360 sanal tur

Uluslararası İlişkiler Doktora Programı Ders İçerikleri


DERS İÇERİKLERİ


Zorunlu Dersler

UI601 -  Uluslararası İlişkiler Teorileri (10 AKTS): Bu derste uluslararası ilişkiler disiplininin temel ve güncel teorileri detaylı incelenir. Ders aracılığıyla çağdaş teorik tartışmalar uluslararası ilişkilerin doğasını anlamak ve yorumlamak için ele alınır.

UI603 - Bilimsel Araştırma ve Etik (10 AKTS): Bu derste öncelikle sosyal bilimlerde bilimsel araştırmanın mantığı, kullanılan araştırma yöntemleri olmak üzere, akademik yazım ve bilimsel araştırmanın etik gereklilikleri değerlendirilir.

UI602 - Dış Politika Analizi (10 AKTS): Bu derste, dış politika yapım süreci ve karar alıcılar üzerine odaklanarak karmaşık dış politika olayları değerlendirilir. Dış politikayı etkileyen faktörler ve dış politika analizi için teorik araçlar dersin başlıca konularını oluşturur.

UI604 -  Türk Dış Politikasında Güncel Meseleler (10 AKTS): Ders boyunca, Türk dış politikasının tarihsel temelleri ve güncel sorunları tartışılır. Ayrıca Türkiye’nin geçmişte ve günümüzde dünya siyasetindeki yeri ele alınır.

UI605 - Seminer: Bu derste, öğrencilerin güncel Uluslararası İlişkiler konularına dair bilgilerini genişletmek ve kendi çalışmalarının altyapısını oluşturabilmek için sunum ve tartışmalar yapılacaktır.


Seçmeli Dersler

UI607 - Uluslararası Politik Ekonomi (10 AKTS): Bu derste, ekonominin uluslararası düzeydeki rolünü anlamak üzere küreselleşme, uluslararası ekonomik kurumların yapısı, rolü, devletler ve devletdışı aktörler arası ekonomik etkileşimler ele alınacaktır.

UI608 -  Politik Psikoloji (10 AKTS): Bu dersin temel amacı siyasette psikolojinin rolünü ele almaktır. Derste psikoloji teori ve kavramlarının politik davranışı anlamak üzere nasıl kullanılabileceğini anlamak üzere psikoloji ve siyaset bilimi arasında disiplinler arası bir ilişki kurmak hedeflenir.

UI609 -  Değişen Dünyada Diplomasi (10 AKTS): Derste diplomasi kurumunun anlamı, kurumları ve aktörleri ile birlikte, günümüz uluslararası ilişkilerinde diplomasinin güncel uygulamaları değerlendirilecektir.

UI610 - Uluslararası Sistemde Güç Mücadelesi (10 AKTS): Derste, uluslararası sistemin devletler arası güç mücadelesi ile geçmişten günümüze nasıl dönüştüğü ve günümüzde büyük güçlerin arasındaki kriz, çatışma ve işbirliği seçenekleri ele alınacaktır.

UI611 - Güvenlik Çalışmaları (10 AKTS): Bu derste, uluslararası ilişkilerde güvenlik kavramı etrafında tarihsel ve çağdaş güvenlik sorunlarını anlamak üzere geliştirilen teoriler ele alınacaktır. Bununla birlikte bu kavramsal yapının mevcut uluslararası ilişkilerde temel güvenlik problemlerini anlamakta sağladığı pratik katkılar değerlendirilecektir.

UI612 – ABD Dış Politikası (10 AKTS): Bu ders, uluslararası ilişkilerin önemli bir aktörü olan ABD’nin devlet ve toplum yapısını anlamakla birlikte, ABD devletinin tarihsel olarak dış politika tercihlerini ve uluslararası ilişkilere etkisini incelemeyi amaçlar.

UI613 – Avrupa Birliği’nin Dış İlişkileri (10 AKTS): Derste, Avrupa’nın tarihsel olarak uluslararası ilişkiler için öneminden başlanarak, Soğuk Savaş, Avrupa entegrasyonu süreci ile birlikte güncel olarak AB üye devletleri ve AB kurumlarının uluslararası ilişkiler anlayışları tartışılır.

UI614 – Ortadoğu’nun Uluslararası İlişkileri (10 AKTS): Derste, Ortadoğu özelinde uluslararası ilişkilerin konusu olmuş olaylar derinlikli bir biçimde ele alınır. Bununla birlikte bölgenin Türk dış politikası ile etkileşimi de derste değerlendirilir.

UI615 – Rusya ve Avrasya’da Devlet, Toplum ve Uluslararası İlişkiler (10 AKTS): Derste, Rusya ve Avrasya özelinde uluslararası ilişkilerin konusu olmuş olaylar derinlikli bir biçimde ele alınır. Bununla birlikte bölgenin Türk dış politikası ile etkileşimi de derste değerlendirilir.

UI616 – Çin ve Asya Çalışmaları (10 AKTS): Derste, Asya özelinde uluslararası ilişkilerin konusu olmuş olaylar derinlikli bir biçimde ele alınır. Bununla birlikte bölgenin Türk dış politikası ile etkileşimi de derste değerlendirilir.

UI617 - Latin Amerika’da Siyaset (10 AKTS): Derste, Latin Amerika özelinde uluslararası ilişkilerin konusu olmuş olaylar derinlikli bir biçimde ele alınır. Bununla birlikte bölgenin Türk dış politikası ile etkileşimi de derste değerlendirilir.

UI618 – Türkiye ve Türk Dünyası (10 AKTS): Derste, Türk Dünyası’nın coğrafyası, tarihi, kültürü ve siyaseti açıklanarak, Türk Dünyası’nın uluslararası ilişkileri ortaya koyularak Türkiye-Türk Dünyası ilişkileri açıklanacaktır.

UI619 – Afrika’nın Siyasal ve Toplumsal Yapısı (10 AKTS): Derste, Afrika kıtasının coğrafyası, Afrika tarihi, kültürü ve toplumsal yapısı ele alınır. Ders kapsamında ABD-Afrika, Çin-Afrika, AB-Afrika ve Türkiye-Afrika ilişkileri değerlendirilmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!