Felsefe Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

Online Ön Kayıt Linki aşağıda yer almaktadır.

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

2020-2021 Güz Dönemi için başvuran öğrencilere pandemi süreci sebebiyle önlem amaçlı olarak online mülakat sınavı uygulanacaktır.

Sınav Tarihleri: 

26 Ağustos Çarşamba 10.00-12.00

9 Eylül Çarşamba 10.00-12.00

30 Eylül Çarşamba 10.00-12.00

Lisansüstü Programlar için Kesin Kayıt İşlemlerinin Son Günü: 9 Ekim 2020

Derslerin Başlama Tarihi: 12 Ekim 2020 


Başvuru Koşulları: 

Felsefe Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Üsküdar Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Programına, herhangi bir alanda lisans seviyesinde eğitim almış ve mezun olmuş herkes başvurabilir.

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü, Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, tezli ve yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4 katsayı üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

ALES’ten herhangi bir puan türünde en az 55 tam puan almış olmak gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları 16’ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış, ancak herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve yazılı tutanaklı olarak kayıt altına alınan yazılı/sözlü sınav sonucuna göre değerlendirme yapılır. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve sınav notunun % 30'u alınarak elde edilen puanlara göre sıralama yapılır.

(2) İlgili anabilim dalı veya anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.

Üniversitemiz Felsefe Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrenciler, lisans programlarının alan dışı olması durumunda 2 yarıyıllık Bilimsel Hazırlık programını tamamlamak durumundadır. Lisans programı Felsefe olan öğrenciler ise Bilimsel Hazırlıktan muaf tutulacaktır.

Bilimsel Hazırlık haricinde, Tezli Yüksek Lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, 1 seminer dersi ve 2 yarıyıllık tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli Yüksek Lisans programı iki yarıyıllık eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

2020-2021 Güz Dönemi Kontenjanları 


Tezli Programa Başlayacak Öğrenci Sayıları

 


Alan

Alan dışı

 2020-2021 Güz

10

5


 


Tezsiz Programa Başlayacak Öğrenci Sayıları


Toplam

 2020-2021 Güz

30
PROGRAM ÜCRETLERİ: 

Felsefe Yüksek Lisans Programı
2020 - 2021 Yılı KDV Dahil Toplam Tutar
Üsküdar Üniversitesi Mezunlarına %50 Burslu Tutarı
Bireysel Başvuru %30 Burslu Tutarı

Felsefe (Tezli)
18.435 TL
9.217 TL
12.905 TL
Felsefe (Tezsiz)
16.035 TL
8.017 TL
11.225 TL 


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!