Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Sosyal Bilimler Dergisi


Sosyal Bilimler Dergisi

YIL: 5  SAYI:8 MAYIS  2019

Amerikan Emperyalizminin Latin Amerika’daki Son Örneği:

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nde Yaşanan Kriz

Gökhan ÇİN

Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’ün Tanınmış Ailelerinden Hüseynîler

Muttalip ŞİMŞEK

Suriye Krizi’nin Türkiye’ye Yansımaları (2011-2017)

Naim GÖK

Kimyasal Kastrasyon Yönteminin Etik Analizi 

Mert AKCANBAŞ

Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler

Azize ŞAHİN

 

Dergi Web Sitesi:https://sosyalbilimlerdergisi.com/

 

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ÜSBİD), yılda iki kez, Mayıs ve Kasım aylarında, Türkçe ve İngilizce yayın yapan hakemli bir dergidir. 

Amaç
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin amacı, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacıların sosyal bilimlere ilişkin özgün çalışmalarını ilgilenenlerin ve okuyucuların istifadesine sunmaktır.

Kapsam 
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Tarih, Coğrafya, Hukuk, Güvenlik, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, İletişim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Dil Bilimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Sağlık ve Eğitim Bilimleri alanlarındaki bilimsel yazılar yayımlanır.

Yayın İlkeleri

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler yazarına aittir. Dergiye, daha önce başka bir dergide, kitapta vb. herhangi bir kaynakta yayımlanan makaleler kabul edilmemektedir. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler, dipnotta belirtildikten ve makale formatına dönüştürüldükten sonra yayın sürecine alınabilir.

Dergide yayımlanan akademik makaleler sadece eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir. Eğitim amacı dışında makaleler, makalelerdeki şekil, grafik ve tablolar izin alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, arşivlenemez. Akademik yayınlarda kaynak gösterilmesi şartı ile makalelerden alıntı yapılabilir. 

Yazarların, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanmak üzere göndermiş oldukları makaleler için telif ücreti talep etmeyeceklerini taahhüt ettikleri kabul edilir.

Hakem Sürecinin İşleyişi

1. Dergi Yayın Kurulu, gönderilen makaleleri hakem sürecine girmeden ön incelemeye tabi tutar.  ‘Hakem sürecine girebilir’ onayı alan makaleler, alanında uzman ulusal veya uluslararası iki hakeme gönderilir.

2. Hakemlerden bir olumlu bir olumsuz yanıt gelmesi durumunda, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. 

3. Hakemlerden iki ret kararı gelmesi durumunda hakem raporları yazara ‘yayımlanamaz kararı’ ile iletilir.

4. Hakemlerden ‘düzeltme kararı’ gelmesi durumunda hakem raporu ile birlikte makaleler yazara iletilir ve gerekli düzeltmeleri yapması için en fazla 1 (bir) aylık süre tanınır. 

5. Yazar, hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadır. Yazar, katılmadığı hususlar olması durumunda, bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.

6. Düzeltmesi yapılan makale gerekirse tekrardan aynı hakeme gönderilir ve iki hakemden de ‘yayınlanabilir raporu’ alan makale, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak ‘yayımlanacaklar listesi’ne alınır.

7. Dergiye gönderilen makaleler yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan

Prof. Dr. Sevil Atasoy

EDİTÖR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Arslan

Dr. Öğr. Üyesi Uygar Aydemir

Üsküdar Üniversitesi Adına Sahibi

A. Furkan Tarhan

 

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Wolfgang Gieler, Friedrich Schiller Jena Üniversitesi
Prof.Dr. Hasan Köni, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, Birûni Üniversitesi
Doç. Dr. Soner Karagül, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Cumhur Taş, Üsküdar Üniversitesi 

 

 

YAZI KURULU
Arş. Gör. Cemal Cem Anarat
Arş. Gör. Salih Bilgin
Arş. Gör. Bengi Çakmak

 

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Sevil Atasoy, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Dalay, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Nazım Engin, Piri Reis Üniversitesi
Prof. Dr. Nazife Güngör, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Kutay Karaca, Nişantaşı Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit Özdağ, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin Sarı, Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Abulfaz Suleymanov, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. Sevtap Demirci, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Barış Erdoğan, Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail Arda Odabaşı, Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Ateş Uslu, İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Atahan Kartal, Beykent Üniversitesi

 

Sizleri, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde (ISSN 2459 – 0223) yayımlanmak üzere makale göndermeye davet ediyoruz. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez, Mayıs ve Kasım aylarında, Türkçe ve İngilizce yayın yapan hakemli bir dergidir. Derginin şu ana kadar yayımlanan tüm sayılarına http://dergipark.gov.tr/uskudarsbd linki ile Üsküdar Üniversitesi web sayfasında Süreli Yayınlar sekmesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. http://www.uskudar.edu.tr/tr/dergi/1/sosyal-bilimler-dergisi 

Makalenizi DergiPark’taki sayfamız üzerinden (http://dergipark.gov.tr/uskudarsbd) Makale Gönder butonu aracılığıyla gönderebilirsiniz. DergiPark hesabınız olmaması durumunda, hesap oluşturabilirsiniz.

GENEL

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen yazıların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanması amacıyla başka bir yere iletilmemiş olması gerekir.

Dergide yayımlanan yazıların, telif hakkı dergiye aittir. Yazar, dergiye eserinin yayımlanması için başvurduğunda, derginin yazım esasları ile yayın ve etik ilkelerini kabul etmiş olur. Yazar, dergide yayımlanmasına onay verilen yazısının her türlü telif hakkını devretmiş olduğunu kabul eder. Yazı kurulu, telif hakkı karşılığında yazarlarına iki adet dergi gönderir. Yayımlanmış yazının başka bir yayında tekrar yayımlanması derginin iznine bağlıdır.

Makaleler, “The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography)” atıf ve referans sistemi esas alınarak hazırlanmalıdır.

Dergiye gönderilen tercüme edilmiş yazılar için, yazının sahibinin yayın izni ve metnin orijinali gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmaları da telif çalışmaları gibi hakem onayına gönderilir.

Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Üsküdar Üniversitesi’nin ve dergi kurullarının resmi görüşleri niteliğini taşımaz.

Yazım esaslarına ayrıca sosyalbilimlerdergisi.com bağlantısından erişilebilir. Matbu ve dijital sürümler arasında fark olması halinde, dijital sürüm esas kabul edilir.

SAYFA DÜZENİNE İLİŞKİN ESASLAR

 1. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı; üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2,5 cm, cilt payı 0, üstbilgi 1.25 cm, alt bilgi 1,25 cm olmalıdır.
 2. Satır aralıkları -kaynakça hariç- 1,5 ve 0 nk, kaynakçada ise satır aralığı 1 ve 0 nk olmalıdır.
 3. Sayfa numaraları altta ve sağda verilmelidir.

YAZIM KURALLARINA İLİŞKİN ESASLAR

 1. Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen yazıların yazım düzeltmesi Editörler/Editör yardımcıları tarafından yapılır. Türkçe makalelerin yazımında, noktalamasında ve kısaltmalarda TDK Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınır.
 2. Türkçe yazılan makalelere ‘Öz’den sonra İngilizce ‘Abstract’ konmalıdır. İngilizce yazılmış makalelerde ise, İngilizce ‘Abstract’tan sonra Türkçe ‘Öz’ konulmalıdır.
 3. Makalelerde kelime sayısı 5000’den az olmamalı; makale Öz/Abstract ve kaynakça dâhil 25 sayfayı geçmemelidir.
 4. Türkçe/İngilizce makale başlıkları, Türkçe/İngilizce Öz/Abstract, Türkçe ve İngilizce beş Anahtar kelimeler/Keywords toplam 400 kelimeyi aşmamalıdır. Makale başlığının anlamlı kısaltması makale başlığı altında köşeli parantez içinde belirtilmelidir.
 5. Makale başlığı (ana başlık) 14 punto, büyük harflerle ve koyu yazılmalı; alt başlıklar ise 12 punto, sadece baş harfleri büyük ve koyu yazılmalı, 1,25 cm girinti ile başlatılmalıdır.
 6. Yazar ismi, Times New Roman 12 punto ile ana başlıktan sonra bir boşluk verilerek ve ana başlığı ortalayacak biçimde kalın (bold) olarak, adın baş harfi büyük diğer harfleri küçük olarak, soyadın ise tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Soyadından sonra parantez içinde üst yıldız (*) verilmeli; alt bilgi sekmesi kullanılarak yazara ait bilgiler (ORCID ID, Akademik unvan, Kurum bilgileri, E-posta adresi) Times New Roman ile her iki yana yaslı olarak sadece ilk sayfada görülecek şekilde 10 punto ve 1 aralıkla yazılmalıdır.
 7. Öz/Abstract metinleri ile Anahtar kelimeler/Keywords italik olarak yazılmalıdır.
 8. Makale metni her iki yana yaslı olarak Times New Roman, 12 punto ile yazılmalı, satır aralığı 1,5 verilmeli, paragraflar 1,25 cm girinti ile başlamalıdır.
 9. Dipnotlar her iki yana yaslı olarak Times New Roman ve 10 punto ile yazılmalı, satır aralığı 1 olmalı ve dipnottan sonra bir boşluk verilerek başlatılmalıdır.

REFERANS VE GÖNDERMELERE İLİŞKİN ESASLAR

 1. Makaleler “The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography)” atıf ve referans sistemi esas alınarak hazırlanmalıdır.
 2. Metin içinde dipnot numarası, noktalama işaretlerinden sonra verilmelidir.
 3. Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmeli; atıflar, metin içinde gösterilmemelidir.
 4. Dipnot rakamından sonra bir boşluk verilmeli ve yazı daha sonra başlatılmalıdır. İkinci ve daha sonraki satırların başında boşluk verilmemelidir.
 5. Atıfta bulunulan kaynağın tam künyesi verilmeli, atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilmemelidir
 6. Türkçe makalelerde, alfabesi Latin olmayan kaynakların dipnotları, Türkçeye uygun olarak Latin alfabesine uyarlanmalıdır. Aynı şekilde, İngilizce makalelerde, alfabesi Latin olmayan kaynakların dipnotları, İngilizceye uygun olarak Latin alfabesine uyarlanmalıdır. Kaynağın alıntısının orijinal dilinde de yapılması tavsiye edilir.

Örneğin,

“Фёдор Достое́вский,…” orijinal alıntısı,

“[Fyodor Dostoyevski,…]” şeklinde orijinal alıntının devamında verilmelidir.

 1. Alıntılardaki bazı yazım ve işaretlemeler makalede kullanılan dile göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, “sayı:” ve “no.” Türkçe ve İngilizcede “sayı” ifadesine karşılık gelmektedir. Dolayısıyla, makalede kullanılan dile göre alıntılarda farklı kullanımlar olabilir. Derginin yazım esaslarına göre; makalenin dili Türkçe ise dipnot ve kaynakça Türkçe yazım kurallarına, İngilizce ise İngilizce yazım esaslarına göre düzenlenecektir. Sözgelimi, "et al.,” ve “Translated by” gibi İngilizce kullanımlar İngilizce makalelerde, “vd.,” ve “Çeviren:” gibi ifadeler ise Türkçe makalelerde kullanılacaktır.
 2. Aynen alıntılar: Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak “ ” içinde verilmeli ve alıntının sonunda dipnot sistemine uygun olarak kaynak gösterilmelidir. Beş satırdan az alıntılar cümle arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise makale metnine göre sayfanın sağından 1 cm, solundan ise 1,25 cm (paragrafın başladığı yer) içeriden verilmelidir. Beş satırdan fazla olan alıntılarda satır aralığı 1,15, font ise 11 olmalıdır.
 3. Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography) hakkında detaylı bilgi için: https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
 4. “The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography)” atıf ve referans sistemi ile ilgili örnekler aşağıda gösterilmiştir.

Kitaplar

 1. Tek yazarlı kitaplar:

İlk Not:

Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi (Ankara: AKDTYK TTK Yayınları, 1988), 23.

Charles Dickens, Hard Times: For These Times (New York: Signet Classic, 1997), 35.

Kısa Not:

Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, 37.

Dickens, Hard Times, 67.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Dickens, Charles. Hard Times: For These Times. New York: Signet Classic, 1997.

Levend, Agah Sırrı. Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: AKDTYK TTK Yayınları, 1988.

 1. İki yazarlı kitaplar:

İlk Not:

Nusret Özcan ve Kemal Aykut, Mustafa Kutlu Kitabı (İstanbul: Nehir Yayınları, 2001), 8.

Kısa Not:

Özcan ve Aykut, Mustafa Kutlu Kitabı, 34.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Özcan, Nusret ve Kemal Aykut. Mustafa Kutlu Kitabı. İstanbul: Nehir Yayınları, 2001.

 1. Üç yazarlı kitaplar:

İlk Not:

İrfan Dağdelen, Hüseyin Türkmen, ve Nergis Ulu, Türk Kütüphaneciliğinden İzdüşümler: Nail Bayraktara Armağan (İstanbul: Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı - Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2005), 55.

Kısa Not:

Dağdelen, Türkmen ve Ulu, Türk Kütüphaneciliğinden İzdüşümler, 87.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Dağdelen, İrfan, Hüseyin Türkmen, ve Nergis Ulu. Türk Kütüphaneciliğinden İzdişümler: Nail Bayraktara Armağan. İstanbul: Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı - Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2005.

 1. Üçten fazla yazarlı kitaplar:

İlk Not:

Ahmet Nohutçu vd., Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2008), 77.

Kısa Not:

Nohutçu vd., Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, 18.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Nohutçu, Ahmet, Asım Balcı, Namık Kemal Öztürk ve Bayram Coşkun. Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar. İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 1981.

 1. Yazar veya editör adı bulunmayan kitaplar:

İlk Not:

“Türkiye ve Dünyada Yükseköğretim,” Bilim ve Teknoloji (İstanbul: TÜSİAD Yayınları 1994), 81.

Kısa Not:

“Türkiye ve Dünyada Yükseköğretim,” 81.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

“Türkiye ve Dünyada Yükseköğretim.” Bilim ve Teknoloji. İstanbul: TÜSİAD Yayınları, 1994.

 1. Kitap bölümleri:

İlk Not:

 1. Efe Çaman, Kenan Dağcı ve M. Ali Akyurt, “Yemen: "Yeni Afganistan mı?”Dünya Çatışmaları Çatışma Bölgeleri ve Konuları2içinde, ed. Kemal İnat, Burhanettin Duran ve Muhittin Ataman (Ankara: Nobel, 2010), 340.

Kısa Not:

Çaman vd., “Yemen: "Yeni Afganistan mı?,” 347.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Çaman, M. Efe, Kenan Dağcı ve M. Ali Akyurt. “Yemen: "Yeni Afganistan mı?” Dünya Çatışmaları Çatışma Bölgeleri ve Konuları 2 içinde, Editörler: Kemal İnat, Burhanettin Duran ve Muhittin Ataman, 337-354. Ankara: Nobel, 2010.

 1. Yazarla birlikte editör veya çevirmeni olan eserler:

İlk Not:

 1. Efe Çaman, Kenan Dağcı ve M. Ali Akyurt, “Yemen: "Yeni Afganistan mı?”Dünya Çatışmaları Çatışma Bölgeleri ve Konuları2içinde, ed. Kemal İnat, Burhanettin Duran ve Muhittin Ataman (Ankara: Nobel, 2010), 340.

Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir: Kaynaklara Giriş, çev. Zeynep Altok. (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003), 57.

Kısa Not:

Çaman vd., “Yemen: "Yeni Afganistan mı?,” 347.

Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir, 58.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Çaman, M. Efe, Kenan Dağcı ve M. Ali Akyurt. “Yemen: "Yeni Afganistan mı?” Dünya Çatışmaları Çatışma Bölgeleri ve Konuları 2 içinde, Editörler: Kemal İnat, Burhanettin Duran ve Muhittin Ataman, 337-354. Ankara: Nobel, 2010.

Faroqhi, Suraiya. Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir: Kaynaklara Giriş. Çeviren: Zeynep Altok, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003.

Makaleler

İlk not ve kısa not bölümlerinde alıntıladığınız sayfa veya sayfa aralığını veriniz. Kaynakça bölümünde ise, tüm makalenin sayfa aralığını belirtiniz.

(Varsa, makalenin öncelikli olarak DOI (Digital Object Identifier) numarasını ekleyiniz. DOI numarası, bir internet tarayıcısının adres çubuğuna http://dx.doi.org/ adresine eklenerek yazıldığında, kullanıcıyı kaynağa götürür. Eğer DOI yoksa URL adresini yazınız.).

 1. Tek yazarlı makaleler

İlk Not:

Song Niu, “The Strategic Partnership between South Korea and the United Arab Emirates,” Güvenlik Stratejileri Dergisi 17, (Nisan 2013): 132-136.

Kısa Not:

Niu, “The Strategic Partnership,” 132-136.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Niu, Song. “The Strategic Partnership between South Korea and the United Arab Emirates,” Güvenlik Stratejileri Dergisi 17, (Nisan 2013): 122-146.

 1. İki yazarlı makaleler

İlk Not:

Tom D. Lewisand ve Gerald Graham, “Seven Tips for Effective Listening,” British Journal of Social Work 30, (2003): 13-35.

Kısa Not:

Lewisand ve Graham, “Seven Tips for Effective Listening,” 15-23.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Lewisand, Tom D. ve Gerald Graham. “Seven Tips for Effective Listening,” British Journal of Social Work 30, (2003): 1-43.

 1. Üç yazarlı makaleler

İlk Not:

Shao-Hsun Keng, Chun-Hung Lin, ve Peter F. Orazem, “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality,” Journal of Human Capital 11, (Güz 2017): 9–10, https://dx.doi.org/10.1086/690235

Kısa Not:

Keng, Lin, ve Orazem, “Expanding College Access,” 23.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, ve Peter F. Orazem. “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality.” Journal of Human Capital 11, (Güz 2017): 1–34, https://doi.org/10.1086/690235

 1. Üçten fazla yazarlı makaleler

İlk Not:

Rachel A. Bay vd., “Predicting Responses to Contemporary Environmental Change Using Evolutionary Response Architectures.” American Naturalist 189, sayı: 5 (Mayıs 2017): 465, https://doi.org/10.1086/691233

Kısa Not:

Bay vd., “Predicting Responses,” 465.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Bay, Rachael A., Noah Rose, Rowan Barrett, Louis Bernatchez, Cameron K. Ghalambor, Jesse R. Lasky, Rachel B. Brem, Stephen R. Palumbi, ve Peter Ralph. “Predicting Responses to Contemporary Environmental Change Using Evolutionary Response Architectures,” American Naturalist 189, sayı: 5 (Mayıs 2017): 463–73, https://doi.org/10.1086/691233

 1. Yazarı belli olmayan makaleler

İlk Not:

“Balkanlarda Türk Varlığı,” Toplumsal Tarih 7 (Mayıs 1990): 8.

Kısa Not:

“Balkanlarda Türk Varlığı,” 8.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

“Balkanlarda Türk Varlığı,” Toplumsal Tarih 7 (Mayıs 1990): 1-17.

 1. Online dergide makale:

(Varsa, derginin DOI (Digital Object Identifier) numarasını ekleyiniz. DOI numarası, bir internet tarayıcısının adres çubuğuna http://dx.doi.org/ adresine eklenerek yazıldığında, kullanıcıyı kaynağa götürür. Eğer DOI yoksa URL adresi yazınız.).

İlk Not:

Dinçer Eşitgin, “Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal,” Milli Eğitim Dergisi 162, (2004): 153-168, erişim 5 Nisan 2005, http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/162/esitgin.htm

Gueorgi Kossinets ve Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social Network,” American Journal of Sociology 115, (2009): 411, erişim 28 Şubat 2010, https://doi.org/10.1086/599247

Kısa Not:

Eşitgin, “Büyüme Romanı,” Milli Eğitim Dergisi.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Eşitgin Dinçer, “Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal,” Milli Eğitim Dergisi 162, (2004):149-172, Erişim 5 Nisan 2005, http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/162/esitgin.htm

Gueorgi Kossinets ve Duncan. Watts. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network,” American Journal of Sociology 115, (2009): 411, Erişim 28 Şubat 2010, doi.org/10.1086/599247

 1. Günlük gazetelerden ve dergilerden alınmış makaleler:

İlk Not:

Taha Akyol, “Sosyal Bilim Ödülleri,” Milliyet, 28 Şubat 2005.

Sheryl Gay Stolberg ve Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote,” New York Times, 27 Şubat 2010, erişim 28 Şubat 2010, http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html

Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, 25 January 2010, 68.

Kısa Not:

Akyol, “Sosyal Bilim Ödülleri.”

Stolberg ve Pear, “Wary Centrists.”

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Akyol, Taha. “Sosyal Bilim Ödülleri,” Milliyet, 28 Şubat 2005.

Doktora ve Yüksek lisans tezleri

İlk Not:

Avni Erdemir, “Muslihu'd-din Mustafa İbn Vefâ Hayatı Eserleri Tesirleri ve Manzum Eserlerinin Tenkidli Metni” (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 1999), 6-10.

Azize Şahin, “Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler” (Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, 2018), 8.

Kısa Not:

Erdemir, “Muslihu'd-din Mustafa,” 6-10.

Şahin, “Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık,” 8.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Erdemir, Avni. “Muslihu'd-din Mustafa İbn Vefâ Hayatı Eserleri Tesirleri ve Manzum Eserlerinin Tenkidli Metni.” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 1999.

Şahin, Azize. “Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler.” Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 2018.

Arşiv belgeleri

İlk Not:

BOA, İ. Mes. Müh., 2079.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh), 2079.

Raporlar

 1. Yazarı belli olan rapor

İlk Not:

Fatma Gök, Öğretmen Profili Araştırma Raporu (Ankara: Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Yayınları 1999), 6-25.

Kısa Not:

Gök, Öğretmen Profili Araştırma Raporu, 6-25

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Gök, Fatma. Öğretmen Profili Araştırma Raporu. (Ankara: Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Yayınları, 1999).

 1. Yazarı belli olmayan rapor

İlk Not:

Arnavutluk Ülke Raporu, (Ankara: TİKA Yayını 1995), 7.

Kısa Not:

Arnavutluk Ülke Raporu, 7.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Arnavutluk Ülke Raporu. Ankara: TİKA Yayını 1995.

 1. Bir kurum, firma ya da enstitünün yazarı olduğu rapor

İlk Not:

Dış Politika Enstitüsü, Uluslararası İlişkilerle İlgili Anayasaya Konabilecek Hükümler, (Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1990), 33.

Kısa Not:

Dış Politika Enstitüsü, Anayasaya Konabilecek Hükümler, 33.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Dış Politika Enstitüsü. Uluslararası İlişkilerle İlgili Anayasaya Konabilecek Hükümler. Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1990.

Ansiklopedi

İlk Not:

Ömer C. Saraç, “Kağıt, Milli Gelir,” Ak İktisat Ansiklopedisi 1 içinde, (İstanbul: Ak Yayınları, 1973), 20-30.

Kısa Not:

Saraç, “Kağıt, Milli Gelir,” 20-30.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Saraç, Ömer C., “Kağıt, Milli Gelir” Ak İktisat Ansiklopedisi 1 içinde. (İstanbul: Ak Yayınları, 1973), 17-36.

Mülakat veya Röportaj

İlk Not:

Edward Snowden, ‘‘Edward Snowden Explains How to Reclaim Your Privacy.’’ Röportajı yapan Micah Lee. The Intercept, 12 Kasım 2015, erişim 1 Ocak 2017,
https://theintercept.com/2015/11/12/edward-snowden-explains-how-to-reclaim-your-privacy/.

Kısa Not:

Snowden, röportaj.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Snowden, Edward. ‘‘Edward Snowden Explains How to Reclaim Your Privacy.’’ Röportajı yapan Micah Lee. The Intercept, 12 Kasım 2015, Erişim 1 Ocak 2017, https://theintercept.com/2015/11/12/edward-snowden-explains-how-to-reclaim-your-privacy/.

E-Kitap

İlk Not:

Fyodor Dostoevsky, Crime and Punishment çev. Constance Garnett. ed. William Allan Nelson. (New York: P.F. Collier & Son, 1917), 413, http://archive.org/details/crimepunishmentoodostuoft.

Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), 3.bölüm, Kindle.

Kısa Not:

Dostoevsky, Crime and Punishment, 413.

Austen, Pride and Prejudice, 6.bölüm.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Dostoevsky, Fyodor, Crime and Punishment, Çeviren: Constance Garnett, Editör: William Allan Nelson. New York: P.F. Collier & Son, 1917. http://archive.org/details/crimepunishmentoodostuoft.

Austen, Jane. Pride and Prejudice. (New York: Penguin Classics, 2007), Kindle.

Sosyal Medya

İlk Not:

Chicago Manual of Style. “Is the world ready for singular they? We thought so back in 1993.” Facebook, Nisan 2015. https://www.facebook.com/ChicagoManual/posts/is-the-world-ready-for-singular-they-we-thought-so-back-in-1993-when-the-14th-ed/10152906193679151/

Kısa Not:

Chicago Manual of Style. “Is the world ready”

Yayın ve Etik İlkeleri

Üsküdar Üniversitesi

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sk. No: 14, PK. 34662 Üsküdar/İstanbul/Türkiye

Telefon: (0216) 400 22 22 / Dahili: 2604

Makale Göndermek için: http://dergipark.gov.tr/uskudarsbd

Sorularınız için: uusbd@uskudar.edu.tr