7143 Sayılı Af Kanunu Duyurusu

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.
Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Başvuru Tarihleri: Adaylar başvurularını 18.09.2018 tarihine kadar yapabilirler.

Başvuru: Adayların başvuru formu ve kayıt evrakları ile birlikte şahsen Merkez Yerleşke Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Muafiyet ve Sınıf İntibakı: Üniversitemizde veya daha önce bir başka üniversitede eğitim görmüş adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından muafiyet, sınıf intibakları için transkript ve ders içerikleri ile birlikte bağlı oldukları Fakülte/MYO/Enstitü Dekanlıklarına/ Müdürlüklerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
  1. Başvuru formu
  2. Lise diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi (Aslı görüldükten sonra iade edilecektir)
  3. ÖSYM Sonuç Belgesi (Daha önce kazanıp kayıt yaptırmayanlar için)
  4. Adli Sicil Kaydı Belgesi
  5. Askerlik Durum Belgesi
  6. İlk ve Acil Yardım programına alınacak öğrenciler için, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını ve boy kilo bilgilerini gösteren rapor

İlk ve Acil Yardım programına kayıt yaptıracak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.); program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m'den, kız öğrencilerde 1.60 m'den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

7143 Sayılı Af Kanunu Usul ve Esaslar için  tıklayınız.