Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

GÜZ DÖNEMİ (I. Semester) ZORUNLU DERSLER

 

DERS KODLARI
                                    DERS İÇERİKLERİ 
 
CGE501
Gelişim Kuramları: Gelişim kuramlarının işlevleri; Gelişim kuramlarına ilişkin felsefi yaklaşımlar; Davranışçı kuramlar; Kişilik kuramları; Sosyal öğrenme kuramı; Bilişsel gelişim kuramları; Ahlaki gelişim kuramları; Sosyobiyolojik Yaklaşımlar
CGE503
Tanı ve Değerlendirme: Değerlendirme tanımı, özellikleri, uygulaması; Değerlendirme envanterleri, tanımı, uygulaması, sosyometriler, tanımı ve uygulaması; İnformal testler, tanımı, çeşitleri, beceri ve yerleştirme testleri, Standardize testler, tanımı, çeşitleri; Tarama testleri, Gelişimsel testler, zeka testleri ve hazırlık testleri; Standardize test örnekleri, California Achievement test (CAT), IQWA Test, Metropolitan Achievement Test (MAT), Stanford Achievement Test (SAT), Gates Macginitie Reading Test; Peabody Individual achievement Test (PIAT), Mc Carty ve Frostig; Eğitim programı temelli değerlendirme ve iş beceri analizi; Değerlendirme araçlarının kullanılması hakkında fikirler, değerlendirme metodlarını seçme ve kullanma, Alternatif değerlendirme yöntemleri.
CGE505
Anne Baba Eğitimi: Ailenin tanımı, işlevi, tarihsel değişim süreci, aile kuramları ve aile içi etkileşim.

 

 

 

 

 

BAHAR DÖNEMİ (II. Semester) ZORUNLU DERSLER

 

DERS KODLARI
                                    DERS İÇERİKLERİ
 
CGE502
Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri: Özel eğitim alanındaki temel kavramların tanımlanması, özel eğitim temel ilkelerinin açıklanması, farklı özel gereksinimli çocuk grupları hakkında tanıtıcı bilgilerin verilmesi, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin psikoloji alanında gereksinimlerinin giderilmesi için gerçekleştirilebilecek programlar hakkında bilgi verilmesi
CGE504
Çocuk Gelişiminde Eğitsel Yaklaşımlar: Erken Çocukluk Eğitimindeki Yaklaşımlara genel Bakış, Head Start Yaklaşımı, Reggio Emilia Yaklaşımı, High Scope Yaklaşımı, Montessori Yaklaşımı ve Dünyadaki Uygulamaları ve Türkiye’deki Uygulanabilirliği, Orff Yaklaşımı tanımı, özellikleri ve orff yaklaşımına yönelik uygulama örnekleri, Erken Çocukluk Dönemi yaklaşımların karşılaştırılması
CGE506
Araştırma Yöntemleri ve İstatistik:Bu derste çocuk gelişimi alanında araştırma yapmak için gerekli olan temel araştırma yöntemleri, araştırma yöntemlerinin formüle edilmesi, literatür gözden geçirme, hipotez testi, veri seçme teknikleri ve sonuçlarının analizi, kanıta dayalı tıp, literatür tarama stratejileri, araştırma projesi hazırlanması, bilimsel toplantılarda sunum stratejileri, araştırma projelerinin makale haline getirilmesi ve araştırma projelerinin sunumu, temel istatistik kavramlar, tanımlayıcı ölçüler, kuramsal dağılışlar, örneklem dağılışları, temel araştırma yöntemleri, temel örnekleme yöntemleri, hipotez testleri, ilişki ölçüleri, doğrusal regresyon analizi, risk ölçüleri ve tanı testlerinin değerlendirilmesi, SPSS uygulamaları, araştırma hataları, bilimsel etik, araştırma etiği, yasal çerçeve hakkında gerekli bilgilerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

 

 

 

GÜZ DÖNEMİ (III. Semester) ZORUNLU DERSLER

 
DERS KODLARI
                                    DERS İÇERİKLERİ 
 
CGE507
Tez Çalışması: Yüksek lisans eğitimi boyunca kazanılan teorik ve pratik bilgiler doğrultusunda konunun belirlenmesi, araştırma tekniklerini kullanarak, araştırmada kullanılacak değişkenlerin seçilmesi, değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini kavranması, araştırmaya ilişkin denencelerin oluşturulması, araştırmaya uygun yöntem ve ölçme araçlarının seçilmesi, araştırma bulgularının yazılması ve yorumlanması, araştırma önerilerinin geliştirilmesi, araştırmada kullanılan kaynakların uluslararası standartlara uygun şekilde listelenmesi, kütüphanelerde ve elektronik ortamda etkin şekilde kaynak taranması ve yorumlanması.
CGE509
Seminer: Çocuk Gelişimi alanında ilgi duyulan konu çerçevesinde alan yazında veri toplama yöntemleri konusunda bilgi toplanması, ilgilenilen konu hakkında sistematik biçimde veri toplanması, edinilen bilgilerin sistematik biçimde raporlaştırılması ve raporun sözel olarak sunulması.
CGE550*
Proje Çalışması: Tezsiz programı kazanan öğrenciler derslerini tamamladıktan sonra, Çocuk Gelişimi alanında uygulama içeren bir projeyi tamamlamak zorundadırlar.
 *Tezsiz yüksek lisans programı için geçerlidir. 

 BAHAR DÖNEMİ (IV. Semester) ZORUNLU DERSLER

 

DERS KODLARI
                                    DERS İÇERİKLERİ 
CGE508
Tez Çalışması: Yüksek lisans eğitimi boyunca kazanılan teorik ve pratik bilgiler doğrultusunda konunun belirlenmesi, araştırma tekniklerini kullanarak, araştırmada kullanılacak değişkenlerin seçilmesi, değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini kavranması, araştırmaya ilişkin denencelerin oluşturulması, araştırmaya uygun yöntem ve ölçme araçlarının seçilmesi, araştırma bulgularının yazılması ve yorumlanması, araştırma önerilerinin geliştirilmesi, araştırmada kullanılan kaynakların uluslararası standartlara uygun şekilde listelenmesi, kütüphanelerde ve elektronik ortamda etkin şekilde kaynak taranması ve yorumlanması.

 

 

 

 

 

GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ 

 

 

 
DERS KODLARI

DERS İÇERİKLERİ

CGE511
Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları: Çocuklarda davranış bozukluklarının teşhisi, etioloji, sınıflandırılması ve eğitsel tedaviler.
CGE513
Duyu Eğitimi: Duyum ve algı tanımları, farklılıkları; 7 Duyu; Görme Duyusu; İşitme Duyusu; Dokunma Duyusu
Tad Alma Duyusu gelişim süreci, özellikleri, gelişimini destekleme; Koklama Duyusu; Propriosepsiyon; Denge duyusu; Aile ve profesyonellere danışmanlık
CGE515
Aile Danışmanlığı: Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel bakış, Ana-baba ve Çocuk Etkileşimi, Ailelerin çocuklarına karşı gösterdiği tutumlar ve çocukların gelişimine etkileri, Disiplin yöntemleri, ana-baba davranışlarının çocuklara etkileri, Engelli çocuğun aileye katılımı ve ailelerde görülen psikolojik süreçler, Danışman - aile etkileşimi, Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık, Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan yöntem
CGE517
Gelişim Psikolojisi: Yaşam boyu gelişim olgusu, gelişimle ilgili temel kavramlar ve kuramlar, doğum öncesi ve sonrası gelişim ve doğum süreci, bebeklik, erken çocukluk, orta ve geç çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik döneminde gelişim, ölüm, ölmek ve yas.
CGE519
Erken Müdahale: Erken müdahale yaklasimlari, erken mudahale projeleri, erken müdahale amaclari, bireysellestirilmis aile hizmet plani, erken müdahale konulari, erken müdahale basamaklari, erken müdahale hizmet secenekleri
CGE521
Çoklu Zeka Teorisi: Çoklu zeka kuramının temel kavramları ve ilkeleri; Çoklu zeka alanlarının gelişimini etkileyen faktörler; Zeka alanlarının tanımı; Çoklu zeka teorisinin eğitim ve öğretimde kullanımı; Sözel zeka düşünme yöntemi ve özellikleri; Mantıksal-matematiksel zeka düşünme yöntemi ve özellikleri; Görsel ve mekansal zeka, özellikleri, seminer sunumu; Bedensel-kinestetik zeka, düşünme yöntemi ve özellikleri; Müziksel-ritmik zeka düşünme yöntemi ve özellikleri; Kişiler arası-sosyal zeka, düşünme yöntemi ve özellikleri; Doğacı-varoluşçu zeka, özellikleri; Zekayı geliştirmek için yapılması gerekenler; Çoklu zekayı değerlendirmede kontrol listesi; Erken çocukluk döneminde belirli bir hedef ve hedef davranışı çoklu zeka bölümlerine göre programa yerleştirme
CGE523
Erken Çocukluk Döneminde Sanat Eğitimi: Erken çocukluk döneminde çocukların gelişimsel özelliklerini sanat eğitimi ile destekleme yöntemleri, sanatsal yaklaşımlar, küçük kas motor gelişimi destekleyici yaratıcı sanat etkinlikleri
CGE525
Çocuk ve İletişim: Kişiler arası iletişimle ilgili temel kavramlar; çocukla etkili iletişim için gerekli bilgi ve beceriler.
CGE527
Motor Gelişimi: Isınma, grup etkinlikleri ve bütün sınıf etkinlikleri çalışmaları, Motor gelişime yönelik beceri analizleri, Bireysel ya da grup temelli sportif aktiviteler, Cimnastik çalışmalarında çocuklara risk yaratabilecek faktörleri ve yaralanmalar, Yarışmalar, Sportif aktivitelerde çocukların kazanmak ve kaybetmek duygusu karşısında yapılması gerekenler
CGE529
Bilişsel Gelişim: Bilişsel Gelişimin tanımı, Bilişsel gelişimde süreçler(algı, dikkat, kavram oluşturma, bellek ve hatırlama, akıl yürütme ve problem çözme, zeka), Bilişsel süreçlerde gelişimsel değişiklikler, Bilgi işleme teorileri, Bilişsel gelişim kuramları, Zeka teorileri ve bilişsel gelişim, 0-18 yaş döneminde bilişsel gelişim süreci ve özellikleri, Bilişsel becerilerin tanımlanması, değerlndirilmesi, Bilişsel gelişimle ilgili uygulamalar
CGE531
Çocuk Gelişiminin Temelleri: Çocuk gelişim kuramları, temel
kavramlar (gelişim, büyüme, olgunlaşma, hazırbulunuşluk vb.) ve gelişim alanları (kaba motor gelişim, ince motor gelişim, bilişsel gelişim, cinsel gelişim, dil gelişimi, sosyal duygusal gelişim ve ahlak gelişimi).
CGE533
Okul Öncesi Dönemde Gelişim: 0-6 yaş çocuğunun gelişim alanlarına göre genel özellikleri, çocuğunun gelişimi ve eğitimine yönelik yaklaşımlar ve kuramcılar, gelişimlerinin değerlendirilmesi, kurum ve ev ortamında çocukla temasa geçerek uygulanabilecek gelişimi destekleyici uygulamalar.
 

 

 


BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ

 

 

 

DERS KODLARI

DERS İÇERİKLERİ

CGE510
Çocuk Edebiyatı: Çocuk kitabının tanımı, türleri (resimli kitap, masal, hikaye, roman, çizgi roman, fen kitabı, biyografi, müracaat eserleri, tiyatro eseri), çocukların yaş ve gelişim düzeylerine göre ilgi duydukları konular, öykü anlatma ve okuma teknikleri ile çocuk kitaplarının içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri hakkında bilgileri içermektedir.
CGE512
Hastane ve Çocuk: Hastanede yatarak tedavi gören ve diğer sağlık kuruluşlarına başvuran çocukların gelişimsel ve ruhsal durumları; Hastaneye hazırlayıcı eğitim; Çocuk-aile-personel etkileşimi; Çocuk ve aileleri teşhis ve ameliyata hazırlama; Hastanede oyun; Hastane okulları; Ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel; Hastanede yatan çocukların hakları
CGE514
Sosyal Duygusal Gelişim: Yaşam alanı, doğal çevre, iç mekan, dış mekan kavramları; kültürün yaşam alanlarındaki yansıması; doğal çevrenin çocuk gelişimi için önemi; iç mekanlarda ve dış mekanların çocuk sağlığı ve gelişimi üzerine etkileri; tüm yaşlardaki farklı özellikteki çocukların çevre içindeki gereksinimleri, bu çocuklara uygun çevre düzenlemeleri.
CGE516
Cinsel Gelişim ve Eğitim: Cinsel eğitim, cinsel eğitimin ilkeleri, cinsel gelişim dönemleri ve özellikleri, çocuklarda genital hijyen, üreme sağlığı, güvenli cinsel davranış için karar verme, doğal ve beklendik davranışlar ve ilgi gerektiren davranışların değerlendirilmesi, cinselliğe karşı ebeveyn tutumları, açıklık, gizlilik, aile değerleri, özel gereksinimli çocuklarda cinsel gelişim özellikleri, cinsel şiddet.
CGE518
Dil Gelişimi: Dil gelişimine ilişkin temel kavramların tanımlanması, dil gelişimine ilişkin farklı kuramlar, yaşa uygun dil becerileri, zihinsel gelişim ve dil gelişimi arasındaki ilişki. Dilin bileşenleri (Fonoloji, Morfoloji, Sözdizimi, Anlambilgisi, Pragmatik). Dil gelişiminin değerlendirilmesi.
CGE520
Çocuk Hakları ve Koruma: Çocuk Haklarının temel ilkeleri; B. M. Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanınan temel haklar; Çocuk İstismarı ve istismar mağduru çocuğa yaklaşım; İhmal ve istismar mağduru çocuğu yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirler; Çocuk Adalet Sistemi ve özellikleri
CGE522
Bilgisayar Destekli Eğitim: Normal gelişim gösteren ve engelli çocukların devam ettiği okulöncesi ve ilkokullarda eğitim teknolojisi, bilgisayar destekli eğitim konularının yazılım, eğitimci, müfredata entegrasyonu açısından sistematik ve derinlemesine incelenmesi
CGE524
Oyun ve Oyun Materyalleri: Oyunun tanımı, tarihçesi, oyun kuramları, oyun evreleri, çeşitleri, gelişim alanları ve oyun, oyunvak ve oyun materyalleri, oyuncak güvenliği
CGE526
Okul ve Ergenlik Döneminde Gelişim: Bronfennbrener’ın Ekoloji kuramı, okul döneminde gelişimin temel ilkeleri ve gelişimin izlenmesi, portfolyo hazırlama, Holistik yaklaşım ile okul öncesi çocuk, okul döneminde fiziksel gelişim, okul döneminde psikomotor gelişim, okul döneminde bilişsel gelişim, okul döneminde dil gelişimi, okul döneminde ahlak gelişimi, okul döneminde sosyal gelişim, duygusal gelişim, gelişimlerinin değerlendirilmesi, kurum ve ev ortamında çocukla temasa geçerek uygulanabilecek gelişimi destekleyici uygulamalar. Ergenlik Döneminde Fiziksel Gelişim, Adölesan Döneminde Fiziksel Gelişim, Adölesan Döneminde Cinsel Gelişim, Adölesan Döneminde Cinsel Gelişim /Anormal Cinsel Gelşim, Adölesan Döneminde Bilişsel Gelişim, Adölesan Döneminde Sosyal Gelişim, Adölesan Döneminde Duygusal Gelişim, Adölesan ve şiddet, Adölesan ve Akademik Başarı gelişimlerinin değerlendirilmesi, kurum ve ev ortamında çocukla temasa geçerek uygulanabilecek gelişimi destekleyici uygulamalar.
   
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!