Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)ÖSYM Nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, düzenlediği sınavlarda başarılı olanları seçerek ilgili programlara yerleştirme amacı ile kurulmuş devlet kurumudur.

ÖSYM Ne İş Yapar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlar ve yapar, öğrenci isteklerini de göz önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendirir, öğrenci adaylarının yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlar ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmalar ve diğer hizmetleri yapar.

ÖSYM’nin Temel Değerleri

Ölçme, seçme ve yerleştirme süreçlerini, uluslararası standartlarda yürüten bir sınav merkezi olma vizyonu ile hareket eden ÖSYM, bu vizyona ulaşabilmek için uyguladığı sınavlarda geçerli, güvenilir, adil, ölçme, seçme ve yerleştirme yapan bir devlet kurumudur.

Temel değerleri;
 • Geçerli, güvenilir ve adil ölçme ve değerlendirme gerçekleştirmek
 • Herkes için her yerde olmak
 • Engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylara bulundukları yerde hizmet vermek
 • Sınav süreçlerinde yenilikçi olmak
 • Hesap verebilir olmak

ÖSYM Başkanı kimdir?

06 Eylül 2018 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı. Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup Başkanlık hizmetlerini mevzuata, Yönetim Kurulu kararlarına, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planlama, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimileri arasındaki koordinasyonu sağlar.

ÖSYM Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu ne iş yapar?

ÖSYM Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere, en az biri Devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyesi olması koşulu ile kendi görev süresince sınırlı üç Başkan Yardımcısı atar. Başkanlığın karar organı olan Yönetim Kurulu, Başkan ve Başkan yardımcıları dâhil sekiz üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
 • Sınav sorularının hazırlanması veya sınavların yapılması için gerekli ilkeleri belirlemek.
 • Sınavların yürütülmesinde gerekli kılavuz, açıklama ve belgeleri onaylamak.
 • Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü sınavları aksatmayacak biçimde diğer kurumlardan gelen talepleri karşılamak üzere, Başkanlığın yıllık iş programını oluşturmak.
 • Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme faaliyetlerine yönelik olarak adaylardan veya kurumlardan alınacak hizmet bedellerini ve bedel alınmayacak hizmetleri, kişi, kurum ve kuruluş itibarıyla tespit etmek.
 • Gerekli hâllerde sınavların kısmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adayların eşdeğer sınavlara alınmasına veya aday işlemlerinin geçersiz sayılmasına ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasına karar vermek.
 • Sınav koordinatörlükleri ile buralarda görevlendirilenlerin görevlerini belirlemek.
 • Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere, doğrudan merkeze bağlı olarak kurulacak temsilciliklerin yeri ve sayısı hakkında kararlar almak.
 • Başkanlığın görev alanına giren diğer konular arasından Başkan tarafından gündeme alınanları görüşüp karara bağlamak.
 • Başkanlığın sınav faaliyetleri ile ilgili olarak kuracağı veya iştirak edeceği şirketler için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak.
ÖSYM'nin yaptığı sınavlar nelerdir?
 • Temel Yeterlilik Testi (TYT)
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
 • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
 • Elektronik Yabancı Dil Sınavı ( E-YDS) ( Yılda 12 kez )
 • Yabancı Dil Sınavı (YDS)
 • Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ( İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi)
 • Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
 • TSK Askeri Liseler Sınavı (ALS)
 • İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı
 • Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı
 • Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı ( JANA)
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS)
 • Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ( İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi)
 • Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( YDUS)
 • Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( DUS )
 • TSK Askeri Liseler Sınavı (ALS)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi )
 • Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ( STS; İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi )
 • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
ÖSYM Sınav Takvimi:

https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html

ÖSYM'nin yapmadığı sınavlar nelerdir?

Özel Yetenek Sınavları ÖSYM’den bağımsız olarak ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılır. Özel Yetenek sınavına girmek isteyen öğrenciler üniversite sınavına da girmek zorundalar. Temel Yeterlilik Testi sınavından 150 barajını geçen öğrenciler özel yetenek ile alan üniversitelere başvuruda bulunabilirler.

Bu programlara en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilerek, ilgili yükseköğretim kurumunca basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulacaktır. Yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, bu programların bağlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından yapılacaktır. Başvuru şartları ilgili kurumlar tarafından başvuru için internet sayfalarında verilecek duyurularda yer alacaktır.

ÖSYM sistemine nasıl giriş yapılır?

Öğrenciler sisteme E-devlet, T.C. Kimlik No/ YU Numarası ve şifreleri ile giriş yapabilir.

 • E devlet şifresi nereden alınır? 
Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

 • YU Numarası Nedir?
YU Numarası; T.C. Kimlik Numarası olmayan adayların ÖSYM tarafından düzenlenen herhangi bir sınava başvurabilmeleri için sahip olmaları gereken üyelik numarasıdır.

ÖSYM sistemine giriş yapmak için:

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris