Seçmenlerin liderlerden beklenti, algı ve farkındalıkları analiz edilecek!

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal’ın İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisinde kaleme aldığı “Üsküdar Politik Liderlik Ve Üsküdar Seçmen Kendini Değerlendirme Ölçeklerinin Geçerlilik Ve Güvenirlik Analizleri” başlıklı makale yayınlandı. 

Üsküdar Politik Liderlik ve Üsküdar Seçmen Kendini Değerlendirme Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizleri makalesi yayınlandı. 


 “Üsküdar Politik Liderlik Ölçeği (ÜSPOLİD)” ile “Üsküdar Seçmen Kendini Değerlendirme Ölçeği (ÜSSEÇMEN)” isimlerinde iki ölçeğin geçerlilik ve güvenirliğinin yapılarak geliştirilmesinin amaçlandığı çalışmada, seçmenlerin politik liderlik beklenti-algısı ile seçim kararlarındaki farkındalık düzeylerinin belirlenebilmesi için geliştirilecek ölçeklerin madde havuzunun oluşturulması ardından verilerin toplanabilmesi için örneklemi 414 kişiden oluştu.

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Ferda Kansu’nun da yazarları arasında bulunduğu makalenin özeti şu şekilde:

“Günümüz politikasına psikoloji biliminin katkısı şüphesizdir. Bu yönde siyaseten mevcut durumun daha net olarak anlaşılabilmesi açısından; seçmenin, bir seçmen olarak kendi farkındalık düzeyi ve liderlik beklentilerinin ölçümlenebilmesi ihtiyacı, politik psikoloji alanında ölçek geliştirme gerekliliğini gündeme getirildi.

Yapılan analizler sonucunda ÜSPOLİD’in tek boyuttan ve 18 maddeden oluşarak varyansın %73,84’ünü açıkladığı, ÜSSEÇMEN’in ise iki boyuttan ve 16 maddeden oluşarak varyansın %60,57’sini açıkladığı bulundu.

Ayrıca ÜSSEÇMEN’in, “Rasyonel Ölçü ile Karar Verme” ve “Emosyonel/Etik Ölçü ile Karar Verme” olarak adlandırılan iki boyuttan oluştuğu ortaya çıkmıştır. Ölçeklerin iç tutarlılık katsayıları oldukça yüksek bulunmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda, ölçeklerin geçerli ve güvenilir oldukları anlaşıldı.”

Makalenin tamamı için: 


 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)