Prof.Dr. Sevda ASQAROVA

SBF / Ergoterapi / MÜTEM Müdürü

sevda.asqarovauskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2309

ORCID ID: 0000-0002-3469-9409

Citation : 1 | h-index : 1 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

Ergoterapi, Psikoloji, Pedagoji,

Kısa Özgeçmiş

1954 yılında doğmuştur. 1969-1986 yılları  arasında iki ayrı bilim dalında (Psikoloji - Pedagoji  ve Müzikoloji ) Lisans, Yüksek lisans ve Doktora programlarını birincilikle tamamlamıştır. Gösterilen  Bilim Alanlarından  Doçentlik ve Profesörlük unvanlarına sahiptir. Yurt içi ve yurt dışında Yüksek lisans ve Doktora tezi danışmanlıkları yapmaktadır. Çok sayıda yayınlanmış uluslararası ve ulusal ( hakemli ve periyodik) makale, metot, kitaplar (ders kitapları, monografiler…) ve tercümeleri mevcuttur. Yurtdışı ve yurtiçi bilimsel kuruluşlarda üyelikler  ve üniversitelerde yönetici (Dekan, Rektör danışmanı, Bölüm Başkanı,  Bölüm ve Program Kurucusu ) olarak çalıştı. Uluslararası Dergilerin Hakem Kurulunda yer almaktadır. AB Proje Yöneticiliği Sertifikası  ve   AB Proje Eğitimi Sertifikalarının sahibidir. Farklı yıllarda yürütücüsü olduğu yurt içi ve yurt dışı projeleri ve kitapları arasında UNESCO;  OXFORD  ve  TÜRKİYE EĞİTİM VAKFI ödüllerine layık görülmüştür. Halen Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi öğretim üyesi ve MÜTEM - Müzik Terapi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görevini  yürütmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Gazilerin Yaralanma Sebepleriyle Hayata Katılımları Arasındaki ilişkinin Araştırılması, 2022.
 • Ergoterapi Alan ve Almayan Özel Gereksinimli çocukların Anne Babalarında Psikolojik Dayanıklık düzeylerinin Araştırılması ve Değerlendirilmesi, 2022.
 • Multiple Skleroz Hastalarında Yaşanan Rol Kaybı İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Araştırılmadı, 2022.
 • Nörogelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Postüral Kontrol ve Duyusal İşlemlemenin Yürütücü İşlevler Üzerindeki Etkisi, 2021.
 • 3-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynlerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi, 2021.
 • Nörokognitif Özelliklerin Annenin Hamilelik Dönemindeki İyilik Halinin Doğumdan Sonraki Çocuğun İlerleyen Yaşlardaki Davranışlarına Etkisi, 2021.
 • Pandemi Döneminde Prematüre Bebekleri Olan Annelerin Bilinçlilik Seviyelerine Bebeklere Nörogelişimsel Destek Programının Rolü ve Etkisi, 2021.
 • COVID-19 SÜRECİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN EŞ DESTEĞİNİN EŞ TÜKENMİŞLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2021.
 • COVID-19 SÜRECİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN EŞ DESTEĞİNİN EŞ TÜKENMİŞLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2021.
 • NÖROKOGNİTİF ÖZELLİKLERİN ANNENİN HAMİLELİK DÖNEMİNDEKİ İYİLİK HALİNİN DOĞUMDAN SONRAKİ ÇOCUĞUN İLERLEYEN YAŞLARDAKİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ, 2021.
 • PANDEMİ DÖNEMİNDE PREMATÜRE BEBEKLERİ OLAN ANNELERİN BİLİNÇLİLİK SEVİYELERİNE BEBEKLERE NÖROGELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMININ ROLÜ VE ETKİSİ, 2021.
 • İnmeli Bireylerde Oluşan Motor Problemler ve tedavi Prensiplerinde Ergoterapinin Rolü, 2021.
 • Tip 2 Diyabet Tedavisinde Ergoterapi Müdahale Yaklaşımları, 2021.
 • -De Quervain Tendiniti Teşhisi konulan bireylerde yaralanmanın olası tedavi seçenekleri ve kişiye özel müdahale programının belirlenmesi., 2021.
 • Pandemi Döneminde Ergoterapinin Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerde Akademik Başarısı ve Çalışma Belleğinini Öneminin İncelenmesi, 2021.
 • Gelişim Geriliği Olan Çocukların Ekran Maruziyeti Problemine Ergoterapi Müdahalesi, 2021.
 • Edward Sendromlu Y endioğanların P andemi Sürecinde Aile Eğitimi ve Ergoterapi Müdahaleleri, 2020.
 • Covid 19 Sürecinde Özel Gereksinimli Çocuklarda Evde Ergoterapi ve Yoga Müdahaleleri, 2020.
 • Covid - 19 Sürecinde Otizmli Çocukların Evde Geçirilen Zamanlarının Sembolik Oyun Etkinlikleriyle D eğerlendirilmesi, 2020.
 • COVİD - 19’la MÜCADELE SÜRECİNDE NEGLECTE ERGOTERAPİ DESTEĞİ, 2020.
 • Televizyon, Tablet ve Telefona Maruz Kalan Çocuk ların Beyin fonksiyonlarının Gelişmesinde Ergoterapinin Rolü ve Pandemi Sürecinde Ev temelli destek, 2020.
 • Pandemi Sürecinde Ergoterapide Ayna Terapisinin Hemiplejili Bireylerle Uzaktan Sürdürülmesi, 2020.
 • COVİD - 19 PANDEMİ SÜRECİNDE POLİSLERDE SİGARA KULLANIM MİKTARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2020.
 • Coronavirüs süreci inme Rehabilitasyonunda Ergoterapi Temelli Bobath Ev Aktiviteleri, 2020.
 • 27. Coronavirus Sebebiyle Evde Kalmak Zorunda Olan Geriatrik Bireylerin Kaygı Düzeylerine Online Ergoterapi Müdahalesinin Etkileri, 2020.
 • Covid - 19 Sürecinde Sokağa Çıkma KısıtlamasıOolan 65 Yaş Üstü Bireylerde Psikososyal Destek ve Ergoterapi Yaklaşımı ile Evde Aktivite Programı Analizi, 2020.
 • Covid 19 Sürecinde Adeziv Kapsülit Geçiren Diyabetli Bireylerde Ergoterapinin Tedavi Yaklaşımları, 2020.
 • OFİS ÇALIŞANLARINDA STRES DÜZEYİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN İNTERDİSİPLİNER AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2020.
 • COVİD - 19’UN YAŞLI BİREYLERDE OLUŞTURDUĞU DEPRESYON RİSKİNE ERGOTERAPİ MÜDAHELESİ, 2020.
 • Üstünzekalı Öğrencilerin Pandemi Sürecinde Evde Kalması Sonucu Hayal Güçlerinin Gelişiminde Bibliyoterapi Rolü, 2020.
 • Covid - 19 Programı Çerçevesinde Fiziksel Ve Mental Bozukluklarda Hidroterapi Müdaheleleri, 2020.
 • Madde Bağımlılığı Tedavisi Görmüş B ireyler için P andemi Döneminde Sosyal S orumluluklar, 2020.
 • Corona virüste Sokağa Çıkma Yasağı B ulunan Geriatrik Bireylerde De nge ve Yürüme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, 2020.
 • Covid - 19 Sürecinde Ev Aktive Programlarının Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklardaki Motor Becerilerinin Gelişimi Üzerine Etkisi, 2020.
 • Pandemi Sürecinde Otizmli Çocuklar için K u rulacak Yeni Normal Ergoterapi Rehabilitasyon Programının Online Eğitime Göre Avantajları, 2020.
 • Covid - 19 Sonrası Telerehabilitasyon ve Ergoterapi, 2020.
 • Covid - 19 Dönemi Öncesinde 65 Yaş Üstü Bireylere Ergoterapist Tarafından Uygulanan Terapatik Rekreasyonel Aktivitelere Katılanların İzolasyon Sürecinde Depresyon Düzeylerinin İncelenmesİ, 2020.
 • 35 - 45 Yaş Aralığındaki Kadınların Pandemi Nedeniyle Evde Kalma Sürecinde Dinlediği Müzik türü ile Duygu Durumları Arasındaki İlişkinin Ergoterapi Yaklaşımıyla İ ncelenmesi, 2020.
 • Akut Myeloid Lösemili Bireylere Covid - 19 Kapsamında Uygulanan Ergoterapi Müdahaleler, 2020.
 • Covid 19 Pandemi Sürecinde Apraksili Bireylerde Günlük Yaşam Aktivitelerin Sürece Etkisİ, 2020.
 • Covid 19 Pandemi Sürecinde Koklear Implantlı Bireylerde Duyusal Sistemlerin Değerlendirilmesi ve Müdahale Programı, 2020.
 • Covid - 19 Pandemi Sürecinde Sağ Parietal Lob Lezyonu Olan Bireylerde Uygulanabilecek Ergoterapi Müdahaleleri ve Neglec t Yönetimi, 2020.
 • ROMANTİK İLİŞKİLERDEKİ BAĞLANMA STİLİ İLE İNSTAGRAM KULLANIMINA DAİR KISKANÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2020.
 • TÜRK İŞARET KULLANIMINDA GÖRSEL BENLİK İLE EL BECERİ FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
 • DUYGUSAL ZEKANIN DOMİNANT EL VE YARATICILIK İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2019.
 • OTİZMLİ ÇOCUKLARDA DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİNİN MOTOR KULLANMA BECERİLERİNİN GELİŞMESİNİ ETKİLEMESİ, 2019.
 • EŞİNİ KAYBETMİŞ KADINLARDA BENKLİK SAYGISI SOSYAL DESTEK İLE DUYGUSAL VE SOSYAL YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2019.
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINDA STRES VE ANKSİYETENİN İNCELENMESİ, 2019.
 • KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ANKSİYETEYİ TETİKLEMESİ, 2019.
 • 17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİNİ YAŞAYAN YETİŞKİNLERDEKİ AYRILIK ANKSİYETESİ VE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİM TUTUMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ALGISI VE DEĞER YÖNELİMLERİNİN ETKİLERİ, 2019.
 • ERGOTERAPİDE MODEL OLARAK ÇOCUK YOGASININ BİLİŞSEL, FİZİKSEL, SOSYAL, DUYGUSAL VE DİL GELİŞİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2019.
 • OTİZM SPEKTURUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARA EBEVEYNLERİ TARAFINDAN DOKUNMA DUYUSUNA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARDAN SONRA ÇOCUKLARDAKİ DUYUSAL VE DAVRANIŞSAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ, 2019.
 • ERGOTERAPİ'DE PANİK ATAK VE DEPRESYONDA REFLEKSOLOJİNİN ETKİLERİ VE KULLANIM ALANLARI, 2019.
 • İNŞAAT ÇALIŞANLARIN SOSYODEMOGRAFİK VE SOSYOPSİKOLOJİK DURUMU, 2019.
 • Meme Kanserinde Mastektomi Geçirmenin Psikolojisi : Meme Kanseri Tanılı ve Sağlıklı Kadınlar Arasında Bir Karşılaştırma, 2018.
 • DİYALİZ HASTALARINDA PSİKOSOSYAL UYUM VE SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2018.
 • ŞİZOFRENİ HASTALARINDA MÜZİK TERAPİNİN DEPRESYON, İŞLEVSELLİK, GENEL PSİKOPATOLOJİ KLİNİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ, 2017.
 • MÜZİĞİN VE SANATIN İNŞAAT İŞÇİLERİNİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ, 2017.
 • LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI DÜZEYLERİNDE SANAT TERAPİSİNİN ETKİSİ, 2016.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 10

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Ergoterapi Penceresinden Pataloji, 2022.
 • Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşımlar, 2022.
 • Özel Öğrenme Güçlüğüne Multidisipliner Yaklaşım, 2022.
 • ERGOTERAPİ PENCERESİNDEN PSİKOPATOLOJİ, 2020.
 • Konservatuar Müzik Eğitiminin Bilimsel Ve Eğitsel Temelleri ( 6. Baskıda ), 2002.
 • PİYANO EĞİTİMİ (7. Baskıda), 2002.
 • ÖĞRETMENLERİN PROFESYONEL HAZIRLIĞININ PEDAGOJİK BİLİMSEL TEMELLERİ, 1999.
 • NAUÇNO-PEDAGOGİÇESKİE OSNOVI PROFESSİONALNOY PODGOTOVKİ UÇTELYA MUZIKİ V AZERBAYDJANE (7. Baskıda), 1999.
 • SERİYYE XATUN İREVAN BAYATILARI, 1998.
 • MÜZİK PEDAGOJİSİ (8. Baskıda), 1997.
 • Temel Piyano Eğitimi (8. Baskıda), 1997.
 • TEMEL PİYANO EĞİTİMİİ (9. Baskıda), 1997.
 • PROGRAMMA PO KLASSU FORTEPİANO, 1995.
 • MUSİGİ ESTETİK TERBİYE VASİTESİDİR (5. Baskıda), 1992.
 • ÇOCUKLAR... MUSİGİ... TEXEYYÜL... (7. Baskıda), 1989.
 • MUSİGİ MÜELLİMİ (6. Baskıda), 1983.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • TÜRKİYE KLİNİKLERİ DERGİLERİ, ISSN:2863, 2020.

Projeler > Projeler

 • Ergotizm, 2021.
 • Dokun Dinle, 2021.
 • Ergoterapi ile Pozitif Uyum Pozitif Denge / Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı / Sosyal Sorumluluk - Kültür Sanat, 2019.
 • Ergoterapi İle Pozitif Uyum Pozitif Denge, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, DİSLEKSİ VE ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2019 - 2020)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2019 - 2020)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2019 - 2020)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - 2020)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, DİSLEKSİ VE ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2018 - 2019)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - 2019)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, DİSLEKSİ VE ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2018 - 2019)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2017 - 2018)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2017 - 2018)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2017 - 2018)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2017 - 2018)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2017 - 2018)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2017 - 2018)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2017 - 2018)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2016 - 2017)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2016 - 2017)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2016 - 2017)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2016 - 2017)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2016 - 2017)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2016 - 2017)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2016 - 2017)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2016 - 2017)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2015 - 2016)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2015 - 2016)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2015 - 2016)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2015 - 2016)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2015 - 2016)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2014 - 2015)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2014 - 2015)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2014 - 2015)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2014 - 2015)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, MÜZİK KULÜBÜ, (2014 - 2019)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2013 - 2014)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2013 - 2014)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2013 - 2014)

Bilimsel Üyelikler

 • MAYA VAKFI - PROJECT LİFT 2019
 • SERÇE PROJESİ / ANKARA 2018
 • NAR PROJESİ 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Ergonomi ve İnsan Faktörü, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Duyu Eğitimi, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Ergoterapide Kanıta Dayalı Araştırmalar, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Ergoterapide Mesleki Etik ve Profesyonel Gelişim, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Klinik Eğitim IV, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Ergoterapide Müzik Terapi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Klinik Eğitim II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Ergoterapi Teorileri, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Ergoterapide İleri Ölçme ve Değerlendirme, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Ergoterapi Teorileri ve Modeller, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Klinik Eğitim III, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Klinik Eğitim I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Rehabilitasyonda İnterdisipliner Yaklaşımlar, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Ergoterapide Stresle Başa Çıkma Yöntemleri, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Ergoterapiye Giriş, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Ergoterapi Yaklaşımları, (onlisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 5

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index