Üsküdar Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Plan Genelgesi

Üsküdar Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Plan Genelgesi

 

stratejik plan

Üsküdar Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Plan Genelgesi

Üsküdar Üniversitesi, misyon ve vizyonunu; özgürlükçülük, çoğulculuk, eleştirilebilirlik ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda, yükseköğrenim kalite güvence sistemini dikkate alarak belirlemiş bir yükseköğretim kurumudur.  Bu anlayışı doğrultusunda üniversitenin kaynaklarının ihtiyaçlar doğrultusunda doğru ve gerçekçi bir planlamayla kullanılması, faaliyet alanlarının toplum ve ülke gerçekleriyle örtüşecek biçimde planlanması, üretilen bilginin faydalı ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Söz konusu hedeflerin en kısa sürede ve maksimum verimlilikle gerçekleştirilebilmesi için küresel ölçekte girişimci, rekabetçi, ama aynı zamanda da paydaşlarla etkileşim içerisinde bulunan, özerk üniversite modelini benimsemiş bir üniversiter anlayış önem arz etmektedir.  Üsküdar Üniversitesi, beş yıllık yeni dönem stratejik plan çalışmalarını bu anlayışla başlatan bir yükseköğretim kurumudur.

Üsküdar Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı üniversitenin misyon ve vizyonu ile kuruluşuna temel oluşturan çoğulculuk, katılımcılık, özgürlükçülük ve eleştirilebilirlik ilkelerini esas almaktadır. Üniversitenin faaliyet alanlarını bu temel ilkeler, misyon ve vizyon doğrultusunda belirlenmesi, kaynakların, öncelikler dikkate alınarak etkin kullanımı ve sürece ilişkin hesap verebilirlik sorumluluğunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca üniversitemiz, hazırlayacağı stratejik planla, benzer faaliyet alanındaki diğer kurumlardan (üniversite) farklılaşma çabası içerisinde olacaktır. Bu farklılaşma çabası, rekabetçi veya üstünlük sağlayıcı bir anlayış yerine; daha nitelikli hizmet sunumuyla tercih edilme mücadelesi biçiminde olacaktır.  Bunun için de üniversitemiz stratejik plan çalışmasında, kalitenin sürekli iyileştirilmesi, bilimsel üretimin toplumsal ihtiyaçlara yanıt verebilir olması, eğitim öğretimin toplumun etik ve ahlaki değerleriyle ilişkili olarak yönlendirilmesi, uluslararasılaşma sürecinin hızlandırılması, üniversitenin gidişatının dünyanın gidişatıyla uyumlu olarak işlemesi gibi noktalar göz önünde bulundurulmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi stratejik plan hazırlık sürecinde üniversitenin farklı faaliyet alanlarındaki performans ölçümleri yapılmakta, bu bağlamda zayıf, gelişime açık ve güçlü yanları saptanmakta, buna göre çözüm önerileri ortaya konulmakta; akademik birimler tarafından hazırlanan faaliyet raporları dikkate alınarak, birimler bazında ayrıntılı analizler yapılarak, üniversitenin mevcut durumuna ilişkin veriler ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. Mevcut durum analizinden hareketle üniversitenin 2024-2028 stratejik plan çalışması yürütülmektedir.

Üniversitenin stratejik planının ayrıca üst politika belgeleriyle de uyum içerisinde olması, belirlenen stratejilerin gerçekçiliği ve uygulanabilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Buna göre üniversitemizin stratejik plan hazırlama sürecinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan 12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi ile üniversiteleri ilgilendiren ulusal, bölgesel ve sektörel strateji belgeleri de dikkate alınmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Plan hazırlık süreci Rektörün başkanlığında oluşturulan Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü, Genel Sekreterlik, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı iş birliğiyle yürütülecek olup; Üniversite bünyesindeki diğer tüm akademik ve idari birim yöneticileri sürece destek vereceklerdir. Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü, çalışmalarını Rektörün de onayıyla kendi bünyesinde oluşturduğu Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinin sürece etkin katılımıyla yürütecektir.  Koordinatörlük, paydaşlar arası koordinasyonu, veri yönetim ve organizasyonunu sağlayarak Stratejik Plan metninin oluşturulmasını gerçekleştirecektir. 

Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Plan hazırlama çalışmalarının titizlik, özen ve özveriyle gerçekleştirilmesi, akademik ve idari birimlerdeki tüm personelin sürece katılım sağlamaları ve destek vermeleri, sürecin planlanan zaman diliminde ve beklenen kalitede tamamlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR
Rektör