Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri


Klasik Sosyoloji Kuramları (SOS501) / Kredi: 3 AKST: 6 

Bu derste, modern sosyolojinin ana unsurlarını oluşturan temel kavramlar ve bu kavramların gelişimi ele alınacaktır. Bu amaçla, başlıca klasik kuramcıların çalışmaları sosyolojik bir bakış açısıyla çalışılacaktır.

Çağdaş Sosyoloji Kuramları (SOS507) / Kredi: 3 AKST: 6

20. yy.’ın ikinci yarısında ortaya çıkan çağdaş sosyoloji kuramları ele alınacaktır. Çağdaş sosyolojik kuramlar varsayımları, tutarlılıkları ve siyasal/sosyal sonuçlarına göre değerlendirilecek-tir. Çağdaş sosyolojinin belli başlı kuramlarının tarihsel gelişimleri ve birbirleri ile ilişkilerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır

Sosyolojide Araştırma Yöntemleri ve Etik (SOS503) / Kredi: 3 AKST: 6

Niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemlerini etik kurallar çerçevesinde bilen ve araştırmalarda ne tür düşüncenin hâkim olduğunu sorgulayan sosyal bilimciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Amaç, öğrencilerin teori ile uygulama arasındaki ilişki, çeşitli veri toplama ve analiz teknikleri ve bulguların sunumu hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

Seçmeli Dersler:

Siyaset Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar / Kredi: 3 AKST: 6

Bu ders, siyaset sosyolojisi alanındaki güncel kuramsal gelişmeleri kapsamaktır. 19.yy’dan beri gelişmekte olan bu kuramlar, toplumsal kurumlar ve siyasal süreçlerdeki devamlılık ve sosyal değişimlerle ilişkilendirilerek incelenecektir. Dersin genel amacı, toplum ve kültürler hakkında eleştirel düşünmenin önemini vurgulamak ve sosyolojinin eleştirel yöntemlerini tarihsel ve gündelik siyasi meselelere uygulamaktır.

Modern Toplumda Gündelik Yaşam / Kredi: 3 AKST: 6

Bu dersin amacı, gündelik hayat bilgilerinin bütünsel kuramsal çerçeve içinde değerlendirilme-si ve sorunları üzerinde belli sonuçlara ulaşılmasıdır. Genel sosyolojik kuramlarda gündelik hayatın izini sürmek, gündelik hayat ile ilgili kuramların eleştirel bakış açısıyla incelenmesi ve yakın zamanda yapılan araştırmaların tartışılması bu dersin içerikleri arasındadır.

Uluslararası Göç ve Çok Kültürlülük / Kredi: 3 AKST: 6

Bu dersin amacı göç sosyolojisinin kuramsal temelleri, uluslararası göç hareketlerini, göç alan, göç veren ülkeler ve göç eden kişiler açısından neden ve sonuçlarını incelemek, sosyolojik, ekonomik, siyasal, hukuksal ve yönetsel bakımdan küresel, ulusal ve özellikle yerel düzeyde etkileri bulunan dış göçlerin yönetilmesi ve stratejiler geliştirilebilmesi için gerekli temel bilgilerin, multidisipliner bir bakışın ve analiz becerisinin kazandırılmasıdır.

Çalışma ve Emek Sosyolojisinde Yeni Kuramlar / Kredi: 3 AKST: 6

Bu dersin amacı, çalışmanın değişen anlamlarını incelemek, Türkiye’deki toplumsal sınıfları ve çalışma ilişkilerinin dönüşümünü ele almak ve bu bağlamda çalışmanın geleceğini tartışmaktır. Bu ders kapsamında ücretli çalışmanın tarihsel gelişimi ve değişimi, emek süreci kuramları ve emek ile toplumsal cinsiyet ilişkileri ele alınacaktır.

Bilgi Sosyolojisinde İleri Okumalar / Kredi: 3 AKST: 6

Bilgi ve toplum kuramı arasındaki ilişkiler incelenerek, bilginin ve iktidarın gücü, bilgi biçimlerinin ortaya çıkışı, otoritenin bilgiyi nasıl kullandığı tartışılacaktır. Bilgi tipleri arasındaki hiyerarşinin kavranması, farklı toplumlarda bilginin rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır.

Postyapısalcılık, Yapısökümcülük ve Feminist Teori / Kredi: 3 AKST: 6

Dersin amacı etkileşimli ya da çelişkili farklı okulları olan feminist kuramın, postyapısalcı felsefe çalışmalarından yararlanan alt kuramlarının öğretilmesi ve tartışılmasıdır. Bu amaçla, dilin ve düşüncenin eleştirisine yönelerek kadın söyleminin deşifre edilmesini içeren, bu yönde siya-sal ve kuramsal yönelim gösteren feminist eleştiri çalışmaları incelenecektir.

Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde Aile / Kredi: 3 AKST: 6

Modernleşme süreci birçok kültürde aile ilişkilerinde azalmaları da beraberinde getirmiştir. Boşanma ve tek ebeveynli çocukların sayısındaki artış gibi aile yapısında görülen dengesizlik korkuya düşürmektedir. Ailenin yapısında görülen bu değişmelere rağmen aile birey ve toplum için birçok önemli fonksiyonunu sürdürmektedir. Bu dersin amacı aile çalışmalarına ilişkin teorik yaklaşımları ve  Türkiye ve dünyadaki aile yapıları ve politikalarını karşılaştırmalı ve tarihsel bir bakış açısıyla değerlendirmesini hedeflemektedir.

Türk Sosyolojisinin Güncel Sorunları / Kredi: 3 AKST: 6

Bu dersin  amacı öğrencilerde genel olarak sosyolojinin problemlerini, Türk sosyolojisinin problemlerini, Türkiye’de sosyoloji eğitiminin problemlerini eleştirel ve sentezci bir yaklaşımla incelemesini; Türk sosyolojisinde günümüz Türkiye’sinin aktüel sosyal problemleriyle (eğitim, dil, terör, küreselleşme vb.) ilgili yapılan tespitleri ve getirilen çözüm önerilerini inceleyebilmesini, yorumlayabilmesini ve değerlendirebilmesini sağlamaktır

Türkiye’nin Güncel Sosyal ve Politik Sorunları / Kredi: 3 AKST: 6

Bu dersin amacı Türk toplumunun çağdaş dönemde yaşadığı toplumsal değişmeye bağlı olarak sosyal ve siyasal sorunları açığa çıkarmak, güncel sorunları kuramlar eşliğinde kavrama ve analiz etme becerisini kazanmaktır.

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları / Kredi: 3 AKST: 6

Cinsiyetin toplumsal ve kültürel değişim süreçleri kuramsal olarak tartışılacaktır. Toplumsal cinsiyet kavramının ortaya çıkış biçimleri; ırk, etnisite, milliyetçilik ve sınıf gibi diğer sosyal kategorilerle kesişim alanları incelenecektir. Toplumsal cinsiyet kavramı kurumlar ve sosyal süreçler çerçevesinde analiz edilecektir.

Yeni Toplumsal Hareketler / Kredi: 3 AKST: 6

Bu derste eski sınıf temelli hareketlerden farklı olarak oluşan feminist hareket, ekoloji hareketi, azınlık hareketleri, nükleer karşıtı hareketler gibi yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkış süreç-lerinin incelenmesi; bu hareketlerin birbirleriyle ve toplumsal değişimlerle ilişkilerinin yorumlanması hedeflenmektedir.

Neoliberal Dünyada Yoksulluk ve Sosyal Politika / Kredi: 3 AKST: 6

Bu dersin amacı neoliberal dünyanın ortaya koyduğu sosyal ve ekonomik şartları anlamak, bu şartlar sonucu bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan sosyal politika kavramını incelemek ve sosyal politika araçlarının sosyo ekonomik sorunların çözümünde oynayabileceği rol üzerine politika üretmektir.

İleri Sosyolojik Kuram Okumaları / Kredi: 3 AKST: 6

Bu dersin amacı; klasik ve modern kuramlarla ilgili derinlemesine okumalar yapmak ve bu kuramları güncel olaylarla örneklendirerek açıklamaktır. Öğrencilere modern kuramları derinlemesine tartışmalarla analiz etme olanağı sunmak amaçlanmaktadır. Öğrencilere klasik ve çağdaş kuramları karşılaştırmalı olarak okutup öğrencilerin eleştiri yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Sosyoloji ve Sosyal Kuramda Güncel Konular / Kredi: 3 AKST: 6

Bu derste çağdaş toplumdaki öne çıkan sorunlar sosyolojik bakış açısıyla ele alınacaktır. Gelişmiş sanayi toplumlarındaki sosyoekonomik ve kültürel değişimlerin gelecekte alacağı yön ve bunların gelişmekte olan ülkeler üzerine etkileri tartışılacaktır.

Kent Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar / Kredi: 3 AKST: 6

Bu derste toplumsal kuram ve kentleşme arasındaki ilişki, çağdaş kent kuramları, sanayileşme ve kentleşme sorunları ele alınacaktır. Kent kavramına sosyo-mekansal bir bakış açısıyla yaklaşılacaktır. Kentleşmenin toplumsal cinsiyet, iktisat, kültür ve siyaset gibi digger alanlarla ilişkileri incelenecektir.

Sosyal Tarih ve Bellek / Kredi: 3 AKST: 6

Bu dersin amacı toplumsal bellek, geçmişin anlamlandırılması ve kültürel üretim alanlarının sosyolojik bakış açısıyla ele alınması; sosyolojik kuram ve yöntemlerle ilişkilendirilmesidir.

Türkiye’de Kimlik, Etnisite ve Azınlıklar / Kredi: 3 AKST: 6

Dersin amacı belirli dönemlerde hâkim olan sosyal kimlik modellerini incelemek, bu modelleri etkileyen faktörleri açıklamak ve Türkiye’de toplumsal kimliğin geçirdiği aşamaları analiz etmektir. Etnik kimlik ile ulusal, dini, siyasi kimlikler arasındaki farklılıklar incelerek, öğrencilerin sorunsallaşan etnisite ve azınlık konuları ile ilgili objektif bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir.

Beden, Sağlık ve Toplum / Kredi: 3 AKST: 6

Bu dersin amacı fiziksel deneyimlerin farklı kültürel ve toplumsal yapılara göre nasıl şekillendiği ve değiştiğini incelemek; toplumsal süreçlerden nasıl etkilendiğini ve toplumsal olarak nasıl üretildiğini göstermektir. Toplumsal sorunlar ile sağlık sorunları arasındaki ilişki ele alınarak, hastalık ve sağlık kavramlarının toplumsal boyutları incelenecektir.

Yakın Dönem Türkiye Toplumsal Tarihi / Kredi: 3 AKST: 6

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Türkiye’de gerçekleşen toplumsal değişim ve dönüşümlerin ele alınacağı bu dersin amacı; Türkiye’deki sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel dinamiklerin sosyolojik perspektifle eleştirel bir bakış açısıyla yorumlayabilen öğrenciler yetiştirilmektir. Bu ders kapsamında sanayileşme ile birlikte Türkiye’deki ekonomik ve sosyal değişimler, toplumsal cinsiyet ve Türkiye’de kadın, dinin toplumsal hayattaki yeri, son dönemde değişen toplumsal hareketler incelenecektir.

Bilim ve Toplum Üzerine İleri Okumalar / Kredi: 3 AKST: 6

Bu dersin amacı bilimin, bilimsel aktivitelerin sosyal bir olgu olarak ele alınması; bilimsel akti-viteleri etkileyen sosyal yapıların ve süreçlerin incelenmesidir. Bilim ile toplumsal, siyasal, ekonomik ve tarihsel faktörlerin etkileşimleri tartışılacaktır.

Kültürel Çalışmalar ve Eleştirel Teoride Güncel Konular / Kredi: 3 AKST: 6

Bu derste kültürel yapı ve toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi açıklamak, toplumsal yapının işle-yişinde kültürün rolüne ilişkin kuramları, uygulamalı ve karşılaştırmalı araştırma modellerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Sinemada Toplumsal Temsiller / Kredi: 3 AKST: 6

Bu derste toplumsal gruplar ve eylemler, temsiliyet çeşitlerinin yeni formları ve pratikleri ile ilişkilendirilerek ele alınacaktır. Kitle kültürü ve yüksek kültür kavramları, kültür ve temsilin politiği, farklı toplumsal grupların sinemada temsili farklı kültürel kodlara göre irdelenerek tartışılacaktır.

Çevre ve Ekoloji Sosyolojisi / Kredi: 3 AKST: 6

Bu dersin amacı klasik ve çağdaş kentleşme kuramlarını öğrenerek günümüzde yaşanan kentsel süreçleri sosyolojik bir perspektifle değerlendirilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin kentleşme ve çevre sorunlarını analiz edebilmeleri ve politika önerileri geliştirebilmeleri, ekolojik hareketleri öğrenmeleri ve ekoloji ile ilgili sosyal kuram ve yöntemleri kavramaları amaçlanmaktadır.

Spor ve Toplumsal Yaşam / Kredi: 3 AKST: 6

Dersin amacı spor olgusunun diğer sosyal kurumlarla olan ilişkilerini, farklı gruplar ve kategorilerle kurduğu bağları ortaya koymaktır. Bu derste spor bir kurum ve toplumsal bir olgu olarak ele alınacak; spordaki biçimsel ve amaçsal farklılaşmalar eğitim, kültür, sosyal değişim süreçleri ile birlikte ele alınarak açıklanacaktır.

Sanat ve Toplum / Kredi: 3 AKST: 6

Modern sanatın gelişimi ve toplumsal kuramlarla ilişkisi bu dersin ana odak konusudur. Sanat sosyolojisi ile sanat felsefesi arasındaki etkileşim incelenecek, bu alanda Türkiye’de son dö-nemde yapılmaya başlanan çalışmalar tartışılacaktır.

Ortadoğu’da Kimlik ve Toplumsal Yapı / Kredi: 3 AKST: 6

Dersin amacı Ortadoğu’da bulunan ülkelerin sosyolojik yapılarını ve birbirleriyle olan ilişkileri-ni incelemektir. Temel olarak bölgedeki ulusal, etnik ve mezhepsel kimlikler ve bunların inşa süreçleri ele alınacaktır.

Din ve Toplum Üzerine Karşılaştırmalı Çalışmalar / Kredi: 3 AKST: 6

Toplumsal kurum ve olgu olarak dinin tarif edilmesi, din ile bireysel, toplumsal, kültürel, iktisadi ve siyasal hayat arasındaki ilişkilerin modernleşme sürecinde  nasıl yeniden şekillendiği-nin incelenmesi hedeflenmektedir. Özellikle Türkiye’nin ele alınacağı bu derste, dinin aldığı çağdaş biçimler, toplumsal ve dinler arası karşılaştırmalı bir bakış açısı ile incelenecektir.

Kültür Sosyolojisi: Yüksek Kültür, Popüler Kültür ve Alt Kültür / Kredi: 3 AKST: 6

Dersin amacı, öğrencileri kültüre ilişkin kuramsal yaklaşımlar ve kültür ile ilgili kavramlar hak-kında bilgilendirmektir. Kültür ve kültürle ilgili genel kavramlar,  kültürlerarası etkileşim, kül-türler ve küreselleşme ile ilgili temel kuramlar bu dersin temel konularıdır.

Sosyal Bilimlerde Akademik Yazım / Kredi: 3 AKST: 6

Çeşitli veri toplama ve analiz etme teknikleri ile elde edilen bulguların uygun formatta akademik bir yazına dönüştürülmesi ve sunulması ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Suç, Sapma ve Şiddet / Kredi: 3 AKST: 6

Dersin amacı suçun ve sapmanın sosyolojik açıdan incelenmesi; sosyal değişme, kültür, kentleşme, yoksulluk, medya gibi sosyal kurumlarla ilişkilerinin açıklanması ve farklı şiddet çeşitlerinin incelenmesidir. Öğrencinin suç ve sosyal değişkenler arasındaki ilişkiyi kavraması ve farklı şiddet türlerini sosyolojik kuramlarla açıklayabilmesi hedeflenmektedir.

Gençlik Çalışmaları / Kredi: 3 AKST: 6

Bu derste öğrenciler gençlik hareketlerini biçimlendiren toplumsal gelişmeleri ve günümüz gençlik kültürlerine eşlik eden farklı müzik kültürleri, gece kulübüne gitme, sırt çantasıyla seyahat etme ve bilgisayar oyunları/web'de sörf yapma gibi konulara odaklanacak ve bunların gençler ve kuşaklar arası ilişkiler üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerini tartışacaklardır.

Medya Toplum İlişkiselliği: Süreklilik ve Değişimler / Kredi: 3 AKST: 6

Bu dersin amacı medya ve toplum olgularının birbirleri ile olan ilişkileri çerçevesinde ele alınması, medyanın toplumsal dönüşümler üzerine olan etkilerinin incelenmesidir. Toplumsal değişimler sonucu medya araçlarının ve etkilerinin yeniden üretimi de dersin odak noktalarından biridir.

Değişen Dünyada Yaşlılık / Kredi: 3 AKST: 6

Bu dersin amacı yaşlılık olgusunu bir sorun olarak gören algının aksine, yaşlılık sürecinin toplumsal bir süreç ve olgu olarak ele alınması; değişen dünya ile birlikte değişen aile yapılarının ve yaşam biçimlerinin incelenmesi ve yaşlılıkla ilişkilerinin tartışılmasıdır. Sanayileşme, kentleşme, sağlık teknolojilerindeki gelişmelerin yaşlılık algısı ve yaşam biçimleri üzerindeki etkilerinin sosyal kuramlarla açıklanması hedeflenmektedir.

Mahrem ilişkilerin dönüşümü ve Toplum / Kredi: 3 AKST: 6

Bu dersin amacı iki insanın bir araya gelmesiyle oluşan en küçük toplumsal hareket olan aşkın ve mahrem ilişkilerin toplumsal yapı içinde nasıl değiştiğini, anlam kazandığını ve kültürle ilişkilendiğini anlamaktır. Ders kapsamında Dünya’da ve Türkiye’de üretim sistemlerindeki değişimlerle aşk, evlilik, aile kurumu arasındaki ilişkiler incelenecektir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!