PROMER (İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi)-Yönetmelik

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL PROTEİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE İNOVASYON MERKEZİ (PROMER) YÖNETMELİĞİ

I. BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

  MADDE 1  Bu yönetmeliğin amacı; İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi’nin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

  MADDE 2 – Bu yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi’nin organları, bu organların seçimleri, görev süreleri, yetki ve sorumlulukları, çalışma, eğitim-öğretim, yönetim ve her türlü faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

 a) Merkez; Üsküdar Üniversitesi İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi’ni,

 b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,

 ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,

 f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 Merkezin Amacı:

  MADDE 5 – Merkezin amacı İstanbul bölgesinde endüstride kullanılan enzimler olmak üzere, ülkemize ithal edilen enzimlerin belirlenmesi ve yerli üretim gerçekleştirilmesi için gerekli Ar-Ge ortamını sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi ve bu konuda çalışacak yerli işletmelerin ilgili Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını arttırmalarını destekleyecek bilgi ve teknoloji üretimi ve uygulama faaliyetleri hazırlamak ve yürütmektir.

Merkezin Faaliyet Alanları

 MADDE 6 – Merkez, bu yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

  1. Merkez personeli için uyum ve eğitim seminerlerinin düzenlenmesi,
  2. PROMER laboratuvarında eğitim programlarının gerçekleştirilmesi,
  3. Sanayi görüşmeleri ile sektör problemlerinin belirlenmesi ve çözüm için stratejilerin oluşturulması,
  4. Akademisyenler ile yapılacak görüşmeler ile sektöre katkı sağlayacak ve konuyla ilgili öğrencilerin buluşabileceği platformun oluşturulması,
  5. Yapılacak toplantılar ile akademisyenler ile sektörün bir araya getirilmesi,
  6. Düzenlenecek eğitim ve çalıştaylar ile sektör için nitelikli personel yetiştirilmesi,
  7. Endüstriyel enzim ve protein moleküller konusunda sanayi ve akademisyenlerin yenilikleri takip ederek bir araya getirilmesi,
  8. Merkez laboratuvarında gerçekleştirilecek araştırma sonuçlarının makale halinde yayınlanması, faydalı model başvurularının ve patentlenmesi süreçlerinin takip edilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. 

(2) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek. 

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak. 

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e)Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak. 

f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek. 

g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek. 

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak. 
h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak. 
(3) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere, müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından, en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak. 

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek. 
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek. 

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek. 

Danışma kurulu ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. 
(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir. 

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. 

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

 a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak. 

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak. 
Çalışma birimleri ve görevleri 

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur. 
(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur, ilgili çalışma birimi başkanı veya Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma birimlerindeki elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi elemanının görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Müdürlük Birimleri, Program Koordinatörleri ve Program Rehberleri

 MADDE 12 – Merkez; bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla; Merkez bünyesinde Müdürlük birimleri, program koordinatörleri veya program rehberleri şeklinde alt birimler oluşturabilir.

 (2) Müdürlük birimleri ve alt birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 Personel İhtiyacı

 MADDE 13 – Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13. maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

 MADDE 14 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

 MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.