Prof.Dr. Sevda ASQAROVA

SBF / Ergoterapi - Bölüm Başkanı / MÜTEM Müdürü

sevda.asqarovauskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2309

Kısa Özgeçmiş

1954 yılında doğmuştur. 1969-1986 yılları  arasında iki ayrı bilim dalında (Psikoloji - Pedagoji  ve Müzikoloji ) Lisans, Yüksek lisans ve Doktora programlarını birincilikle tamamlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Edward Sendromlu Y endioğanların P andemi Sürecinde Aile Eğitimi ve Ergoterapi Müdahaleleri, 2020.
 • Covid 19 Sürecinde Özel Gereksinimli Çocuklarda Evde Ergoterapi ve Yoga Müdahaleleri, 2020.
 • Covid - 19 Sürecinde Otizmli Çocukların Evde Geçirilen Zamanlarının Sembolik Oyun Etkinlikleriyle D eğerlendirilmesi, 2020.
 • COVİD - 19’la MÜCADELE SÜRECİNDE NEGLECTE ERGOTERAPİ DESTEĞİ, 2020.
 • Televizyon, Tablet ve Telefona Maruz Kalan Çocuk ların Beyin fonksiyonlarının Gelişmesinde Ergoterapinin Rolü ve Pandemi Sürecinde Ev temelli destek, 2020.
 • Pandemi Sürecinde Ergoterapide Ayna Terapisinin Hemiplejili Bireylerle Uzaktan Sürdürülmesi, 2020.
 • COVİD - 19 PANDEMİ SÜRECİNDE POLİSLERDE SİGARA KULLANIM MİKTARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2020.
 • Coronavirüs süreci inme Rehabilitasyonunda Ergoterapi Temelli Bobath Ev Aktiviteleri, 2020.
 • 27. Coronavirus Sebebiyle Evde Kalmak Zorunda Olan Geriatrik Bireylerin Kaygı Düzeylerine Online Ergoterapi Müdahalesinin Etkileri, 2020.
 • Covid - 19 Sürecinde Sokağa Çıkma KısıtlamasıOolan 65 Yaş Üstü Bireylerde Psikososyal Destek ve Ergoterapi Yaklaşımı ile Evde Aktivite Programı Analizi, 2020.
 • Covid 19 Sürecinde Adeziv Kapsülit Geçiren Diyabetli Bireylerde Ergoterapinin Tedavi Yaklaşımları, 2020.
 • OFİS ÇALIŞANLARINDA STRES DÜZEYİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN İNTERDİSİPLİNER AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2020.
 • COVİD - 19’UN YAŞLI BİREYLERDE OLUŞTURDUĞU DEPRESYON RİSKİNE ERGOTERAPİ MÜDAHELESİ, 2020.
 • Üstünzekalı Öğrencilerin Pandemi Sürecinde Evde Kalması Sonucu Hayal Güçlerinin Gelişiminde Bibliyoterapi Rolü, 2020.
 • Covid - 19 Programı Çerçevesinde Fiziksel Ve Mental Bozukluklarda Hidroterapi Müdaheleleri, 2020.
 • Madde Bağımlılığı Tedavisi Görmüş B ireyler için P andemi Döneminde Sosyal S orumluluklar, 2020.
 • Corona virüste Sokağa Çıkma Yasağı B ulunan Geriatrik Bireylerde De nge ve Yürüme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, 2020.
 • Covid - 19 Sürecinde Ev Aktive Programlarının Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklardaki Motor Becerilerinin Gelişimi Üzerine Etkisi, 2020.
 • Pandemi Sürecinde Otizmli Çocuklar için K u rulacak Yeni Normal Ergoterapi Rehabilitasyon Programının Online Eğitime Göre Avantajları, 2020.
 • Covid - 19 Sonrası Telerehabilitasyon ve Ergoterapi, 2020.
 • Covid - 19 Dönemi Öncesinde 65 Yaş Üstü Bireylere Ergoterapist Tarafından Uygulanan Terapatik Rekreasyonel Aktivitelere Katılanların İzolasyon Sürecinde Depresyon Düzeylerinin İncelenmesİ, 2020.
 • 35 - 45 Yaş Aralığındaki Kadınların Pandemi Nedeniyle Evde Kalma Sürecinde Dinlediği Müzik türü ile Duygu Durumları Arasındaki İlişkinin Ergoterapi Yaklaşımıyla İ ncelenmesi, 2020.
 • Akut Myeloid Lösemili Bireylere Covid - 19 Kapsamında Uygulanan Ergoterapi Müdahaleler, 2020.
 • Covid 19 Pandemi Sürecinde Apraksili Bireylerde Günlük Yaşam Aktivitelerin Sürece Etkisİ, 2020.
 • Covid 19 Pandemi Sürecinde Koklear Implantlı Bireylerde Duyusal Sistemlerin Değerlendirilmesi ve Müdahale P rogramı, 2020.
 • Covid - 19 Pandemi Sürecinde Sağ Parietal Lob Lezyonu Olan Bireylerde Uygulanabilecek Ergoterapi Müdahaleleri ve Neglec t Yönetimi, 2020.
 • ROMANTİK İLİŞKİLERDEKİ BAĞLANMA STİLİ İLE İNSTAGRAM KULLANIMINA DAİR KISKANÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2020.
 • TÜRK İŞARET KULLANIMINDA GÖRSEL BENLİK İLE EL BECERİ FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
 • DUYGUSAL ZEKANIN DOMİNANT EL VE YARATICILIK İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2019.
 • OTİZMLİ ÇOCUKLARDA DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİNİN MOTOR KULLANMA BECERİLERİNİN GELİŞMESİNİ ETKİLEMESİ, 2019.
 • EŞİNİ KAYBETMİŞ KADINLARDA BENKLİK SAYGISI SOSYAL DESTEK İLE DUYGUSAL VE SOSYAL YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2019.
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINDA STRES VE ANKSİYETENİN İNCELENMESİ, 2019.
 • KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ANKSİYETEYİ TETİKLEMESİ, 2019.
 • 17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİNİ YAŞAYAN YETİŞKİNLERDEKİ AYRILIK ANKSİYETESİ VE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİM TUTUMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ALGISI VE DEĞER YÖNELİMLERİNİN ETKİLERİ, 2019.
 • ERGOTERAPİDE MODEL OLARAK ÇOCUK YOGASININ BİLİŞSEL, FİZİKSEL, SOSYAL, DUYGUSAL VE DİL GELİŞİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2019.
 • OTİZM SPEKTURUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARA EBEVEYNLERİ TARAFINDAN DOKUNMA DUYUSUNA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARDAN SONRA ÇOCUKLARDAKİ DUYUSAL VE DAVRANIŞSAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ, 2019.
 • ERGOTERAPİ'DE PANİK ATAK VE DEPRESYONDA REFLEKSOLOJİNİN ETKİLERİ VE KULLANIM ALANLARI, 2019.
 • İNŞAAT ÇALIŞANLARIN SOSYODEMOGRAFİK VE SOSYOPSİKOLOJİK DURUMU, 2019.
 • Meme Kanserinde Mastektomi Geçirmenin Psikolojisi : Meme Kanseri Tanılı ve Sağlıklı Kadınlar Arasında Bir Karşılaştırma, 2018.
 • DİYALİZ HASTALARINDA PSİKOSOSYAL UYUM VE SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2018.
 • ŞİZOFRENİ HASTALARINDA MÜZİK TERAPİNİN DEPRESYON, İŞLEVSELLİK, GENEL PSİKOPATOLOJİ KLİNİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ, 2017.
 • MÜZİĞİN VE SANATIN İNŞAAT İŞÇİLERİNİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ, 2017.
 • LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI DÜZEYLERİNDE SANAT TERAPİSİNİN ETKİSİ, 2016.

Projeler > Projeler

 • Ergoterapi ile Pozitif Uyum Pozitif Denge / Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı / Sosyal Sorumluluk - Kültür Sanat, 2019.
 • Ergoterapi İle Pozitif Uyum Pozitif Denge, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Merkez Müdürü, MÜTEM, (2014 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2013 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi, Muafiyet Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, DİSLEKSİ VE ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2016 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2016 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2016 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2015 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, MÜZİK KULÜBÜ, (2014 - 2019)
 • Bölüm Başkanlığı, Ergoterapi, (2013 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2013 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 • MAYA VAKFI - PROJECT LİFT 2019
 • SERÇE PROJESİ / ANKARA 2018
 • NAR PROJESİ 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Klinik Eğitim III, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Klinik Eğitim I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Rehabilitasyonda İnterdisipliner Yaklaşımlar, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Ergoterapide Stresle Başa Çıkma Yöntemleri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Ergoterapide Stresle Başa Çıkma Yöntemleri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Ergoterapiye Giriş, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Ergoterapi Yaklaşımları, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Duyu Eğitimi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Duyu Eğitimi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Mezuniyet Projesi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Klinik Eğitim IV, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Engelsiz Üniversite, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Engelsiz Üniversite, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Ergoterapide Müzik Terapi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Klinik Eğitim II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Ergoterapi Teorileri, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index