Perfüzyon Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler:

ENS501  Bilimsel  Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği                    (3+0+0) Kredi:3 AKTS:6

Bu ders, temel klinik araştırma yöntemlerine giriş sağlar. Sağlık bilimi öğrencisinin araştırma makalelerini değerlendirmesini ve klinik araştırma faaliyetlerine katılmasını sağlayacak becerilerin geliştirilmesini vurgular. Kantitatif araştırma tasarımları, örnekleme teknikleri, ölçüm ve ortak istatistiksel bulguların yorumlanması da gözden geçirilir. Böylece öğrenci, kavramlar ile tanışacak ve bir literatür taramasını nasıl tamamlayacağını, veri toplamayı, istatistiksel bir analizi nasıl tamamlayacağını ve projelerine uygun şekilde araştırmaları üzerine nihai bir makale yazmayı öğrenecektir

ENS502 İstatistik Uygulamaları                                          (2+0+0) Kredi:2 AKTS:6

Dersin içeriğinde sağlık bilişiminde istatistiksel analiz konuları ele alınmaktadır. Klinik veriler üzerinde temel ve ileri istatistiksel yöntemlerinin inceleneceği derste medical veriler, parametrik ve non-parametrik testler, hipotez testleri, geçerlik analizi, ki-kare, t-testi, varyans analizi, regresyon analizi ile yorumlanacaktır.

PER501 Kardiyopulmoner Anatomi ve Fizyoloji                         (3+0+0) Kredi:3 AKTS:6

Dolaşım ve solunum sistemi organlarının morfolojik yapı, anatomik prensiplerin konum ve komşuluk ilişkileri bağlamında öğretilmesi, kanın işlevleri ve bileşenleri de tanımlanarak incelenmesi, dolaşım ve solunuma yönelik dinamiklerin ve fizyolojik kontrol mekanizmalarının aktarılması; doğuştan gelişimsel bozuklukların irdelenmesi ele alınmaktadır

PER503 Kardiyovasküler Perfüzyon Teknolojisi                           (3+4+0) Kredi:5 AKTS:6

Perfüzyon Teknolojisi, akciğerlerin ve insan vücudunun ilgili solunum organlarının fizyolojisi ve patolojisi üzerine yapılan çalışmadır. Ayrıca, cerrahi prosedürler sırasında akciğerlerin ve kalbin işlevini desteklemek veya üstlenmek için kullanılan ilgili ekipmana önemli ölçüde ışık tutulmaktadır. Dersin amacı; perfüzyonistlerin kalp-akciğer makinesi ve diğer mekanik destek sistemlerini, uzman hekimler rehberliğinde kullanmayı öğrenmeleridir.

PER505 Kardiyovasküler Perfüzyonda Enstrumantasyon             (2+0+0) Kredi:3 AKTS:6

Bu ders, öğrenciye açık kalp cerrahisi ve ilgili prosedürler için gerekli olan çeşitli elektronik izleme ekipmanı türlerini tanıtır. Öğretim tasarımı, pratik ameliyathane deneyimi, simüle edilmiş senaryolar ve laboratuvar çalışması ile operasyonel teorinin öğretici sunumunu içerir. Çalışma konuları arasında basınç transducerleri, termistörler, kardiyak output cihazları, sıvı dinamiği ve fizyolojik izleme cihazları bulunur.

Amaç Kardiyopulmoner perfüzyon ile ilişkili temel kavramların ve kardiyopulmoner perfüzyon sırasında uygulanan teknikler, kardiopulmoner baypas için kullanılan kalp akciğer makinesi ile mekanik kalp destek cihazlarının yönetimi, yapay kalp teknolojileri, kalp-akciğer nakli sırasında perfüzyonun özellikleri, sarf malzeme ve ilaçları ve perfüzyon ve Perfüzyon tekniklerinin temelleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ayrıca ameliyat öncesi ve sonrası alınması gereken hasta-çalışan güvenliği ile ilgili uyulması gereken kuralları öğrenmesi hedeflenmektedir

 

PER502 Asit Baz Fizyolojisi                                                                   (2+0+0) Kredi:3 AKTS:6

Açık kalp cerrahisinde doku perfüzyonunun en önemli göstergesi asit baz dengesidir. Perfüzyonun sağlanamaması halinde asit baz dengesi bozuklukları ortaya çıkmakta olup Kardiyopulmoner bypass sırasında oluşan asit baz denge bozukluklarının hızlı bir şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Perfüzyon eğitiminde asit baz dengesi ve fizyolojisinin tam ve mükemmel olarak anlaşılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Bu ders, perfüzyon öğrencisine böbrek ve üriner sistemin yapısal, işlevsel ve bütünleştirici yönlerinin kapsamlı bir incelemesini sağlar. Kurs, kan gazı analizinin teorisi, uygulaması ve yorumuna ve böbrek fonksiyonunu destekleyen ilişkili klinik kardiyopulmoner fizyolojik mekanizmalara odaklanacaktır.

PER504 Patofizyoloji ve Perfüzyon Teknikleri                                      (3+0+0) Kredi:3 AKTS:6

Bu ders, perfüzyon öğrencisine anatomi, fizyoloji ve patofizyoloji arasındaki ilişkiyi ve perfüzyon pratiğinin uygulanmasını keşfetme fırsatı sağlamak için tasarlanmıştır. Kurs, ekstrakorporeal teknoloji bilimi ile patofizyolojik düşünceler arasındaki etkileşimi anlamak için gerekli olan ayrıntılı temel becerileri sağlayacaktır. Bu ilkelerin sistematik ve entegre bir şekilde belirlenmesi ve uygulanması, kanıta dayalı klinik uygulama için gereklidir.

     

PER506 Seminer                                                                                     (0+1+0) Kredi:0 AKTS:1

Bu ders öğrencilere literatür tarama, alanda son gelişmeler, tıbbi terminoloji, aseptik teknik, hasta güvenliği konuları, profesyonellik ve tıbbi etik hakkında temel bir anlayış kazandırmak için tasarlanmıştır. Sağlık mesleklerinde sıklıkla karşılaşılan etik ilkeler öğrencilere tanıtılacaktır.

PER508 Kardiyopulmoner Bypass İlkeleri ve Uygulamaları                   (4+0+5) Kredi:5 AKTS:6

Kalp ve akciğer ile büyük damarların tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemlerin öğrenilmesi ile kardiyopulmoner perfüzyonun doğru planlanması, malzeme ve yöntem seçiminin yapılmasının önemi kavranabilecektir. Bu sayede, uygulanacak cerrahi yönteme uygun Perfüzyon stratejilerinin saptanması ve uygulanması sağlanabilecek, çıkabilecek komplikasyonlar hakkında bilgi sahibi olunabilecek, bu komplikasyonlar sırasında perfüzyonun sağlanmasına yönelik önlemlerin de planlanması ve uygulanması sağlanabilecektir.

 

Seçmeli Dersler:

PER507 Farmakoloji İlkeleri                                                     (2+0+0) Kredi:2 AKTS:6

Öğrenciler farmakolojinin temel ilke ve kavramlarını öğreneceklerdir. Ders; ilaç emilimi, dağılımı metabolizması ve ilaç reseptör aktiviteleri ile her bir ana ilaç grubundaki ilaçların terapötik kullanımları ve etki mekanizmaları ilkelerine odaklanacaktır;.

 

PER509 Meslekler Arası Hasta Merkezli Ekipler                       (2+0+0) Kredi:2 AKTS:6

Bu program, öğrencilere mesleklerarası eğitimsel ve işbirliğine dayalı uygulama prensipleri ile  tanıştıracaktır: Değerler/Etik, Roller/Sorumluluklar, Takımlar/Takım çalışması ve İletişim. Öğrenciler, yeterliliklerini bilgi, beceri ve değerlerini uygulamak için deneyimsel takım temelli öğrenmeyi kullanacaklardır.

 

PER510 Mekanik Dolaşım Destekleri                                            (2+0+0) Kredi:2 AKTS:6

Bu ders, öğrenciye kardiyak destek cihazları ile tedavi edilen hastaların bakımı için ileri uygulama kılavuzlarını tanıtır. Hasta sorunlarına dayalı cihaz seçimi, implantasyon, çalıştırma ve çeşitli cihazların izlenmesi tartışılacaktır. Hücre koruyucular, ventriküler destek cihazları, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, balon pompaları dahil olmak üzere öğrencilerin sahada karşılaşacakları bu cihazları bu cihazları anlamalarını sağlamak hedeflenmektedir.

 

PER512 Yetişkin ve Pediatrik Konjenital Kalp Hastalıkları       (2+0+0) Kredi:2 AKTS:6

Bu ders, öğrenciye pediatrik ve yetişkin doğumsal kalp hastaları ile ilişkili kardiyovasküler fizyoloji, patofizyoloji ve anatomik farklılıkları tanıtır. Dersler ve tartışmalar yoluyla, öğrenciler bu kusurları ve ayrıca bir Perfüzyonistin bu karmaşık doğumsal prosedürler sırasında kalp akciğer makinesini nasıl yöneteceğini anlamaya hazırlanacaklardır.

 

PER511 Organizasyonel liderlik                                                    (2+0+0) Kredi:2 AKTS:6

Öğrenciler bu derste etkili bir lider olmak için gerekli araçlara ve stratejilere odaklanacaktır. Odak noktası, bu stratejilerin büyük veya küçük bir perfüzyon grubu içinde nasıl kullanılabileceğine ilişkin olsa da, kökenleri, her büyüklükteki herhangi bir organizasyonda etkili yönetim ve liderliğe dayanmaktadır. Bu ders ile öğrenci, kendisini mesleğin gelecekteki lideri olarak hazırlayacak liderlik becerilerini kazanmaya çalışacaktır.

Tez dersleri:

PER550.1  Tez Çalışması I                                               (0+0+0) Kredi:0 AKTS:30

Bu dersin amacı, perfüzyon teknolojisinin yönetimi için önemli olan güncel bir konuyu ele alan bir hipotezi test etmek için kalitatif yöntemleri perfüzyon teknolojisi bilgi ve becerileriyle bütünleştirmektir. Literatür taraması ve araştırma çalışması içeriklidir. Öğrenci akademik danışmanından araştırma konusu üzerine literatür çalışması desteği alır.

PER550.2  Tez Çalışması II                                              (0+0+0) Kredi:0 AKTS:30

Bu ders kapsamında, öğrenciler perfüzyon alanında akademik bir danışmanın denetiminde tez çalışması yürütür ve mezuniyet koşulunun karşılanması için araştırma projesinin tamamlanmasına odaklanırlar. Öğrencinin araştırmasını ilerletmesi ve bulgularını sunması sağlanır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!