360 sanal tur

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Programları | ÜÜ Kurumsal

Genel Bilgi

 Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” ve “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve 08. 01. 2014 tarih ve 28876 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitümüz, seçkin öğretim kadrosu ile Üniversitemizin davranış ve sağlık bilimleri alanlarındaki deneyim ve bilgi birikimini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, saygın, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim insanları ve alanında yetkin uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Enstitümüz 2011 yılında kurulmuş olup, ilk olarak 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Hastane İşletmeciliği ve Nörobilim Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabul edilmiştir. Bunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Hemşirelik, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal Hizmet Yüksek Lisans programları izlemiştir. İlk doktora programımız bu yıl Hemşirelik Ana Bilim Dalı tarafından açılmış olup, Güz Dönemi için öğrenci kabulüne başlamıştır. Enstitümüzde dersler teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Ana Bilim dallarınca oluşturulan ders programlarındaki ders geçme ve kredi sistemi, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) içinde belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alarak oluşturulur. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında en önemli aşama, öğrencinin kendi yeteneklerini bağımsız ve etkin bir şekilde ortaya koyacağı tez çalışmasıdır. Bu aşamanın eğitim kalitesini göstermede en önemli ölçüt olması nedeniyle, Enstitümüzde yapılan tezlerin uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanma ve atıf alma oranlarının artırılması en önemli hedeflerimizdendir.

Graduate Programs of the Institute of Health Sciences are;

 • Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı  (Tezli / Tezsiz)
 • Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı                                     (Tezli / Tezsiz)
 • Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı                                                 (Tezli / Tezsiz)
 • Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı                                 (Tezli)
 • Ebelik Yüksek Lisans Programı                                                                 (Tezli / Tezsiz)
 • Ergoterapi Yüksek Lisans Programı                                                         (Tezli / Tezsiz)
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı                        (Tezli / Tezsiz)
 • Hemşirelik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı                               (Tezli / Tezsiz)
 • - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
  - İç Hastalıkları Hemşireliği
  - Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
  - Psikiyatri Hemşireliği
  - Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği                                                                       

  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı                                       (Tezli/Tezsiz)
  • Nörobilim (Türkçe) Yüksek Lisans Programı                                             (Tezli/Tezsiz)
  • Nörobilim (İngilizce) Yüksek Lisans Programı                                          (Tezli/Tezsiz)
  • Perfüzyon Yüksek Lisans Programı                                                            (Tezli/Tezsiz)
  • Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı                                                     (Tezli/Tezsiz)
  • Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı                                                  (Tezli/Tezsiz)
  • Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı                                                    (Tezli/Tezsiz)

ve

 • Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Doktora Programı
 • Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programı
 • Moleküler Nörobilim Anabilim Dalı Doktora Programı
 • Nörobilim Anabilim Dalı Doktora Programı
 • Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Doktora Programı 
 • Klinik Anatomi Anabilim Dalı Doktora Programı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı 
 • Tıbbi Genetik Doktora Programı yer almaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde dersler teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Öğrencilerimiz branş derslerinin yanı sıra gerektiğinde Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı programlar ile diğer enstitülerin programlarından ders alabilmektedirler. Derslikler teknolojik yönden gelişmiş olup, öğrencilerin ders ve tez çalışmaları için Üniversite kütüphanesinden doğrudan ve online olarak her türlü bilgiye ulaşım imkânı bulunmaktadır.

Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedeflerimiz

Misyon

Toplumun gelişen sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla;

* Alanında uzman akademik kadrosu, laboratuvar ve araştırma merkezleri ile yaygın öğrenme ortamları sunmak,

* AR-GE odakları ile uyumlu, etik değerlere bağlı, yaratıcı, evrensel, sağlık ve bilim politikalarına yön verebilen uzman ve bilim insanları yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası enstitüler ile iş birliği içinde, saygın ve tercih edilen, alanda lider bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Hedefler

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler (2019-2023)

Enstitümüz kendisine, 4 ana stratejik amaca ulaşmak üzere oluşturulan Kalite Komisyonu 12 stratejik hedef belirlemiştir.

Bununla birlikte özellikle biyotıp ve sağlık bilimleri alanında Avrupa’da Doktoranın geliştirilmesi çalışmalarını yürüten ORPHEUS (Organisation of pHD in Biomedicine and Health Sciences European System, ORPHEUS) kapsamında, standartları, çalışmaları ve gelişmeleri sağlamayı amaçlayan, doktora programlarından mezun olanların sahip olacakları yeterliliklerin standartlarını yükseltmeyi amaçlayan yükseköğretim kurumlarından oluşan uluslararası bir organizasyondur. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde “Orpheus Çalışma Komisyonu” oluşturulmuş, ve 2018 yılı içerisinde Danışmanlık Eğitimi ve Orpheus Çalıştayı yapılmıştır. ( https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/2713/danismanlik-egitimi-ve-orpheus-calistayi-yapildi).

Amaç 1: Eğitim-Öğretimi Güçlendirmek

Eğitim programlarının yapısal olarak analizleri yapıldığı zaman; bazı programlarda ders sayısına göre öğretim üyesi az, bazı programlarda ise öğretim üyesi sayısı yeterli olmasına rağmen, ders sayısı çok fazla olduğu için öğretim üyesi başına düşen ders sayısının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, enstitü seçmeli derslerinin bazılarının hiç seçilmediği görülmüştür. Bu alanlara ait ders saat ücretli öğretim üyelerinden istifade edilmesi değerlendirilebilir. Eğitim programlarının içeriklerine yönelik olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü, programlarının yapısını çağdaş eğitim-öğretimin gereklerine uygun olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla açılan dersler de bu parallelde çeşitlendirilmektedir.

Stratejik Hedef 1: Seçmeli derslerin çeşitliliğine rağmen açılmamış olan derslerin yer aldığı programlardaki müfredat 2019 yılı sonuna kadar güçlendirilecek ve revise edilecektir. Anabilim dalları ile iletişime geçilerek, programların eğitim hedefleri, ders yapısı, kredi yükü, öğretim üyesi sayısı, öğrenci alımı ve tez süreci değerlendirilecek, çalışmalar sonunda düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 2: Öğrenciler, kendi yönelimlerine göre ders seçebilme ve başka programlardan ders alma hakkını özgür şekilde kullanabilmelidir. Öğrencilerin hak ve sorumluluklarını bilmeleri ve kurum içinde olumlu bir eğitim atmosferi yaratabilmek bakımından bu çalışmalar önemlidir. Öğrencilerimize bu anlamda diğer enstitülerde açılacak seçmeli derslerden de istifade etmeleri sağlanacak, enstitümüzde de bu gayeye hizmet edecek şekilde diğer enstitülerde verilebilecek seçmeli dersler açılacaktır. 

Stratejik Hedef 3: Uluslararasılaşma kapsamında da Avrupa Üniversiteler Birliği programlarına katılım ve Erasmus değişim programları gibi etkileşimler ile elde edilecek deneyimin Enstitü uygulamalarına aktarılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4: Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerinin artırılması sağlanacak ve Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden verilen eğitimler ile bu kültürün ve gelişimin sağlanması hedeflenmektedir.

Amaç 2: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Lisansüstü eğitimin ve özellikle de doktora eğitiminin esas amacı bağımsız olarak araştırma yapabilen bilim insanı yetiştirmektir. Bu yüzden, lisansüstü eğitimin belki de en ayırt edici özelliği her şeyden çok araştırmaya ve yeni bilgi üretimine dayalı olmasıdır. Bununla birlikte öğrencilerimizin kurumun araştırma ve geliştirme olanaklarından daha fazla faydalanabilmelerini sağlamak, laboratuvarlarında araştırmalarına katkıda bulunmak ve kurumun tüm kapasitesini lisansüstü eğitim düzeyinde de kullanıma sunmak gayesiyle stratejik hedefler belirlemiştir. Öğrencilerimizin girişimcilik ekosisteminden faydalanabilmeleri, kuluçka merkezi ve teknoparklar ile sahip oldukları fikir ve katma değeri olduğunu düşündükleri ürün geliştirme süreçlerine katkıda bulunacak stratejik hedefler konmuştur.

 Stratejik Hedef 1: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının ve kurum kültürünün geliştirilmesi gayesiyle öncelikle tüm öğrencilere tez süreci ile ilgili temel eğitim verilecektir. Tüm öğrencilere enstitü bünyesinde tez yazımı, bilimsel araştırma, etik ve yaratıcılık seminerleri verilecektir. Danışmanlık sürecinin iyileştirilmesi ve danışmanlara yol gösterici olmak amacıyla bir danışmanlık eğitimi programı geliştirilecektir. Bu program çerçevesinde kurumsal iyi uygulamaların tanımlanacağı kılavuzlar ve danışmanlık yapmaya yeni başlayacak öğretim üyeleri için kurslar düzenlenecektir. Bu konuda AB kaynakları ve programlarından yararlanma yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Hedef 2: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının geliştirilmesi, kurumsal ve akademik katkının sağlanması adına  tez süreci daha verimli şekilde kontrol edilecektir. Tez sürecinde danışmanın rolü daha ayrıntılı olarak tanımlanacaktır. Tezlerin kalitesinin ölçülebilir ve izlenebilir bir süreç ile takip edilmesi sağlanacaktır. Tezlerden elde edilen sonuçların uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanması kurumsal hedeflerimiz arasındadır. Mezunların istihdamı ve iş hayatındaki memnuniyetlerini değerlendirecek anketler ve değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır.

Stratejik Hedef 3: Lisansüstü düzeyindeki öğrencilerimiz ve mezunlarımızın sektörel yönelimlerine yardımcı olunması adına, girişimcilik eğitimleri verilecek ayrıca sektör temsilcileri ile buluşmalar düzenlenerek dış paydaşların sektörel yönelim. Süreçlerinde rehberlik etmesi sağlanacaktır.

Amaç 3: Uluslararasılaşmayı Geliştirmek

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitimde genel olarak disiplin içi dersler tercih edilmektedir. Bu durum eğitimin içe dönük olmasına neden olmakta ve gelişimi engelleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden, Enstitü, programlar arası ve başka enstitülerden ders alma ve seçmeli ders oranının artırılması gibi değişimi özendirici uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Dış dünyaya ilişkin bilgi sağlamanın ve dışa açılmanın bir yolu olarak uluslararası eğitim kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Enstitüdeki uluslararası öğrenci sayısı ile öğrenci değişim katılan öğrenci sayısının artırılması hedeflenmektedir. Enstitü Anabilim Dallarının, ulusal ve uluslararası alanda işbirliğine yönelik faaliyetlerinin artmasının, çok çeşitlilik ve çok kültürlülüğün egemen olduğu bir eğitim ve araştırma ortamının oluşmasına büyük katkıları olacağını düşünmekteyiz.

Stratejik Hedef 1: Öğrenci ve personelin uluslararası deneyiminin yükseltilmesi için programlar arası ve diğer enstitülerden alınan, verilen ders sayısı ile ortak proje sayısının artması sağlanacaktır. Bu amaçla Enstitünün yurtiçi ve yurtdışı eşdeğer kurumlarla işbirliğini artırıcı karşılıklı ziyaret, öğretim elemanı değişimi gibi etkinlikler yapılacaktır. Avrupa Birliği kaynaklarının kullanımına yönelik politikalar geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 2: Çok kültürlü ve uluslararası kampüs ortamının oluşturulması için yabancı öğrencilerin alınacağı ve tamamen İngilizce dilinde eğitim veren lisansüstü eğitim programları açılacaktır.

Stratejik Hedef 3: Eğitim-öğretimin uluslararası niteliğinin artırılması için Erasmus gibi değişim programlarına katılım arttırılacaktır. Programların AB üniversitelerindeki eşdeğer programlarla benzer olması sağlayacaktır. Bu çerçevede 1 ve 2. stratejik amaçlarda belirtilen etkinliklerin yanı sıra, Enstitü katoloğunun Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması tamamlanacak, derslerin ECTS kredilendirmesi ve tez döneminde değişim programlarının hayata geçirilmesi için çalışılacaktır. Büyük ölçüde Anabilim Dallarının inisiyatifinde olan bu değişikliklerin yapılmasında Enstitü yönlendirici ve teşvik edici olacaktır. Bu amaçla uluslararası ofis ile de ortak koordinasyon gerçekleştirilecektir. Enstitü insan kaynakları gelişiminde personelin yabancı dil bilgisinin artırılması ve yabancı dil desteğinin sağlanması için üniversite içi dil kurslarına katılım için personel teşvik edilecektir. Ayrıca enstitü web sayfamızdaki duyurular ve haberler alanları daha aktif ve sık kullanılacak ve ayrıca İngilizce dilinde de paylaşılacaktır.

Amaç 4: Üniversite ile Paydaşları Arasındaki İşbirliğini Güçlendirmek 

Sağlık Bilimleri alanında özellikle gelişen teknoloji ile birlikte ülkemiz için de stratejik ve ekonomik değeri olan ürünlerin geliştirilmesi, Sağlık Bilişimi alanında görülen önemli gelişmelerin karşılık bulması ve 10. kalkınma planında da esas olan katma değer ürün üretme idealimiz için sağlık oldukça kritik bir önem sahiptir. Bu alanda sektörde, akademide ve yurtdışında küresel ölçekli yürütülmekte olan çalışmalar dış paydaşların önemini bir kere daha göstermiştir. Bu amaç ile temel olarak aşağıda verilen 2 temel hedefe odaklanılmıştır.

Stratejik Hedef 1: İş Birliği kültürünün sağlanması için üniversite, özel sektör, kamu kurumları ve STK’lar ile plan dönemi içerisinde iş birliği yapılması çerçevesinde dış paydaşların belirli periyotlar ile sektörel buluşmalar başlığı altında seminer vermesi ve sektörün ihtiyaçları ile akademinin hedeflerinin örtüşmesinin sağlanması ve müfredatların bu paralelde revize edilmesi amaçlanmaktadır.

Stratejik Hedef 2: Dış destekli projelerle ilgili alt yapının güçlendirilmesi gayesiyle özellikle BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) tarafından ilan edilen destek programları hakkında öğrencilerimiz bilgilendirmek ve yol göstermek adına eğitimler verilerek bu desteklere başvurmaları sağlanacaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!