Sevda ASQAROVA, Ph.D

Professor

sevda.asqarovauskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2309

ORCID: 0000-0002-3469-9409

Citation : 7 | h-index : 2 | i10-index : 0


Research Fields

Occupational Thearpy, Psychology, Pedagogy, Music Therapy

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4 7 8 17

Short CV

She was born in 1954. Between 1969-1986, he completed his undergraduate, graduate and doctorate programs in two different fields (Psychology - Pedagogy and Musicology) with first degree.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. 4-6 Yaş Çocuklarında Ergoterapi Müdahalelerinin Sosyal Uyum ve Davranış Becerilerine Etkisi, 2023.
 2. Otizmli Çocukların ve Ebevynlerinin Evde Geçirilen Zamanlarının Sembolik Oyun Etkinlikleriyle Değerlendirilmesi, 2023.
 3. Geriatride Müzik Terapi ile Ergoterapi Müdahaleleri, 2023.
 4. Ergoterapi Alan ve Almayan Özel Gereksinimli çocukların Anne Babalarında Psikolojik Dayanıklık düzeylerinin Araştırılması ve Değerlendirilmesi, 2023.
 5. Psikotik Bozukluk Nedeniyle Yatışı Yapılan Psikiyatri Hastalarında Kişi Merkezli Ergoterapi Müdahalelerinin Bağımsızlık Düzeyi, Sağlık Algısı ve Psikopatalojik Belirtiler Üzerine Etkisi, 2023.
 6. Travmatik El Yaralanması Geçiren Bireylerde Yaralanma Ciddiyetinin Ağrı ve Gelişen Anksiyete Üzerindeki Etkisinin Ergoterapist Perspektifinden Değerlendirmesi, 2023.
 7. Telerehabilitation as an Occupational Therapy Intervention on Mental Health in the Covid-19 Pandemic, 2023.
 8. Covid - 19 Sonrası Telerehabilitasyon ve Ergoterapi, 2023.
 9. Nörogelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Postüral Kontrol ve Duyusal İşlemlemenin Yürütücü İşlevler Üzerindeki Etkisi, 2023.
 10. Multiple Skleroz Hastalarında Yaşanan Rol Kaybı İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Araştırılmadı, 2023.
 11. Gazilerin Yaralanma Sebepleriyle Hayata Katılımları Arasındaki ilişkinin Araştırılması, 2022.
 12. 3-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynlerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi, 2021.
 13. Nörokognitif Özelliklerin Annenin Hamilelik Dönemindeki İyilik Halinin Doğumdan Sonraki Çocuğun İlerleyen Yaşlardaki Davranışlarına Etkisi, 2021.
 14. Pandemi Döneminde Prematüre Bebekleri Olan Annelerin Bilinçlilik Seviyelerine Bebeklere Nörogelişimsel Destek Programının Rolü ve Etkisi, 2021.
 15. COVID-19 SÜRECİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN EŞ DESTEĞİNİN EŞ TÜKENMİŞLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2021.
 16. COVID-19 SÜRECİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN EŞ DESTEĞİNİN EŞ TÜKENMİŞLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2021.
 17. NÖROKOGNİTİF ÖZELLİKLERİN ANNENİN HAMİLELİK DÖNEMİNDEKİ İYİLİK HALİNİN DOĞUMDAN SONRAKİ ÇOCUĞUN İLERLEYEN YAŞLARDAKİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ, 2021.
 18. PANDEMİ DÖNEMİNDE PREMATÜRE BEBEKLERİ OLAN ANNELERİN BİLİNÇLİLİK SEVİYELERİNE BEBEKLERE NÖROGELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMININ ROLÜ VE ETKİSİ, 2021.
 19. İnmeli Bireylerde Oluşan Motor Problemler ve tedavi Prensiplerinde Ergoterapinin Rolü, 2021.
 20. Tip 2 Diyabet Tedavisinde Ergoterapi Müdahale Yaklaşımları, 2021.
 21. -De Quervain Tendiniti Teşhisi konulan bireylerde yaralanmanın olası tedavi seçenekleri ve kişiye özel müdahale programının belirlenmesi., 2021.
 22. Pandemi Döneminde Ergoterapinin Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerde Akademik Başarısı ve Çalışma Belleğinini Öneminin İncelenmesi, 2021.
 23. Gelişim Geriliği Olan Çocukların Ekran Maruziyeti Problemine Ergoterapi Müdahalesi, 2021.
 24. Edward Sendromlu Y endioğanların P andemi Sürecinde Aile Eğitimi ve Ergoterapi Müdahaleleri, 2020.
 25. Covid 19 Sürecinde Özel Gereksinimli Çocuklarda Evde Ergoterapi ve Yoga Müdahaleleri, 2020.
 26. Covid - 19 Sürecinde Otizmli Çocukların Evde Geçirilen Zamanlarının Sembolik Oyun Etkinlikleriyle D eğerlendirilmesi, 2020.
 27. COVİD - 19’la MÜCADELE SÜRECİNDE NEGLECTE ERGOTERAPİ DESTEĞİ, 2020.
 28. Televizyon, Tablet ve Telefona Maruz Kalan Çocuk ların Beyin fonksiyonlarının Gelişmesinde Ergoterapinin Rolü ve Pandemi Sürecinde Ev temelli destek, 2020.
 29. Pandemi Sürecinde Ergoterapide Ayna Terapisinin Hemiplejili Bireylerle Uzaktan Sürdürülmesi, 2020.
 30. COVİD - 19 PANDEMİ SÜRECİNDE POLİSLERDE SİGARA KULLANIM MİKTARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2020.
 31. Coronavirüs süreci inme Rehabilitasyonunda Ergoterapi Temelli Bobath Ev Aktiviteleri, 2020.
 32. 27. Coronavirus Sebebiyle Evde Kalmak Zorunda Olan Geriatrik Bireylerin Kaygı Düzeylerine Online Ergoterapi Müdahalesinin Etkileri, 2020.
 33. Covid - 19 Sürecinde Sokağa Çıkma KısıtlamasıOolan 65 Yaş Üstü Bireylerde Psikososyal Destek ve Ergoterapi Yaklaşımı ile Evde Aktivite Programı Analizi, 2020.
 34. Covid 19 Sürecinde Adeziv Kapsülit Geçiren Diyabetli Bireylerde Ergoterapinin Tedavi Yaklaşımları, 2020.
 35. OFİS ÇALIŞANLARINDA STRES DÜZEYİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN İNTERDİSİPLİNER AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2020.
 36. COVİD - 19’UN YAŞLI BİREYLERDE OLUŞTURDUĞU DEPRESYON RİSKİNE ERGOTERAPİ MÜDAHELESİ, 2020.
 37. Üstünzekalı Öğrencilerin Pandemi Sürecinde Evde Kalması Sonucu Hayal Güçlerinin Gelişiminde Bibliyoterapi Rolü, 2020.
 38. Covid - 19 Programı Çerçevesinde Fiziksel Ve Mental Bozukluklarda Hidroterapi Müdaheleleri, 2020.
 39. Madde Bağımlılığı Tedavisi Görmüş B ireyler için P andemi Döneminde Sosyal S orumluluklar, 2020.
 40. Corona virüste Sokağa Çıkma Yasağı B ulunan Geriatrik Bireylerde De nge ve Yürüme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, 2020.
 41. Covid - 19 Sürecinde Ev Aktive Programlarının Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklardaki Motor Becerilerinin Gelişimi Üzerine Etkisi, 2020.
 42. Pandemi Sürecinde Otizmli Çocuklar için K u rulacak Yeni Normal Ergoterapi Rehabilitasyon Programının Online Eğitime Göre Avantajları, 2020.
 43. Covid - 19 Dönemi Öncesinde 65 Yaş Üstü Bireylere Ergoterapist Tarafından Uygulanan Terapatik Rekreasyonel Aktivitelere Katılanların İzolasyon Sürecinde Depresyon Düzeylerinin İncelenmesİ, 2020.
 44. 35 - 45 Yaş Aralığındaki Kadınların Pandemi Nedeniyle Evde Kalma Sürecinde Dinlediği Müzik türü ile Duygu Durumları Arasındaki İlişkinin Ergoterapi Yaklaşımıyla İ ncelenmesi, 2020.
 45. Akut Myeloid Lösemili Bireylere Covid - 19 Kapsamında Uygulanan Ergoterapi Müdahaleler, 2020.
 46. Covid 19 Pandemi Sürecinde Apraksili Bireylerde Günlük Yaşam Aktivitelerin Sürece Etkisİ, 2020.
 47. Covid 19 Pandemi Sürecinde Koklear Implantlı Bireylerde Duyusal Sistemlerin Değerlendirilmesi ve Müdahale Programı, 2020.
 48. Covid - 19 Pandemi Sürecinde Sağ Parietal Lob Lezyonu Olan Bireylerde Uygulanabilecek Ergoterapi Müdahaleleri ve Neglec t Yönetimi, 2020.
 49. ROMANTİK İLİŞKİLERDEKİ BAĞLANMA STİLİ İLE İNSTAGRAM KULLANIMINA DAİR KISKANÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2020.
 50. TÜRK İŞARET KULLANIMINDA GÖRSEL BENLİK İLE EL BECERİ FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
 51. DUYGUSAL ZEKANIN DOMİNANT EL VE YARATICILIK İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2019.
 52. OTİZMLİ ÇOCUKLARDA DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİNİN MOTOR KULLANMA BECERİLERİNİN GELİŞMESİNİ ETKİLEMESİ, 2019.
 53. EŞİNİ KAYBETMİŞ KADINLARDA BENKLİK SAYGISI SOSYAL DESTEK İLE DUYGUSAL VE SOSYAL YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2019.
 54. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINDA STRES VE ANKSİYETENİN İNCELENMESİ, 2019.
 55. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ANKSİYETEYİ TETİKLEMESİ, 2019.
 56. 17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİNİ YAŞAYAN YETİŞKİNLERDEKİ AYRILIK ANKSİYETESİ VE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 57. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİM TUTUMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ALGISI VE DEĞER YÖNELİMLERİNİN ETKİLERİ, 2019.
 58. ERGOTERAPİDE MODEL OLARAK ÇOCUK YOGASININ BİLİŞSEL, FİZİKSEL, SOSYAL, DUYGUSAL VE DİL GELİŞİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2019.
 59. OTİZM SPEKTURUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARA EBEVEYNLERİ TARAFINDAN DOKUNMA DUYUSUNA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARDAN SONRA ÇOCUKLARDAKİ DUYUSAL VE DAVRANIŞSAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ, 2019.
 60. ERGOTERAPİ'DE PANİK ATAK VE DEPRESYONDA REFLEKSOLOJİNİN ETKİLERİ VE KULLANIM ALANLARI, 2019.
 61. İNŞAAT ÇALIŞANLARIN SOSYODEMOGRAFİK VE SOSYOPSİKOLOJİK DURUMU, 2019.
 62. Meme Kanserinde Mastektomi Geçirmenin Psikolojisi : Meme Kanseri Tanılı ve Sağlıklı Kadınlar Arasında Bir Karşılaştırma, 2018.
 63. DİYALİZ HASTALARINDA PSİKOSOSYAL UYUM VE SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2018.
 64. ŞİZOFRENİ HASTALARINDA MÜZİK TERAPİNİN DEPRESYON, İŞLEVSELLİK, GENEL PSİKOPATOLOJİ KLİNİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ, 2017.
 65. MÜZİĞİN VE SANATIN İNŞAAT İŞÇİLERİNİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ, 2017.
 66. LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI DÜZEYLERİNDE SANAT TERAPİSİNİN ETKİSİ, 2016.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 3

Occupational Therapy and Creative Arts Therapy

Pinnacle Medicine & Medical Sciences (2016) (2016)

Music Therapy in NeuroScience

Pinnacle Medicine & Medical Sciences (2015)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 29

YAŞA UYGUN TUVALET BECERILERINI KAZANMAKTA ZORLUK ÇEKEN ÇOCUKLARDA DUYU BÜTÜNLEME BOZUKLUKLARI: GELENEKSEL BIR DERLEME

sağlık bilimleri alanında uluslararası araştırma ve değerlendirmeler (2024)

2. ulusal yaz nöropsikoloji zirvesi

Akdeniz genmet (2023)

Karpal Sendromu Tedavisinde Ergoterapinin Yeri

Demiroğlu Tıp Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (2023)

Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçim Tutumlarında Değer Yönelimleri Etkileri

OPUS uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2022)

Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçim Tutumlarında Değer Yönelimlerinin Etkileri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2021)

ERGOTERAPİ KİŞİ MERKEZLİ TERAPİ...

POPÜLER SAĞLIK YAŞAM DERGİSİ (2018)

Az Miktarda Stres Motive Edici

Üsküdar Üniversitesi (2017)

Felsefe ve Ergoterapi Konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi (2017)

Sanatın İyileştirici Etkisi

Üsküdar Üniversitesi - Np Hastanesi (2017)

Tedavide Ergoterapi Etkisi

Üsküdar Üniversitesi (2016)

Hastalar Müzikle Tedavi Ediliyor

Üsküdar Üniversitesi (2016)

Ergoterapi Cesaret Veriyor

Medya Gazetesi (2016)

Üsküdar Üniversitesinde Müzik Terapi Eğitimi

Üsküdar Üniversitesi (2015)

Stajyerlikte tutum ve davranış nasıl olmalı?

Üsküdar Üniversitesi (2015)

Ergoterapinin Nörobilimdeki Etkisi

Üsküdar Üniversitesi (2015)

Ergoterapi iyileştirme Sanatıdır

Denge Gazetesi (2015)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Sezaryenle Doğan Çocukların Gelişiminde Duyusal Fonksiyona Ergoterapi Etkisi, 2023.
 2. Ergoterapi Penceresinden Pataloji, 2022.
 3. Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşımlar, 2022.
 4. Özel Öğrenme Güçlüğüne Multidisipliner Yaklaşım, 2022.
 5. ERGOTERAPİ PENCERESİNDEN PSİKOPATOLOJİ, 2020.
 6. Konservatuar Müzik Eğitiminin Bilimsel Ve Eğitsel Temelleri ( 6. Baskıda ), 2002.
 7. PİYANO EĞİTİMİ (7. Baskıda), 2002.
 8. ÖĞRETMENLERİN PROFESYONEL HAZIRLIĞININ PEDAGOJİK BİLİMSEL TEMELLERİ, 1999.
 9. NAUÇNO-PEDAGOGİÇESKİE OSNOVI PROFESSİONALNOY PODGOTOVKİ UÇTELYA MUZIKİ V AZERBAYDJANE (7. Baskıda), 1999.
 10. SERİYYE XATUN İREVAN BAYATILARI, 1998.
 11. MÜZİK PEDAGOJİSİ (8. Baskıda), 1997.
 12. Temel Piyano Eğitimi (8. Baskıda), 1997.
 13. TEMEL PİYANO EĞİTİMİİ (9. Baskıda), 1997.
 14. PROGRAMMA PO KLASSU FORTEPİANO, 1995.
 15. MUSİGİ ESTETİK TERBİYE VASİTESİDİR (5. Baskıda), 1992.
 16. ÇOCUKLAR... MUSİGİ... TEXEYYÜL... (7. Baskıda), 1989.
 17. MUSİGİ MÜELLİMİ (6. Baskıda), 1983.

Academic Activities > Editörlük

 1. TÜRKİYE KLİNİKLERİ DERGİLERİ, ISSN:2863, 2020.

Projects > Projects

 1. Ergotizm, 2023.
 2. Dokun Dinle, 2021.
 3. Ergoterapi ile Pozitif Uyum Pozitif Denge / Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı / Sosyal Sorumluluk - Kültür Sanat, 2019.
 4. Ergoterapi İle Pozitif Uyum Pozitif Denge, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. V. Özel Öğrenme Güçlüğüne Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, 2021.

Administrative Activities

 1. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, MÜTEM Müdür Yardımcısı, (2024 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2023 - Devam ediyor.)
 4. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2023 - Devam ediyor.)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 91-100 Öğrenci Danışmanlığı, (2023 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 7. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, DİSLEKSİ VE ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2023 - 2023)
 8. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2023 - 2023)
 9. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2023 - Devam ediyor.)
 10. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 11. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 12. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 13. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 14. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 15. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 16. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 17. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, DİSLEKSİ VE ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 18. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 19. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2019 - 2020)
 20. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2019 - 2020)
 21. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 22. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 23. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 24. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 25. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2019 - 2020)
 26. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - 2020)
 27. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - 2020)
 28. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, DİSLEKSİ VE ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 29. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 30. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2019 - 2022)
 31. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2018 - 2019)
 32. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2018 - 2019)
 33. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 34. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 35. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 36. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 37. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2018 - 2019)
 38. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - 2019)
 39. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - 2019)
 40. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, DİSLEKSİ VE ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2018 - 2019)
 41. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2018 - 2019)
 42. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2017 - 2018)
 43. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2017 - 2018)
 44. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2017 - 2018)
 45. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2017 - 2018)
 46. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2017 - 2018)
 47. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2017 - 2018)
 48. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2017 - 2018)
 49. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2016 - 2017)
 50. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2016 - 2017)
 51. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2016 - 2017)
 52. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2016 - 2017)
 53. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2016 - 2017)
 54. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2016 - 2017)
 55. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2016 - 2017)
 56. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ERGOTERAPİ KULÜBÜ, (2016 - 2017)
 57. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2015 - 2016)
 58. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2015 - 2016)
 59. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2015 - 2016)
 60. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2015 - 2016)
 61. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2015 - 2016)
 62. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2014 - 2015)
 63. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, MÜTEM, (2014 - 2015)
 64. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2014 - 2015)
 65. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2014 - 2015)
 66. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, MÜZİK KULÜBÜ, (2014 - 2019)
 67. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ergoterapi, (2013 - 2014)
 68. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Ergoterapi, (2013 - Devam ediyor.)
 69. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2013 - 2014)
 70. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2013 - 2014)

Scientific Memberships

 1. MAYA VAKFI - PROJECT LİFT 2019
 2. SERÇE PROJESİ / ANKARA 2018
 3. NAR PROJESİ 2018

Education and Training Activities

 1. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. Ergoterapide Nörofeedback Yaklaşımları, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Ergoterapide Kanıta Dayalı Araştırmalar, (Master / 2022-2023 Bahar)
 4. Mezuniyet Projesi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Ergoterapide Mesleki Etik ve Profesyonel Gelişim, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Klinik Eğitim IV, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 7. Sağlık Psikolojisi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 8. Ergoterapide Müzik Terapi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 9. Psikiyatrik Bozukluklarda Ergoterapi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 10. Klinik Eğitim II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 11. Ergoterapi Teorileri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 12. Seminer, (Master / 2022-2023 Bahar)
 13. Travma Psikolojisi ve Psikososyal Rehabilitasyon, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 14. Ergoterapide İleri Ölçme ve Değerlendirme, (Master / 2022-2023 Güz)
 15. Ergoterapi Teorileri ve Modeller, (Master / 2022-2023 Güz)
 16. Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 17. Klinik Eğitim III, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 18. Klinik Eğitim I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 19. Rehabilitasyonda İnterdisipliner Yaklaşımlar, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 20. Ergoterapide Stresle Başa Çıkma Yöntemleri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 21. Meşguliyet Aktiviteleri, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 22. Ergoterapi Yaklaşımları, (onlisans / 2022-2023 Güz)