360 sanal tur

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı | Üsküdar Üniv.

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Bu programda günümüz dünyasında ortaya çıkan politik sorunlar, çatışma ve uzlaşma alanları bağlamında incelenmektedir. Özellikle uluslararası sistemde ortaya çıkan tehdit ve belirsizlikler çok boyutlu olarak ele alınmaktadır. Ortadoğu’da Arap Baharı olarak adlandırılan süreç sonrası ortaya çıkan iç çatışmalar ve bu çatışmaların tetiklediği göç hareketleri, bununla birlikte Batı dünyasında artan göçmen karşıtlığı ve yükselen popülizmin yaratmış olduğu etkiye çözümler aranmaktadır. Giderek sertleşen bu koşullar altında akademiye söz konusu sorunların altında yatan faktörleri ortaya çıkarma ve çözümler üretme konusunda büyük sorumluluk düşmektedir. Uluslararası İlişkiler disiplini bu çerçevede güncel sorunlara yalnızca politik değil sosyolojik, ekonomik ve psikolojik yaklaşımları ile diğer alanlardan ayrı bir yer tutmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı öğrencilere lisans düzeyinde edinmiş oldukları bilgi birikimini ilerletmenin yanı sıra uluslararası alanda yer alan gelişmeleri teorik temelde araştırma ve analiz etme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Program bu doğrultuda öğrencilere Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güvenlik, Kamu Diplomasisi ve Politik Psikoloji alanlarını içeren geniş bir yelpazede uzmanlaşma olanağı sunmaktadır.Bu programda verilen alan dersleri ve akademik araştırma yöntemleri dersleri ile birlikte uluslararası ilişkiler disiplininde sistematik araştırma yapma becerisi ve bilgi üretime kabiliyetinin öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek uluslararası gelişmeleri açıklama, yorumlama ve eleştirme kapasiteleri gelişebilmektedir. Böylece öğrencilerimiz, Uluslararası İlişkiler anabilim dalında yetkinliklerini arttırarak akademik kariyerlerine devam etme şansı bulmaktadırlar. Buna ek olarak başta bakanlıklar olmak üzere, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ulusal ve uluslararası kuruluşlarda staj yapmaları için öğrencilerimiz teşvik edilmektedir. Programımızda sunulan akademik altyapı ile birlikte öğrencilerimiz bu kuruluşlarda kariyer imkânlarına da kavuşabilmektedir.

Program, öğrencilere tezli ve tezsiz olarak yüksek lisans tamamlama seçeneği vermektedir. Tezli programda eğitim alan öğrenciler, ders döneminde temel kavram ve kuramsal yaklaşımlara dair edindikleri bilgi birikimi çerçevesinde kapsamlı bir akademik araştırma ile tez çalışması tamamlamakla yükümlüdürler. Tezsiz programda eğitim alan öğrenciler ise Bitirme Projesi tamamlamaktadır.

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?


Üsküdar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programında Uluslararası İlişkiler Teorileri, Türk Dış Politikası, Bölgesel Çalışmalar, Uluslararası Göç, Avrupa Birliği alanlarıyla ilgili temel derslerin yanı sıra Politik Psikoloji, Siber Güvenlik ve Popüler Kültür gibi diğer disiplinlerden de dersler verilmektedir. 

ÖZNEL VE TARAFLI OLMAK YERİNE BİLİMSEL YAKLAŞIM

İlk olarak, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri dersimizde Uluslararası İlişkiler alanında araştırma yürütmek amacıyla lazım olan temel metotların incelenmesine odaklanılmaktadır. Siyasi sorunlara öznel ve taraflı yaklaşımlar getirmek yerine, bilimsel yaklaşım getirmenin önemi üzerinde durulmaktadır. Araştırmaya başlama, araştırmayı tasarlama süreci, kaynak toplama, verileri analiz etme, çıkarımlar yapma ve sonuçlara ulaşma temel hedefler arasındadır. 

GÜNCEL OLAYLAR VE ÖRNEKLER İNCELENİYOR

Uluslararası İlişkilerin Teorisi ve Pratiği dersimizin amacı ise öğrencilere uluslararası ilişkiler teorilerini tanıtmaktır. Bu dersimizde güç devlet, güvenlik, çatışma, işbirliği ve uluslararası örgütler gibi konular çerçevesinde uluslararası ilişkilerin teorisi ve pratiği tartışılmaktadır. Uluslararası İlişkiler teorileri olan realizm, liberalizm, Neoliberalizm gibi ana akım teorilerin yanında feminizm, yeşil teori, sosyal inşacılık gibi güncel uluslararası ilişkiler teorileri de analiz edilerek güncel olaylar örnekleriyle tartışılmaktadır. 

KARŞILAŞTIRMALI PERSPEKTİF İLE DÜNYA ANALİZİ

Uluslararası İlişkiler Teorileri dersimiz Bölge Çalışmaları derslerimiz hem pratik hem teorik temelde birbirini tamamlayan bir niteliğe sahiptir. Bu bağlamda, Bölge Çalışmaları derslerimiz hem güz hem bahar dönemleri için planlanmış olup; Avrasya, Afrika, Latin Amerika, Ortadoğu gibi bölgelerin tarihsel, etnik, sosyo-ekonomik özelliklerinin üzerinde durarak karşılaştırmalı bir perspektifle bölgelerin siyasetlerini incelemektedir.

POLİTİK PSİKOLOJİ İLE ÇOK BOYUTLU ANALİZ YETENEĞİ KAZANDIRIYORUZ

Bir diğer yüksek lisans dersimiz olan Politik Psikoloji dersi ise tarihsel ve çağdaş perspektifleri tanıtarak, siyasal davranış ve kişilik etkileşiminden sosyal bilince uzanan geniş bir çerçevede psikoloji disiplinine ait öğrenme, yöntem ve bilgileri siyaset bilimi ürünlerinden faydalanarak çok disiplinli bir bağlamda işlemeyi hedeflemektedir. Psikoloji disiplinin tarihsel gelişim sürecini evrelerine göre dönemsel saha konuları ışığında ele alır. 

Siber Güvenlik dersi, siber sistemler ve bilgi güvenliği konusunda güçlü bir temel oluşturmayı sağlar. Çağımızın güncel konularından olan siber güvenlik geleceğin de vazgeçilmez unsurlarından biri olması sebebiyle önem arz etmektedir. Bu nedenle bu derste, güvenlik ve risk yönetimi, varlık güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi, güvenlik değerlendirmesi ve testi, kriptografi, penetrasyon testi, mobil güvenlik, sosyal mühendislik, yasal ve etik konular, siber saldırı teknikleri ve türleri izinsiz giriş aşamaları genel çerçevede ele alınmaktadır. 

Popülizm Teorisi ve Pratiği konusunu işleyen dersimiz popülizmin neden günümüz siyasi gündeminin başlıca tartışma konularından biri haline geldiğini açıklamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda dersin önceliği popülizmin ne şekillerde tanımlandığını ortaya çıkararak popülizme farklı teorik açılardan yaklaşımların kavranmasının sağlanmasıdır. Buna ilaveten popülizmin farklı coğrafyalarda yorumlanma biçimleri incelenerek popülizm ve demokrasi arasındaki tartışmalı ilişki incelenmektedir.

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Programa 4 senelik Lisans derecesine sahip olan herkes kontenjan dahilinde başvuru yapabilmektedir. Sosyal bilimler alanlarının dışında kalan bölümlerden alan dışı olarak yapılan başvurularda adayların kabul edilmesi durumunda Program Koordinatörlüğü yüksek lisans programının gerektirdiği akademik altyapının sağlanabilmesi için Bilimsel Hazırlık dersleri belirleyebilir.

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezli programımıza başvuru yapabilmek için adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekmektedir. Tezsiz programımız için ALES şartı aranmamaktadır.”

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans mezunları kamu ve özel sektörde çeşitli kurum ve firmalarda çalışma imkânına sahiptir. Bu doğrultuda mezunlarımız;

  • Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Yüksek Öğretim Kurulu gibi çeşitli bakanlık ve kamu kurum kuruluşlarında,
  • Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerde,
  • Çeşitli çok uluslu şirketlerde,
  • Sivil toplum kuruluşlarında,
  • Kalkınma ajansları gibi özerk kamu kuruluşlarında,
  • Finans ve bankacılık sektöründeki çeşitli kamu kurum ve özel firmalarda,
  • Sinema ve televizyon alanlarındaki çeşitli kuruluş ve kanallarda,
  • Halkla ilişkiler, reklamcılık ve habercilik gibi iletişim alanlarında farklı pozisyon ve görevlerde çalışmaktadırlar.

Bu programdan yüksek lisans derecesi alan öğrenciler arzu ettikleri takdirde doktora programlarına başvuru yaparak akademik alanda kariyerlerine devam etme olanağı da bulabilmektedirler.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!