Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri


DERS İÇERİKLERİ

 

HIR501 Halkla İlişkiler Kuramları 

Ders kapsamında, halkla ilişkiler disiplinine ait kavramlar, kuramlar, modeller, başlıklar, tarihçe ve yöntemlere ilişkin disiplinler arası bir çerçeve sunulmaktadır. Ayrıca, halkla ilişkiler ve reklam, halkla ilişkiler ve propaganda, halkla ilişkiler ve lobicilik, halkla ilişkiler ve pazarlama gibi başlıkların ele alındığı bu derste; eleştirel ve etik sorgulama yapan bireylerin mesleğe hazırlanması hedeflenmektedir.

HIR502 Reklamcılıkta Kuramsal Yaklaşımlar 

Bu derste reklam etkilerini ve tüketici davranışı üzerindeki işleyişini açıklayan AIDA, DAGMAR gibi geleneksel kuram ve modellerin yanı sıra güncel reklam kuramlarına da stratejik bir bakış açısıyla değinilmektedir. Bu derste sırasıyla; Marka ve Reklama İlişkin Kuram ve Modeller, Reklam Nasıl çalışır? Reklam Modelleri, Reklam Etkileri, Reklam Kuramları, Kuramsal ve Stratejik Reklamcılık Yaklaşımları ele alınmaktadır.

HIR504 Marka Yönetimi 

Bu derste Marka İletişimi ve Marka Yönetimi kararlarına ilişkin kavramlar ve stratejiler ele alınmaktadır. Marka ile ilgili tüm değişkenlere stratejik bir bakış açısıyla değinilmektedir. Bu derste sırasıyla; Marka İletişimi, Marka Yönetimi Süreçleri, Marka Kararları, Marka Kimliği, Marka Çağrışımları, Marka Denkliği gibi konular ele alınmaktadır.  

HIR506 Seminer 

Ders kapsamında bilimsel araştırmanın esasları ve tez yazımındaki önemli konular ele alınarak öğrencilerin kendi araştırma konuları ile ilgili teorik ve metodolojik yaklaşımlara hâkim olması sağlanacaktır. Ayrıca, seminer dersi ile öğrenciler akademik çalışmalarını bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlayabilecek ve çalışmalarını sözlü bir şekilde sunabilecektir.

HIR503 Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik 

Ders kapsamında bilimsel araştırmanın önemi ve teknikleri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, bilimsel çalışmalarda etik sorunlar incelenecektir. Bununla birlikte, ders kapsamında akademik makaleler analiz edilerek bilimsel düşünce mantığının nasıl geliştirildiği ve bilimsel çalışmaların temel basamakları uygulamalı olarak analiz edilecektir.

HIR523 Halkla İlişkilerde Güncel Yaklaşımlar 

Ders, halkla ilişkiler disiplinine dair yeni yaklaşımları ele almaktadır. Ders ile öğrencilerin halkla ilişkiler alanındaki en güncel kavram ve yöntemlerle donatılarak gündemi yakalamaları, halkla ilişkiler disiplinindeki yakın dönem tartışmaları analiz edebilmeleri ve yeni yaklaşımlardan hareket ile kendi araştırma tasarımlarını yapabilmeleri sağlanacaktır.

HIR524 Reklamcılıkta Güncel Yaklaşımlar 

Bu derste, Reklamcılık konusunda gerilla reklamcılık, şehir marka gibi güncel konular ele alınmaktadır. Bu derste; reklamcılığa güncel alandaki gelişmeler de göz önüne alınarak farklı bir çerçeveden değerlendirme ve yorumlama bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır. Derste sırasıyla; Reklamcılıkta Güncel Konular, Gerilla Reklamcılık, Dijital Reklamcılık, Şehir Markalar ve Reklamcılık, Doğal Reklam gibi konular ele alınmaktadır.  

HIR525 İtibar Yönetimi 

Bu derste, Kurumsal Marka stratejileri, halkla ilişkiler ve reklamcılık ekseninde itibar kavramının kuramsal tanımına yer verilmektedir. Bu derste sırasıyla; İtibar yönetiminin tanımlanması, İtibar Yönetimi Stratejileri, Kurumsal Marka Yönetimi ve İtibar, İtibar Araştırmaları, Halkla İlişkiler ve İtibar yönetimi gibi konular ele alınmaktadır.  

HIR526 Medya Planlama 

Ders kapsamında halkla ilişkiler ve reklam kapsamında medya planlaması ile ilgili kavramlar analiz edilecek ve medya planlamanın rolünün anlaşılması sağlanacaktır. Ders ile öğrenciler medya planlamasında kullanılan temel kavramları ayırt edebilecek ve medya planlama becerisi kazanacaktır.

HIR527 Kamu Diplomasisi 

Dersin amacı kamu diplomasisi kavramının önemini kavratmak, uygulama alan ve araçlarını göstermek, güncel kamu diplomasisi vakalarını, uygulamalarını ve etkilerini uluslararası düzeyde tartışmaktır. Ders ile öğrenciler kamu diplomasisinin halkla ilişkiler mesleği ile olan yakın ilişkisini ve bu aracı etkili şekilde kullanma yöntemlerini öğreneceklerdir.

HIR528 Kurumsal İletişim 

Çalışmaları Bu dersin amacı, kurumsal iletişim kavramını, teorik altyapısını, stratejik rolünü ve uzmanlık alanlarını anlamaktır. Kurumsal iletişim nedir? Kurum kavramı, işlevleri ve özellikleri, Kurum kimliği, kültürü ve imaj, Kurum içi iletişim, Halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim ilişkisi, Türkiye'den ve dünyadan kurumsal iletişim kampanya örnekleri gibi konular üzerinde durulacaktır.

HIR529 Dijitalleşme ve Halkla İlişkiler 

Dersin amacı öğrencilerin dijital iletişim ve halkla ilişkiler sürecini anlamalarını ve dijital iletişim stratejileri oluşturabilmelerini sağlamaktır. Ders ile öğrenciler yeni iletişim teknolojilerinin gelişimini, yeni medya kavramlarını ve dijital halkla ilişkiler uygulamalarını analiz edebilecektir.

HIR530 Algı Yönetimi Çalışmaları 

Dersin amacı öğrencilere halkla ilişkilerin önemli uzmanlık alanlarından biri olan algı yönetimi strateji ve uygulamalarına yönelik genel bir kavrayış kazandırmaktır. Ders kapsamında algı ve algı yönetimi kavramı, algı yönetiminin kullanıldığı farklı alanlar incelenecektir. Ders kapsamında algı yönetimine dair vaka analizleri incelenerek, öğrencilerin zihninde algı yönetiminin nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin genel bir şema oluşturulmaya çalışılacaktır.

HIR531 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 

Bu ders kapsamında tutundurma yönetiminden bütünleşik pazarlama yönetimine geçiş konusu irdelenmektedir. 360 derece iletişim, İlişkisel pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi, Satış merkezli iletişim ve pazarlama stratejileri yerine tüketiciyi merkeze taşıyan satış ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, Ürün ve hizmet sunumundaki stratejilerin belirlenmesinde iletişimin olanaklarından yararlanmanın en etkin yolları, Her tür sunum ve organizasyonda iletişimin yeri ve önemi, Marka yönetiminde temel kavramlar ve süreçler, Marka yönetimi gibi konular ele alınmaktadır.  

HIR532 Nöropazarlama Çalışmaları 

Bu derste nörobilim ve davranış ilişkisi irdelenmektedir. Pazarlama ve nöropazarlama arasındaki stratejik bağlantıya değinilmekte ve konu ile ilgili kuram ve modeller de dâhil kuramsal ve uygulamalı olarak tüm konular teorik çerçevede irdelenmektedir. Bu derste sırasıyla; Nöropazarlamanın Kuramsal Temelleri, Nöropazarlama Stratejileri, Nörobilim ve Pazarlama gibi konular ele alınmaktadır.  

HIR533 Reklamcılık ve Halkla İlişkilerde Nöropazarlama 

Beyinde satın alma kararlarının oluşum süreçlerinin analizi. Bireyin satın alma karar ve davranışının nörobilimsel temelleri, Pazarlama ve reklamcılık stratejilerinin belirlenmesinde nörobilimin olanaklarından yararlanılması gibi konular ele alınmaktadır. Bu derste sırasıyla; Nöropazarlamanın Tanımı, Nöropazarlama Stratejileri, Nöropazarlama ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Nöropazarlama gibi konular ele alınmaktadır.

HIR534 Sağlık İletişimi Çalışmaları 

Bu ders kapsamında sağlık iletişimi, sağlık iletişimi alanındaki başlıca kuram ve modeller, sağlık iletişimi kampanya süreçleri, medya ve sağlık, sağlık iletişimi ve etik gibi kavramlar analiz edilecektir. Ders ile öğrencilere alanın disiplinler arası özelliğine uygun bir öngörü ve sağlık iletişimi faaliyetleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi kazandırılacaktır.

HIR535 Örgüt Psikolojisi 

Bu derste örgüt yapısı, örgüt içi iletişim, örgüt içi ilişkiler üzerinde durulmaktadır. Örgüt içi uyum ve iletişim üzerine bir takım araştırmaların yapılması teşvik edilmektedir. Ders kapsamında örgüt iletişimi ve örgüt içi etkileşim üzerine yapılmış akademik çalışmalar üzerinde değerlendirmelere yapılmaktadır.

HIR 536 Reklam Psikolojisi 

Bu derste reklamın insan beyninde nasıl çalıştığını anlamaya ilişkin, psikoloji bilimine ait teori ve yaklaşımların reklam uygulamaları üzerinde analiz edilmesi süreçleri ele alınmaktadır. Bu derste sırasıyla; Reklam psikolojisi kavramı, Reklam psikolojisinin teorik çerçevesi, Tüketici satın alma süreçleri, Reklamın psikolojik etkileri, Tutumlar ve reklama yönelik duyusal tepkiler, Satın Alma Süreçleri gibi kavramlar ele alınmaktadır.  

HIR537 Uluslararası Halkla İlişkiler 

Ders kapsamında uluslararası halkla ilişkiler üzerine yapılmış olan akademik çalışmalar ve ilgili literatür araştırılmaktadır. Uluslararası siyaset, diplomasi, lobicilik faaliyetleri halkla ilişkiler kavramı odaklı bu ders kapsamında incelenmektedir.  

HIR538 Halkla İlişkiler ve Lobicilik 

Lobicilik faaliyetleri özellikle de günümüz küresel dünyasında özel bir öneme sahip hale gelmiştir. Ekonominin uluslararası düzeydeki büyümesi, uluslararası ticaretin giderek daha çok önem kazanması, uluslararası kültürel ilişkilerin artışı, uluslararası turizmin yoğunlaşmasıyla birlikte uluslararası lobicilik faaliyetleri de hız kazanmıştır. Ders kapsamında bu kavramlar ekseninde değerlendirmeler ele alınmaktadır.  

HIR539 Kamuoyu Araştırmaları 

Bu derste kamuoyu araştırmalarına ilişkin temel kavramların ve kuramların ele alınması ile birlikte, kamuoyu araştırmalarının detaylı incelemesi yapılacaktır. Derste ayrıca iletişim araştırmaları ve reklamcılık ile halkla ilişkiler araştırmalarına da yer verilmektedir. Bu derste sırasıyla; Kamuoyu kavramı ve araştırmaları, İletişim Araştırmaları, Nicel Araştırma Teknikleri, Nitel Araştırma teknikleri, Halkla İlişkiler Araştırmaları, Reklam Araştırmaları gibi konular ele alınmaktadır.  

HIR540 Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar 

Ders kapsamında halkla ilişkiler kuram ve yaklaşımlarının özellikle de eleştirel boyutta olanları üzerinde ayrıntılı olarak durulmakta. Halkla ilişkilerin liberal paradigmayla ilişkili kısmının yanı sıra liberal paradigma karşıtı kesiti üzerinde de durulması planlanmaktadır. Ders kapsamında yapılacak çalışmalarla halkla ilişkilerin eleştirel boyutuna katkı sunulması planlanmaktadır.  

HIR541 Reklam Medyası

Ders kapsamında öğrencilerin, sektör hakkında bilgi edinerek reklamcılıkla ilgili öğrenilen kavramsal bilgilerin uygulamada kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Reklamcılık ile ilgili yeni gelişmeler takip edilerek, reklamcılık ve pazarlama arasındaki ilişkinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

HIR542 Tüketici Davranışları

Ders kapsamında, tüketici davranışına ilişkin temel kavram ve modeller açıklanarak, tüketiciye dair psikolojik, sosyo-kültürel ve demografik faktörlerin tüketici karar sürecine etkileri, sonuçlarının doğru analiz edilebilmesi hedeflenmektedir. Tüketici davranışlarının işletmeler açısından önemini kavrayarak, tüketicilerin davranışları ile pazarlama uygulamaları arasındaki ilişkinin fark edilmesi amaçlanmaktadır.

HIR543 Retorik 

Retorik dersi çerçevesinde amaç, alıcının inanç, tutum ve davranışlarında hedeflenen değişime ulaşmadır. İstenilen doğrultuda değişen tutum ve davranışlar başarılı bir ikna sürecinin gerçekleştiğinin göstergesidir. Bu dersin amacı, iknanın altında yatan psikolojik ve bilimsel verilerden yola çıkarak öğrencilerin ikna konusunda bilgi sahibi olması aynı zamanda meslek yaşantılarında ikna taktiklerini ve yöntemleri uygulayabilir yeterliliklere sahip olmasını sağlamaktır. Aristo ile başlayan retorik kavramı analizi ve ikna edici iletişim süreçleri bu ders kapsamında irdelenecektir.  

HIR544 İkna Kuramları 

Bu ders iknanın temel prensiplerini ve kuramlarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin öğrencileri ikna ile ilgili teorileri uygulamaları ile bütünleştirebilecektir. Ders konuları arasında; İkna Stratejileri, Halkla İlişkiler ve İkna Kuramları, Reklamcılıkta İkna Stratejileri, Tüketici davranışlarında İkna, İkna Kuram ve Modelleri gibi konular yer almaktadır.  

HIR545 Propaganda Teknikleri 

Ders kapsamında propaganda süreçlerini anlamak ve bu yolla fikir, söylem ve iletişimin doğasıyla ilgili sorular sormak amaçlanmaktadır. Ders, propagandayı bir iletişim aracı olarak tartışmaya açmak, propagandanın toplumsal ve kültürel imalarını incelemek ve gündelik konuşmalardan siyasi kampanyalara kadar farklı iletişim alanlarında propagandanın mekanizmalarını analiz etmeyi hedeflemektedir.

HIR546 Marka Tasarımı ve Oyunlaştırma 

Oyunlaştırma, stratejik marka iletişimi açısından markanın dinamiklerini dinç tutan bir tasarım olarak adlandırılmaktadır. Oyunlaştırma, oyun olmayan bir durumu oyun mekanikleri kullanarak oyuna çevirmek durumudur. Günümüz tüketicisine ulaşmak markaların sürekli kendi stratejilerini güncellemeleri ve yenilemeleri üzerinden işlemektedir. Sosyal medyanın kurallarına uygun halde yürütülen marka stratejileri, tüketiciyi sıkmadan aksine eğlendirerek ve oyunlar üzerine kurgulanmış pratiklerle mümkündür. Marka iletişim çalışmalarında oyunlaştırma dinamiklerinin ve mekaniklerinin markanın tanınırlığı, bilinirliği ve aynı zamanda markanın sadakatini yaratmada ne şekilde katkı sunduğu bu dersin amacını oluşturmaktadır.

HIR547 Reklam Kampanya Tasarımı

Reklam Kampanya Tasarımı dersi ile birlikte öğrencilerin başarılı bir reklam kampanyası yürütebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilere sahip olması amaçlanmaktadır. Reklam kampanyası geliştirmek ve yürütmek için gereken stratejik planlama ve yönetim sürecini aktarılmaktadır. Ders, öğrencilerin kampanya tasarım süreçlerini tam anlamıyla yaşama geçirebilmeleri için uygulamaya önem vermektedir. Ders kapsamında hem bireysel hem de grup çalışmaları gerçekleştirerek başarılı reklam kampanyalarının tasarım ve uygulama süreçlerini öğretmek hedeflenmektedir.

HIR548 Halkla İlişkiler ve Reklamda Etik 

Halkla İlişkiler ve Reklamda Etik dersinde etikle ilgili temel kavramlar, etik yaklaşımlar, etik ilkeler, etiğin halkla ilişkiler ve reklamla ilişkisi konuları işlenmektedir. Dersin temel amacı öğrencilerin, etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahip olmalarını sağlamaktadır.

HIR549 Dijital Reklamcılık Uygulamaları 

Bu ders kapsamında, dijital reklamcılık uygulamalarında kullanılan temel stratejiler ele alınmaktadır. Dersin amacı öğrencilerin, dijital reklamcılık ekosisteminin temel unsurlarına ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve dijital reklamcılık uygulamalarının getirmiş olduğu yenilikleri kavramalarını sağlamaktadır.

HIR550 Dijital Halkla İlişkiler Uygulamaları  

Ders, dijital medya ve halkla ilişkiler kavramları arasındaki ilişkiyi ve iletişim sürecinde teknolojik gelişmelerin takibinin önemini aktarmaktadır. Halkla ilişkilerde sosyal medya kavramını, halkla ilişkilerde kullanılan sosyal ağların neler olduğunu ve kullanılan interaktif teknolojilerinin uygulamalarını anlatmaktır. Ders kapsamında, öğrencilerin dijital iletişim stratejileri oluşturabilmeleri, internet ve sanal ortamda halkla ilişkiler boyutunda tüketici ve müşteri ilişkilerini kavramaları amaçlanmaktadır.

HIR551 Kriz İletişimi ve Halkla İlişkiler 

Ders kapsamında, halkla ilişkilerde kriz iletişimin önemini anlatmak, kriz yönetimi ve iletişimi konusunda farkındalıkları arttırmak ve etkili kriz yönetimi ve iletişimi sağlamanın yollarını öğretmek hedeflemektedir. Kriz Yönetimi, Kriz kavramı ve bu kavram ekseninde halkla ilişkiler yaklaşımları gibi konular ele alınmaktadır

HIR552 Dijital Pazarlama Uygulamaları 

Ders kapsamında, dijital pazarlama uygulamalarının önemi hakkında bilinç oluşturularak, bu uygulamaların etkin kullanımı ve işletmelerin var olma sürekliliğini sağlama konusunda önemi üzerinde durulacaktır.  Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte pazarlama kavramının dijital ortama adaptasyonu ve pazarlama çalışmalarının dijital ortamda nasıl yürütüldüğü konuları detaylı olarak incelenerek öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.

HIR553 Küreselleşme ve Reklamcılık 

Bu derste reklamcılık, küreselleşme sürecinin görünen bir yüzü olarak ele alınmaktadır. Ders kapsamında, bireysel ölçekten uluslararası ölçeğe kadar küreselleşmenin reklamcılık üzerinde etkilerine değinilmekte; küreselleşme sürecinin reklamcılık alanında meydana getirdiği değişim ve dönüşümler ortaya konmaktadır.

HIR554 Halkla İlişkiler ve Turizm 

Halkla İlişkiler, reklamcılık ve turizm arasındaki ilişki irdelenerek, pazarlama karmasındaki yeni gelişmeler ve yeni pazarlama yaklaşımları konuları ve yeni pazarlama yaklaşımlarının turizm endüstrisi içerisinde kullanım örnekleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!