Kurumsal - Stratejik Hedefler

 • Türkiye'ye ve bölgede giderek gelişen sağlık sektörüne (özellikle psikoloji, psikiyatri ve nöroloji alanında) kalifiye eleman yetiştirmek.
 • Dünyada sayısı giderek artan çalışmalara paralel olarak, insan ve toplumun ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi için bilimsel çalışmalar yapmak; yıpranan etik değerlerin kazanılması için bilimsel zemin oluşturmak.
 • Türkiye'nin sosyo-kültürel gelişimde DPT ve YÖK'ün belirlediği hedef ve vizyona uygun, Bologna sürecine uyumlu eğitim ve öğretim yaparak ülkemizin eğitim hedeflerine katkıda bulunmak.
 • Gelişmiş ülkelerde giderek önem kazanan, küresel ekonomik ve sosyal krizlerde eksikliği hissedilen ve yakın gelecekte çok büyük önem arz etme potansiyeline sahip etik değerler, moral ve manevi rehberlik alanında bilime katkıda bulunmak. Hasta hakları, medikal etik, biyo-etik çalışmalarını tarihsel seyir içerisinde ele almak. Hastanelerde gelişmiş ülkelerde uygulandığı gibi hastaların psiko-sosyal yapılarını bilen manevi rehberler, hasta haklarını bilen ve etik standartlar oluşturabilecek uzmanlar yetiştirmek. Cinci, üfürükçü ve büyücü gibi akla, bilime ve dini değerlere uymayan yaklaşımların toplumun ruh sağlığına verdiği zararları gidermek. Bu konuda bilimsel çözümler üretmek, evrensel spritüel değerleri bilen manevi rehberler yetiştirmek.
 • Birçok alanda dünya kenti haline gelen İstanbul'un aynı zamanda ruh sağlığı konusunda da cazibe merkezi olması ve yurt dışına da sağlık hizmeti ve eğitimini sunmak yoluyla milli ekonomiye katkıda bulunmak.
 • İlerde farklı dillerde eğitim ve öğretim yaparak yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemize gelmesini cazip kılarak, böylece ülkemizin ekonomik ve dış itibarına destek olmak.
 • Ülkenin sosyo-kültürel dinamiklerini göz önünde bulundurarak bireyin ve toplumun ruh sağlığını korumak. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) bütün dünya parlamentolarına intiharı önleme projeleri sunduğu, depresyon salgınından söz ettiği ve önlem alınmazsa 2020 yılında dünyanın en büyük sağlık sorununun depresyon olduğunu deklare ettiği gerçeği bilinmektedir. Bu alanda katkı sağlamak, en önemli amacımızdır.
 • Uluslararası arenadaki kaliteli öğretim üyeleri için cazibe merkezi oluşturmak
 • Ülkemizin sosyo-kültürel ve tarihi zenginliklerini insanlığın hizmetine sunmak için bilimsel araştırmalar yapmak.
 • Üniversitede üretilen yeni buluş ve patentleri toplumun hizmetine sunmak için araçlar geliştirmek ve yeni organizasyonlar geliştirmek.
 • Eğitim ve öğretimde en son ve gelişmiş yöntem ve teknikleri uygulamak, bütün öğretim elemanlarını teknolojideki değişmeleri öğrenip uygulamaları için hizmet içi eğitime tabi tutmak.
 • Disiplinler arası yaklaşımla yapılan eğitim, araştırma ve uygulamaları yaygınlaştırmak.
 • AB (Erasmus), Farabi değişim programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları uygulamak.
 • Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri teşvik etmek.
 • Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerdeki araştırma grupları ve kurumlar ile ortak projeler yaratmak ve yürütmek.
 • Öğrencilerin seminer, konferans ve çalıştaylar vasıtasıyla, öncelikle alanında profesyoneller olmak üzere; başarılı iş ve bilim adamları ile aynı ortamda bulunmalarını sağlamak.
 • Öğrencilerin kulüp, etkinlik ve organizasyonlarını teşvik ederek desteklemek.
 • Katılımcı, yenilikçi, girişimci, insan odaklı, paydaşları ile karşılıklı etkileşim içerisinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık bir yaklaşımın ve altyapının olduğu evrensel, akademik ve etik değerlerden taviz vermeyen yönetim tarzını tercih etmek ve uygulamak.
 • Üniversitenin sunduğu hizmet kalitesi, eğitim ve öğretim niteliği bakımından akreditasyonu sağlamak ve toplam kalite yönetiminde öncü olmak.
 • Üniversitenin kampüs yapılarının tümünü beş yıl içinde tamamlamak, kampüs içinde öğrencilerin her türlü sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak mekanlar oluşturmak ve üniversiteye özgün bir görsel kimlik kazandırmak.