Namık KEMAL 1840 - 1888

Namık KEMAL
Tanzimat döneminde yaşamış, Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Genç Osmanlı Hareketi mensubu, gazeteci, devlet adamı, ünlü yazar ve şairdir.
18 yaşına kadar dedesi Abdüllâtif Paşa'nın yanında, Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli kentlerinde yaşadı. Arapça ve Farsça öğrendi. 18 yaşında geldiği İstanbul'daki Bâb-ı Âli Tercüme Odasında kâtip olarak çalışmaya başladı. Tasvir-i Efkâr gazetesinde hükûmeti eleştiren yazıları üzerine İstanbul’dan uzaklaştırılmak istenince Paris’e kaçtı. Daha sonra Londra’ya geçti, Muhbir ve Hürriyet isimli gazetelerde yazmaya başladı. Zaptiye Nazırı Hüsnü Paşa'nın çağrısı üzerine İstanbul'a döndü. İbret gazetesinde yazdığı yazı nedeniyle İstanbul'dan uzaklaştırılmak için Gelibolu mutasarrıflığına atandı. Orada yazmaya başladığı “Vatan Yahut Silistre” oyunu, Gedikpaşa Tiyatrosunda sahnelendiğinde halkı coşturan olaylara neden oldu. İstanbul’a dönüp bu haberi İbret gazetesinde yazması sebebiyle arkadaşlarıyla birlikte Magosa'ya sürüldü.
I. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'a döndü. Şûra-yı Devlet (Danıştay) üyesi oldu. Kanun-i Esasi'yi (Anayasa) hazırlayan kurulda görev aldı. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı çıkınca II. Abdülhamid'in Meclis-i Mebusan'ı kapatması üzerine tutuklandı. Beş ay kadar tutuklu kaldıktan sonra mutasarrıf olarak Midilli, Rodos, Sakız adalarına gönderildi ve sürgünde öldü.
Namık Kemal, “Toplum için sanat” anlayışını benimsemiş ve sanatı, toplumun Batılılaşması için bir araç olarak kullanmıştır.
Eserlerini halkın anlayabileceği sade bir dille yazmayı amaçlamıştır.
Romanları, tiyatro eserleri, şiirleri, eleştiri ve tarihi kitapları bulanan Namık Kemal, özellikle "İntibah" isimli romanı ve "Vatan yahut Silistre" isimli tiyatro oyunu ile tanınır.