Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

GİT501 Tasarımda Kavram Geliştirme (6 AKTS): Bu derste öğrencilerin farklı disiplin perspektiflerini birleştirerek yenilikçi ve bütünsel kavramsal çerçeveler oluşturması hedeflenir. Bu doğrultuda uygulamalı bireysel ve grup projeleri geliştirilir. Yaratıcı düşünme yöntemlerini kullanarak problem tanımlama, fikir bulma, kavram geliştirme ve özgün görsel çözümler üretme üzerinde durulur. Yaratıcı ve eleştirel perspektifi geliştirmeye yönelik kavramsal çalışmalar gerçekleştirilir. Görsel iletişim tasarımında yeni görsel dil ve farklı ifade biçimleri araştırmaya yönelik deneysel projeler yapılır.

GİT502 Tasarım Odaklı Düşünüş (6 AKTS): Bu dersin amacı insanı odağa yerleştirerek yaratıcı düşünme teknikleriyle problem çözmedir. Ders kapsamında karmaşık sorunlara tasarım odaklı düşünme tekniklerini kullanarak yenilikçi çözümler bulma, karmaşık görsel bir sorunu saptama, araştırma sonunda belirli bir kavram seçme, saptanan soruna yaratıcı ve anlamlı bir çözüm üretme gibi bir tasarım işinin hayata geçirilmesinde gereken tüm süreçler incelenir.

 

SOB501 Bilimsel Araştirma Yöntemleri ve Etik (6 AKTS): Bu derste araştırma probleminin tanımlanması ve amacın somutlaştırılması, araştırma için doğru yöntemin belirlenmesi, test materyallerinin geliştirilmesi, atıfların aktarılması, bulguların tartışılması ve sonuca ulaştırılması, doğru referans verme, Bilimsel Araştırma Yöntemlerinin akademik çalışmalarda kullanılması üzerinde durulur.

 

GİT504 Tasarım Kuram ve Araştırmaları (6 AKTS): Ders kapsamında tasarım sürecinin yapısı ve doğası, tasarım etkinlikleriyle ilgili ilke, kural ve kuramlar incelenir. Ders kapsamında tasarımın oluşum ve gelişim süreci içinde; Tasarım-Yapım-Kullanım aşamalarında görünen ve görünenin ardındaki çeşitli etmenleri ve kesişen disiplinleri-sosyo ekonomik, sosyo kültürel, teknolojik ve sanatsal vb. çeşitli bakış açıları ile ele alarak diğer sanat dalları ile karşılaştırmalı olarak interaktif bir yöntem ile Neden-Sonuç ilişkilerini sorgulayıp, ilişkileri kurarak senteze ulaşma hedeflenir.

 

GİT506 Seminer (0 AKTS):  Bu derste, diğer derslerde ele alınan konu ve yöntemlerin uygulamalı olarak çalışılması sağlanmaktadır. Yüksek Lisans tez çalışmasına temel oluşturan derste, öğrencilerin hazırlamak istedikleri tez konularının karakterine uygun çalışmalar yaptırılmasına özen gösterilmektedir.

 

GİT523 Görsel Çözümleme Yöntemleri (6 AKTS): Bu derste görsel okuma ve estetiğe ilişkin temel kuramlar, mimarlık, plastik sanatlar, endüstri tasarımı, grafik tasarım gibi görsel disiplinlerde göstergebilimin uygulanması ve farklı çözümleme örnekleri üzerinde durulur.

 

GİT524 Tasarımda Girişimcilik (6 AKTS): Ders içeriğini girişimcilik ile ilgili kavramlar, tasarım alanında girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik, buluş, marka ve tasarımların korunması, girişimcilikte iş fikirleri, iş planı hazırlama, iş planı yönetimi, pazarlama, finans ve üretim planları, girişimcilik öyküleri ve örnek olay incelemeleri oluşturur.

GİT525 Tasarım Etiği ve Fikri Haklar (6 AKTS): Dersin içeriğini ulusal ve küresel fikri mülkiyet hukuku; kontrat tipleri; ulusal iş hukuku ve benzeri kanunlar; etik kavramı; araştırma etiği, tasarım etikleri, meslek etiği, hukuki işlemler; hukuki işlem tipleri; haklar; hakları kazanma ve kaybetme koşulları; fikri mülkiyet ve tasarıma dair haklar oluşturur.

GİT526 Yeni Medya Tasarımı (6 AKTS): Bu ders kapsamında yeni iletişim ortamlarını kapsayan tabletler ve akıllı telefonlar gibi mobil cihazlara uygun yeni medya tasarım arayüz uygulamaları, online oyunların ve etrafında şekillenen oyun kültürü, oyun arayüz tasarımları, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan sosyal paylaşım ağlarının tasarımcı açısından doğurduğu olanak ve yenilikler, sosyal paylaşım platformu tasarımları, yeni medya ortamları ve reklam ilişkisi, yeni medya ortamlarına uygun iletişim çözümlemeleri incelenir.

 

GİT527 Mobil Uygulama Tasarımı (6 AKTS): Dersin içeirğini mobil sistemlere giriş, mobil işletim sistemleri ve uygulama geliştirme ortamları, mobil ağlar ve iletişim altyapıları, kısa mesafe iletişim teknolojileri, mobil sistemler için uygulama geliştirme teknikleri, mobil uygulama yayınlama ve dağıtma oluşturur.

GİT528 3B Modelleme ve Animasyon (6 AKTS): Bu derste üç boyutlu modelleme ve animasyon teknikleri ve yöntemleri, doku, ışık, kamera ve hareket, hikaye yapısını oluşturmak, karakter animasyonu, ses/müzik uygulamaları ve tamamını biraraya getirme işlemleri işlenir.

GİT529 Kinetik Tipografi (6 AKTS): Ders kapsamında yazı karakterleriyle görsel ifadenin yolları, karakterlerin plastik formlar olarak kullanımı, değişen teknolojiye paralel olarak, temel tipografik tasarım kavramları yardımıyla hareketli grafik tasarım alanında uygulamalı çalışmalar işlenir.

GİT530 Dijital Oyun Tasarımı (6 AKTS): Bu derste oyun tasarımının tarihi, temel kavramları, ortak çalışma mantığı, oyunlarda grafik gerçekçilik ve pedagojik yönleri, dijital oyunlarının türleri ve etkileri, dijital oyun tasarım süreci incelenir.

GİT531 Dijital İllüstrasyon (6 AKTS): Dersin içeriğini illüstrasyon tarihi ve kuramı, dijital illüstrasyonun önemi, dijital illüstrasyon teknikleri, günümüz medyası için kitle iletişiminde kullanılmak üzere dijital illüstrasyonların üretimi oluşturur.

GİT532 İnteraktif Medya (6 AKTS): Bu derste insan-bilgisayar etkileşimi, yeni medyanın sosyal etkileri, metin, görüntü, hareketli görüntü, ses ve canlandırmaların çeşitli iletişim ortamlarında kullanılması incelenir.

GİT533 Deneysel Animasyon Teknikleri (6 AKTS): Dersin içeriğini canlandırma konusunda kuramsal bilgiler, canlandırma dili ve mantığı, görsel dil ve sinema dilinin temel öğeleri, canlandırma film teknikleri, yüzeysel ve tek resimli hareket (stop motion)  uygulamaları ile canlandırma film yapım aşamaları oluşturur.

GİT534 3B Hareketli Grafik Tasarım (6 AKTS): Bu derste öğrencinin üç boyutlu hareketli görüntü tasarımı,  hareket ve zaman kavramlarını üç boyutlu ortamda tasarlama ve hareketli grafiklerin oluşturulmasında ileri düzey uygulamalar yapma işlenir.

GİT535 Medikal İllüstrasyon (6 AKTS): Dersin içeriğini tıp ve sağlıkla ilgili konularda canlıların anatomik yapılarını, prosedürleri ve patolojik durumları tasarım temellerine göre görselleştirme teknikleri oluşturur.

GİT536 Bilgilendirme Tasarımı (6 AKTS): Bu derste bilgilendirme sistemleri incelenir. Yazı, çizgi, resim, renk, flaş, hareket, mekan, ses, interaktivite gibi grafik tasarım elemanlarının, inşa edilmiş ya da doğal çevre içinde, baskı, taban veya dijital ortamda planlaması, tasarlaması, yerleştirilmesi ve gösterilmesi irdelenir.

GİT537 Genişletilmiş Gerçeklik ve Tasarım (6 AKTS): Sanal gerçeklik, bilgisayarlar aracılığı ile gerçekte var olmayan ortamları gerçek gibi sunmak, aslında bulunulmayan ortamlarda bulunuyormuş hissi yaşatmaktır. Artırılmış Gerçeklik, bilgisayarlar ve mobil cihazlar aracılığı ile dünyadaki çevre ve birimlerinin, ses, görüntü ve grafiklerle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı, doğrudan ya da dolaylı fiziksel görünümdür. Ders kapsamında sanal gerçeklik ve artıtılmış gerçeklik uygulamaları geliştirilip tasarımda kullanılır.

GİT538 Sanal Prototipleme (6 AKTS): Prototipleme, bir tasarım ürününün daha üretmeden, dijital ortamda birleştirilmesi, üzerinde çalışma koşullarının uygulanması, hareket kazandırılmasıdır. Ders kapsamını prototipleme için farklı tekniklere giriş; prototipleme için bilgisayar destekli imalat teknikleri; tasarım ürününü modelleme için lazer kesim, üç boyutlu CNC ve hızlı prototipleme tekniklerini kullanma; kağıt prototip, video prototip, rol yapma ve benzeri prototip deneyimleme ve hizmetler için kavramsal araçlara giriş oluşturur.

GİT539 Sergileme Tasarımı (6 AKTS): Bu dersin amacı sergi ve fuar alanlarında grafik tasarım, tanıtım ve reklam açısından analiz yapabilme, sergi ve fuar yapılan mekânların analizini yapabilme, hedef kitle tanımı ve analizinin yapılması, Gestalt ve değişen görsel algı kuramlarını öğretmek, ulaşılan son uygulamaları incelemek ve kavratmaktır.

GİT600 Proje Çalışması (30 AKTS): Bu derste Görsel İletişim Tasarımı alanında belirlenen bir proje üzerinde danışman öğretim elemanı gözetiminde, öğrenim süresince edinilen bilgi ve becerilerin uygulanması yapılır.

GİT601-602 Tez 1-2 (30-30 AKTS): Bu derte temel olarak tasarım alanında bilimsel katkı sağlayacak araştırma yapılır ve akademik tez yazma ile ilgili biçimsel ve içeriksel ilkeler üzerinde durulur.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!