Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu

Üyeler

Prof.Dr. Selma DOĞAN

SBF / Hemşirelik - Bölüm Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi Meftun AKGÜN

SBF / Hemşirelik

Dr.Öğr. Üyesi Nuriye PEKCAN

SBF / Hemşirelik

Dr.Öğr. Üyesi Merve ÇOLAK

SBF / Hemşirelik

Öğr.Gör. Derya DENİZ

SBF/Hemşirelik

Arş.Gör. Gizem GÜNEŞ

SBF / Hemşirelik

Arş.Gör. Emel ERDENİZ

SBF / Perfüzyon

Arş.Gör. Rıdvan DOĞAN

SBF / Ortez ve Protez Bölümü

Projeleri
 • KORONER ARTER BYPASS GREFT GEÇİREN HASTALARDA SAĞLIK ALGISI VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSK FAKTÖRLERİ BİLGİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi

  Başvuru Kabul No: 1919B012309809

  Tarih: 09.2023

 • Hastane Polikliniklerine Başvuran Bireylerin Kanser Taramalarına Karşı Tutumu

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi

  Başvuru Kabul No: 1919B012221245

  Tarih: 04.2023

 • CERRAHİ HASTALARINDA AMELİYAT ÖNCESİ AĞRI İNANÇLARI VE CERRAHİ KORKUNUN AMELİYAT SONRASI AĞRI İLE İLİŞKİSİ

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi

  Başvuru Kabul No: 1919B012223146

  Tarih: 04.2023

Araştırma Odağı

Araştırma Odağı

Hemşirelikte araştırma önceliklerinin belirlenmesi ve bu öncelikler doğrultusunda çalışmaların yapılmasına odaklanmaktadır. Daha iyi bir hemşirelik bakımı için; hemşirelik bakım sonuçlarını değerlendiren araştırmalar yapma, araçlar, ölçekler geliştirmeyi hedefler. Mesleki gelişimin sağlanması amacına yönelik; kavramsal modellerin izlenmesi, hemşirelik uygulamalarını destekleyen eğitimin tanımlanması ve araştırmaları artırma stratejilerinin belirlenmesini destekler. Toplum için daha iyi sağlık amacına yönelik; sağlığın geliştirilmesi, kadın sağlığı, çocuk sağlığı,  yaşlı nüfus, kronik hastalık,  terminal dönem hasta ve yakınları, bakım verenlerin yaşam kalitesi gibi konuları içeren önceliklere yönelik çalışır. Yapılan araştırmaların bilimsel değerinin olması, özgünlüğü ve yeni keşif potansiyeli oluşturması amacını hedefler. Araştırmaların insan yaşamına katkı sağlaması, uluslararası anlayışa hitap etmesi ve ulusal saygınlık kazanılmasını hedefler.

Bu grup Hemşirelik bölümü öğretim üyesi ve elemanlarının bir araya gelerek literatüre yeni katkılar sağlamayı hedefleyen bir gruptur. Bu grupta hemşirelik bakımını geliştirmeye yönelik araştırma ve projelerin planlaması, araştırma gruplarının kurulması, işbirliği çalışmalarının yapılması, farklı araştırma yöntemlerinin kullanılması, araştırmaların raporlanması ve yayına dönüştürülmesi ve gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Yayınları

WOS Kapsamına Giren Yayınların Sayısı : 3
Diğer Yayınların Sayısı : 11

Kitapları
Kongre-Konferans Katılımları
 • Hemşirelerin Santral Venöz Katater Bakımı Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

  Kongre-Konferans Adı: 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi

  Tarih: 19.12.2019

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Meftun AKGÜN

 • THE EFFECT OF ABDOMINAL AROMATHERAPY MASSAGE ON GASTROINTESTINAL SYMPTOMS OF PATIENTS FED WITH A NASOGASTRIC TUBE IN INTENSIVE CARE UNIT

  Kongre-Konferans Adı: 4th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES

  Tarih: 02.05.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Meftun AKGÜN

 • İNTERN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BAKIM ALGILARI İLE EMPATİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

  Kongre-Konferans Adı: HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3

  Tarih: 28.09.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Bahise AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Emine EKİCİ , Dr. Öğr. Üyesi Meftun AKGÜN, Dr. Öğr. Üyesi Nuriye PEKCAN

 • Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Psikososyal Bakım Yeterlik Algıları

  Kongre-Konferans Adı: 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

  Tarih: 13.01.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Meftun AKGÜN

 • PREOPERATİVE FASTİNG TİME: WHAT DO THE GUİDELİNES SAY? WHAT ARE WE DOİNG?

  Kongre-Konferans Adı: Maltepe University International Student Congress-

  Tarih: 12.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Meftun AKGÜN

 • Okul Öncesi Öğretmenlerinin Temel İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi

  Tarih: 12.10.2022

  Katılımcı(lar): Arş. Gör. Rıdvan DOĞAN , Dr. Öğr. Üyesi Meftun AKGÜN, Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ, Öğr. Gör. Neşe ŞEKERCİ

 • Koroner Arter By-pass Greft Cerrahisi Geçiren Hastaların Taburculuğa Hazır Oluşluklarının İncelenmesi

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi (ICOHER`22)

  Tarih: 12.10.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Meftun AKGÜN

 • Hemşirelik Öğrencilerinin Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

  Kongre-Konferans Adı: II. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi

  Tarih: 29.11.2022

  Katılımcı(lar): Arş. Gör. Rıdvan DOĞAN

 • Patient Outcomes in Patients with Stoma: A Systematic Review

  Kongre-Konferans Adı: The 6th Global Public Health Conference (GLOBEHEAL 2023)

  Tarih: 23.02.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ

 • Kolorektal cerrahi hastalarında ameliyat sonrası erken beslenmenin hasta sonuçları üzerinde etkisi: sistematik inceleme

  Kongre-Konferans Adı: XII. Ulusal & I. Uluslararası Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi

  Tarih: 18.05.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ

 • Tekrarlı Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Öz Bakım Yönetimi ve İlaç Uyumu

  Kongre-Konferans Adı: 3. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (IGSCONG`23)

  Tarih: 17.06.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ

 • EVALUATİON OF ADHERENCE TO DİABETES TREATMENT İN PATİENTS WİTH TYPE 2 DİABETES WHO HAD AN İSCHEMİC STROKE

  Kongre-Konferans Adı: İSPEC 7 th İNTERNATİONAL CONFERENCE ON MEDİCAL AND HEALTH SCİENCES

  Tarih: 07.07.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Meftun AKGÜN

 • DETERMİNATİON OF PHLEBİTİS DEVELEPMENT STATUS AND ASSOCİATED FACTORS İN PATİENTS TREATED İN ARRHYTHMİA CLİNİC

  Kongre-Konferans Adı: İSPEC 7th İNTERNATİONAL CONRERENCE ON MEDİCAL AND HEALTH SCİENCES

  Tarih: 07.07.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Meftun AKGÜN

 • Yara İyileşme Aşamalarına Göre Hemşirelik Bakımı

  Kongre-Konferans Adı: Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu

  Tarih: 20.10.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ

 • HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YOKSULLUK ALGILARININ PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Kongre-Konferans Adı: 7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  Tarih: 18.10.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Aydan AKKURT YALÇINTÜRK

 • Giyilebilir Teknolojiler ve Psikiyatri Hemşireliğinde Kullanımı

  Kongre-Konferans Adı: 7.uluslararası psikiyatri hemşireliği kongresi

  Tarih: 20.10.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Elçin BABAOĞLU

 • Giyilebilir teknolojiler ve mobil uygulama örneği: Otizmde stereotipik davranışlar ve günlük rutinlere yönelik takip ve destek sistemi

  Kongre-Konferans Adı: 7.uluslararası 11.ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi

  Tarih: 20.10.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Elçin BABAOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Aydan AKKURT YALÇINTÜRK

 • MULTİPLE SKLEROZ TANILI BİREYLERDE ÖZYÖNETİM YETKİNLİĞİ İLE DEPRESİF BELİRTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Kongre-Konferans Adı: 7.uluslararası 11. ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi

  Tarih: 19.10.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Elçin BABAOĞLU

 • Aile Planlamasının Teşviki İçin Yapay Zekaya Dayalı Stratejilerin Uygulanması

  Kongre-Konferans Adı: II. Uluslararası III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi

  Tarih: 21.12.2023

  Katılımcı(lar): Öğr. Gör. DERYA DENİZ

 • DİJİTALLEŞME VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Kongre-Konferans Adı: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK HAFTASI SEMPOZYUMU

  Tarih: 15.05.2024

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ

Diğer Faaliyetler
 • "Hemşirelikte Bilişim: Bir Uygulama Örneği", Öğrencilikten Mesleğe Geçiş" etkinliğinde moderatörlük

  Kategori: Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Tarih: 09.06.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Nuriye PEKCAN

 • "Hemşirelikte Ağrı Yönetimi" ve "Kültürlerarası Hemşirelik" etkinliğinde moderatörlük

  Kategori: Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Tarih: 26.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Nuriye PEKCAN

 • PROJE PAYDAŞ TOPLANTISI

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 24.02.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ

 • Z kuşağı yurt dışına gitmek istiyor (Araştırma Haberi / Aydın Hedef Haber)

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 02.02.2022

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Aylin TUTGUN ÜNAL

  Youtube Videosu
 • 2209-A Tübitak Öğrenci Projesi Başvuru Toplantısı

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 23.12.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ

 • 2209- A Tübitak Öğrenci Proje Başvurusu Danışmanlık Toplantısı

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 22.12.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ

 • VESTEL A.Ş. VE ARGEYEP İLE PROJE TOPLANTISI

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 02.12.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ

 • Tüm Çalışma Grupları