olan Taşkent, Buhara, Aşkabat, Semerkant, Horasan, Bakü, Almatı, Meraga, Tebriz, Türkistan, Kazan, Bahçesaray, Üsküp, Saraybosna, Kırcaali, Urfa, Kayseri, Bursa ve İstanbul gibi Türk Dünyası’nda önde gelen felsefe, bilim ve kültür havzaları arasında yakınlık kurmak ve iş birliği yapmak. 
Türk Dünyası’nda geçmişten günümüze felsefi, bilimsel ve kültürel mirasın açığa çıkarılmasına katkıda bulunmak.
Türk Dünyası ve kültür havzasında felsefe bilim ve eğitim alanlarında ortak stratejiler geliştirmek.

FAALİYET ALANLARI:

Merkez, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmek ve desteklemek.
b) Alanla ilgili kongre, sempozyum, çalıştay, panel, seminer ve konferanslar düzenlemek.
c) Alanla ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak.
d) Üniversite dışında, Merkez faaliyetlerinin topluma tanıtımı ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik seminer, konferans, televizyon programı ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
e) Araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak öğrenciler, eğitimciler, profesyonel kişi ve kurumlara destek olmak.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.
g) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren konularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.
h) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
ı) Üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile diğer fakülte ve birimlerinde, lisans veya yüksek lisans programında ve uluslararası akademik kurumlarda felsefe, bilim ve eğitim alanlarında öğrenim gören öğrenciler ile bu alanda araştırma yapan akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretecek araştırma ve inceleme programları geliştirmek, uygulamak ve mevcut uygulamalara katkıda bulunmak.