Görsel İletişim Tasarım Doktora Programı Ders İçerikleri

GİT601 Tasarım Yönetimi ve Stratejisi (12 AKTS): Bu ders kapsamında tasarım disiplinlerinin tanımlanması, tasarım yönetiminin tanımı ve amacı; tasarım stratejileri ve yönetiminin gelişimi; stratejik ve rekabetçi bir iş aracı olarak tasarımın rolü; tasarım kaynaklı inovasyon; süreç olarak tasarım; tasarım için insan kaynakları; tasarım uzmanlığını kullanan farklı modeller; tasarım ve organizasyon kültürü üzerinde durulmaktadır. Tasarım ve yaratıcılığın ön planda olduğu sektörlerin temel özellikleri, yaratıcılık ve tasarım süreçleri, strateji ve yönetim konuları incelenir.

GİT602 Tasarımda Disiplinlerarası Yaklaşımlar (12 AKTS): Ders, görsel iletişim tasarımı alanıyla aynı, ortak veya birbirinden ayrılan, farklı disiplin ve yaklaşımları, alanla ilgili yeni yaklaşım ve perspektifleri ele almaktadır. Bu bakımdan ders, öğrencilere düşünce ve düşüncelerini gerçekleştirme aşaması olan yaratı sürecine içerik sağlama ve alanın diğer disiplinleri nasıl etkilediği veya diğerlerinde nasıl etkilendiği konusunda bilgi sağlamaktadır. Diğer disiplinlerin görsel iletişim tasarımı alanıyla üst üste gelen noktalarının incelenmesi medya kuramları açısından önemlidir. GİT603 Görsel İletişim ve Tasarımda Yöntem (12 AKST): Dersin temel amacı, öğrencilerin tez hazırlama aşamasında karşılaşılacakları olası yöntemsel sorunlara işaret etmek ve iletişim araştırmalarında kullanılan nicel ve nitel yöntemleri ve bu yöntemlerin araştırma sorunsallarına uygunluklarını tartışmaya açmaktır. Ders kapsamında kuram ve yöntem ilişkisi irdelenecek; nicel ve nitel yöntemler yapılan araştırmalar bağlamında değerlendirilecektir. GİT604 Görsel İletişim Tasarımda ve Eleştirel Düşünüş: Bu ders kapsamında ekonomi politik ve kültürel çalışmalar içerisinde geliştirilen yöntem ve teknikler üzerinde durulmaktadır. İdeoloji analizi, ekonomi-politik analiz, söylem analizi, alımlama analizi, metin okumaları bu kapsamda değerlendirilebilir. Ayrıca ders kapsamında gerek genel olarak sosyal bilimler gerekse de sanat ve tasarım alanındaki eleştirel bakış açısı ve düşünceler üzerinde durulmaktadır.

GİT605 İmge ve Görsel Göstergebilim (12 AKTS): Bu ders, göstergebilimin temel ve öncül konu başlıkları olan işaret, sembol, ikon, jest ve mesajlaşma kavramlarını iletişim tasarımı ile bağlantılı olarak aktarmaktadır. Temel tanımlarla başlayarak, gösterilen ve gösteren açısından işaret, göstergebilim, mantık, dilbilim, matematik ve psikanaliz, göstergebilim teorisi ve bir göstergebilim sistemi olarak mitler dersin odaklandığı konular olacaktır. GİT606 Seminer: Bu derste, diğer derslerde ele alınan konu ve yöntemlerin uygulamalı olarak çalışılması sağlanmaktadır. Doktora tez çalışmasına temel oluşturan derste, öğrencilerin hazırlamak istedikleri tez konularının karakterine uygun çalışmalar yaptırılmasına özen gösterilmektedir.

GİT607 Dijital Kültür ve Tasarım (12 AKTS): Bu derste, son yıllarda internet ile bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, insanlığın çalışma şekillerinin, öğrenme biçimlerinin, iletişim kurma yollarının büyük değişimlere uğradığı, tüketim alışkanlıklarının, kamusal yaşama katılım biçimlerinin, eğlence anlayışlarının farklılaştığı bu dönem ve tüm dünyadaki yaşam biçimlerinin dönüşmesi irdelenecektir.

GİT609 Transmedya Anlatıları (12 AKTS): Bu derste, yeni medya ekolojisi, yöndeşme kültürü ve çağdaş anlatılar literatürüne dair kuramlar ile ilişkili olarak transmedya anlatı terminolojisi ele alınacak, küresel ve yerel örnekler üzerinden transmedya anlatı stratejileri incelenecektir.

GİT610 Tipografi Araştırmaları (12 AKTS): Bu dersin temel amacı, görsel iletişimin farklı ortamlarında karşılaşılan tipografik sorunları saptama, inceleme, tartışma ve çözüm önerileri geliştirmektir. Yeni ya da farklı iletişim biçimleri için tipografik kavramlaştırmalar geliştirilir.

GİT611 Veri Görselleştirme ve İnfografik (12 AKTS): Bu derste, veri görselleştirme ve infografiklerin tarihçesi üzrinde durulur. Veri akışı, bilgi üretimi ve yayımı üzerine araştırmalar yapılır.

GİT612 İnteraktif Medya Araştırmaları (12 AKTS): Bu derste insan-bilgisayar etkileşimi, yeni medyanın sosyal etkileri, metin, görüntü, hareketli görüntü, ses ve canlandırmaların çeşitli iletişim ortamlarında kullanılması üzerinde durulur.

GİT613 Canlandırma Sineması (12 AKTS): Bu ders kapsamında canlandırma konusunda kuramsal bilgiler, canlandırma dili ve mantığı, görsel dil ve sinema dilinin temel öğeleri, canlandırma film teknikleri, yüzeysel ve tek resimli hareket (stop motion) uygulamaları ile canlandırma film yapım aşamaları üzerinde araştırmalar yapılır.

GİT614 Servis ve Hizmet Tasarımı (12 AKTS): Bu derste, bütünsel kullanıcı deneyimini sağlayan servis ve hizmetleri ortaya çıkarmak için gerekli teknik ve yöntemler, insan odaklı servis tasarım süreçleri, vaka analizi ile İçgörü araştırmaları, empati ve duygu haritaları gibi teknikleri uygulama, hizmet tasarımı ile ilişkili teoriler ve bu alandaki yaklaşımlar, hizmet deneyimlerinin prototiplenmesi, hizmet tasarımı ve organizasyonel değişim, hizmet tasarımı ve sosyal inovasyon, hizmet tasarımında karmaşık problemler, hizmet tasarımı araştırmaları için gelecek senaryoları gibi konular üzerinde durulur.

GİT615 Medikal Animasyon (12 AKTS): Bu derste, bilgisayar destekli animasyon üretim teknolojilerinin bilimsel bilgi, film dili ve estetik kaygılarla birleştiğinde ortaya çıkardığı bir animasyon film uygulaması üzerinden medikal animasyon film üretim süreçleri incelenir.

GİT616 Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (12 AKTS): Bu ders, insanın kavrayışının ve algılayışının temellerini anlamaları amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, insanların bir işi gerçekleştirme yolları ve biçimlerinde kullanıma uygun ve güvenilir sistemler için insan faktörünün anlaşılabilmesi üzerinde durulacaktır. Öğrencilerden, insanların farklı tasarım bileşenlerine nasıl tepki verdikleri ve bu tepkileri bilinçli olarak tasarım sürecinde nasıl kullanabileceklerini öğrenmeleri beklenmektedir.

GİT617 Engelliler için Tasarım (12 AKTS): Bu derste, engelli bireylerin ihtiyaçları göz önünde tutularak tasarım ürünü geliştirme sürecinin yeniden tanımlanması ve bu ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilebilmesi için araştırma ve incelemeler yapılır.

GİT618 Eğitsel Materyal Tasarımı (12 AKTS): Bu derste, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, Internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu üzerinde durulur.

GİT619 Endüstri Grafiği (12 AKTS): Bu derste, görsel iletişim tasarımının endüstri alanındaki yeri, önemi ve işlevi, endüstri grafiğinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına ilişkin sorunların analizi yapılır. İletişim eğilimleri ve grafik tasarım alanına etkileri, kullanıcı odaklı ürün grafikleri tasarımı, ortam, malzeme ve içerik bağlantısı üzerinde durulur.

GİT620 İletişim Tasarımında İnovasyon (12 AKTS): Bu ders kapsamında iletişim tasarımı alanında teknolojik gelişmelere bağlı inovasyon kavramı ele alınır. Bu kavram üzerine sınıf ortamında yapılacak tartışmalar ve çalışmalar ile, ürün pazarlamada bir strateji olarak insanların nesneleri neden kullandıkları üzerinden tasarım kavramına belirli bakış açıları getirir. İnovasyon tasarımların oluşturulabilmesi için geleceğin tasarımcılarının nasıl gelişmesi üzerine tartışmalar yapılır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!