PAMER (Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Müdür'ün Mesajı

Batı’nın doğru, güzel, ahlaki olanı, normatif olarak bütün olumlu değerleri temsil ettiği tartışılmaz bir gerçeklik olarak sürekli vurgulanırken, Doğulu toplumların Batı değerlerinin karşıtını temsil ettiği inancı pekiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu karşıtlık, sanattan edebiyata, fen ve sosyal bilimlere uzanan geniş bir yelpazede, insanlık tarihinin önemli bir kısmında kendini göstermiş, alternatif açıklamalar getirebilecek eğilimler ve gayretler ise engellenmeye çalışılmıştır. Böylece, İkinci Dünya Savaşı sonrasında biçimlenen ve günümüze kadar geliştirilen yeni emperyalist ve sömürgeci dünya siyasetine karşı ortaya çıkması muhtemel sorgulayıcı unsurların bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Ekonomik kalkınma, sosyal ve kültürel gelişme için izlenmesi gereken tek yolun Batı uygarlığı olduğu iddia edilerek, tüm insanlığın aynı yolu izlemesi gerektiği dikte ettirilmeye çalışılmıştır.

Adalet, eşitlik ve refahın adil dağıtımı konularında eskiden beri mevcut olan problemlerin küreselleşmenin etkisi ile azalması beklenirken artma eğilimi göstermektedir. Çıkarcı, çatışmacı ve güvensiz bir ilişkiler ağının geliştirilmesine yol açan bu olumsuz sürecin neden sonuç ilişkisi bağlamında, post-kolonyal eleştirel bakış açısıyla açıklanabileceği düşünülmektedir.

 Postkolonyal bakış açısı, Batı merkezli bilim, siyaset ve hayat felsefesi üretimini tek ve alternatifsiz kaynak olarak gören sistemlere cevap üretmesi, hem geçmişi doğru okumak hem de alternatif gelecek tasarımlarının hazırlanmasına katkıda bulunabilir. Postkolonyal çalışmalar, bilgi üretimini tek tip olmaktan kurtararak alternatif bakış açılarının kabul görmesine zemin oluşturabilir. Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel jeopolitik önemi itibarıyla, uluslararası gündeme cevap üreten ülke olma konumundan çıkarak, gündem koyucu olmaya geçtiği günümüzde, PAMER kaynaklı çalışmalar akademik değer yanında kültürel ve sosyal olarak da önem arz etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi AĞCA

PAMER Müdürü