Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | ÜÜ Kurumsal

KURUMSAL

Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisansüstü eğitim, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” ve “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve 08.01.2014 tarih ve 28876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmektedir.


Sosyal Bilimler Enstitüsü Programları 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı                              (Tezli/Tezsiz)                                 

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı                    (Tezli/Tezsiz)

Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı                            (Tezli/Tezsiz)        

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı    (Tezli/Tezsiz)

Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programı          (Tezli/Tezsiz)

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı                     (Tezli/Tezsiz)

Felsefe Yüksek Lisans Programı                                           (Tezli/Tezsiz)

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı              (Tezli/Tezsiz)

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı                         (Tezli)

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı                                        (Tezli)


Psikoloji Doktora Anabilim Dalı

Yeni Medya ve İletişim Doktora Anabilim Dalı 


Enstitü Kadrosu

Prof. Dr. Gökben HIZLI SAYAR        (Müdür)

Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL               (Müdür Yrd.)

Dr.Öğr. Üyesi Remziye KESKİN        (Müdür Yrd.)

İbrahim DEMİRCİ                               (Enstitü Sekreteri)

Ahmet TOPOĞLU                               (Enstitü Uzmanı)


Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Gökben HIZLI SAYAR         (Müdür) (Psikoloji Doktora / Klinik Psikoloji ABD Başkanı)

Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL                (Müdür Yrd.) (Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Sinan CANAN                      (Nöropazarlama Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR                  (Yeni Medya ve İletişim Doktora / Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Süleyman İRVAN                 (Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI         (Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR               (Felsefe Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Hatice ÖZ PEKTAŞ              (Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Selin DİNGİLOĞLU     (Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Mert AKCANBAŞ        (Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkanı)


Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Gökben HIZLI SAYAR     (Müdür)

Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL             (Müdür Yrd.)

Prof. Dr. Kaşif Nevzat TARHAN    (Üye)

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR              (Üye)

Doç. Dr. Cemal Onur NOYAN        (Üye)


Enstitümüzde Yıllara ve Programlara Göre Dağılan Tez-Proje Sayıları

Sosyal Bilimler Enstitüsü
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Program
Tamamlanan Tez Çalışması (Tezli)
Tamamlanan Bitirme Projesi (Tezsiz)
Tamamlanan Tez Çalışması (Tezli)
Tamamlanan Bitirme Projesi (Tezsiz)
Tamamlanan Tez Çalışması (Tezli)
Tamamlanan Bitirme Projesi (Tezsiz)
Klinik Psikoloji
2698
41484172160
Uygulamalı Psikoloji
172132113025
Medya ve Kültürel Çalışmalar
20
137122
Nöropazarlama
585161821
Yeni Medya ve Gazetecilik
1030
14
4


Hedefler

Enstitümüzde, Üniversitemiz stratejik planında yer verilen 4 stratejik amaca ulaşmak üzere Kalite Komisyonu tarafından 12 stratejik hedef belirlenmiştir.

Eğitim-Öğretimi Güçlendirmek

Eğitim programlarının yapısal analizleri yapıldığında; bazı programlarda ders sayısına göre öğretim üyesi az, bazı programlarda ise öğretim üyesi sayısı yeterli olmasına rağmen, ders sayısı çok fazla olduğu için öğretim üyesi başına düşen ders sayısının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, enstitü seçmeli derslerinin bazılarının hiç seçilmediği görülmüştür. Bu alanlara ait ders saat ücretli öğretim üyelerinden istifade edilmesi değerlendirilebilir. Eğitim programlarının içeriklerine yönelik olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü, programlarının yapısını çağdaş eğitim-öğretimin gereklerine uygun olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla açılan dersler de bu paralelde çeşitlendirilmektedir.

Stratejik Hedef 1: Seçmeli derslerin çeşitliliğine rağmen açılmamış olan derslerin yer aldığı programlardaki müfredat 2019 yılı sonuna kadar güçlendirilecek ve revize edilecektir. Anabilim dalları ile iletişime geçilerek, programların eğitim hedefleri, ders yapısı, kredi yükü, öğretim üyesi sayısı, öğrenci alımı ve tez süreci değerlendirilecek, çalışmalar sonunda düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 2: Öğrenciler, kendi yönelimlerine göre ders seçebilme ve diğer programlardan ders alma hakkını özgür şekilde kullanabilmelidir. Öğrencilerin hak ve sorumluluklarını bilmeleri ve kurum içinde olumlu bir eğitim atmosferi yaratabilmek bakımından bu çalışmalar önemlidir. Öğrencilerimize bu anlamda diğer enstitülerde açılacak seçmeli derslerden de istifade etmeleri sağlanacak, enstitümüzde de bu gayeye hizmet edecek şekilde diğer enstitülerde verilebilecek seçmeli dersler açılacaktır. Bununla birlikte akademik danışmanlık faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için danışmanlık görüşme raporları hazırlanacak ve danışmanlık faaliyetleri takip ve kayıt altına alınacaktır.

Stratejik Hedef 3: Uluslararasılaşma kapsamında da Avrupa Üniversiteler Birliği programlarına katılım ve Erasmus değişim programları gibi etkileşimler ile elde edilecek deneyimin Enstitü uygulamalarına aktarılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4: Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerinin artırılması ve Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden verilen eğitimler ile bu kültürün ve gelişimin sağlanması hedeflenmektedir.

Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Lisansüstü eğitimin ve özellikle de doktora eğitiminin esas amacı bağımsız olarak araştırma yapabilen bilim insanı yetiştirmektir. Bu yüzden, lisansüstü eğitimin belki de en ayırt edici özelliği her şeyden çok araştırmaya ve yeni bilgi üretimine dayalı olmasıdır. Bununla birlikte öğrencilerimizin kurumun araştırma ve geliştirme olanaklarından daha fazla faydalanabilmelerini sağlamak, laboratuvarlarında araştırmalarına katkıda bulunmak ve kurumun tüm kapasitesini lisansüstü eğitim düzeyinde de kullanıma sunmak gayesiyle stratejik hedefler belirlemiştir.

Öğrencilerimizin girişimcilik ekosisteminden faydalanabilmeleri, kuluçka merkezi ve teknoparklar ile sahip oldukları fikir ve katma değeri olduğunu düşündükleri ürün geliştirme süreçlerine katkıda bulunacak stratejik hedefler konmuştur.

Stratejik Hedef 1: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının ve kurum kültürünün geliştirilmesi gayesiyle öncelikle tüm öğrencilere tez süreci ile ilgili temel eğitim verilecektir. Tüm öğrencilere enstitü bünyesinde tez yazımı, bilimsel araştırma, etik ve yaratıcılık seminerleri verilecektir. Danışmanlık sürecinin iyileştirilmesi ve danışmanlara yol gösterici olmak amacıyla bir danışmanlık eğitimi programı geliştirilecektir. Bu program çerçevesinde kurumsal iyi uygulamaların tanımlanacağı kılavuzlar ve danışmanlık yapmaya yeni başlayacak öğretim üyeleri için kurslar düzenlenecektir. Bu konuda AB kaynakları ve programlarından yararlanma yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Hedef 2: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının geliştirilmesi, kurumsal ve akademik katkının sağlanması adına tez süreci daha verimli şekilde kontrol edilecektir. Tez sürecinde danışmanın rolü daha ayrıntılı olarak tanımlanacaktır. Tezlerin kalitesinin ölçülebilir ve izlenebilir bir süreç ile takip edilmesi sağlanacaktır. Tezlerden elde edilen sonuçların uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanması kurumsal hedeflerimiz arasındadır. Mezunların istihdamı ve iş hayatındaki memnuniyetlerini değerlendirecek anketler ve değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır.

Stratejik Hedef 3: Lisansüstü düzeyindeki öğrencilerimiz ve mezunlarımızın sektörel yönelimlerine yardımcı olunması adına, girişimcilik eğitimleri verilecek, ayrıca sektör temsilcileri ile buluşmalar düzenlenerek dış paydaşların sektörel yönelim süreçlerinde rehberlik etmesi sağlanacaktır. (Dış paydaş anketi: https://uskudar.edu.tr/tr/dis-paydas-anketi)

Uluslararasılaşmayı Geliştirmek

Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitimde genel olarak disiplin içi dersler tercih edilmektedir. Bu durum eğitimin içe dönük olmasına neden olmakta ve gelişimi engelleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden, Enstitü, programlar arası ve başka enstitülerden ders alma ve seçmeli ders oranının artırılması gibi değişimi özendirici uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Dış dünyaya ilişkin bilgi sağlamanın ve dışa açılmanın bir yolu olarak uluslararası eğitim kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, Enstitüdeki uluslararası öğrenci sayısı ile öğrenci değişimine katılan öğrenci sayısının artırılması hedeflenmektedir. Enstitü Anabilim Dallarının, ulusal ve uluslararası alanda işbirliğine yönelik faaliyetlerinin artmasının, çok çeşitlilik ve çok kültürlülüğün egemen olduğu bir eğitim ve araştırma ortamının oluşmasına büyük katkıları olacağını düşünmekteyiz.

Stratejik Hedef 1: Öğrenci ve personelin uluslararası deneyiminin yükseltilmesi için programlar arası ve diğer enstitülerden alınan, verilen ders sayısı ile ortak proje sayısının artırılması sağlanacaktır. Bu amaçla Enstitünün yurt içi ve yurt dışı eşdeğer kurumlarla işbirliğini artırıcı karşılıklı ziyaret, öğretim elemanı değişimi gibi etkinlikler yapılacaktır. AB kaynaklarının kullanımına yönelik politikalar geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 2: Çok kültürlü ve uluslararası kampüs ortamının oluşturulması için yabancı öğrencilerin alınacağı ve İngilizce dilinde eğitim veren lisansüstü eğitim programları açılacaktır.

Stratejik Hedef 3: Eğitim-öğretimin uluslararası niteliğini artırmak için değişim programları yaygınlaştırılacaktır. Bu çerçevede 1 ve 2. stratejik amaçlarda belirtilen etkinliklerin yanı sıra, Enstitü kataloğunun Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması tamamlanacak ve tez döneminde değişim programlarının hayata geçirilmesi için çalışılacaktır. Büyük ölçüde Anabilim Dallarının inisiyatifinde olan bu değişikliklerin yapılmasında Enstitü yönlendirici ve teşvik edici olacaktır. Bu amaçla uluslararası ofis ile de ortak koordinasyon gerçekleştirilecektir. Enstitü insan kaynakları gelişiminde personelin yabancı dil bilgisinin artırılması ve yabancı dil desteğinin sağlanması için üniversite içi dil kurslarına katılım için personel teşvik edilecektir. Ayrıca enstitü web sayfamızdaki duyurular ve haberler alanları daha aktif kullanılacak ve İngilizce dilinde de paylaşılacaktır.

Paydaşlar ile İş Birliğini Güçlendirmek

Sosyal Bilimler alanında özellikle gelişen teknoloji ile birlikte ülkemiz için de strateji ve ekonomik değeri olan ürünlerin geliştirilmesi, 10. kalkınma planında da esas olan katma değer ürün üretme idealimiz için sağlık oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bu alanda sektörde, akademide ve yurt dışında küresel ölçekli yürütülmekte olan çalışmalar, dış paydaşların önemini bir kere daha göstermiştir. Bu amaçla aşağıda verilen 2 temel hedefe odaklanılmıştır.

Stratejik Hedef 1: İş birliği kültürünün sağlanması için üniversite, özel sektör, kamu kurumları ve STK’lar ile plan dönemi içerisinde iş birliği yapılması çerçevesinde dış paydaşların belirli periyotlar ile sektörel buluşmalar başlığı altında seminer vermesi ve sektörün ihtiyaçları ile akademinin hedeflerinin örtüşmesinin sağlanması ve müfredatların bu paralelde revize edilmesi amaçlanmaktadır.

Stratejik Hedef 2: Dış destekli projelerle ilgili alt yapının güçlendirilmesi gayesiyle özellikle BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) tarafından ilan edilen destek programları hakkında öğrencilerimizi bilgilendirmek ve yol göstermek adına eğitimler verilerek bu desteklere başvurmaları sağlanacaktır.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!