360 sanal tur

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Programları | ÜÜ GZFT (SWOT) Analizi ve İyileştirme

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2024-2028 dönemi için hazırlanan Stratejik Plan; Enstitünün güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsat ve tehditlerinin saptanıp, yapılan değerlendirmelerle kurumsal gelişimin devamlılığının sağlanması için gerekli stratejilerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, faaliyetlerinde kalitenin artırılmasına rehberlik edecek denetlenebilir stratejiler belirlenmektedir.

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

Üniversitemiz, Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında orta büyüklükte tematik bir üniversitedir. Enstitümüz bünyesinde bulunan 15 yüksek lisans ve 9 doktora programı ile sağlık, nörobilim, sağlık yönetimi gibi mühendislik ve sağlık bilimleri alanlarında disiplinler arası güçlü bir etkileşim ve işbirliği içinde eğitim-öğretim fırsatı sunmaktadır.

The World Academy of Sciences (TWAS)/Dünya Bilimler Akademisi-TWAS’ın Türkiye’de mükemmeliyet merkezi olarak seçtiği ilk üniversite olan üniversitemiz, TWAS, UNESCO tarafından gelişmekte olan ülkelerin bilim anlamında ileri düzeye çıkmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. Bunun için kendilerince seçilmiş olan ileri düzey alt yapıya sahip kurum ve kuruluşları “mükemmeliyet merkezi” olarak belirleyip, gelişmekte olan ülkelerin genç ve parlak beyinlerini kendisi seçerek, mükemmeliyet merkezlerinde eğitimlerini sağlamaktadır.

*Enstitümüzün derslikleri iyi kullanan öğretim elemanları ve yüksek nitelikli öğretim araçlarıyla donatılmıştır (Bilgisayarlar, projeksiyon cihazları ve akıllı tahtalar), öğretim üyelerimiz de bu teknolojilere vakıftır ve etkin biçimde kullanmaktadır.

*Enstitümüz, alanında yetkin ve deneyimli bir akademik kadroya sahiptir.

*Öğrencilerimize sürekli danışmanlık hizmeti sağlanmakta ve öğrencilerimiz akademisyenlere kolayca ulaşabilmektedir.

*Akademik personel, idari personel ve öğrenciler arasında iletişim güçlüdür.

*Lisansüstü eğitim programlarımızın tercih edilme düzeyi yüksektir.

*Açılan programlar için yeterli öğrenci kaynağımız mevcuttur.

*Enstitümüzde farklı ve çeşitli disiplinlerde eğitim verilmektedir. Enstitümüzde yürütülen eğitim/öğretim faaliyetlerini iyileştirmek amacıyla revizyonlar yapılmakta ve yapılan kontroller ile faaliyetlerin devamlılığı sağlanmaktadır.

*Enstitümüzde proje, araştırma ve yayın odaklı eğitim-öğretim süreci bulunmaktadır. BrainPark Teknoloji Transfer Ofisi ve Bilimsel Araştırma Projeleri birimlerinin varlığı ile, akademik çalışmalar teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.

*Tez çalışmalarını yürütürken öğrencilerimize BAP tarafından finansal kaynak sağlanmaktadır.

*Üniversite kütüphanesinin üye olduğu veri tabanlarının çok sayıda bilimsel araştırmaya erişim olanağı sağlaması akademik araştırmalarda ve çalışmaların gerçekleştirilmesinde büyük avantaj sağlamaktadır.

*İç paydaşlarımız ve dış paydaşlarımıza uyguladığımız anketler aracılığı ile Enstitü işleyişindeki her aşama için görüş ve önerilerin alınarak, geri bildirimler doğrultusunda iyileştirmeler yapılmaktadır.

*Lisansüstü programlardan mezun öğrencilerimizin üniversitemiz ile olan güçlü iletişiminin devam ettirildiği Mezun Bilgi Sistemimiz mevcuttur.

*Öz Değerlendirme neticelerine göre öğrenci ve akademik-idari personel memnuniyeti sonuçları üzerinden 3.5 mertebesindedir.

ZAYIF YÖNLERİMİZ 

*İç ve Dış Paydaşlarımız ile yapılan iş birliğinin güçlendirilmesi,

*Mezun öğrencilerimizin, oluşturulan mezun bilgi sistemi platformuna katılımın güçlendirilmesi,

*Uluslararası projeler ve iş birliklerinin güçlendirilmesi,

*Uluslararası değişim programlarına yabancı öğretim üyesi ve öğrencilerin katılımının güçlendirilmesi,

*Lisansüstü tezlerden üretilen yayın, proje ve patent sayılarının güçlendirilmesi,

*Lisansüstü programlarda tez konusu ile ilgili öneriler hazırlanırken, proje/patent hedefinin de oluşturulması,

*Lisansüstü öğrencilerimizin dahil olduğu, kurum dışı kaynakların (TÜBİTAK, AB fonları gibi) iş birliğiyle yapılan proje sayısının güçlendirilmesi,

*Katma değer üreten ve ürün ortaya koyma potansiyeli olan çalışma sayısının güçlendirilmesi şeklinde sıralanmaktadır.

FIRSATLAR

*Enstitümüzdeki program çeşitliliğimizin ve bununla birlikte öğrenci başvuru sayılarının artması,

*Üniversitemizde mesleki gelişime katkı sağlayacak laboratuvarların yeterli sayıda olması,

*Üniversitemiz ve enstitümüzün eğitim-öğretim kalitesi ve mekânsal konumu sayesinde İstanbul’un prestijli üniversitelerinden biri olması ve prestijin artması,

*Uluslararası öğrencilerin üniversitemize lisansüstü düzeyinde başvuru talepleri olması ve açılacak İngilizce lisansüstü programlar ile yetişmiş akademik ve teknik insan gücünün, ulusal kaynaklarda etkin biçimde kullanımını sağlamak,

*Kalite kültürünün önem kazanması fırsatlarımız arasındadır.

TEHDİTLER

*Ülkemizde diğer vakıf üniversitelerinin sayı ve kontenjanlarının da artıyor olması,

*Yetişmiş insan gücünün akademik gelişim sürecine ve devamlılığına dair çekimserliği,         

*Akreditasyon sürecinde pro-aktif davranamamak ve sürece doğru zamanlama ile başlayamamak,

*Mezunların iş bulma sorunlarının öğrencilerin motivasyonunu etkilemesi olarak sıralanmaktadır.

İYİLEŞTİRME TEDBİRLERİ

*Enstitümüz bünyesinde yer alan tüm lisansüstü programlardaki öğrencilerin yayın üretme süreçlerine katkıda bulunacak uygulamaların gerçekleştirilmesi,

*Lisansüstü öğrencilerimize yönelik proje ve makale yazma eğitimlerinin verilmesi,

*Eğitim-Öğretim kalitesini artırmak üzere öğretim üyesi ders yüklerinde iyileştirmeye gidilerek, öğretim elemanı sayısının artırılması,

*Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin ve araştırma performanslarının artırılmasına yönelik planlama ve uygulamaların kontrol edilmesi,

*Yabancı uyruklu öğrencilerin sürece daha fazla katılımının sağlanması,

*Akademik birimlerde Uluslararası değişim programlarına katılımı teşvik eden tanıtım faaliyetlerinin artırılması,

*Dış paydaşlarla iş birliği ve temasın güçlendirilmesi,

*Mezun öğrencilerimizin, oluşturulan mezun bilgi sistemi platformuna daha aktif katılımlarının sağlanması,

*Uluslararası öğrenci hareketliliği sağlanmakla birlikte; öğrenci ve öğretim üyelerinin daha fazla ortak projede yer alması amacıyla teşvik edilmesi,

*Üniversite ve sanayi iş birliği ile lisansüstü eğitimin niteliğinin daha da etkinleştirilmesinin sağlanması,

*Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersinde öğrencilerin, tez konularının hazırlanmasında özellikle proje ve patent vurgusunun yapılarak yönlendirilmesi,

*Akademik çalışmalarda yaygın etki, topluma ve bilime katma değer ve ülke ekonomisine katkı gibi öncelikleri dikkate alan çalışmaların artırılması sağlanmalıdır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!