Oğuz TAN, MD

Associate Professor

oguz.tanuskudar.edu.tr

(0216) 418 15 00

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8056-6244

Documents : 30 | Citation : 328 | h-index : 11

Citation : 304 | h-index : 8 | i10-index : 8

: 708
: 0

Research Fields

Obsessive compulsive disorder, anxiety disorders

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3

Short CV

He was born in Istanbul, 1969. He finished the Faculty of Medicine, İstanbul University Cerrahpaşa. He served as a general practitioner in Kütahya. He completed his specialty in 2012 in psychiatry which he started in 1997, at the Faculty of Medicine at the Cerrahpaşa. He was an assistant editor in the New Symposium Magazine, Yüce Publications and Literature Medical Magazine. He was a psychiatric specialist in Memory Center at the Center for Neuropsychiatry and Neuropsychiatry in İstanbul. He is an academic member in Üsküdar University since 2011. He is also the Director of Feneryolu Polyclinic of Neuropsychiatry Health Practice and Research Center. His interests include; obsessive compulsive disorder, panic disorder, bipolar disorder and depression.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Özel gereksinimli bireylerle çalışan kadrolu ve ücretli eğiticilerin problem çözme becerileri ve sürekli öfke düzeyi ve öfke ifade tarzlarının karşılaştırılması, 2021.
 2. 18-25 YAŞ ARALIĞINDAKİ NİKOTİN BAĞIMLISI BİREYLERDE CİNSİYET İLE SALDIRGANLIK DÜZEYİ İLİŞKİSİ, 2020.
 3. Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Benlik Saygısı Yönünden İncelenmesi, 2020.
 4. Çocukluk Çağı Travmaları ve Ebeveyn Kabul Reddinin Yetişkinlikteki Genel Yetkinlik Düzeyiyle İlişkisinin İncelenmesi, 2020.
 5. Depresyonu olan ve depresyonu olmayan kişilerde anksiyete duyarlılığı, erken dönem uyum bozucu şemalar ve bilişsel fuygu düzenleme süreçleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2020.
 6. Erken dönem uyumsuz şemaların yalnızlık ve psikolojik dayanıklılıkla ilişkisi, 2020.
 7. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE OBSESİF KOMPULSİF BELİRTİLER İLE YALNIZLIK VE UMUTSUZLUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2020.
 8. YETİŞKİNLERDE ÖZ-ŞEFKAT DÜZEYLERİ VE ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2020.
 9. Engelli çocuğu olan annelerin obsesif kompulsif belirtileri ile dünyaya ilişkin varsayımları ve otomatik düşüncelerinin ilişkisi, 2020.
 10. Yetişkinlerde Benlik Ayrımlaşmasının Yakın İlişkilerde Bağlanma Boyutları ve Yalnızlık ile İlişkisinin İncelenmesi, 2020.
 11. Yeme tutumlarının yalnızlık ve aidiyet ile ilişkisinde algılanan baba kabul ve reddinin aracı rolünün incelenmesi, 2020.
 12. Obsesif Kompulsif Bozukluğa (OKB) Sahip Hastalar ile Psikiyatrik Tanısı Bulunmayan Bireyler Arasında Duygusal Yeme Düzeyinin Karşılaştırılması, 2020.
 13. Üsküdar kadın konukevinde kalmış ve kalmakta olan reşit yaşta ve reşit olmadan evlilik yapmış kadınlarda özyeterlilik, benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi, 2019.
 14. Evli bireylerde yaşam doyumu, cinsel doyum ve evlilik uyumunun sosyodemografik değişkenlerle olan ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 15. Engelli bireylere sahip ailelerin psikolojik sağlamlık ve bakıcı yük değerlendirmesi arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 16. Öğretmenlerde tükenmişlik sendromu ve sigara içme arzusu arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 17. Yetişkinlerde obezite ve yalnızlık düzeyi ilişkisi, 2019.
 18. Lise döneminde benlik saygısı ve bağlanma türleri, 2019.
 19. 10-14 yaş grubu çocuklarda saldırganlık düzeyinin belirlenmesi ve bağlanma biçiminin araştırılması, 2019.
 20. Aile hekimlerinin ve uzman hekimlerin empati ve bilişsel esneklik düzeylerinin kişilerarası ilişki tarzları üzerine olan etkisi, 2019.
 21. Klinik psikoloji eğitimi alan yüksek lisans öğrencilerinin iletişim becerileri ve empati düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi, 2019.
 22. Eğlence mekanlarında çalışan kadınların iş doyumları, tükenmişlik düzeyleri, benlik saygıları ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, 2019.
 23. Diyet , vücut algısı, umut ve kişilerarası duyarlılık arasındaki ilişki, 2018.
 24. Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinde saldırganlık ve akademik öz-yeterlik arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 25. Psikologlarda benlik saygısının romantik ilişkilere yönelik akılcı olmayan inançlar ve ilişkide güven üzerindeki etkisinin incelenmesi, 2018.
 26. Çocuk yetiştirme tutumlarının çalışan ve çalışmayan annelerdeki obsesif-kompülsif belirtiler ve obsesif inanışlar ile ilişkisi, 2018.
 27. Fiziksel engelli bireylerde özyeterlilik, öfke ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki, 2018.
 28. Üniversite öğrencilerinde duygu düzenleme güçlüğü ve sosyal kaygı arasındaki ilişkinin araştırılması, 2018.
 29. Obsesif-kompulsif bozukluk ve panik bozukluk tanısı almış yetişkin bireylerde anne-baba tutum farklılıklarının incelenmesi, tanı almamış bireylerle karşılaştırılması, 2018.
 30. Evlilikte çatışma çözüm stilleri ve evlilik uyum ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 31. Üniversite öğrencilerinde bilişsel esneklik ile stresle başa çıkma becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması, 2018.
 32. Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinde internet bağımlılığı ve öfke arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 24

Electroencephalographic complexity and decreased randomness in drug-naive obsessive-compulsive patients

Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences (2023)

Antidepressant Effect of 58 Sessions of rTMS in a Pregnant Woman With Recurrent Major Depressive Disorder

The Primary Care Companion to The Journal of Clinical Psychiatry (2023)

Smoking Prevalence, Nicotine Dependence and Impulsivity in Obsessive Compulsive Disorder

International Journal of Mental health and Addiction (2018)

Obsessive-compulsive Adults with and without Childhood ADHD Symptoms

Attention Deficit and Hyperactivity Disorders (2016)

Seizure in a patient receiving transcranial magnetic stimulation treatment

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (2013)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 12

Bipolar Bozuklukta Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular - Transkraniyal Manyetik Uyarım (2017)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Psikofarmakoloji - Psikologlar, Hemşireler, Eczacılar ve Herkes İçin, 2023.
 2. Yalnızlık ve Aidiyet, 2022.
 3. Temel ve Klinik Psikiyatri, 2018.
 4. Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, 2018.
 5. Korkacak Ne Var, 2006.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. ECNS Conference, 2018.
 2. 2. Eurasian Biological Psychiatry Congress, 2014.
 3. 8th World Congress of Psychiatry,Vienna, published in The World Journal of Biological Psychiatry, 2005.
 4. 8th World Congress of Psychiatry, Vienna, published in The World Journal of Biological Psychiatry, 2005.
 5. 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), California, 2004.
 6. 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), 2004.

Education and Training Activities

 1. Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri, (Master / 2022-2023 Güz)