360 sanal tur

Görsel İletişim Tasarım Doktora Programı Ders İçerikleri


GIT607 Tasarım Yönetimi ve Stratejisi (3+0) Kredi: 3 AKTS: 9

Bu ders kapsamında tasarım disiplinlerinin tanımlanması, tasarım yönetiminin tanımı ve amacı; tasarım stratejileri ve yönetiminin gelişimi; stratejik ve rekabetçi bir iş aracı olarak tasarımın rolü; tasarım kaynaklı inovasyon; süreç olarak tasarım; tasarım için insan kaynakları; tasarım uzmanlığını kullanan farklı modeller; tasarım ve organizasyon kültürü üzerinde durulmaktadır. Tasarım ve yaratıcılığın ön planda olduğu sektörlerin temel özellikleri, yaratıcılık ve tasarım süreçleri, strateji ve yönetim konuları incelenir.

GIT602 İletişim Kuram ve Yaklaşımları (3+0) Kredi: 3 AKTS: 9

Bu derste iletişim ve görsel iletişim kuram ve yaklaşımlar ele alınmaktadır. İletişim çalışmalarının doğuşundan itibaren geliştirilen kuram ve yaklaşımlar, özellikle de liberal paradigma içerisinde geliştirilen kuramlar, yaklaşımlar ve modeller ayrıntılı olarak analiz edilmektedir. İletişim çalışmaları perspektifinde görsel iletişim alanında geliştirilen kuram ve yaklaşımlar ayrıntılı olarak incelenmektedir.

GIT609 Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik (3+0) Kredi: 3 AKTS: 9

Dersin temel amacı, öğrencilerin tez hazırlama aşamasında karşılaşılacakları olası yöntemsel sorunlara işaret etmek ve iletişim araştırmalarında kullanılan nicel ve nitel yöntemleri ve bu yöntemlerin araştırma sorunsallarına uygunluklarını tartışmaya açmaktır. Ders kapsamında kuram ve yöntem ilişkisi irdelenecek; nicel ve nitel yöntemler yapılan araştırmalar bağlamında değerlendirilecektir.

GIT610 Görsel İletişimde Eleştirel Düşünüş (3+0) Kredi: 3 AKTS: 9

Bu ders kapsamında ekonomi politik ve kültürel çalışmalar içerisinde geliştirilen yöntem ve teknikler üzerinde durulmaktadır. İdeoloji analizi, ekonomi-politik analiz, söylem analizi, alımlama analizi, metin okumaları bu kapsamda değerlendirilebilir. Ayrıca ders kapsamında gerek genel olarak sosyal bilimler gerekse de sanat ve tasarım alanındaki eleştirel bakış açısı ve düşünceler üzerinde durulmaktadır.

GIT608 Seminer (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Bu derste, diğer derslerde ele alınan konu ve yöntemlerin uygulamalı olarak çalışılması sağlanmaktadır. Doktora tez çalışmasına temel oluşturan derste, öğrencilerin hazırlamak istedikleri tez konularının karakterine uygun çalışmalar yaptırılmasına özen gösterilmektedir.

GIT621 İmge ve Görsel Göstergebilim (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Bu ders, göstergebilimin temel ve öncül konu başlıkları olan işaret, sembol, ikon, jest ve mesajlaşma kavramlarını iletişim tasarımı ile bağlantılı olarak ele almaktadır. Temel tanımlarla başlayarak, gösterilen ve gösteren açısından işaret, göstergebilim, mantık, dilbilim, matematik ve psikanaliz, göstergebilim teorisi ve bir göstergebilim sistemi olarak mitler dersin odaklandığı konular olacaktır.

GIT623 Dijital Kültür ve Tasarım (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Derste, son yıllarda internet ile bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, insanlığın çalışma şekillerinde, öğrenme biçimlerinde, iletişim kurma yollarının büyük değişime uğraması, tüketim alışkanlıklarının, kamusal yaşama katılım biçimlerinin, eğlence anlayışlarının farklılaşması ve tüm dünyadaki yaşam biçimlerinin dönüşmesi irdelenecektir.

GIT625 Transmedya Anlatıları (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Bu derste, yeni medya ekolojisi, yöndeşme kültürü ve çağdaş anlatılar literatürüne dair kuramlar ile ilişkili olarak transmedya anlatı terminolojisi ele alınacak, küresel ve yerel örnekler üzerinden transmedya anlatı stratejileri incelenecektir.

GIT627 Veri Görselleştirme ve İnfografik (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Bu derste, veri görselleştirme ve infografiklerin tarihçesi üzrinde durulur. Veri akışı, bilgi üretimi ve yayımı üzerine araştırmalar yapılır.

GIT629 Canlandırma Sineması (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Bu ders kapsamında canlandırma konusunda kuramsal bilgiler, canlandırma dili ve mantığı, görsel dil ve sinema dilinin temel öğeleri, canlandırma film teknikleri, yüzeysel ve tek resimli hareket (stop motion) uygulamaları ile canlandırma film yapım aşamaları üzerinde araştırmalar yapılır.

GIT631 Medikal Simülasyon ve Animasyon (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Bu derste, bilgisayar destekli animasyon üretim teknolojilerinin bilimsel bilgi, film dili ve estetik kaygılarla birleştiğinde ortaya çıkardığı bir animasyon film uygulaması üzerinden medikal animasyon film üretim süreçleri incelenir.

GIT633 Engelliler için Tasarım (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Bu derste, engelli bireylerin ihtiyaçları göz önünde tutularak tasarım ürünü geliştirme sürecinin yeniden tanımlanması ve bu ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilebilmesi için araştırma ve incelemeler yapılır.

GIT635 Endüstri Grafiği (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Bu derste, görsel iletişim tasarımının endüstri alanındaki yeri, önemi ve işlevi, endüstri grafiğinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına ilişkin sorunların analizi yapılır. İletişim eğilimleri ve grafik tasarım alanına etkileri, kullanıcı odaklı ürün grafikleri tasarımı, ortam, malzeme ve içerik bağlantısı üzerinde durulur.

GIT620 Tipografi Araştırmaları (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Bu dersin temel amacı, görsel iletişimin farklı ortamlarında karşılaşılan tipografik sorunları saptama, inceleme, tartışma ve çözüm önerileri geliştirmektir. Yeni ya da farklı iletişim biçimleri için tipografik kavramlaştırmalar geliştirilir.

GIT622 İnteraktif Medya Araştırmaları (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Bu derste insan-bilgisayar etkileşimi, yeni medyanın sosyal etkileri, metin, görüntü, hareketli görüntü, ses ve canlandırmaların çeşitli iletişim ortamlarında kullanılması üzerinde durulur.

GIT624 Hizmet Tasarım Araştırmaları (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Bu derste, bütünsel kullanıcı deneyimini sağlayan servis ve hizmetleri ortaya çıkarmak için gerekli teknik ve yöntemler, insan odaklı servis tasarım süreçleri, vaka analizi ile İçgörü araştırmaları, empati ve duygu haritaları gibi teknikleri uygulama, hizmet tasarımı ile ilişkili teoriler ve bu alandaki yaklaşımlar, hizmet deneyimlerinin prototiplenmesi, hizmet tasarımı ve organizasyonel değişim, hizmet tasarımı ve sosyal inovasyon, hizmet tasarımında karmaşık problemler, hizmet tasarımı araştırmaları için gelecek senaryoları gibi konular üzerinde durulur.

GIT626 Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Bu ders, insanın kavrayışının ve algılayışının temellerini anlamaları amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, insanların bir işi gerçekleştirme yolları ve biçimlerinde kullanıma uygun ve güvenilir sistemler için insan faktörünün anlaşılabilmesi üzerinde durulacaktır. Öğrencilerden, insanların farklı tasarım bileşenlerine nasıl tepki verdikleri ve bu tepkileri bilinçli olarak tasarım sürecinde nasıl kullanabileceklerini öğrenmeleri beklenmektedir.

GIT628 Eğitsel Materyal Tasarımı (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Bu derste, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, Internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu üzerinde durulur.

GIT630 İletişim Tasarımında İnovasyon (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Bu ders kapsamında iletişim tasarımı alanında teknolojik gelişmelere bağlı inovasyon kavramı ele alınır. Bu kavram üzerine sınıf ortamında yapılacak tartışmalar ve çalışmalar ile ürün pazarlamada bir strateji olarak insanların nesneleri neden kullandıkları üzerinden tasarım kavramına belirli bakış açıları getirir. İnovasyon tasarımların oluşturulabilmesi için geleceğin tasarımcılarının nasıl gelişmesi üzerine tartışmalar yapılır. 

GIT632 Yapay Zekâ Sanat ve Tasarım Araştırmaları (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Ders kapsamında sanat ve tasarım odaklı yapay zekâ kullanımı ele alınmaktadır. Yapay Zeka kavramlarını tanıtır. İyi tanımlanmış Yapay Zeka problem formülasyonları oluşturmak için araçlar sunar. Akıllı ajan sistemleri tasarlamak için araçları ve yapıları inceler. Problemin yapısına ve arama uzayına göre problemleri çözmek için araçlar sunar. 

GIT634 Nörotasarım (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6

Ders kapsamında tasarım alanındaki yaratıcılık, inovasyon, dijital mühendislik ve sinirbilim konuları ele alınacaktır. Disiplinlerarası araştırma, eğitim ve uygulama arasındaki işbirliği teşvik edilmektedir. İnsan fizyolojisi ve psikolojisinin ihtiyaçlarını daha iyi anlama ve bunları yenilikçi tasarıma nasıl dönüştürülebileceği ele alınacaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!