Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı - Üsküdar Üniversitesi


Görsel İletişim Tasarımı Programı, Donanımlı Tasarımcılar Yetiştiriyor

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı Nedir?

Günümüzdeki Endüstri 4.0 çağında tasarımcının bilinen tanımı, görevi ve sorumlulukları değişmiştir. Dünyadaki değişimin katlanarak artan hızı, gelinen noktada insanlığın gündelik yaşamını yeniden şekillendirmekte, yeni alışkanlıklar ve gereksinimler açığa çıkmaktadır. Görsel İletişim Tasarımcısı ise dijitalleşen yaşam unsurları ile insanlar arasında olabildiğince insani bir iletişim köprüsü kurma görevini üstlenmektedir.


Görsel İletişim Tasarımı, iletişim kurabilmenin sanatıdır. Entelektüel, yaratıcı, stratejik, idari ve teknik bir faaliyettir. Temel olarak iletişim sorunlarına görsel çözümler sağlamaya dayalıdır. Görsel İletişim Tasarımı, bir meslek olarak var olmaya başladığı 19. yüzyıldan beri, gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği yeni yaşam biçiminin okunurluğunu yine teknolojinin sunduğu araçlar ile sağlamaya çalışmaktadır. Anlaşılacağı üzere, görsel iletişim tasarımı meslek olarak teknolojiyle derinden ilişkilidir. Teknoloji ile doğmuştur ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişimini sürdürmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı mesleğinin teknoloji ile bu derin ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda, mesleğin rotasının da dünya ile eşzamanlı olarak radikal bir değişime uğradığı aşikârdır. Günümüzdeki Endüstri 4.0 çağında, tasarım olgusu hiç eskimeyecek bir gündem, hep belirleyici olacak bir ana konu haline gelmiştir. Tasarımcı olmak yeni yüzyılın en gözde meslekleri arasında yerini almıştır.

Tasarımcının, tasarım kavramı için yeniden tanımlanan bu çok yönlü ve çok boyutlu görevlere ve sorumluluklara hükmedebilmesi için, birçok yeni beyinsel aktiviteye de hâkim olabilmesi gerekmektedir. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Görsel İletişim Tasarımı (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans Programında, bu belirlenen gereksinimlerin geleceğin tasarımcılarına temelden kazandırılabilmesi için akademik düzeyle uygulanacak yeni eğitim stratejileri ve öğretim programları düzenlenmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, Görsel İletişim Tasarımı (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans Programı, görsel iletişim tasarımı alanında uzmanlık düzeyinde eğitim verecek bir programdır. Bu programda görsel iletişim tasarımı alanında hem akademik hem de iş dünyasının gereksinim duyduğu, yaratıcı tasarımlar gerçekleştirmenin yanı sıra, teorik konularda kendisini yetiştirmiş, Dünyadaki tasarım düşünceleri, eğilimlerini ve alanlarını takip eden modern iletişim tasarımcıları yetiştirilir.

Programın Hedefleri Nelerdir?

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün uzantısı olarak açılan Görsel İletişim Tasarımı (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans Programı, kendi içerisinde interdisipliner bir yapıya sahip olarak, lisans düzeyinde verilmekte olan Görsel İletişim Tasarımı eğitiminin lisansüstü düzeyde bilimsel olarak derinleştirilmesini ve sistemleştirilmesini amaçlamaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans Programında eğitim gören öğrenci dijital çağın güncel görsel sorunlarını araştırmayı ve bu sorunlara işlevsel ve estetik bir yaklaşımla tasarım çözümleri geliştirmeyi öğrenir. Görsel İletişim Tasarımı (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans Programı mezunları, akademik kariyer yapabilecekleri gibi, reklam ajanslarında, masaüstü yayıncılık, fotoğraf ve multimedya alanlarında da çalışma imkânı bulabilirler.

Görsel İletişim Tasarımı Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı görsel iletişim tasarımı alanına kuramsal ve yöntembilimsel temel oluşturacak derslerden, seminer ve araştırma çalışmalarından oluşmaktadır. Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise kuramsal ve yöntembilimsel temel derslerin yanı sıra bitirme tezi dersinden oluşmaktadır.

Görsel İletişim ve Tasarımı bünyesinde interaktif medya, masaüstü yayıncılık, yeni medya tasarımı, hareketli grafik tasarımı ve animasyona yönelik uygulamaların kuramsal temelini oluşturacak akademik araştırmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu program, disiplinler arası araştırma yöntemleri ile incelenecek tasarım kavramına dair kuram ve uygulama araştırmaları konusunda önemli bir açığı kapatmak üzere yapılandırılmıştır.

Görsel İletişim Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı Görsel İletişim ve İletişim Sanatları olmak üzere iki bilim dalı üzerine temellendirilmiştir. Öğrenciler özellikle seçmeli dersleri ilgi duydukları bilim dalına ağırlık vererek seçebilmektedirler.

Görsel İletişim: Görsel İletişim Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programının önemli bir kesitini oluşturan bu bilim dalı kapsamında Tasarımda Kavram Geliştirme, Tasarım Odaklı Düşünüş, Bilimsel ve Görsel Araştırma Yöntemleri, Tasarım Kuram ve Araştırmaları, Görsel Çözümleme Yöntemleri, Tasarımda Girişimcilik, Tasarım Etiği ve Fikri Haklar, İnteraktif Medya gibi dersleri/konuları kapsamaktadır.

İletişim Sanatları: Görsel İletişim Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programının önemli bir diğer kesitini oluşturan bu bilim dalı kapsamında Yeni Medya Tasarımı, Mobil Uygulama Tasarımı, 3B Modelleme ve Animasyon, Kinetik Tipografi, Dijital Oyun Tasarımı, Dijital İllüstrasyon, Deneysel Animasyon Teknikleri, 3B Hareketli Grafik Tasarım, Medikal İllüstrasyon, Bilgilendirme Tasarımı, Genişletilmiş Gerçeklik ve Tasarım, Sanal Prototipleme, Sergileme Tasarımı gibi dersler/konular ele alınmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Görsel İletişim Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programına iletişim fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olanların yanı sıra, güzel sanatlar, sanat ve tasarım ve sosyal bilimlerin herhangi bir alanından lisans diploması almış olan kişiler de başvuruda bulunabilmektedir. Tezli program için ALES koşulu aranmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Mezunlarının İstihdam Alanları Nelerdir?

Görsel İletişim Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, güçlü akademik kadrosu ve altyapısıyla, görsel iletişim tasarımı alanında uzmanlaşmayı hedeflemektedir. Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar görsel iletişim tasarımı alanında profesyonel tasarımcılar olarak istihdam olanaklarına sahiptir.

Tezli program ise iletişim, görsel iletişim tasarımı alanında ya da iletişim ve tasarımın diğer alanlarında akademik kariyer yapmayı hedefleyenlere göre düzenlenmiştir.

Görsel İletişim Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programının Süresi Nedir?

Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi iki (2) dönemdir. Tezsiz programa kaydolan öğrenciler ilk iki dönem dördü zorunlu, altısı seçmeli (5+5) olmak üzere toplam on (10) ders alarak ve ikinci dönemin sonunda bitirme projesini de tamamlayarak mezun olmaktadır. İki dönem içerisinde programı tamamlayamayan öğrencilere bir dönem daha ek süre verilmektedir. Buna göre öğrenciler, en çok üç dönem içerisinde bütün derslerinden ve bitirme projelerinden başarıyla geçmiş olmalıdır.

Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programının süresi ise dört dönemdir. Öğrenciler ilk iki dönemde toplamda dördü zorunlu, altısı seçmeli (5+5) ders ile bir Seminer dersi olmak üzere toplam on bir (11) ders aldıktan sonra, tez çalışmasını da son iki dönemde tamamlayarak mezun olmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!