Facebook Pixel Code

Sosyal Bilimler Dergisi

Sosyal Bilimler Dergisi

YIL: 4     -    SAYI: 6   --    Mayıs 2018

Politik Psikoloji ve Politik Öz-Yeterlik

Ayça Ferda KANSU ve Nevzat TARHAN

Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı: Sırplar ve Hırvatlar Arasındaki Sorunlar ve Krallığın Yıkılışı (1918-1929)

Mevlit ÖZÇELİK

Türkiye'de Belgesel Filmlerde Tipografinin Kullanımı ve Gerçeklik İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Öneri

Hakan AYTEKİN

Öldüren Cazibenin Teknolojik Durağı Siber Kadınsılık: Ghost in the Shell

Ece EROL

The Ethics of Capital Punishment

Ali Abdullah AÇIKGENÇ

Belediyelerde Sağlık Hizmetlerinin Türk Mevzuatındaki Yeri

Fethi GÜRÜN

Dergi Web Sitesi:https://sosyalbilimlerdergisi.com/

 

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ÜSBİD), yılda iki kez, Mayıs ve Kasım aylarında, Türkçe ve İngilizce yayın yapan hakemli bir dergidir. 

Amaç

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin amacı, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacıların sosyal bilimlere ilişkin özgün çalışmalarını ilgilenenlerin ve okuyucuların istifadesine sunmaktır.

Kapsam

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Tarih, Coğrafya, Hukuk, Güvenlik, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, İletişim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Dil Bilimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Sağlık ve Eğitim Bilimleri alanlarındaki bilimsel yazılar yayımlanır.

Yayın İlkeleri

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler yazarına aittir. Dergiye, daha önce başka bir dergide, kitapta vb. herhangi bir kaynakta yayımlanan makaleler kabul edilmemektedir. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler, dipnotta belirtildikten ve makale formatına dönüştürüldükten sonra yayın sürecine alınabilir.

Dergide yayımlanan akademik makaleler sadece eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir. Eğitim amacı dışında makaleler, makalelerdeki şekil, grafik ve tablolar izin alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, arşivlenemez. Akademik yayınlarda kaynak gösterilmesi şartı ile makalelerden alıntı yapılabilir. 

Yazarların, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanmak üzere göndermiş oldukları makaleler için telif ücreti talep etmeyeceklerini taahhüt ettikleri kabul edilir.

Hakem Sürecinin İşleyişi

1. Dergi Yayın Kurulu, gönderilen makaleleri hakem sürecine girmeden ön incelemeye tabi tutar.  ‘Hakem sürecine girebilir’ onayı alan makaleler, alanında uzman ulusal veya uluslararası iki hakeme gönderilir.

2. Hakemlerden bir olumlu bir olumsuz yanıt gelmesi durumunda, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. 

3. Hakemlerden iki ret kararı gelmesi durumunda hakem raporları yazara ‘yayımlanamaz kararı’ ile iletilir.

4. Hakemlerden ‘düzeltme kararı’ gelmesi durumunda hakem raporu ile birlikte makaleler yazara iletilir ve gerekli düzeltmeleri yapması için en fazla 1 (bir) aylık süre tanınır. 

5. Yazar, hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadır. Yazar, katılmadığı hususlar olması durumunda, bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.

6. Düzeltmesi yapılan makale gerekirse tekrardan aynı hakeme gönderilir ve iki hakemden de ‘yayınlanabilir raporu’ alan makale, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak ‘yayımlanacaklar listesi’ne alınır.

7. Dergiye gönderilen makaleler yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Sevil Atasoy
EDİTÖR YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Arslan
Üsküdar Üniversitesi adına Sahibi
Prof.Dr. Nevzat Tarhan
YAYIN KURULU
Prof.Dr. Hasan Köni, Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Wolfgang Gieler, Siegen Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Soner Karagül, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cumhur Taş, Üsküdar Üniversitesi
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Uğur Canbolat
YAZI KURULU
Arş. Gör. Ali Ekmekçi
Arş. Gör. Fatma Demirbaş
Arş. Gör. Seda Aktürk
DÜZELTMEN
Arş. Gör. Ali Ekmekçi
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Sevil Atasoy, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit Özdağ, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Dalay, İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin Sarı, Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Nazife Güngör, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Nazım Engin, Piri Reis Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Bacanlı, Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Sevtap Demirci, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Bülent Uludağ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail Arda Odabaşı, Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Kutay Karaca, İstanbul Gelişim Üniversitesi
Doç. Dr. Barış Bulunmaz, Üsküdar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Barış Erdoğan, İstanbul Gelişim Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ateş Uslu, İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Atahan Kartal, Beykent Üniversitesi

Sizi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanmak üzere makale göndermeye davet ediyoruz. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yazım esaslarına uygun olarak hazırlayacağınız makalenizi uusbd@uskudar.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'ne gönderilen yazıların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanması amacıyla başka bir yere iletilmemiş olması gereklidir.

A. SAYFA DÜZENİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

1. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı; üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, soldan 2.5 cm, sağdan 2,5 cm, cilt payı 0, üstbilgi 1.25 cm, alt bilgi 1,25 cm olmalıdır.
2. Satır aralıkları -Kaynakça hariç- 1,5 ve 0 nk, Kaynakçada ise satır aralığı 1 ve 0 nk olmalıdır.
3. Sayfa numaraları altta ve sağda verilmelidir.

B. YAZIM KURALLARINA İLİŞKİN ESASLAR

1. Yazım dili Türkçedir. İngilizce yazılmış çalışmalar da yayımlanabilir. Dergiye gönderilen yazıların yazım düzeltmesi editörler/yardımcı editörler tarafından yapılır. Türkçe makalelerin yazım ve noktalamasında ve kısaltmalarda TDK Yazım Kılavuzunun en son baskısı esas alınır.
2. İngilizce yazılmış makalelere Abstract’tan sonra Türkçe Özet konulmalıdır.
3. Makaleler, özet/abstract ve kaynakça dâhil 25 sayfadan fazla olmamalıdır.
4. Türkçe/İngilizce makale başlıkları, Türkçe/İngilizce Özet/Abstract, Türkçe ve İngilizce beş anahtar kelime/keywords toplam 300 kelimeyi aşmamalıdır. Makale başlığının anlamlı kısaltması, makalenin editöre gönderildiği elektronik postada belirtilmelidir.
5. Makale başlığı (ana başlık) 14 punto, büyük harflerle ve koyu yazılmalı; alt başlıklar ise 12 punto, sadece baş harfleri büyük ve koyu yazılmalı, 1,25 cm girinti ile başlatılmalıdır.
6. Yazar ismi, Times New Roman ile ana başlıktan sonra bir boşluk verilerek ve ana başlığı ortalayacak biçimde adın baş harfi büyük diğer harfleri küçük olarak, soyadın ise tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Soyaddan sonra parantez içinde üst yıldız (*) verilmeli; alt bilgi sekmesi kullanılarak yazara ait bilgiler Times New Roman ile her iki yana yaslı olarak sadece ilk sayfada görülecek şekilde 10 punto ve 1 aralıkla yazılmalıdır.
7. Özet/Abstract metinleri ile anahtar kelimeler/keywords italik olarak yazılmalıdır.
8. Makale metni her iki yana yaslı olarak Times New Roman, 12 punto ile yazılmalı, satır aralığı 1,5 verilmeli, paragraflar 1,25 inç girinti ile başlamalıdır.
9. Dipnotlar her iki yana yaslı olarak Times New Roman ve 10 punto ile yazılmalı, satır aralığı 1 olmalı ve dipnottan sonra bir boşluk verilerek başlatılmalıdır.

C. REFERANS VE GÖNDERMELERE İLİŞKİN ESASLAR

1. Metin içinde dipnot numarası, noktalama işaretlerinden sonra verilmelidir.
2. Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmeli; atıflar, metin içinde gösterilmemelidir.
3. Dipnot rakamından sonra bir boşluk verilmeli ve yazı daha sonra başlatılmalıdır. ikinci ve daha sonraki satırların başında boşluk verilmemelidir.
4. Atıfta bulunulan kaynağın tam künyesi verilmeli, atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilmemelidir.
5. Dipnotlar verilirken diğer dillerden kaynaklar için İngilizce yazım kuralları, Türkçe kaynaklar için Türkçe yazım kuralları esas alınmalıdır.
6. Aynen alıntılar: Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak “ ” içinde verilmeli ve alıntının sonunda dipnot sistemine uygun olarak kaynak gösterilmelidir. Beş satırdan az alıntılar cümle arasında italik olarak, beş satırdan uzun alıntılar ise makale metnine göre sayfanın sağından 1 cm, solundan ise 1,25 cm (paragrafın başladığı yer) içeriden ve blok hâlinde italik olarak verilmelidir. Beş satırdan fazla olan alıntılarda satır aralığı 1,15, font ise 11 olmalıdır.
7. Dipnot yazımı ile ilgili örnekler aşağıda gösterilmiştir.

Kitaplar için

(1) Tek yazarlı kitaplar:
Yazar adı ve soyadı, eser adı, varsa cilt numarası, varsa çeviren, (yayımlandığı yer: yayınevi yayımlandığı tarih), sayfa numarası.
A.Sırrı Levent, Türk Edebiyatı Tarihi, (Ankara: AKDTYK TTK Yay 1988), s.23.

(2) İki yazarlı kitaplar:
Birinci yazarın adı ve soyadı, ikinci yazarın adı ve soyadı, eser adı, varsa cilt numarası, varsa çeviren, (yayımlandığı yer: yayınevi yayımlandığı tarih), sayfa numarası.
Nusret Özcan ve Kemal Aykut, Mustafa Kutlu Kitabı, (İstanbul: Nehir Yayınları 2001), s.8.

(3) İkiden fazla yazarlı kitaplar:
İlk yazarın adı ve soyadı vd., eser adı, varsa cilt numarası, varsa çeviren, (yayımlandığı yer: yayınevi ve yayımlandığı tarih), sayfa numarası.
Neclâ Pekolcay vd, İslâmî Türk Edebiyatına Giriş, (İstanbul: Dergâh Yayınları 1981), s.7.

(4) Yazar veya Editör Adı Bulunmayan Kitap ve Makaleler:
1. “Türkiye ve Dünyada Yükseköğretim”, Bilim ve Teknoloji, (İstanbul: TÜSİAD Yayınları 1994), s.81.
2. İmlâ Kılavuzu, (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları 2000), s.88.

(5) Kitap Bölümü:
M. Efe Çaman vd, “Yemen: “Yeni Afganistan” mı?”, Dünya Çatışmaları Çatışma Bölgeleri ve Konuları 1.Cilt içinde, ed. Kemal İnat, Burhanettin Duran ve Muhittin Ataman, (Ankara: Nobel 2010), s.340.

Makaleler için

Yazar adı ve soyadı, “makale adı” (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, yayımlandığı yıl, cilt no (Romen)/sayı:, dergide yer aldığı sayfa aralığı, alıntının yapıldığı sayfa numarası.

(1) Tek yazarlı makaleler:
Emine Yeniterzi, “Tanzimattan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair ve Yazarlar”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2010, S:10, 77-159, s.121.

(2) İki yazarlı makaleler:
1. Mehmet Güven ve Derya Kürüm, “Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, 75-90, s.78.
2. Tom D. Lewis and Gerald Graham, “Seven Tips for Effective Listening”, British Journal of Social Work, 2003, 13-35, p.30.

(3) İkiden fazla yazarlı makaleler:
1. Mehmet Demir vd., “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları”, Anadolu Eğitim Dergisi, 2005, 70 (1), 23-42, s.24.
2. Michael Stowe et. al., “Required knowledge, skills and abilities from health care clinical managers’ perspectives”, Academy of Health Care Management Journal, 2011, 55-62, p.60.

(4) Yazarı Belli Olmayan Makale:
“Balkanlarda Türk Varlığı”, Toplumsal Tarih, Ankara, 1990, cilt X, sayı:7, 8-10, s.8.

(5) Online dergide Makale:
(Varsa, derginin DOI (Digital Object Identifier) numarasını ekleyiniz. DOI numarası, bir internet tarayıcısının adres çubuğuna http://dx.doi.org/ adresine eklenerek yazıldığında, kullanıcıyı kaynağa götürür. Eğer DOI yoksa, URL adresi yazınız.)
Dinçer Eşitgin, “Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal”, Millî Eğitim Dergisi, 2004, S:162, Erişim 5 Nisan 2005, http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/162/esitgin.htm

(6) Günlük Gazetelerden veya Dergilerden Alınmış Makaleler:
1. Taha Akyol, “Sosyal Bilim Ödülleri”, Milliyet, 28 Şubat 2005.
2. Sheryl Gay Stolberg and Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote”, New York Times, 27 February 2010, Accessed 28 February 2010, http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html
3. Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me”, New Yorker, 25 January 2010, p.68.

(7) İnternet Dergisinde Makale:
Alıntının tam adresi yazılmalıdır.
Gueorgi Kossinets and Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social Network,” American Journal of Sociology 115, 2009, p. 411, Accessed 28 February 2010, doi:10.1086/599247.

Tezler ve Bitirme Tezleri için
Avni Erdemir, ''Muslihu’d-din Mustafa İbn Vefâ Hayatı Eserleri Tesirleri ve Manzum Eserlerinin Tenkidli Metni'', Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1999, s. 30.

Raporlar için

(1) Yazarı Belli Olan Rapor
Fatma Gök, Öğretmen Profili Araştırma Raporu, (Ankara: Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Yayınları 1999), s.25.

(2) Yazarı Belli Olmayan Rapor
Arnavutluk Ülke Raporu, (Ankara: TİKA Yayını 1995), s.7.

(3) Bir Kurum, Firma ya da Enstitünün Yazarı Olduğu Rapor
Dış Politika Enstitüsü, Uluslararası İlişkilerle İlgili Anayasaya Konabilecek Hükümler, (Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları 1990), s.33.

Ansiklopediler için
Ömer C. Saraç, “Kağıt, Millî gelir”, Ak İktisat Ansiklopedisi, Cilt:II, (İstanbul: Ak Yayınları, 1973), ss.20-30.

İnternet için

(1) Kamu Kurumlarının İnternet Sayfaları
T.C. Dışişleri Bakanlığı Resmî İnternet Sayfası, “Türkiye Ukrayna Anlaşması”, http://www.mfa.gov.tr/turkce/grouph/ikili/11.htm

(2) E-Posta Yoluyla Tartışma Gruplarına, Forumlara vb. Gönderilen Mesajlar
Abdulvahap Kara, “Kazak Mitolojisinin Dildeki Yansımaları”, (Mesaj: 25), 10 Temmuz 2007, http://groups.google.com/group/turk-tarihciler/browse_thread/thread/f8cef971cca8fd7b

Konferanslarda Sunulan Tebliğler için
Dritan Egro, “Arnavutluk’ta Osmanlı Çalışmaları”, XIII. Türk Tarih Kongresi, Bildiriler, 4-8 Ekim 1999, Cilt: I, (Ankara: TTK Yayını, 2002), s.14.

Broşürler için
Alev Keskin, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi Harp Tarihi Broşürü, (Ankara: Genelkurmay Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları 2000), s.7.

Resmî Yayınlar için
İsmet Binark, Balkan Ülkelerinin Tarihi Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinin Önemi, (Ankara: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yayını 1996), s.9.

Haritalar ve Şemalar için
Şanlıurfa Turizm Haritası, Harita, (Şanlıurfa: Şanlıurfa Valiliği Yayını 1983).

Bültenler için
Afyon Kocatepe Üniversitesi Haber Bülteni, (Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 1999), s.8.

Aynı kaynağa yapılan sonraki atıflar

1. Aynı kaynağa yapılan atıflarda yazar adı ve soyadı, a.g.e.(adı geçen eser), a.g.m.(adı geçen makale) ve a.g.y.(adı geçen yayın) ifadesi italik olarak yazılmalı ve sayfa numarası kullanılmalıdır.
2. Aynı kaynağa ardı ardına yapılan atıflarda atıfta bulunulan sayfa numarası da aynıysa italik olarak sadece a.g.e., a.g.m. veya a.g.y. kısaltması kullanılmalı, atıfta bulunulan sayfa numarası farklıysa a.g.e., a.g.m. veya a.g.y. kısaltmasından sonra sayfa numarası da belirtilmelidir. Örnek: a.g.e., s.35.
3. Aynı yazarın birden fazla eserinin olması durumunda yapılan atıflarda yazar adı ve soyadı, eserin yayım tarihi, a.g.e. ifadesi ve sayfa numarası yazılmalı, yazarın aynı tarihli birden fazla eserinin olması durumunda ise eserin tarihinin yanına A, B, C harfleri konularak atıf yapılmalı ve bu durum kaynakçada da belirtilmelidir.

D. BELGE, TABLO, ŞEKİL VE GRAFİKLERİN KULLANIMINDA UYULACAK ESASLAR

1. Ekler (belgeler), yazının sonunda verilecek ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun biçimde kaynak yeralacaktır.
2. Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve Grafik için başlıklar; Ek Tablo:1, Ek Grafik: 2 ve Ek Şekil:6 gibi yazılmalı, ekler, Kaynakça’dan sonra verilmelidir. Bu eklere metin içerisinde yapılan atıflar Ek Tablo:1, Ek Grafik: 2 veya Ek Şekil: 6 biçiminde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.
3. Metin içerisindeki Tablolar tablo üstünde isimlendirilecek, alıntı yapıldığı kaynak, türüne göre dipnot sistemine göre verilecektir.
4. Metin içerisinde yer alan şekil, grafik ve haritalar hemen altında isimlendirilecek ve alıntı yapıldığı kaynak, türüne göre dipnot sistemine göre verilecektir.

E. KAYNAKÇA YAZIMINDA UYULACAK ESASLAR

1. Kaynakça, girinti verilmeksizin büyük harflerle ve koyu olarak metinden sonra iki boşluk verilerek sola yaslı yazılmalı,
2. Kaynaklar alfabetik sıraya göre sıralanmalı,
3. Kaynakçada satır aralığı 1 olmalı, her kaynaktan sonra bir boşluk bırakılmalı,
4. Kaynakçada yazar adı ve soyadı baş harfleri büyük diğer harfler küçük olarak yazılmalı,
5. Kitap bölümü veya bir dergide yayımlanan makalenin yayımlandığı eserdeki sayfa aralığı kaynağın en sonunda belirtilmeli,
6. Aynı yazarın iki veya daha fazla eserinin kaynakçada yazımı:
Yakın tarihli eser önce, diğer eserler aynı biçimde yakın tarihten geçmişe doğru yazılmalı,
7. Yazarın ikinci ve daha sonraki eserlerinin başına ismi yazılmamalı, isminin yerine ----- işareti konulmalıdır.

F. DEĞERLENDİRME

1. Biçim ve alan açısından uygun bulunan makaleler konunun uzmanı hakemlere (iki hakeme) gönderilir, hakem değerlendirmelerinin ikisi de olumlu ise makale yayına kabul edilir. Biri olumlu, diğeri olumsuz ise makale üçüncü hakeme gönderilir. Yayımlanması için düzeltilmesine karar verilen makalelerin, yazarları tarafından belirtilen süre içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.
2. Gönderilen yazılar iki alan uzmanının “yayımlanabilir” onayından sonra, Yayın Kurulu’nun son kararı ile yayımlanır. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. Düzeltmelerle ilgili katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar, bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.
3. Hakem oluru alan makaleler, derginin konu içeriği esas olmak üzere, sıraya konularak yayımlanabilir.
4. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; hiçbir kurum ve kuruluşun resmî görüşü niteliğini taşımaz.

Üsküdar Üniversitesi

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sk. No: 14, PK. 34662 Üsküdar/İstanbul/Türkiye

Telefon: (0216) 400 22 22 / Dahili: 2604

E-posta: uusbd@uskudar.edu.tr