Reşat ÖNGÖREN, Ph.D, Prof.

Institute for Sufi Studies

resat.ongorenuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2524

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4493-2398

Citation : 1474 | h-index : 18 | i10-index : 40


Short CV

Professor Reşat Öngören was born in 1963 in Ünye. He graduated from Marmara University Department of Theology. He earned his master’s degree in the same university in the field of History of Tasawwuf in 1990, and he received his PhD in 1996. He worked as a researcher, specifically on the field of Tasawwuf, between 1996 to 2000 in the Turkiye Diyanet Foundation for Islamic Studies (ISAM). He was assigned as Assistant Professor to Istanbul University Department of Theology. He was promoted to an Associate Professor position in November 2001 and a Professor in November 2007. He worked as a guest lecturer in Higher Islamic Institute in Sofia, during 2004-2005 and 2005-2006 academic calenders. Among many academic and encyclopedia articles, papers, and book chapters he wrote on Tasawwuf, Öngören also has written books named Tasawwuf in Ottomans: Sufis, State and Scholars in Anatolia (printed in 2000, 2003, 2012, 2016), Zayniyyah: A Sufi Order in the History (printed in 2003), and A Popular Tariqa Among Scholars: Zayniyyah (printed in 2012). He also wrote articles for the 44+2 volume Encyclopedia of Islam (DIA) published by ISAM and the encyclopedia of Mevsūatu a‘lāmi’l-ulemāi ve’l-udebāi’l-‘Arabi ve’l-müslimīn published in Tunisia. He is still working as a lecturer at the Institute of Sufi Studies in Uskudar University, where he was appointed in June 17th, 2019.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • SEYYİD NİZAMOĞLU’NUN VARLIK ANLAYIŞI, 2022.
 • Bayramiye Şeyhi Musa b. Şeyh Tâhir Tokadî’nin Tasavvuf Anlayışı, 2022.
 • RENÉ GUÉNON’UN TASAVVUFA YAKLAŞIMI ve MODERNİZM ELEŞTİRİSİ, 2022.
 • Yeni Nesil Liderlik Yaklaşımlarının Tasavvuf Öğretisiyle Mukâyesesi, 2022.
 • EBÛ’L HASAN HARAKÂNÎ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞI, 2022.
 • YUSUF ÖMÜRLÜ’NÜN HAYATI, ESERLERİ VE TASAVVUF MÛSİKÎSİNE KATKILARI, 2022.
 • YAZICIZÂDE KARDEŞLERİN TASAVVUFİ GÖRÜŞLERİ VE OSMANLI'YA TESİRLERİ, 2021.
 • Kaygusuz Abdal'ın Mesnevî-i Sânî ve Mesnevî-i Sâlis'inde Tasavvuf Anlayışı, 2020.

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Dervişler ve Şehirler: Balkankar Örneği, 2022.
 • İlk Kaynakları Işığında Mevlana'nın Farklı Biyografileri, 2021.
 • TASAVVUFTA KEŞİFLE SÂBİT OLAN HADİSLERİN HÜKMÜ VE DEĞERİ, 2021.
 • Hz. Peygamber ve Fütüvvet, 2019.
 • Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, 2017.
 • Osmanlılarda Tasavvuf: Anadolu'da Sûfîler, Devlet ve Ulemâ (XVI. Yüzyıl), 2016.
 • Türkiye de Tarikatlar Tarih ve Kültür, 2015.
 • Başlıca Tarikatlar, 2012.
 • Anadolu Tasavvuf Geleneği, 2012.
 • Âlimlerin Gözdesi Bir Tarikat Zeyniyye, 2012.
 • Tarikat, 2011.
 • Tasavvuf, 2011.
 • Sûfî, 2009.
 • Bir Rüya Yorumcusu Olarak Mutasavvıf-Âlim Kutbüddinzâde Mehmed İznikî, 2005.
 • Kutbuddin İznikî, 2002.
 • Kutbuddinzâde İznikî, 2002.
 • İbrahim b. Edhem, 2000.
 • XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı'da Tasavvuf Anlayışı, 1997.

Academic Activities > Editörlük

 • Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ISSN:2822-4515, 2022.
 • Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ISSN:2822-3829, 2022.

Projects > Projects

 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • İSLAM DÜŞÜNCESİNDE EKOL VE AKIMLAR TASAVVUFİ EKOL VE AKIMLAR, 2022.
 • Conference on Sustainable Tourism, Pilgrimage, and Sacred Heritage: the People Protecting Monuments - The Legacy of Ahmad Yasawi., 2022.

Administrative Activities

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş ve Çalışma Ahlakı Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Tasavvuf: Hal İlmi Eğitim Programı (TEP), (Master / 2021-2022 Güz)
 • Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi, (PhD / 2021-2022 Bahar)
 • Tasavvufta Bilgi ve Varlık Anlayışı, (PhD / 2021-2022 Bahar)
 • Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Tasavvuf Tarihi, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Tasavvufun Temel Meseleleri, (PhD / 2021-2022 Güz)
 • Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Tasavvuf Tarihi, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Tasavvuf Tarihi, (Master / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index