KAYIT DONDURMA HAKKINDA

Değerli Öğrencilerimiz;

Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim –Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan “Kayıt yenileme ve dondurma” başlığı 19. Maddede yer aldığı şekliyle kayıt dondurma haklarından istifade edebilmektedirler.

Bununla birlikte, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarihli yazısında ifade edildiği şekliyle,

1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

2. Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda; tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanının görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,( Tez bitim tarihinden itibaren 4 ay ek süre verilmesi ) ve bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına karar verilmiştir.

öğrencilerimizin azami süreleri ve tezlerini yürütmelerine mani bir durumun varlığının tespiti ve yöntemine dair bir düzenlemeye gidilmiştir.

Bununla birlikte, kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerimizin dondurmayı müteakip Bahar yarıyılı - Güz yarıyılı arasındaki kayıt ücreti farkı ile ilgili talepler için ise kayıt dondurma gerekçesinin;

- Öğrencimizin tezini yürütme, veri toplama sürecine mani olacak derecede etki edecek mertebede olup olmaması,

- Danışmanının aynı gerekçeleri teyit eder yazılı (elektronik posta, stix yazışması vb) olması,

- Mevcut döneme mahsus sağlık problemleri yaşamış olması,

- Sahada aktif görev alıyor olması veya

- Bu çerçevede olmak kaydıyla karşılaşılan güçlükler neticesinde tezini yürütemiyor olması

gibi mücbir ve koronavirüs koşulları çerçevesinde ortaya çıkan kısıtlardan olduğuna kanaat getirildiği taktirde sırasıyla ilgili danışman görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Mali İşler Direktörlüğü’nün kararına müteakip alınmayacaktır.

Kayıt dondurma konusundaki dilekçelerinizi şu adresteki form aracılığı ile iletebilirsiniz.

Başvuru süreci bittiğinden link kaldırılmıştır.

Bu forma yaptığınız bilgi girişi dilekçe olarak kabul edilecek ve konu hakkındaki enstitü yönetim kurulu önerisi üç iş günü içerisinde size bildirilecek ve gerekli yazışmalar başlatılarak mali işler – öğrenci işleri birimlerimizle irtibat kurmanız istenecektir.

Son başvuru tarihi 17 Nisan 2020 olarak belirlenmiştir.

Saygılarımızla

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!