Doç.Dr. Oğuz TAN

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji (İngilizce) / NPSUAM Müdürü

oguz.tanuskudar.edu.tr

(0216) 418 15 00

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8056-6244

Citation : 215 | h-index : 7 | i10-index : 7


Kısa Özgeçmiş

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Özel gereksinimli bireylerle çalışan kadrolu ve ücretli eğiticilerin problem çözme becerileri ve sürekli öfke düzeyi ve öfke ifade tarzlarının karşılaştırılması, 2021.
 • 18-25 YAŞ ARALIĞINDAKİ NİKOTİN BAĞIMLISI BİREYLERDE CİNSİYET İLE SALDIRGANLIK DÜZEYİ İLİŞKİSİ, 2020.
 • Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Benlik Saygısı Yönünden İncelenmesi, 2020.
 • Çocukluk Çağı Travmaları ve Ebeveyn Kabul Reddinin Yetişkinlikteki Genel Yetkinlik Düzeyiyle İlişkisinin İncelenmesi, 2020.
 • Depresyonu olan ve depresyonu olmayan kişilerde anksiyete duyarlılığı, erken dönem uyum bozucu şemalar ve bilişsel fuygu düzenleme süreçleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2020.
 • Erken dönem uyumsuz şemaların yalnızlık ve psikolojik dayanıklılıkla ilişkisi, 2020.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE OBSESİF KOMPULSİF BELİRTİLER İLE YALNIZLIK VE UMUTSUZLUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2020.
 • YETİŞKİNLERDE ÖZ-ŞEFKAT DÜZEYLERİ VE ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2020.
 • Engelli çocuğu olan annelerin obsesif kompulsif belirtileri ile dünyaya ilişkin varsayımları ve otomatik düşüncelerinin ilişkisi, 2020.
 • Yetişkinlerde Benlik Ayrımlaşmasının Yakın İlişkilerde Bağlanma Boyutları ve Yalnızlık ile İlişkisinin İncelenmesi, 2020.
 • Yeme tutumlarının yalnızlık ve aidiyet ile ilişkisinde algılanan baba kabul ve reddinin aracı rolünün incelenmesi, 2020.
 • Obsesif Kompulsif Bozukluğa (OKB) Sahip Hastalar ile Psikiyatrik Tanısı Bulunmayan Bireyler Arasında Duygusal Yeme Düzeyinin Karşılaştırılması, 2020.
 • Üsküdar kadın konukevinde kalmış ve kalmakta olan reşit yaşta ve reşit olmadan evlilik yapmış kadınlarda özyeterlilik, benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi, 2019.
 • Evli bireylerde yaşam doyumu, cinsel doyum ve evlilik uyumunun sosyodemografik değişkenlerle olan ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Engelli bireylere sahip ailelerin psikolojik sağlamlık ve bakıcı yük değerlendirmesi arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Öğretmenlerde tükenmişlik sendromu ve sigara içme arzusu arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Yetişkinlerde obezite ve yalnızlık düzeyi ilişkisi, 2019.
 • Lise döneminde benlik saygısı ve bağlanma türleri, 2019.
 • 10-14 yaş grubu çocuklarda saldırganlık düzeyinin belirlenmesi ve bağlanma biçiminin araştırılması, 2019.
 • Aile hekimlerinin ve uzman hekimlerin empati ve bilişsel esneklik düzeylerinin kişilerarası ilişki tarzları üzerine olan etkisi, 2019.
 • Klinik psikoloji eğitimi alan yüksek lisans öğrencilerinin iletişim becerileri ve empati düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi, 2019.
 • Eğlence mekanlarında çalışan kadınların iş doyumları, tükenmişlik düzeyleri, benlik saygıları ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, 2019.
 • Diyet , vücut algısı, umut ve kişilerarası duyarlılık arasındaki ilişki, 2018.
 • Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinde saldırganlık ve akademik öz-yeterlik arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Psikologlarda benlik saygısının romantik ilişkilere yönelik akılcı olmayan inançlar ve ilişkide güven üzerindeki etkisinin incelenmesi, 2018.
 • Çocuk yetiştirme tutumlarının çalışan ve çalışmayan annelerdeki obsesif-kompülsif belirtiler ve obsesif inanışlar ile ilişkisi, 2018.
 • Fiziksel engelli bireylerde özyeterlilik, öfke ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde duygu düzenleme güçlüğü ve sosyal kaygı arasındaki ilişkinin araştırılması, 2018.
 • Obsesif-kompulsif bozukluk ve panik bozukluk tanısı almış yetişkin bireylerde anne-baba tutum farklılıklarının incelenmesi, tanı almamış bireylerle karşılaştırılması, 2018.
 • Evlilikte çatışma çözüm stilleri ve evlilik uyum ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde bilişsel esneklik ile stresle başa çıkma becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması, 2018.
 • Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinde internet bağımlılığı ve öfke arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 21

Smoking Prevalence, Nicotine Dependence and Impulsivity in Obsessive Compulsive Disorder

International Journal of Mental health and Addiction (2018)

Obsessive-compulsive Adults with and without Childhood ADHD Symptoms

Attention Deficit and Hyperactivity Disorders (2016)

Seizure in a patient receiving transcranial magnetic stimulation treatment

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (2013)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 12

Bipolar Bozuklukta Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular - Transkraniyal Manyetik Uyarım (2017)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Yalnızlık ve Aidiyet, 2022.
 • Temel ve Klinik Psikiyatri, 2018.
 • Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • ECNS Conference, 2018.
 • 2. Eurasian Biological Psychiatry Congress, 2014.
 • 8th World Congress of Psychiatry,Vienna, published in The World Journal of Biological Psychiatry, 2005.
 • 8th World Congress of Psychiatry, Vienna, published in The World Journal of Biological Psychiatry, 2005.
 • 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), California, 2004.
 • 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), 2004.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index