Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN

Kurucu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı /Kurucu Rektör / Tıp Fakültesi / Psikiyatri Anabilim Dalı / İTBF - Psikoloji

nevzat.tarhanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

ORCID ID: 0000-0002-6810-7096

Citation : 2208 | h-index : 26 | i10-index : 52


Kısa Özgeçmiş

e-mail: nevzat.tarhan@uskudar.edu.tr ntarhan@gmail.com
web: www.uskudar.edu.trwww.npistanbul.com , www.nevzattarhan.com, www.ider.org

“Sizlere dönüş yapabilmemiz için size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi mailinizin içerisinde belirtiniz. “ 

1952 yılında Merzifon’da doğan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 1969 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. GATA stajı, Kıbrıs ve Bursa kıta hizmetinden sonra 1982 yılında GATA’da Psikiyatri Uzmanı oldu. Erzincan ve Çorlu’da hastane hekimliği sonunda GATA Haydarpaşa’da Yardımcı Doçent (1988) ve Doçent (1990) oldu. Klinik direktörlüğü yaptı. Albaylığa (1993) ve Profesörlüğe (1996) yükseldi. 1996-1999 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Adli Tıp Kurumunda bilirkişilik yaptı. Kendi isteğiyle emekli oldu. 1998 yılında Memory Center of America’nın Türkiye temsilciliğini aldı. 2006 yılında NPİSTANBUL Hastanesini, 2011 yılında ise bütün mal varlığını bağışlayarak Üsküdar Üniversitesini kurdu. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Vajinismus tanısı alan ve almayan kadınlarda öz-duyarlık ve benlik saygısının incelenmesi / Examination of self-sensitivity and self-esteem in women diagnosed with and not taking vaginismus, 2018.
 • Ruh sağlığı çalışanlarının psikiyatrik hastalıklarda sanal gerçeklik yönteminin kullanımı hakkında tutum çalışması / Mental health workers' attitude study of the use of virtual reality method in psychiatric diseases, 2018.
 • Değerler sisteminin (dini başa çıkma, affedicilik ve emmons şükür ölçekleri açısından) anksiyete duyarlılığı üzerindeki yordayıcı etkisi: Metakognisyonların aracı rolü / The predictive effect of the values system (in terms of religious coping, forgivenes, 2016.
 • Travmatik yaşantıları olan kadınlarda sosyal destek türleri ile depresyon düzeyi ve antidepresan kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi / Investigation of the relationship between social support types, depression level and antidepressant use in women, 2015.
 • Rumi meditasyonun beyin üzerindeki etkilerinin nörogörüntüleme ile değerlendirilmesi / Evaluating the effects of Rumi meditation on the brain by neuroimaging, 2014.
 • A Research About The Neuropsychometric Biochemical and Neuroendocrinologic Symptoms of Aggression Behaviour; A Controlled Study, 1995.
 • Depression Prevalence of Retired Soldiers and Its Relationship with Sociodemographic Factors (A Study on Retired Soldiers Living in Istanbul), 1995.
 • In a Sample of 2300 People, With Its Demographic and Psychosocial Aspects, An Epidemiological Study Regarding Alcohol and Psychoactive Substance Usage, 1992.
 • A Controlled Study on Those Having Conversion Disorder From Psychometric, Demographic and Psychosocial Aspects, 1990.
 • Hormonal Reactions to Unilateral Dominant, Unilateral Nondominant and Bilateral Electroconvulsive Treatment of Atypical, Acute Psychosises, 1990.
 • A Controlled Study On Those Having Antisocial Personality Disorder from Neuropsychometric, Demographic And Psychosocial Aspects, 1990.
 • The Efficacy of Maprotiline and Fluoksetin in the treatment of Major Depression, 1990.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 65

Vaccination and Immunotherapy for Major Depression

Advances in Experimental Medicine and Biology (2021)

Inflammation Biomarkers in Psychiatry

Current Psychiatry Research and Reviews (2020)

Quantitative EEG Differences in Subtypes of Frontotemporal Dementia

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology (2020)

Ketamine as a Rapid Acting Antidepressant in Treatment ResistantDepressive Disorder and Preventing Recurrence

Israel Journal of Psychiatry (2020)

A Case of Capgras Syndrome With Frontotemporal Dementia.

Cognitive and Behavioral Neurology (2019)

Predictors of metabolic syndrome in first manic episode

ASIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (2016)

Transcranial magnetic stimulation during pregnancy

ARCHIVES OF WOMENS MENTAL HEALTH (2014)

Seizure in a patient receiving transcranial magnetic stimulation treatment

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (2013)

Exploring novelties in psychopharmacology; therapeutic drug monitoring

Bulletin of Clinical Psychopharmacology (2009)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 93

The Adaptation of the Instagram Addiction Scale (TIAS) into Turkish: Validity and Reliability Studies

The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET (2021)

Uskudar Democratic Leadership Scale Validity and Reliability Studies

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2021)

Y Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi

Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying (2021)

Turkey’s Map of Emotions and Its Political Reflections

New England Journal of Public Policy (2020)

Positive Psychology Course: A Way to Improve Well - Being

Journal of Education and Future (2019)

Personalized Psychiatry

Behavioural Science and Psychology (2019)

Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Major Depressive Disorder

Turkiye Klinikleri Psychiatry-Special Topics (2017)

Non-pharmacological Treatment Approach to Pain

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2016)

Erkek Bağımlılar ve Ebeveynlerinde Bağlanma Biçimi ve Kontrol Odağının Klinik Özellikler ile İlişkisi / Male Addicts and the Form of the Affiliation of their Parents and the Relationship of Control Focus to Clinical Features

Bağımlılık Dergisi (2015)

Effect of Ovarian Hormones on Memory Suppression

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2014)

Parasomniyalar / Parasomnias

NPAkademi (2012)

Majör depresyonda elektroensefalografi ve serum ilaç düzeyi ilişkisi: Antidepresan tedaviye yanıtın yordanması / The relationship between electroencephalography and serum drug level in major depression: Predicting the response to antidepressant treatment

NP Akademi (2012)

Majör depresyonda duloksetinin tedavisel kan düzeyini etkileyen etkenler / Factors affecting therapeutic blood level of duloxetine in major depression

NP Akademi (2012)

Transkraniyal doğru akım uyarımı: Bir gözden geçirme / ., Transcranial direct current stimulation: A Review

NPAkademi (2012)

Atipik antipsikotik kan düzeyi izleminin önemi Bir olgu sunumu / , Importance of atypical antipsychotic blood level monitoring: A case report

NP Akademi (2011)

Progresif supra nükleer palsi ile seyreden bir bipolar bozukluk tip 1 vakası / A case of bipolar disorder type 1 presenting with progressive supra nuclear palsy

NPAkademi (2011)

Klozapin kan düzeyi izlemi ve relaps. Retrospektif bir çalışma / Clozapine blood level monitoring and relapse. A retrospective study

NP Akademi (2011)

Psikofarmakolojide Yeni Açılımlar; Tedavisel ilaç Kan Düzeyi Ölçümü / New Expansions In Psychopharmacology; Therapeutic Medicine Blood Level Measurement

Klinik Psikofarmakoloji Bulteni (2009)

Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Kişilik Profilinde Görülen Değişikliklerin Değerlendirilmesi / Evaluation of Changes in Personality Profile in Patients with Pulmonary Tuberculosis

Yeni Symposium (1995)

Cognitive Disorders in Antisocial Personality. A heatly Conrolled Study

American Colege of Neuropsychopharmacololgy (1994)

Fluoksetin ve Plasebonun Depresyon Tedavisinde Etki ve Yan Etkilerinin Çift-Kör Karşılaştırılması / Double-Blind Comparison of the Effects and Side Effects of Fluoxetine and Placebo in the Treatment of Depression

Gata Bülteni (1993)

Depresyonda Biyolojik Göstergeler, Depresyon Monografları Serisi / Biological Indicators in Depression, Depression Monographs Series

Hekimler Yayın Birliği (1993)

Depresyonun Psikoendokrinolojisi Depresyon Monografları Serisi / Psychoendocrinology of Depression, Depression Monographs Series

Hekimler Yayın Birliği (1993)

Şizofrenlerin Saç ve Serumlarındaki eser elementlerin kontrol grubu ile karşılaştırılması / Comparison of trace elements in the hair and serum of schizophrenics with the control group

Yeni Symposium (1991)

Akut Psikozlarda Ünilateral Dominant ve Bilateral EKT nin Prolaktin üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması / Comparison of the Effects of Unilateral Dominant and Bilateral ECT on Prolactin in Acute Psychosis

Klinik Psikofarmokoloji Bülteni (1991)

Majör Depresyonda Tedaviye Cevabın Biyokimyasal Parametrelerle Önceden Görülmesi ve Maprotilin - Fluoxetin Uygulamaları / Predicting the Response to Treatment in Major Depression with Biochemical Parameters and Maprotiline - Fluoxetine Applications

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (1991)

Mental Retarde Kişilerde Normallerin Serum ve Saç Örneklerindi Mg, Zn, Fe, Cu Düzeylerinin Karşılaştırılması / Comparison of Mg, Zn, Fe, Cu Levels of Normals in Serum and Hair Samples in Mentally Retarded Persons

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (1991)

Kriz Müdahalesi Literatür Sayı 78, Psikiyatri Eki / Crisis Intervention Literature Issue 78, Psychiatry Adding

Kriz Müdahalesi Literatür Sayı 78, Psikiyatri Eki (1991)

Stres ve Anksiyete ile TME Rahatsızlıkları Arasındaki İlişki(I) / The Relationship Between Stress and Anxiety and TMJ Disorders (1)

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (1991)

Konversiyon Bozukluğu Gösterenlerde Psikoloji ve Demografik Bir Araştırma / Psychology and a Demographic Study in People with Conversion Disorder

GATA Bülteni (1991)

Parkinsonlularda ruhsal bozuklukların araştırılması ve çeşitli antiparkinsonyan ilaçlarla tedaviye yanıtlarının karşılaştırılması / Investigation of mental disorders in people with Parkinson's and comparison of their response to the treatment with various

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (1991)

Stres ve anksiyete ile TME Rahatsızlar Arasındaki İlişki (II) / The Relationship Between Stress and Anxiety and TMJ Disorders (II)

Yeni Symposium (1991)

Kendi Stresini Yenmede Tedavi Edici ve Koruyucu Teknikler / Therapeutic and Protective Techniques to Overcome Self Stress

Gri Ajans (1990)

Mianserin ve Amineptin in Depresyonda Tedavi Etkinlikleri ve Yan Etkilerinin Karşılaştırılması / Comparison of Mianserin and Amineptine Treatment Efficacy and Side Effects in Depression

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (1990)

Nöroleptik Trisiklik Antidepresan ve Lityum Kullanan Affektik Hastaların Saç ve Serumlarındaki Zn, Mg, Fe, Cu Değerlerinin İlaç Kullanmayan Affektif Hastalar ve Normallerle Karşılaştırılması / Comparison of Zn, Mg, Fe, Cu Values in Hair and Serum of Affe

Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni (1990)

Bir olgu nedeniyle Klein-levin sendromu / Klein-Levin syndrome due to a case

Nöropsikiyatri Arşivi (1989)

Askeri Populasyonda Oral Yol İle Yabancı Cisim Yutan Olguların Analizi / Analysis of Cases That Ingest Foreign Bodies by Oral Way in Military Population

Adli Tıp Dergisi (1989)

Parafreni (orijinal olgu) / Paraphrenia (original case)

GATA Bulletin (1982)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Şiddetin Psikososyopolitik Boyutu, 2021.
 • YAŞAMIN İÇİNDEN, Yaşlılık, Umut Var Oldukça Güzel Yaşanacaktır, 2021.
 • Disiplinlerarası Yaklaşımla Aile, Aile Kongresi Bildiriler Kitabı "Gelenekten Modernizme Ailede Yeni Doğrular", 2021.
 • Aileler Üniversitede, 2021.
 • Yaşamın İçinden, 2021.
 • DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI: DİJİTAL HASTALIKLAR VE SİBERKONDRİ, 2021.
 • Health Literacy and Cyberchondria, 2021.
 • Travmayı Anlamak/1.Travma Kongresi Konuşmaları, 2020.
 • COVID-19: KORKULAR, KAYGILAR, OLGUNLAŞMA, 2020.
 • Küresel Salgın Sonrası İnsan İlişkileri : Yeni Dünyada Yeni Doğrular / Human Relations after the Global Pandemic: New Truths in the New World, 2020.
 • Entropi Kanunu, Maddenin Ezeli Olmadığını Gösteriyor / The Law of Entropy Shows That Matter Is Not Eternal, 2019.
 • MANTIĞA DAYALI AKIL YÜRÜTME YÖNTEMLERİNİN YERİ / The Address Of Logic-Based Reasoning Methods, 2019.
 • AİLE FORUMU - 4 İYİLİK EKSENİNDE AİLE / FAMILY FORUM - FAMILY ON THE 4-GOOD AXIS, 2019.
 • Din Bilim İlişkisi - Nöroteoloji, Sinir Bilimden Din Bilimine / The Relationship between Science and Religion - Neurotheology, From Neuroscience to Science of Religion, 2019.
 • A Preliminary Study of Seed Based Functional Connectivity Analysis for Classification of MDD and Healthy Subjects Using Graph Metrics, 2019.
 • Hz. Mevlana ile Aile Terapisi, 2019.
 • A Review on EEG controlled BCI: Deep Learning Approach, 2019.
 • Psikiyatrik Hastalıklarda Transkranial Stimülasyon Teknikleri, Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi / Transcranial Stimulation Techniques in Psychiatric Diseases, Surgical Anatomy of Function, 2018.
 • Psikiyatride Nöromodülasyon Teknikleri - Temel ve Klinik Psikiyatri / Neuromodulation Techniques in Psychiatry - Basic and Clinical Psychiatry, 2018.
 • Psikiyatride Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi Kullanımı - fonksiyonun cerrahi anatomisi / Transcranial Stimulation Techniques in Psychiatric Diseases, Surgical Anatomy of Function, 2018.
 • Mesnevi Terapi, 2018.
 • Faith in the Laboratory - İnanç Psikolojisi, 2018.
 • Machine Learning Approaches to Predict Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Treatment Response in Major Depressive Disorder, 2017.
 • EEG biomarkers in depression, 2017.
 • Bilimler Işığında Yaradılış - Evrimsel Psikoloji Bakışı ile Yaratılış / The Creation in the Light of Sciences – The Creation from the Perspective of Evolutionary Psychology, 2017.
 • Neurophotonics and Brain Mapping, 2017.
 • Aile Okulu ve Evlilik, 2017.
 • Anne Darbe Ne Demek & Darbe Psikolojisi, 2017.
 • Toplum Psikolojisi ve Empati – Sosyal Şizofreniden Toplumsal Empatiye, 2017.
 • Mutluluk Psikolojisi ve Stresle Başa Çıkma, 2016.
 • Mutlu Evlilik Psikolojisi, 2016.
 • Duyguların Psikolojisi ve Duygusal Zekâ, 2016.
 • 10 Adımda Pozitif Psikoloji, 2016.
 • Temel Psikososyal Beceri Modülleri Serisi / Fundamental Psychosocial Talent Molus Series, 2015.
 • Bilinçli Genç Olmak – Var mı Beni Anlamak İsteyen ?, 2015.
 • Aşk Terapi, 2014.
 • Bilinçli Aile Olmak, 2014.
 • Yunus Terapi, 2013.
 • Parasomnias, 2012.
 • Bediüzzaman, Çağın Vicdanı, 2012.
 • Sen, Ben, ve Çocuklarımız, 2012.
 • Akıldan Kalbe Yolculuk, Bediüzzaman Modeli, 2012.
 • Pozitif Psikoloji – Çoklu Zekâ Uygulamaları, 2012.
 • Makul Çözüm: Aile İçi İletişim Rehberi, 2012.
 • Bağımlılık – Sanal veya Gerçek Bağımlılıkla Başa Çıkma, 2011.
 • Değerler Psikolojisi ve İnsan, Güzel İnsan Modeli, 2011.
 • Son Sığınak Aile, 2010.
 • Asimetrik Savaş & Politik Psikoloji, 2010.
 • Electroencephalographic Findings In Patients showing Psychopathic-Sociopathic Personality, Yearbook of International Psychiatry, 2009.
 • İnanç Psikolojisi ve Bilim – Ruh, Beyin ve Akıl Üçgeninde İnsanoğlu, 2009.
 • Hayata Dair, 2007.
 • Kadın Psikolojisi, 2005.
 • Satanism: Its Nature, reasons for ıts Dissemination, and ways to prevent It. Ed: Lauisa Cunningham, Satanism and False Mystical Trends The Light Rutherford-New Jersey., 2004.
 • Kendinizle Barışık Olmak - Duyguların Eğitimi, 2004.
 • Psikolojik Savaş, Gri Propaganda, 2003.
 • Kendinizle Barışık Olmak – Psikiyatri Penceresinden İnsan ve Toplum, 2001.
 • Biyolojik, Sosyolojik, Psikolojik Açıdan Şiddet / Violonce with Biological, Sociological, Psychological Aspects, 2000.
 • Şiddet (Biyopsikososyal Yönleri ile) / Violence (With Biopsychosocial Aspects), 1998.
 • Sertralin Monografı - Pfizer, 1991.
 • Psikofarmakoloji’de Yenilikler - Sempozyum Kitabı - GATA - Haydarpaşa Yayınları / Innovations in Psychopharmacology - Symposium Book, 1991.
 • Stres ve Hastalıklar, 1989.
 • Kan ve Dolaşım, 1982.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • The Journal of Neurobehavioral Sciences, ISSN:1, 2014.
 • Open Access Journal of Behavioural Science & Psychology (OAJBSP), ISSN:2642-0856, 2019.

Projeler > Projeler

 • Medeniyet Coğrafyamızda Gelecek İçin Birlik Çalışması Projesi, 2021.
 • Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Genotip- Fenotip İlişkisinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Genotype - Phenotype Relationship in Neuropsychiatric Diseases), 2022.
 • Türkiye Koronafobi Haritası ve Salgınla İlişkili Duygular Araştırması, 2020.
 • Türkiye Koronafobi Haritası, Korkular, Kaygılar, olgunlaşma (Map of Coronaphobia in Turkey, Fears, Anxieties, Maturation), 2020.
 • İstanbul Politik Psikolojik Güvendelik Çalışması (Istanbul Political Psychological Security Study), 2019.
 • GENÇLERLE İYİ OLUŞA DOĞRU, 2019.
 • Ulusal Yetenek ve Mentör Ağı (National R&D projects supported by Development Agency), 2018.
 • YENGEÇ Bireysel Rehabilitasyon Modeli (YENGEÇ Individual Rehabilitation Model - Ministry of Family and Social Policies), 2015.
 • Aileler Üniversitede - Ailede Koruma ve Önleme projesi (Families at University - Protection and Prevention in Family project), 2014.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • G20, 2021.
 • BIOMATSEN 2021, 2021.
 • eINS 2021, 2021.
 • International Educational Technology Conference (IETC 2021), 2021.
 • Organization for Human Brain Mapping, 2021.
 • SBMT, 2021.
 • SBMT, 2021.
 • https://ins-congress.com/, 2021.
 • Turkiye’ nin ilk Evcil Hayvan Zirvesi - Türk Kültüründe Hayvan - Streamyard ONLINE, 2021.
 • The 4th International Conference on Current Trend In The Middle East, 2021.
 • Current Trends in the Middle East: Virtual International Joint Conference on COVID-19 Global Impacts, 2021.
 • RİNAP Zoom üzerinden, 2021.
 • SORULARLA İSLAMİYET ve İNSAN TOPLUM VE MEDENİYET KONFEDERASYONU, 2021.
 • WIHU'20 COVID'19 Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları 5. Kongresi, 2020.
 • Ulusal Biyokimya Kongresi, 2020.
 • 2.Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu ve İnsan Hakları ve Eşitlik Dersi - Yalnızlık ve Pandemi, 2020.
 • G20 Summit/ Neuroscience 20, 2020.
 • HIMSS'20 Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferans, 2020.
 • ECNS Virtual Conference 2020, 2020.
 • 4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, 2020.
 • 9. Sağlık Zirvesi Online, 2020.
 • Konya Büyükşehir Belediyesi Youtube çekimi, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi -, 2020.
 • Risale-i Nur Işığında Küreselleşme ve Ahlak, 2020.
 • American Psychiatric Association (APA)-Online Conference, 2020.
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 • Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi, 2020.
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İstanbul Bilim Koleji Konferans, 2020.
 • 8. International Congress of Molecular Biology and Biotechnology, 2019.
 • III.Uluslararası Bilimler Işığında Yaradılış Kongresi - IĞDIR, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • Türk Toksikoloji Derneği 10. Uluslararası Toksikoloji Kongresi, 2019.
 • 10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology, 2019.
 • 1. Uluslararası / 3. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongre, 2019.
 • Jamia Markaz - Brain Studies; Advancements and Prospects, 2019.
 • Turkish Brain Project: Precision Medicine in Psychiatry, World Brain Mapping & Therapeutics Initiative, Osaka, 2019.
 • World Brain Mapping & Therapeutics Initiative, 2019.
 • American Psychiatric Association, San Francisco,, 2019.
 • “4th International Congress on Biomaterials & Biosensors (BIOMATSEN 2019), 2019.
 • İbn-i Sina (Avicenna) 4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 2019.
 • CİSED 4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, 2019.
 • 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2019.
 • 17. Sinir Bilim Kongresi, 2019.
 • SBMT, 2019.
 • Viyana, GesAB Enstitü, 2019.
 • 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, BIOMATSEN, Mugla, 2019.
 • KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONFERANS, 2018.
 • 2.NÖROBİLİM KONGRESİ SİNİRBİLİME PROSPEKTİF BAKIŞ VE SPOR GENETİĞİ KONGRESİ, 2018.
 • International Pharmaco-EEG Society, 2018.
 • 2. ASTROBİYOLOJİ KONFERANSI ODTÜ, 2018.
 • ERZURUM / II. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, 2018.
 • 2. ULUSAL BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ KONGRESİ, 2018.
 • ECNS Conference, 2018.
 • PULSUS Conference, 2018.
 • International conference on Addiction Therapy and Clinical Reports, 2018.
 • American Psychiatric Association 2018 Annual Meeting, 2018.
 • Society for Brain Mapping & Therapeutics - SBMT, 2018.
 • 3rd Psychiatry Summit and 10th National Anxiety Congress, 2018.
 • SBMT 15th,LA, 2018., 2018.
 • SBMT 15th - MRI biomarkers: Can functional neuroimaging improve diagnostic accuracy in psychiatry?, 2018.
 • International Creation Congress on the Light of Sciences II, 2018.
 • International Creation Congress on the Light of Sciences, 2017.
 • 2017 Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM), 2017.
 • 21.TPD Yıllık Eğitim Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2017.
 • 18th Annual Conference of the International-Society-for-Bipolar-Disorders / 8th Biennial Conference of the International-Society-for-Affective-Disorders, Amsterdam. Netherlands, 2016.
 • 18th Annual Conference of the International-Society-for-Bipolar-Disorders / 8th Biennial Conference of the International-Society-for-Affective-Disorders, Amsterdam, 2016.
 • SAI Intelligent Systems Conference, London, 2016.
 • 18th Annual Conference of the International-Society-for-Bipolar-Disorders / 8th Biennial Conference of the International-Society-for-Affective-Disorders, Amsterdam., 2016.
 • 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • Munich Neurophysiology Conference, Annual Meeting of ECNS,ISNIP and ISBET,, 2015.
 • 9th International Medical Hypnosis Conference, Istanbul 2015, 2015.
 • Poster presented at 12th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases, France, Nice, March, 2015.
 • Joint Annual Meeting ECNS, 2014.
 • SAI, 2014.
 • 2. Eurasian Biological Psychiatry Congress, 2014.
 • SAI Conference, London, 2014.
 • ECNS Conference, Halifax, 2014., 2014.
 • CINP Pharmacogenomics and Personalised Medicine in Psychiatry, Jerusalem, 2013.
 • ECNS 9. Congress - Cordance Calculations in Psychiatric Disorders, 2012.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 1 st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 5th Biennial conference of the International Society for Bipolar Disorders, 14-17 March, İstanbul, 2012.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • ECNS ISBET-ISNIP-EPIC Conference, Bristol, USA,, 2012.
 • . ECNS-ISBET ISNIP-EPIC Conference, Bristol, USA, 2012.
 • Bulletin of clinical psychopharmacology, 22 (Suppl. 1): 42. PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı, Antalya, Türkiye, 2012.
 • Poster Presentation, Poster Bildiriler, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012.
 • Symposium Abstract, 10th cWFSBP,01 June 2011, Prague, 2011.
 • WPA Thematic Conference: Rethinking Quality in Psychiatry: Education, Research, Prevention, Diagnosis & Treatment, İstanbul, 2011.
 • 4th International Congress on Psychopharmacology, November, Antalya, 2011.
 • 4th International Congress on Psychopharmacology, November, Antalya, 2011.
 • ESH, Europen Society of Hypnosis, Istanbu, 2011.
 • 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP), the International Society for Brain Electromagnetic Topography, 2010.
 • 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography, 2010.
 • 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography (ISBET, 2010.
 • 6. Annual Joint Meeting of the ECNS and the International Society for NeuroImaging in Psychiatry, 2009.
 • Cognitive IV symposium, 2008.
 • American Psychiatric Association, 2008.
 • 8th World Congress of Psychiatry,Vienna, published in The World Journal of Biological Psychiatry, 2005.
 • 8th World Congress of Psychiatry, Vienna, published in The World Journal of Biological Psychiatry, 2005.
 • AB sürecinde Eğitimde Reform İhtiyacı, 2004.
 • 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), California, 2004.
 • 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), 2004.
 • 5 th World Congress of Biological Psychiatry, Florence, 1999.
 • X. World Congress of Psychiatry, 1996.
 • X. World Congress of Psychiatry, 1996.
 • X. World Congress of Psychiatry, 1996.
 • Abstract Book of 29 th International Congress of Military Medical, 1993.
 • Abstract Book of 9 th World Congress of Psychiatry, 1993.
 • Abstract Book of 9th World Congress of Psychiatry, 1993.
 • Abstract Book of 9th World Congress of Psychiatry, 1993.
 • Abstract Book of 9 th World Congress of Psychiatry, 1993.
 • Abstract Book of 9th World Congress of Psychiatry, 1993.
 • Prevalance of Alcohol Usage: An Epidemiological study on 2300 Subjects, 1993.
 • Abstract Book of 9th world Congress of Psychiatry, 1993.
 • Abstract Book of 29 th Int. Congress, Mil. Med, 1993.
 • Abstract Book dg 29 th Int. Congress. Mil. Med, 1993.
 • Abstract Book of 9th World congress of Psychiatry. Rio de Janerio, 1992.
 • Innovations in Psychopharmacology, Symposium of Aggression and Destructive Impulses, 1992.
 • Abstract Book of Destructive Drives and Impulse Control. 4 th International Symp, 1991.
 • World Congress of Biological Psychiatry, Florence, 1991.
 • 5 the World Congress of Biological Psychiatry, Florence,, 1991.
 • 5 th World Congress of Biological Psychiatry, Florence, 1991.
 • Presented in 5 th World Congress of Biological Psychiatry, Florence., 1991.
 • World Congress of Psychiatry October 12- 19 1989 Athens,, 1989.
 • presented at the VIII. World Congress of Psychiatry, 1989.

İdari Faaliyetler

 • Yönetim / Management, Kurucu Rektör / Founder Rector, (2019 - Devam ediyor.)
 • Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Uluslararası Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2014 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, NPNörogenetik Çalışma Grubu / NP Neurogenetic Research Group, (2012 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Pozitif Psikoloji Grubu / Group of Positive Psychiology, (2012 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Rektör / Rector, (2011 - 2019)
 • Direktör / Director, NP Etiler Klinik Direktör / Clinic Director, (2009 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, NP İstanbul Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı / The Chair of the Board of Directors of NP Brain Hospital, (2006 - Devam ediyor.)
 • Direktör / Director, NP Feneryolu Klinik Direktör / Clinic Director, (1998 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • APA 2020 virtual Conference / Course of The Month of 2020-Computational Psychiatry & Future Perspectives, (APA), 2020.
 • 2019 Golden Axon Liderlik Ödülü / Golden Axon Leadership Award, (Society for Brain Mapping & Therapeutics), 2019.
 • Yılın Yazarı / Author of the Year, (İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi / Istanbul University Students’ Council), 2019.
 • Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı / Call for World Peace from Universal Brotherhood, (Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı / World Brotherhood Union Mawlana Supreme Foundation), 2017.
 • Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü / Social Responsibility Award in Health, (Sağlık Gönüllüleri Türkiye ve Hospital Manager Dergisi / Health Volunteers and Turkey Hospital Manager Magazine), 2017.
 • Başkanlık Hizmet Ödülü / Presidental Service Prize, (ECNS/ ISNIP/ ISBET Almanya Münih Klinik Nörobilim Kongresi / Germany Munich Clinical Neuroscience Congress), 2015.
 • Kongre Elçisi / Congress Ambassador, (7. ECNS Kongresi / 7th ECNS Congress), 2010.
 • Altın Lale / Golden Tulip, (Prof. Mümtaz Turhan Sosyal Meslek Lisesi / Prof. Mumtaz Turhan Social Vocational High School), 2009.
 • Hasta Güvenliği İyi Uygulama / Patient Safety Good Practice, (OHSAD ve Hasta Güvenliği Derneği / OHSAD and Patient Safety Association), 2009.
 • Altın Elma / Golden Apple, (Amasya Vakfı / Amasya Foundation), 2008.
 • Aile eğitimine verdiği destek ve topluma yaptığı koruyucu ruh sağlığı hizmeti / For his Psychointerpretation Program at SKY Turk, the Prime Ministry's General Directorate of family and Social Research, (SKY TURK'te yaptığı Psikoyorum programı için Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü / For his Psychointerpretation Program at SKY Turk), 2005.
 • RTÜK En İyi Toplum Programı / RTUK Best Community Program, (Makul Çözüm programı / Reasonable Solution Program), 2003.
 • En İyi Araştırmacı / Best Researcher, (The Congress of Destructive Drives and Impuls Control), 1991.

Bilimsel Üyelikler

 • Cognitive Neurodynamic - Editorial Board Member 2021
 • New Symposium Editorial Board Member 2020
 • Open Access Journal of Behavioural Science & Psychology - Editorial Board Member 2018
 • SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences - Editorial Board Member 2018
 • AIMS Neuroscience - Editorial Board Member 2018
 • Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Danışma Kurulu Üyesi 2018
 • American Journal of Psychiatry and Neuroscience - Editorial Board Member 2018
 • ASSAM International Refereed Journal - Editorial Board Member 2018
 • Journal of Current Addiction Research - Editor 2018
 • European Congress of Neuropsychopharmacology (ECNP) - Member 2018
 • Turkish American Neuropsychiatry Association (TANPA)-President 2017
 • International Society For Neurofeedback &Research (ISNR) - Member 2016
 • Society for Brain Mapping & Therapeutics (SBMT) - Board Member 2015
 • Executive Board EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) - Member 2015
 • The Journal of Neurobehavioral Sciences-Editör 2014
 • Anxiety Disorders Association of America (ADAA) - Member 2013
 • Anadolu Psikiyatri Dergisi - Danışma Kurulu Üyesi / Anatolian Journal of Psychiatry - Advisory Board Member 2010
 • International Psychogeriatric Association (IPA) - Member 2009
 • PsikoHayat Dergisi - Danışma Kurulu Üyesi / PsychoLife - Advisory Board Member 2009
 • American Psychiatric Association (APA) - Üye 2005
 • International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP) - Member 2005
 • New York Academia Psychiatry Foundation - Member 2001
 • New York Academy of Science - Member 1997

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Grup Psikoterapileri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Grup Psikoterapileri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Grup Psikoterapileri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Grup Psikoterapileri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Grup Psikoterapileri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Psychological Testing, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Gözlem ve Görüşme Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Grup Psikoterapileri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Grup Psikoterapileri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Grup Psikoterapileri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Grup Psikoterapileri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Grup Psikoterapileri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Grup Psikoterapileri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojik Testler, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojik Testler, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojik Testler, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Grup Psikoterapileri, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index