Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Programları | ÜÜ Araştırma ve Geliştirme

AR-GE Kapsamındaki Çalışma ve Hedefler (1/2)

Enstitümüz araştırma strateji ve hedefleri Üniversitemizin 2024-2028 Stratejik planıyla uyumludur.

Enstitümüzün Araştırma Stratejisi:

Ar-Ge kaynaklarını ve etkinliğini artırmak,

Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik kültürünü güçlendirmek,

Enstitü bünyesindeki öğretim elemanları ile öğrencilerin yüksek bir motivasyon ile birlikte çalışma ve araştırma sürecini desteklemek,

Ulusal öncelikleri gözeterek yapılan araştırmalarla, yeni bilgiler üreterek teknolojiye ve evrensel bilime katkıda bulunmak,

Bilimsel bilgi üreterek, yayma ve toplumun kullanımına sunmak,

Bilimsel bilginin teknolojiye dönüşerek ülke ekonomisine katkı sağlaması için akademi ve paydaşları teşvik etmek,

Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin lisansüstü tez ve proje çalışmalarında etkin kullanımını sağlamak ve merkezler ve görevleri hakkında öğrencilerimizi bilgilendirmek,

Öğrencilerimizin uluslararası işbirlikleri ve akademik ortaklıklar kurmalarını sağlamak, akademik işbirliklerini teşvik etmek.

AR-GE Kapsamındaki Çalışma ve Hedefler (2/2)

Üniversitemizin 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda,

BrainPark Teknoloji ve Transfer Ofisi, Laboratuvarlarımız, Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz ve Bilimsel Çalışma Gruplarımız araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ile mali kaynak oluşturmaktadır.

Öğretim elemanları ve öğrencilerimizin girişimci yönünün açığa çıkartılması amacıyla Üniversitemizce oluşturulan Girişimcilik Merkeziyle; toplumda sürdürülebilir, katma değer üreten, sosyal ve ekonomik gelişime katkıda bulunan girişimcilerin gelişmesi teşvik edilmektedir.

Üniversitemizdeki araştırma faaliyetleri Faaliyet Takip Sistemi (FTS) aracılığıyla izlenmektedir. Üniversitemizde öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Bilimsel Teşvik Yönergesi işletilmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!