AİLEMER (Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Hakkında

AMAÇLARI:

AİLEMER, Üsküdar Üniversitesi bünyesinde 20 Aralık 2012’de Resmi Gazete Sayı: 28503  yönetmeliği ile kurulmuştur. Merkez, ulusal ve so syal politikalarla uyum içinde, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinin ortak hedef ve çalışmalarıyla paralel, aile yapısını güçlendirici, refah ve bütünlüğünü koruyucu uygulamalı ve akademik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Bu amaçla aile sorunlarına bütüncül, ortaklık, disiplinler arası ve sağlıklı olma modeli çerçevesinde, çözüm odaklı bir çerçeveden yaklaşmaktadır.

 • BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: Aile kurumunun içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve çevresel faktörler etrafında bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek.
 • ORTAKLIK YAKLAŞIMI: Devlet ve sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, anne-çocuk sağlığı merkezleri, okullar, rehberlik araştırma merkezleri, emniyet müdürlükleri ile ortaklıklar kurarak, bunları küresel dünyanın en büyük sermayesi olan sosyal ve kültürel sermayeye dönüştürmek.
 • DİSİPLİNLER-ARASI YAKLAŞIM: Hemşireler, aile hekimleri, psikiyatrlar, sosyologlar, sosyal-hizmet ve çocuk gelişim uzmanları, psikolojik danışmanlar, emniyet mensupları ile akademik, klinik ve sosyal bir iş birliği içinde çalışmak.
 • SAĞLIK MERKEZLİ YAKLAŞIM: Aile sorunlarına yaklaşırken, patoloji  yerine sağlıklı ve iyi olma bakış açısı ile yaklaşarak, değişen aile dinamiklerini koruyucu ve güçlendirici çalışmalar yapmak. (değerler eğitimi; fedakarlık, sadakat, güven, empati, karşılıksız sevgi vb.)

FAALİYET ALANLARI:

Demografik Çalışmalar :

Aile sorunlarına koruyucu yaklaşımlarımız sosyal politikalara yön veren, ailenin demografik yapısını tanımlayan veriler ile bilgiler üzerine inşa edilmelidir. Bu amaçla demografik çalışmalarda hedeflenen;

 • İstatistiki veri tabanları oluşturarak, aile politikalarına yön verecek bilgiler elde etmek
 • Değişen ve dönüşen “Türk Aile Yapısı”nın güncel ve öncelikli ihtiyaçlarını belirleyip, teorik ve klinik bilgiler ışığında koruyucu çalışmalar yapmak
 • Ailenin mevcut durumunu saptayıcı, demografik yapısını tanımlayıcı saha çalışmaları ile metropoliten şehirler ve göçlerin yoğun olduğu bölgelerin fiziksel koşulları, psikolojik ve sosyal yaşam şartlarını inceleyerek, bu sosyokültürel hareketliliğin evlilik süreci ve aile yaşam kalitesine getirdiği risk faktörlerine karşı koruyucu çalışmalar yapmak.
 • Ailede stresi artıran faktörlerin (örneğin maddi sorunlar, göç) bireysel gelişim ve evlilik evrelerine olan etkisini tanımlayıcı, ilişkisel, faktöriyel araştırmalarla; boşanmalara karşı koruyucu ve aile yaşam kalitesini artırıcı yönde teklif ve yöntemler sunmaktır.

Kültürel Çalışmalar: 

Kolektivist kültür yapımızın aile sorunlarına karşı koruyucu rolünü disiplinler arası, nitel araştırmalarla çalışarak, aileyi koruyucu tedbirlerin kültürel değerlere duyarlı olmasını sağlamak önemlidir. Türk aile yapısının kültürel dinamiklerini bağlamsal araştırmalarla çalışmak gerekmektedir. Bu doğrultuda kültürel çalışmalar ile amaçlanan;

 • Erken yaşta yapılan evliliklerin risk faktörlerini göz önünde bulundurarak, bu ailelere eğitici programlarla sosyal ve psikolojik destek sunmak
 • Döngüsel bir süreç olan, şiddet teşvik edici geleneksel söylem ve inanışlara karşı farkındalık çalışmaları yaparak, ailede şiddeti önleyici koruyucu faaliyetlerde bulunmak
 • Cinsel istismar, taciz ve genel anlamda kadına yönelik şiddete karşı toplumda saygın erkek rol modellerinin koruyucu rolünden aile-içi şiddetin önlenmesi için faydalanmak
 • Evlilikte iletişim sorunlarına karşı koruyucu amaçlı etkili iletişim teknikleri öğretmek; sevgi dili gibi duygusal zekâ çalışmaları ile ailede etkili duygusal paylaşımı teşvik etmek
 • İletişimde cinsiyet farklılıklarına karşı bilinçlendirici, bilgilendirici programlar sunarak, cinsel kimlik ve rol farklılığına karşı koruyucu iletişim becerileri kazandırmak
 • Küresel sürecin ve medyanın, aile yapısı üzerindeki etkilerini çalışmak
 • Çift Terapiler ve Aile Danışmanlığı yaklaşımların toplumumuz için sosyokültürel geçerliliğini değerlendirip, tespit edilen konularda akademik çalışmalar yapmaktır.

Eğitim Çalışmaları:

 • Aile kurumunu sosyal, kültürel ve çevresel faktörler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla:
 • Üsküdar Üniversitesi bünyesinde Aile Danışmanlığı Sertifika Programlarının planlama ve uygulamasına destek vermek,
 • Aile kurma niyetinde olan adaylara, evlilik öncesi aile eğitimleri vermek ve  aile kurumu içinde sorun yaşayanlara rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri vermek,
 • Aile sisteminde fonksiyonel sorunlar; aile yaşam kalitesinin yitirilmesi; aile yaşam dönemi sorunları; aile içi rol ve sorumluluklar hakkında eğitim programları sunmak,
 • Aile kurumunu sonlandırma kararı almış, boşanmış ya da ayrılık-boşanma süreci yaşayan birey ve çiftlere yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri vermek.
 • Aile yapısını güçlendirici, refah ve bütünlüğünü koruyucu:
 • Konuları sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki ve siyasi çerçevede ele alan lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders, seminer ve tez çalışmaları yapılması.
 • Araştırma, eğitim, inceleme, etkinlik, proje çalışmaları yapılması.
 • Kongre, konferans, çalıştay, kurs, seminer gibi toplantılar düzenlenmesi.
 • Topluma yönelik aile ile ilgili konularda bilinçlendirme çalışmaları yapılması.
 • Aile konusunda ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir arşiv oluşturulması ve muhtelif yayınların tanıtım, yayım ve sponsorluğunun yapılması AİLEMER tarafından ele alınan eğitim çalışmalarıdır.

Profesyonel ve Etik Konular:

 • Aile Danışmanlığı Sertifika Programları gibi sosyal politikalara yön veren programların profesyonel standartlarının yapılanmasına katkıda bulunmak.
 • Türk Aile Yapısını güçlendirici, refah ve bütünlüğünü koruyucu proje, akademik araştırma ve klinik uygulamaların ve bu çalışmaları geliştiren kadroların yetişmesi için, yüksek lisans ve doktora programlarının açılma ve yürütülmesine destek vermek.

Nitelikli aile danışmanları yetiştirerek rehberlik ve eğitim hizmetlerini teorik ve uygulamalı hizmetler yoluyla koruyucu tedbirlerle desteklemek; yapılan profesyonel ve etik çalışmaların kapsamıdır.