Bahar Eğitim – Öğretim Dönemi Hakkında Senato Kararı

Değerli mensuplarımız,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) açıklamaları doğrultusunda 03.04.2023 tarihi itibarı ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, Üniversitemiz Senatosu tarafından aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilerimize devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,
 2. Derslerin ne şekilde verileceğine, ilgili akademik birimlerin karar vermesine ve alınan kararın ders programlarında belirtilmesine,
 3. Planlama yapılırken bazı derslerin sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde karma (hibrit) olarak yüz yüze ve çevrimiçi şekilde, bazı derslerin ise tamamen çevrimiçi veya çevrimdışı olarak verilebilmesine
 4. Yürürlükte olan “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6 ncı maddesinde yer verilen, bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30’unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği” yönündeki kısıtlamanın 2022-2023 bahar döneminde uygulanmamasına,
 5. Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamalar”ın, ödev, proje vb. şekilde, bahar dönemi içinde yapılması, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesi konusunda ilgili akademik birimler tarafından karar verilerek öğrencilere duyurulmasına,
 6. Bahar dönemindeki ara sınavların "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak çevrimiçi yapılmasına,
 7. Ara sınav not ağırlıklarının %20, final ve bütünleme sınavı not ağırlıklarının %80 olarak uygulanmasına,
 8. Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,
 9. Final, bütünleme, tek ders gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının ara sınavlardan sonra üniversitemiz senatosu tarafından ayrıca değerlendirilmesine,
 10. Lisansüstü programlarda tez izleme, yeterlik sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağının enstitü kurulları tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulmasına,
 11. Yabancı dil hazırlık ve TÖMER yeterlilik sınavının nasıl yapılacağının Üniversitemiz Senatosu tarafından daha sonra değerlendirilmesine, modül sınavlarının ise "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak çevrimiçi olarak yapılmasına,

Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nun 31 Mart 2023, Cuma günü yapılan toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir. Tüm mensuplarımıza saygıyla duyurulur.

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü