Prof.Dr. Reşat ÖNGÖREN

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

resat.ongorenuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2524

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4493-2398

Citation : 1755 | h-index : 20 | i10-index : 43


Araştırma Alanları

Tasavvuf, Osmanlı, Tarikat, Tarih, Din İlimleri

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

4 8 10 11 12 16

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Reşat Öngören, 1963 yılında Ünye’de doğdu. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı’nda 1990’da Yüksek Lisans’ını, 1996’da da Doktora’sını tamamladı. 1996-2000 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) Tasavvuf araştırmacısı olarak çalıştı. Ocak 2001’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Kasım 2001’de Doçent, Kasım 2007’de Profesör oldu. 2004-2005 ve 2005-2006 eğitim-öğretim dönemlerinde Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Sahasıyla ilgili hazırladığı pek çok makale, tebliğ, ansiklopedi maddesi ve kitap bölümleri yayımlanan Reşat Öngören’in Osmanlılar’da Tasavvuf: Anadolu’da Sûfîler Devlet ve Ulemâ (İstanbul 2000, 2003, 2012, 2016) ile Tarihte Bir Aydın Tarîkatı Zeynîler ([İstanbul 2003], Âlimlerin Gözdesi Bir Tarikat: Zeyniyye, İstanbul 2012) isimli kitapları bulunmaktadır. Ayrıca İSAM tarafından çıkartılan 44+2 cildlik İslam Ansiklopedisi (DİA) ve Tunus’ta neşredilmekte olan Mevsûatu a‘lâmi’l-ulemâi ve’l-udebâi’l-Arabi ve’l-müslimîn isimli Arapça ansiklopedi için maddeler hazırladı. Halen 17 Haziran 2019 tarihinde atandığı Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. KEN’ÂN RİFÂÎ’NİN SOHBETLER ADLI ESERİ BAĞLAMINDA TASAVVUFÎ TEFSİR ANLAYIŞI, 2024.
 2. SEYYİD NİZAMOĞLU’NUN VARLIK ANLAYIŞI, 2022.
 3. Bayramiye Şeyhi Musa b. Şeyh Tâhir Tokadî’nin Tasavvuf Anlayışı, 2022.
 4. RENÉ GUÉNON’UN TASAVVUFA YAKLAŞIMI ve MODERNİZM ELEŞTİRİSİ, 2022.
 5. Yeni Nesil Liderlik Yaklaşımlarının Tasavvuf Öğretisiyle Mukâyesesi, 2022.
 6. EBÛ’L HASAN HARAKÂNÎ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞI, 2022.
 7. YUSUF ÖMÜRLÜ’NÜN HAYATI, ESERLERİ VE TASAVVUF MÛSİKÎSİNE KATKILARI, 2022.
 8. YAZICIZÂDE KARDEŞLERİN TASAVVUFİ GÖRÜŞLERİ VE OSMANLI'YA TESİRLERİ, 2021.
 9. Kaygusuz Abdal'ın Mesnevî-i Sânî ve Mesnevî-i Sâlis'inde Tasavvuf Anlayışı, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Dervişler ve Şehirler: Balkankar Örneği, 2022.
 2. İlk Kaynakları Işığında Mevlana'nın Farklı Biyografileri, 2021.
 3. TASAVVUFTA KEŞİFLE SÂBİT OLAN HADİSLERİN HÜKMÜ VE DEĞERİ, 2021.
 4. Hz. Peygamber ve Fütüvvet, 2019.
 5. Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, 2017.
 6. Osmanlılarda Tasavvuf: Anadolu'da Sûfîler, Devlet ve Ulemâ (XVI. Yüzyıl), 2016.
 7. Türkiye de Tarikatlar Tarih ve Kültür, 2015.
 8. Başlıca Tarikatlar, 2012.
 9. Anadolu Tasavvuf Geleneği, 2012.
 10. Âlimlerin Gözdesi Bir Tarikat Zeyniyye, 2012.
 11. Tarikat, 2011.
 12. Tasavvuf, 2011.
 13. Sûfî, 2009.
 14. Dreaming in Christianity and Islam, 2009.
 15. Books on Dream Interpretation: Artemidorus and Kutbuttinzade, 2009.
 16. Bir Rüya Yorumcusu Olarak Mutasavvıf-Âlim Kutbüddinzâde Mehmed İznikî, 2005.
 17. Kutbuddin İznikî, 2002.
 18. Kutbuddinzâde İznikî, 2002.
 19. İbrahim b. Edhem, 2000.
 20. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı'da Tasavvuf Anlayışı, 1997.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ISSN:2822-4515, 2022.
 2. Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ISSN:2822-3829, 2022.

Projeler > Projeler

 1. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 2. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 3. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 4. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 5. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 6. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Silivri Tarihi İçinde Pîrî Mehmed Paşa Çalıştayı-2, 2023.
 2. Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi-V / Bir Osmanlı İlim Merkezi Olarak İstanbul-I, 2023.
 3. Hz. Şeyh Şâbân-ı Velî Sempozyumu, 2023.
 4. Sufi Thought and Practices from Past to Present Workshop, 2023.
 5. Azerbaycan'dan Dünyaya Doğan Güneş: Şems ve Mevlânâ, 2023.
 6. “Bridging Mystical Philosophy and Arts in Sufism: Poetry, Music and Sama’ Ritual”, 2023.
 7. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE EKOL VE AKIMLAR TASAVVUFİ EKOL VE AKIMLAR, 2022.
 8. Conference on Sustainable Tourism, Pilgrimage, and Sacred Heritage: the People Protecting Monuments - The Legacy of Ahmad Yasawi., 2022.

İdari Faaliyetler

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 2. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş ve Çalışma Ahlakı Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Ana Bilim Dalı Koordinatörlüğü / Coordinator of Department, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Koordinatör / Coordinator, Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 2. Tasavvufta Bilgi ve Varlık Anlayışı, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 3. Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Tasavvuf Tarihi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 7. Tasavvufun Temel Meseleleri, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 8. Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Tasavvuf Tarihi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Tasavvuf Tarihi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)