ABRSM (Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Hakkında

Anne Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (A-B RSM) Üsküdar Üniversitesi bünyesinde 21 Ekim 2019’da Resmi Gazete Sayı: 30925  yönetmeliği ile kurulmuştur. 

Üsküdar Üniversitesi A-B RSM’nin katkıda bulunmayı planladığı alanlar:

 1. Politika yapıcıların, sağlık çalışanlarının, ailelerin, anneler ve bebekler ile ilgili diğer kişilerin gebelik, bebeklik ve erken çocukluk döneminin (0-3 yaş arası) önemine dair bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
 2.  Anne-bebek sağlığı alanında çalışan disiplinlerle iş birliği içinde araştırmalar yaparak anne ve bebeklerin ruhsal, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının öneminin ortaya konulması
 3. İlgili kurumlarla birlikte bebeklerin ve annelerinin ruh sağlığını koruyucu önlemlerin geliştirilmesi, gerektiğinde müdahaleye yönelik eylem planları yapılması ve bu planların hayata geçirilmesi
 4. Perinatal ruhsal hastalıkların erken tanısı ve tedavisi için başta depresyon olmak üzere tarama hizmetlerinin mümkün olan en erken aşamada genel sağlık hizmetlerine entegre edilmesinin sağlanması
 5. Anne-bebek ruh sağlığı hizmetlerini ülkemizde halihazırda yürütülmekte olan anne-bebek sağlığı programlarına entegre edilmesinin sağlanması
 6. Anne-bebek ruh sağlığını hizmetlerinin çocuk sağlığı hizmetleri ile bütünleştirilmesi
 7. Annenin ruh sağlığı ve bebeğin fiziksel gelişimi, özellikle bebeğin beslenmesi ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğu için hem anne hem de bebek için entegre bir bakım programı yoluyla bunların ele alınmasının sağlanması
 8. Gebeliğe bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olan anne intiharlarının önlenebilmesi
 9. Doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerdeki anne depresyonunun zamanında tanınıp tedavi olmasını sağlayarak bebek ölümlerinin, büyüme ve gelişme geriliğinin azaltılması
 10. Birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında, ruhsal sağlık sorunu olan kadınlara yardıma yönelik etkin ve uygun yaklaşımların uygulanmasının sağlanması
 11. Çocukların en iyi fiziksel, bilişsel, duygusal, davranışsal ve sosyal gelişimi için bebeklerin psikososyal ve duygusal ihtiyaçlarına dikkat çekilmesi

Merkezin Faaliyet Alanları

 1. Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ortak hedef ve çalışmalarıyla paralel, anne ve bebek ruh sağlığını güçlendirecek sosyal politikaları destekleyici çalışmalarda bulunmak, bu politikalara paralel stratejik eylem planları uygulamak ve/veya geliştirmek.
 2. Anne ve bebek ruh sağlığını koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.
 3. Anne ve bebek sağlığı alanında çalışan sağlık çalışanlarına ve eğitimcilere yönelik eğitim programları sunmak.
 4. Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Farkındalık Kampanyası gibi ulusal boyutlu faaliyetler düzenlemek.
 5. Ruhsal hastalığı olanlara yönelik gebelik planlaması ve takibi ile ilgili eğitim ve sertifika programları ve destek grupları organize etmek, belli gün ve saatlerde online veya telefon danışmanlığı hizmeti vermek.
 6. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde araştırma, uygulama ve yayın çalışmaları gibi etkinliklerde bulunmak
 7. Merkez bünyesinde yapılan çalışmaları akademik yayın, eğitim, konferans, seminer, çalıştay yoluyla paylaşmak.
 8. Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili profesyonel seminer, konferans, sempozyum gibi toplantılara katılmak ve benzer programları organize etmek.
 9. Toplumda ruhsal hastalığı olan gebe kadınların fiziki, psikolojik ve sosyal sağlığını koruyucu proje, akademik araştırma, klinik uygulama çalışmaları yapmak; benzer çalışmaları yürütmek için gerekli kadroları yetiştirmek.
 10. Anne ve bebek ruh sağlığının Türk kültürüne özgü yönlerini araştırma ve inceleme çalışmalarında bulunmak.
 11. Küresel sürecin ve medyanın, anne ve bebek ruh sağlığı üzerindeki etkilerini incelemek.
 12. Anne ve bebek ruh sağlığını iyileştirici çalışmalarda kullanmak üzere ölçek, anket vb. değerlendirme araçları geliştirmek
 13. Kamuyu bilinçlendirecek yayın faaliyetleri yapmak, canlı programlar yanında, ilgili bireyler için gerektiğinde uzaktan eğitim gerçekleştirmek. Bu amaçla internet sitesi kapsamında bilgi verici belgeler hazırlamak, soru ve cevap platformu sağlamak
 14. Merkez kapsamında Rektör ve/veya Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ya da Üsküdar Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Akademik Eğitimler:

Akademik personel, lisans ve lisansüstü öğrencileri, araştırma alanında çalışanlar, anket geliştirip veri analizi yapmak isteyenlere ve ruhsal hastalıkların tedavi sürecinde yer alan sağlık çalışanlarına, perinatal dönemde ruhsal sorun yaşayanlara yönelik eğitimler verilecektir. Bu sayede alanda araştırma yapan ve rehberliğe ihtiyacı olan kişi ve kurumlara süreçle ilgili akademik ve stratejik rehberlik edilecektir.

1. Temel Perinatal Ruhsal Sorunlar Eğitimi

2. Perinatal Dönemde Psikoterapi Eğitimi

3. Perinatal Araştırma Yöntemleri Eğitimi

4. Perinatal Dönemde Tedavi Yaklaşımları Eğitimi

5. Perinatal Dönemde Ruhsal Danışmanlık Eğitimi

6. Anne-Bebek Bağlanması Eğitimi

7. Temel Bebek Ruh Sağlığı Eğitimi

8. Oyun Terapisi Eğitimi

9. Bebek Masajı Eğitimi

10. Perinatal Dönemde TMS Uygulamaları Eğitimi

11. Perinatal Dönemde Tanı ve Değerlendirme Araçları Eğitimi