Dr.Öğr. Üyesi Mert AKCANBAŞ

İTBF / Psikoloji / AİLEMER Müdürü / SOBE / Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkanı/ÜSEM Müdürü

mert.akcanbasuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2333

ORCID ID: 0000-0003-1811-2732

Citation : 2 | h-index : 1 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

Travma, Ekonomik psikoloji, örgütsel psikoloji, endüstriyel psikoloji, etik

Kısa Özgeçmiş

1963 İstanbul doğumlu Mert Akcanbaş, 1985 yılında Louisiana State University’de Ekonomi Lisans eğitimi almıştır. Aynı Üniversitede Quantitative Analysis alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Akcanbaş, 1999 yılında yine Louisiana State University’de Psikoloji alanında Doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Çocuk Gelişimi Uzmanlarının, Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yaratıcı Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması, 2022.
 • Yetişkin Bireylerde Olumsuz Çocukluk Çağı Deneyimlerinin Somatizasyonla İlişkisi, 2022.
 • Esnaf ve İşçilerde Örgütsel Stres, Tükenmişlik ve Umutsuzluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’, 2022.
 • Tek ebeveynli ailede yetişen bireylerin bağlanma stilleri ve aidiyet ilişkisinin incelenmesi, 2022.
 • Kitle İletişim Araçları, Ergen Bireyler ve İstismar İlişkisinin İncelenmesi, 2022.
 • Yetişkinlerde Akıllı Telefon Kullanım Sıklığı İle Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2022.
 • Çocukluk Çağı Travmalarının Suçluluk Ve Utanç Duyguları İle İlişkilerinin İncelenmesi, 2022.
 • Aile Üyesinin Vefatından Sonra: Bireylerin (Geçmiş ve Güncel) Yas Yoğunlukları ile (Kayıp Öncesi ve Güncel) Aile İşlevselliği Arasındaki İlişkiler, 2022.
 • Algılanan Aile Yaşam Doyumunun Maneviyat ve Psikolojik Esneklik Üzerindeki Etkisi, 2022.
 • Ronatik İlişkisi Olan Bireylerin Çocukluk Çağı Küçük Travmaları İle Yakın İlişkileri Arasındaki İlişkide Çocukluk Çağı Küçük Travmalarının Aracı Rolü, 2021.
 • ÇOCUK SAHİBİ OLAN BİREYLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARI İLE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2021.
 • Gemi Adamlarında Stres, Tükenmişlik, Depresyon Düzeyleri ve İlişkilerinin İncelenmesi, 2021.
 • Görücü Usulü Evlilik ile Anlaşarak Evlilik Yapmış Kadın Bireyler Arasındaki İlişki Doyumu ve İlişkide Kıskançlık Durumlarının İncelenmesi, 2021.
 • ROMANTİK İLİŞKİLERDEKİ OLASI MANİPÜLASYON VEYA DUYGUSAL İSTİSMARIN İLİŞKİDEN ALINAN DOYUMA ETKİSİ, 2021.
 • GÖRÜCÜ USULÜ EVLİLİK İLE ANLAŞARAK EVLİLİK YAPMIŞ KADIN BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİ DOYUMU VE İLİŞKİDE KISKANÇLIK DURUMLARININ İNCELENMESİ, 2021.
 • ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ, İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2021.
 • EVLİLİK UYUMU İLE BAĞLANMA STİLLERİ VE DUYGUSAL ZEKA ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2021.
 • 15-18 Yaş Arası Ergenlerde Topluma Aidiyet ve Sosyal Kaygının Karşılaştırılması, 2021.
 • TRAVMATİK YAŞAM OLAYLARININ; BENLİK FARKLILAŞMASI, YAŞAMDA ANLAM ve YAŞAM MAÇLARI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2021.
 • BİPOLAR BOZUKLUKTA AİLE YÜKÜ, AİLE İŞLEVLERİ VE BAŞA ÇIKMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2021.
 • PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK İLE DEĞER ODAKLI YAŞAM ARASINDAKİ İLİŞKİDE KIRSAL\KENTSEL ALANDA YAŞAMANIN MODERATÖR ETKİSİ, 2021.
 • Yetişkinlerde Bağlanma Stillerinin Kişinin Öznel İyi oluş ,Yaşam Doyumu ve Biişsel Çarpıtmaları Üzerinde Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 • Çocuk Sahibi Olan Bireylerin Sosyal Medya Bağımlılıkları İle Çocuk Yetiştirme Tutumu Arasındaki İlişki, 2021.
 • Parçalanmış Ailede Büyümüş Yetişkinlerin Çocukluk Çağı Travmaları ile Benlik Saygısı ve Bağlanma Biçimlerinin İncelenmesi, 2021.
 • ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN ANNELERİN 3-6 YAŞ ÇOCUKLARININ ÖZ BAKIM BECERİLERİ İLE SOSYAL GELİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 2021.
 • ROMANTİK İLİŞKİLERDE İLİŞKİ DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK, DUYGUSAL ZEKA VE ÇATIŞMA ÇÖZME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ, 2021.
 • Ebeveyn Tutumlarının Okul Öncesi Döenemdeki 36-69 Ay Aralığında Olan Çocukların Davranış Problemlerine Etkisi, 2021.
 • Çocuk Sahibi Olan Bireylerin Sosyal Medya Bağımlılıkları İle Çocuk Yetiştirme Tutumu Arasındaki İlişki, 2020.
 • Çalışan Ve Çalışmayan Annelerin 3-6 Yaş Çocuklarının Öz Bakım Becerileri İle Sosyal Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi, 2020.
 • Z kuşağını çalışma hayatından beklentilerinin iş motivasyonu ve örgütsel bağlılığa etkisinin Y kuşağı ile karşılaştırılması, 2020.
 • Normal Kilolu Ve Obez İnsanlarda Aile Yaşam Doyumunun Yeme Bağımlılığı Ve Duygusal Yemeyle Olan İlişkisi, 2020.
 • Türkiye'deki İtfaiyecilerin Karşılaştıkları Travmatik Vakalarda Geliştirdikleri Depresyon Ve Anksiyete Düzeyinin Başa Çıkma Stratejileriyle İlişkisi, 2020.
 • 40 yaş Altı Erişkinlerde Şafak Vakti Uyanmanın Duygusal Zeka ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi, 2020.
 • “Bağlanma Stillerinin Cinsel İşlev Bozuklukları Üzerindeki Etkisi ve Yordayıcı Olarak Öfke Duygusu ile İlişkisi Üzerine bir Araştırma”, 2020.
 • Yetişkinlerde Bağlanma Stillerinin Kişinin Öznel İyi oluş ,Yaşam Doyumu ve Biişsel Çarpıtmaları Üzerinde Etkisinin İncelenmesi, 2020.
 • Aile İçi Şiddet ve Cinsel İstismar Mağdurlarını Temsil Eden Avukatlarda İkincil Travmatik Stres Oluşumu, 2020.
 • '15-18 Yaş Aralığındaki Ergenlerin Topluma Aidiyeti ve Sosyal Kaygısının Karşılaştırılması, 2020.
 • Türkiye'deki İtfaiyecilerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu İncelemesi, 2020.
 • Türkiye'deki İtfaiyecilerin Algıladıkları Stres Düzeyinin Uyku ve Yeme Bozuklukları İle İlişkisi, 2020.
 • ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN ANNELERİN 3-6 YAŞ ÇOCUKLARININ ÖZ BAKIM BECERİLERİ İLE SOSYAL GELİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Ebeveyn Tutumlarının Okul Öncesi Dönemdeki 36-69 Ay Aralığında Olan Çocukların Davranış Problemlerine Etkisi, 2019.
 • Yetişkin bireylerin başa çıkma stratejileri ile öz yeterlilikleri ve psikolojik iyi oluşları ile arasındaki ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Genç yetişkinlerde sosyal görünüş kaygısı, beden algısı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Lise öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacı ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki, 2019.
 • Sosyal hizmet alanında çalışan profesyonellerin ikincil travmatik stres düzeylerinin incelenmesi, 2019.
 • Özel gereksinimli çocuk sahibi anne ve babaların depresyon ve kaygı düzeyleri, 2019.
 • Finans alanlarındaki personellerin kişilik örgütlenmelerinin iş performansları ile ilişkisi, 2018.
 • Algılanan ana baba tutumlarının duygusal empati üzerindeki etkisinin incelenmesi, 2018.
 • Futboldaki cinsiyetçi söylem ve davranışların kadın taraftarlar üzerinde yarattığı sosyal kaygı ve erkek taraftarların toplumsal cinsiyet algısı düzeyi, 2018.
 • Eşlerin duygusal zekalarının psikolojik iyi oluşları üzerine etkisi, 2018.
 • Ergenlerde sosyal görünüş kaygısının benlik saygısı ve otomatik düşünceler üzerine etkisi, 2018.
 • Psikoloji yüksek lisans ögrencilerinin özyeterlilik algıları ile benlik saygılarının değerlendirilmesi, 2018.
 • Yetişkinlerin ölüm tutumlarının travma sonrası büyümeye etkileri: '15 Temmuz travması örneği', 2018.
 • 1999 gölcük depremini çocukluğunda yaşamış kişilerin kaygı, depresyon ve TSSB düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • İngiliz Ordusuyla Kutsal Topraklarda, 2022.
 • Putin'in labirenti, 2022.
 • Yahudi Enternasyoneli, 2022.
 • Asya'da Uzaklarda, 2022.
 • Yanya Aslanı ve Yeniçerilerin Son Günleri, 2022.
 • Misyonerlerin Masum Olmayan Seyahatleri, 2022.
 • Dünya Nasıl Yönetilmeli, 2022.
 • Murders at Castletop, 2022.
 • Outcasts of the Homeland, 2022.
 • Travma ve Psikolojisi, 2022.
 • Pandemi ve Yalnızlık, 2021.
 • Dünya İmparatorluğu, 2021.
 • Read - Oku, 2021.
 • Major Determinants of Post Traumatic Stress After Terros, 2020.
 • Çöküşe Giden Yol, 2018.
 • Sana Tek Bir Şey Söyleyebilecek Olsaydım, 2017.
 • Başkalarının Hayatı, 2017.
 • Evsiz, 2017.
 • Enstrümantal, 2017.
 • 300'ler Komitesi, 2017.
 • Hitler’in Unutulan Çocukları, 2017.
 • Onlar Nasıl Yazdı, 2016.
 • Rothschild Hanedanlığı, 2016.
 • İyi Psikopatın Yaşam Kılavuzu, 2016.
 • Geronimo, 2011.
 • Hilal Ve Demir Haç, 2011.
 • Afet ve Kurban Psikolojisi, 2010.
 • Hamas'ın Oğlu, 2010.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • II International Ethics Congress, 2021.
 • Deprem ve Pandemi Sempozyumu, 2020.
 • II. Yalnızlık Sempozyumu, 2020.
 • TBB Meslek Hastalıkları Sempozyumu, 2018.
 • ICPESS, International Congress on Politic, Economic and Social Studies, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSEM, (2021 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, AİLEMER, (2020 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Aile Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, AİLEMER, (2018 - 2019)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Economic Psychology (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Ethics in Psychology, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Industrial and Organisational Psychology, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Aile Kriz ve Travmalara Müdahale, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Economic Psychology, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Disaster and Trauma Psychology, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Afet ve Travma Psikolojisi, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Afet ve Travma Psikolojisi, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Aile Danışmanlığında Mesleki Etik, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index