Öğrenci - Kayıt Dondurma

Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli bir nedeni olması durumunda kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine ilgili yönetim kurulu onayı ile öğrenciye bir defada en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Ancak, bu süre tüm öğretim süresi için lisansta dört yarıyılı, ön lisansta iki yarıyılı, bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyılı, tezli yüksek lisansta iki yarıyılı, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyılı aşamaz.
b) Öğrenci, başvurusunu mali işler daire başkanlığından onay aldıktan sonra ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapar.
c) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci, dilekçesine kayıt dondurma nedenine göre; sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri ekler.
ç) Kayıt donduran öğrenci, bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez.
d) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi halinde öğrenci, o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.
e) Kayıt dondurulan süre öğretim süresinden sayılmaz.
f) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Mali yükümlülükler ile ilgili esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

  • Ön Lisans ve Lisans öğrencileri kayıt dondurduklarında yıllık ücretlerini ödemeye devam ederler. Kayıt dondurdukları dönem ücretinin  yarısı “kayıt dondurma bedeli olarak” tahsil edilerek diğer yarısı kayıt açtırdıkları yılın ücretinden düşülmek suretiyle mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olurlar.
  • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri kayıt dondurduklarında program paket ücretini ödemeye devam ederler. Kayıtlarını açtırdıkları yıl program ücretinde meydana gelen bir ücret farkı var ise bu ücret farkını ödemeleri gerekmektedir.

 

Kayıt Dondurma Başvurusu için tıklayınız.