Sevda ASQAROVA, Ph.D

Professor of Creative psychology and Pedagogy of Education

sevda.asqarovauskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2309

ORCID ID: 0000-0002-3469-9409

Citation : 1 | h-index : 1 | i10-index : 0


Short CV

She was born in 1954. Between 1969-1986, he completed his undergraduate, graduate and doctorate programs in two different fields (Psychology - Pedagogy and Musicology) with first degree.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Ergoterapi Alan ve Almayan Özel Gereksinimli çocukların Anne Babalarında Psikolojik Dayanıklık düzeylerinin Araştırılması ve Değerlendirilmesi, 2023.
 • Psikotik Bozukluk Nedeniyle Yatışı Yapılan Psikiyatri Hastalarında Kişi Merkezli Ergoterapi Müdahalelerinin Bağımsızlık Düzeyi, Sağlık Algısı ve Psikopatalojik Belirtiler Üzerine Etkisi, 2023.
 • Travmatik El Yaralanması Geçiren Bireylerde Yaralanma Ciddiyetinin Ağrı ve Gelişen Anksiyete Üzerindeki Etkisinin Ergoterapist Perspektifinden Değerlendirmesi, 2023.
 • Telerehabilitation as an Occupational Therapy Intervention on Mental Health in the Covid-19 Pandemic, 2023.
 • Covid - 19 Sonrası Telerehabilitasyon ve Ergoterapi, 2023.
 • Nörogelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Postüral Kontrol ve Duyusal İşlemlemenin Yürütücü İşlevler Üzerindeki Etkisi, 2023.
 • Multiple Skleroz Hastalarında Yaşanan Rol Kaybı İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Araştırılmadı, 2023.
 • Gazilerin Yaralanma Sebepleriyle Hayata Katılımları Arasındaki ilişkinin Araştırılması, 2022.
 • 3-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynlerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi, 2021.
 • Nörokognitif Özelliklerin Annenin Hamilelik Dönemindeki İyilik Halinin Doğumdan Sonraki Çocuğun İlerleyen Yaşlardaki Davranışlarına Etkisi, 2021.
 • Pandemi Döneminde Prematüre Bebekleri Olan Annelerin Bilinçlilik Seviyelerine Bebeklere Nörogelişimsel Destek Programının Rolü ve Etkisi, 2021.
 • COVID-19 SÜRECİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN EŞ DESTEĞİNİN EŞ TÜKENMİŞLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2021.
 • COVID-19 SÜRECİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN EŞ DESTEĞİNİN EŞ TÜKENMİŞLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2021.
 • NÖROKOGNİTİF ÖZELLİKLERİN ANNENİN HAMİLELİK DÖNEMİNDEKİ İYİLİK HALİNİN DOĞUMDAN SONRAKİ ÇOCUĞUN İLERLEYEN YAŞLARDAKİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ, 2021.
 • PANDEMİ DÖNEMİNDE PREMATÜRE BEBEKLERİ OLAN ANNELERİN BİLİNÇLİLİK SEVİYELERİNE BEBEKLERE NÖROGELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMININ ROLÜ VE ETKİSİ, 2021.
 • İnmeli Bireylerde Oluşan Motor Problemler ve tedavi Prensiplerinde Ergoterapinin Rolü, 2021.
 • Tip 2 Diyabet Tedavisinde Ergoterapi Müdahale Yaklaşımları, 2021.
 • -De Quervain Tendiniti Teşhisi konulan bireylerde yaralanmanın olası tedavi seçenekleri ve kişiye özel müdahale programının belirlenmesi., 2021.
 • Pandemi Döneminde Ergoterapinin Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerde Akademik Başarısı ve Çalışma Belleğinini Öneminin İncelenmesi, 2021.
 • Gelişim Geriliği Olan Çocukların Ekran Maruziyeti Problemine Ergoterapi Müdahalesi, 2021.
 • Edward Sendromlu Y endioğanların P andemi Sürecinde Aile Eğitimi ve Ergoterapi Müdahaleleri, 2020.
 • Covid 19 Sürecinde Özel Gereksinimli Çocuklarda Evde Ergoterapi ve Yoga Müdahaleleri, 2020.
 • Covid - 19 Sürecinde Otizmli Çocukların Evde Geçirilen Zamanlarının Sembolik Oyun Etkinlikleriyle D eğerlendirilmesi, 2020.
 • COVİD - 19’la MÜCADELE SÜRECİNDE NEGLECTE ERGOTERAPİ DESTEĞİ, 2020.
 • Televizyon, Tablet ve Telefona Maruz Kalan Çocuk ların Beyin fonksiyonlarının Gelişmesinde Ergoterapinin Rolü ve Pandemi Sürecinde Ev temelli destek, 2020.
 • Pandemi Sürecinde Ergoterapide Ayna Terapisinin Hemiplejili Bireylerle Uzaktan Sürdürülmesi, 2020.
 • COVİD - 19 PANDEMİ SÜRECİNDE POLİSLERDE SİGARA KULLANIM MİKTARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2020.
 • Coronavirüs süreci inme Rehabilitasyonunda Ergoterapi Temelli Bobath Ev Aktiviteleri, 2020.
 • 27. Coronavirus Sebebiyle Evde Kalmak Zorunda Olan Geriatrik Bireylerin Kaygı Düzeylerine Online Ergoterapi Müdahalesinin Etkileri, 2020.
 • Covid - 19 Sürecinde Sokağa Çıkma KısıtlamasıOolan 65 Yaş Üstü Bireylerde Psikososyal Destek ve Ergoterapi Yaklaşımı ile Evde Aktivite Programı Analizi, 2020.
 • Covid 19 Sürecinde Adeziv Kapsülit Geçiren Diyabetli Bireylerde Ergoterapinin Tedavi Yaklaşımları, 2020.
 • OFİS ÇALIŞANLARINDA STRES DÜZEYİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN İNTERDİSİPLİNER AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2020.
 • COVİD - 19’UN YAŞLI BİREYLERDE OLUŞTURDUĞU DEPRESYON RİSKİNE ERGOTERAPİ MÜDAHELESİ, 2020.
 • Üstünzekalı Öğrencilerin Pandemi Sürecinde Evde Kalması Sonucu Hayal Güçlerinin Gelişiminde Bibliyoterapi Rolü, 2020.
 • Covid - 19 Programı Çerçevesinde Fiziksel Ve Mental Bozukluklarda Hidroterapi Müdaheleleri, 2020.
 • Madde Bağımlılığı Tedavisi Görmüş B ireyler için P andemi Döneminde Sosyal S orumluluklar, 2020.
 • Corona virüste Sokağa Çıkma Yasağı B ulunan Geriatrik Bireylerde De nge ve Yürüme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, 2020.
 • Covid - 19 Sürecinde Ev Aktive Programlarının Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklardaki Motor Becerilerinin Gelişimi Üzerine Etkisi, 2020.
 • Pandemi Sürecinde Otizmli Çocuklar için K u rulacak Yeni Normal Ergoterapi Rehabilitasyon Programının Online Eğitime Göre Avantajları, 2020.
 • Covid - 19 Dönemi Öncesinde 65 Yaş Üstü Bireylere Ergoterapist Tarafından Uygulanan Terapatik Rekreasyonel Aktivitelere Katılanların İzolasyon Sürecinde Depresyon Düzeylerinin İncelenmesİ, 2020.
 • 35 - 45 Yaş Aralığındaki Kadınların Pandemi Nedeniyle Evde Kalma Sürecinde Dinlediği Müzik türü ile Duygu Durumları Arasındaki İlişkinin Ergoterapi Yaklaşımıyla İ ncelenmesi, 2020.
 • Akut Myeloid Lösemili Bireylere Covid - 19 Kapsamında Uygulanan Ergoterapi Müdahaleler, 2020.
 • Covid 19 Pandemi Sürecinde Apraksili Bireylerde Günlük Yaşam Aktivitelerin Sürece Etkisİ, 2020.
 • Covid 19 Pandemi Sürecinde Koklear Implantlı Bireylerde Duyusal Sistemlerin Değerlendirilmesi ve Müdahale Programı, 2020.
 • Covid - 19 Pandemi Sürecinde Sağ Parietal Lob Lezyonu Olan Bireylerde Uygulanabilecek Ergoterapi Müdahaleleri ve Neglec t Yönetimi, 2020.
 • ROMANTİK İLİŞKİLERDEKİ BAĞLANMA STİLİ İLE İNSTAGRAM KULLANIMINA DAİR KISKANÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2020.
 • TÜRK İŞARET KULLANIMINDA GÖRSEL BENLİK İLE EL BECERİ FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
 • DUYGUSAL ZEKANIN DOMİNANT EL VE YARATICILIK İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2019.
 • OTİZMLİ ÇOCUKLARDA DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİNİN MOTOR KULLANMA BECERİLERİNİN GELİŞMESİNİ ETKİLEMESİ, 2019.
 • EŞİNİ KAYBETMİŞ KADINLARDA BENKLİK SAYGISI SOSYAL DESTEK İLE DUYGUSAL VE SOSYAL YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2019.
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINDA STRES VE ANKSİYETENİN İNCELENMESİ, 2019.
 • KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ANKSİYETEYİ TETİKLEMESİ, 2019.
 • 17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİNİ YAŞAYAN YETİŞKİNLERDEKİ AYRILIK ANKSİYETESİ VE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİM TUTUMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ALGISI VE DEĞER YÖNELİMLERİNİN ETKİLERİ, 2019.
 • ERGOTERAPİDE MODEL OLARAK ÇOCUK YOGASININ BİLİŞSEL, FİZİKSEL, SOSYAL, DUYGUSAL VE DİL GELİŞİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2019.
 • OTİZM SPEKTURUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARA EBEVEYNLERİ TARAFINDAN DOKUNMA DUYUSUNA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARDAN SONRA ÇOCUKLARDAKİ DUYUSAL VE DAVRANIŞSAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ, 2019.
 • ERGOTERAPİ'DE PANİK ATAK VE DEPRESYONDA REFLEKSOLOJİNİN ETKİLERİ VE KULLANIM ALANLARI, 2019.
 • İNŞAAT ÇALIŞANLARIN SOSYODEMOGRAFİK VE SOSYOPSİKOLOJİK DURUMU, 2019.
 • Meme Kanserinde Mastektomi Geçirmenin Psikolojisi : Meme Kanseri Tanılı ve Sağlıklı Kadınlar Arasında Bir Karşılaştırma, 2018.
 • DİYALİZ HASTALARINDA PSİKOSOSYAL UYUM VE SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2018.
 • ŞİZOFRENİ HASTALARINDA MÜZİK TERAPİNİN DEPRESYON, İŞLEVSELLİK, GENEL PSİKOPATOLOJİ KLİNİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ, 2017.
 • MÜZİĞİN VE SANATIN İNŞAAT İŞÇİLERİNİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ, 2017.
 • LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI DÜZEYLERİNDE SANAT TERAPİSİNİN ETKİSİ, 2016.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 7

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 5

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Ergoterapi Penceresinden Pataloji, 2022.
 • Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşımlar, 2022.
 • Özel Öğrenme Güçlüğüne Multidisipliner Yaklaşım, 2022.
 • ERGOTERAPİ PENCERESİNDEN PSİKOPATOLOJİ, 2020.
 • Konservatuar Müzik Eğitiminin Bilimsel Ve Eğitsel Temelleri ( 6. Baskıda ), 2002.
 • PİYANO EĞİTİMİ (7. Baskıda), 2002.
 • ÖĞRETMENLERİN PROFESYONEL HAZIRLIĞININ PEDAGOJİK BİLİMSEL TEMELLERİ, 1999.
 • NAUÇNO-PEDAGOGİÇESKİE OSNOVI PROFESSİONALNOY PODGOTOVKİ UÇTELYA MUZIKİ V AZERBAYDJANE (7. Baskıda), 1999.
 • SERİYYE XATUN İREVAN BAYATILARI, 1998.
 • MÜZİK PEDAGOJİSİ (8. Baskıda), 1997.
 • Temel Piyano Eğitimi (8. Baskıda), 1997.
 • TEMEL PİYANO EĞİTİMİİ (9. Baskıda), 1997.
 • PROGRAMMA PO KLASSU FORTEPİANO, 1995.
 • MUSİGİ ESTETİK TERBİYE VASİTESİDİR (5. Baskıda), 1992.
 • ÇOCUKLAR... MUSİGİ... TEXEYYÜL... (7. Baskıda), 1989.
 • MUSİGİ MÜELLİMİ (6. Baskıda), 1983.

Academic Activities > Editörlük

 • TÜRKİYE KLİNİKLERİ DERGİLERİ, ISSN:2863, 2020.

Projects > Projects

 • Ergotizm, 2023.
 • Dokun Dinle, 2021.
 • Ergoterapi ile Pozitif Uyum Pozitif Denge / Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı / Sosyal Sorumluluk - Kültür Sanat, 2019.
 • Ergoterapi İle Pozitif Uyum Pozitif Denge, 2019.

Administrative Activities

 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, DİSLEKSİ VE ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2019 - 2020)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2019 - 2020)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2019 - 2020)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - 2020)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, DİSLEKSİ VE ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2018 - 2019)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - 2019)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, DİSLEKSİ VE ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2018 - 2019)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2017 - 2018)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2017 - 2018)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2017 - 2018)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2017 - 2018)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2017 - 2018)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2017 - 2018)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2017 - 2018)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2016 - 2017)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2016 - 2017)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2016 - 2017)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2016 - 2017)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2016 - 2017)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2016 - 2017)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2016 - 2017)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2016 - 2017)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2015 - 2016)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2015 - 2016)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2015 - 2016)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2015 - 2016)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2015 - 2016)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2014 - 2015)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2014 - 2015)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2014 - 2015)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2014 - 2015)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, MÜZİK KULÜBÜ, (2014 - 2019)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2013 - 2014)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2013 - 2014)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2013 - 2014)

Scientific Memberships

 • MAYA VAKFI - PROJECT LİFT 2019
 • SERÇE PROJESİ / ANKARA 2018
 • NAR PROJESİ 2018

Education and Training Activities

 • Ergonomi ve İnsan Faktörü, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Duyu Eğitimi, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Ergoterapide Kanıta Dayalı Araştırmalar, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Ergoterapide Mesleki Etik ve Profesyonel Gelişim, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Klinik Eğitim IV, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Ergoterapide Müzik Terapi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Klinik Eğitim II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Ergoterapi Teorileri, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Ergoterapide İleri Ölçme ve Değerlendirme, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Ergoterapi Teorileri ve Modeller, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Klinik Eğitim III, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Klinik Eğitim I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Rehabilitasyonda İnterdisipliner Yaklaşımlar, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Ergoterapide Stresle Başa Çıkma Yöntemleri, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Ergoterapiye Giriş, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Ergoterapi Yaklaşımları, (onlisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 5

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index