Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı Hakkında


Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı Nedir?


Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı bir yandan dijitalleşmeyle birlikte sektörün değişen gereksinimlerine yanıt verebilmek, diğer yandan da gerek duyulan nitelikte akademisyen yetiştirmek üzere eğitim veren bir programdır. Ayrıca yeni Medya ve iletişim alanında ileri düzeyli akademik çalışmaların yapılmasına alan açmak, medyanın yeni medya, gazetecilik, radyo, televizyon, internet gazeteciliği gibi alanlarına nitelikli akademisyenler ve profesyoneller yetiştirmek programın öncelikleri arasındadır. Özellikle de dijital iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle birlikte medya ve iletişim alanındaki çalışmaların çok daha ayrıntılı, çok daha kapsamlı ve derinlikli yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı bünyesinde verilecek dersler ve yapılacak tezlerle bir yandan yeni medya ve iletişim alanındaki akademik çalışmaların yeni ihtiyaçlar doğrultusunda çok daha ileri düzeye taşınması, diğer yandan da geleneksel medya ve yeni medya sektöründeki mesleki yönelimlerin bilimsel çalışmalarla desteklenmesi amaçlanmaktadır. Medya ve yeni medya sektöründe akademik düzeyi yüksek profesyonellerin istihdam edilmesi, medyanın insanlık ve toplum yararı açısından çok daha işlevsel hale getirilmesine imkân sağlayacaktır. Bu nedenlerle, yeni medya ve iletişim alanında ileri düzey akademik çalışmalara fırsat sağlayacak akademik çalışma alanlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı bu ihtiyacı gidermeye katkıda bulunmak amacına yönelik olarak eğitim vermektedir. 


Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı Müfredat Yapısı

Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı özünde iki bilim dalından oluşmaktadır. Bunlardan biri Yeni Medya Çalışmaları, diğeri ise İletişim Çalışmaları olarak belirlenmiştir. Yeni Medya Çalışmaları bilim dalında ağırlıklı olarak yeni medya veya dijital medya temelli dersler yer alırken, İletişim Çalışmaları bilim dalı kapsamında çoğunlukla iletişim bilimleri ve iletişim kuramları temelli derslere yer verilmektedir. Genel olarak programda yer alan derslerle, öğrenciyi iletişim bilimleri ve yeni medya alanında derinlikli çalışmalara özendirmek, alandaki literatürü ayrıntılı incelemek, alanda sağlam bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır. Programda her dönem iki zorunlu, üç seçmeli ders yer almaktadır. Öğrenciler seçmeli dersleri isterlerse üniversite bünyesindeki diğer doktora programlarından da seçebilmektedirler. Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına alınmaktadırlar. Yeterlik sınavını başarıyla geçen öğrenciler ise tez hazırlama sürecine alınmaktadırlar. Tez sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora derecesi (Ph.D.) almaya hak kazanırlar.

Yeni Medya ve İletişim Doktora Programına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Programa başvurabilmek için yeni medya, medya ve iletişim çalışmalarıyla ilişkili programlardan veya sosyal bilimler alanındaki herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olmak gerekmektedir. Buna göre iletişim bilimleri, yeni medya çalışmaları, gazetecilik, televizyon, sinema, görsel iletişim, medya sanatları, halkla ilişkiler, reklamcılık, kültürel çalışmalar gibi iletişim alanı kapsamındaki programların yanında sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, filoloji, ekonomi, hukuk vb. alanların birinden tezli yüksek lisans derecesi almış olanlar da Yeni Medya ve İletişim Doktora Programına kabul edilebilmektedirler. Ancak programa iletişim bilimleri kapsamındaki programların dışındaki herhangi bir sosyal bilim programından başvurup da programa kabul edilen öğrencilere, gerek duyulduğu takdirde Üsküdar Üniversitesi bünyesinde mevcut bulunan Medya ve Kültürel Çalışmalar ile Yeni Medya ve Gazetecilik yüksek lisans programlarından bilimsel hazırlık dersleri verilmektedir.

Programa başvuruda bulunabilmek için ALES’ten en az 55 sözel puan almış olmak gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylarda ALES sınavı koşulu aranmaz.

Programa başvuruda bulunabilmek için YÖK (Lisans Üstü Eğitim Öğretim Mevzuatı gereği olmak üzere geçerliği olan) merkezi yabancı dil sınavlarının herhangi birinden en az 55 almak zorunluluğu bulunmaktadır.

Program Mezunlarının Çalışma Alanları

Yeni Medya ve İletişim Doktora Programından mezun olan adaylar öncelikli olarak iletişim fakültelerinin yeni medya ve iletişim, iletişim bilimleri, medya ve iletişim, yeni medya, gazetecilik bölümlerinde akademisyen olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca programdan mezun olanlar iletişim ve medya sektörünün çeşitli alanlarında gazeteci, araştırmacı, danışman vb. alanlarda görev alabilirler. Programdan mezun olanlar bu alanların dışındaki sosyal bilim ağırlıklı akademik alanlarda da ihtiyaç halinde istihdam edilebilirler.

Programa Öğrenci Alma ve Sınav Koşulları

Doktora Programına kabul edilebilmek için Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 36. maddesindeki koşulları taşıyan adayların, anabilim dalı başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir. Ancak doktora sınavına girebilmek için de ALES sınavından en az 55 sözel puan, YÖK tarafından geçerliği kabul edilmiş olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden de en az 55 almış olmak gerekmektedir.  Yabancı uyruklu adaylarda ALES şartı aranmaz.

Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!