Prof.Dr. Mesut KARAHAN

SHMYO - Müdür / FBE Müdürü / Kuluçka Merkezi ve TTO Direktörü / SHMYO / Biyomedikal Cihaz Teknolojisi / SBF / Beslenme ve Diyetetik

mesut.karahanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2410

ORCID: 0000-0002-8971-678X

Documents : 38 | Citation : 168 | h-index : 8

Citation : 391 | h-index : 12 | i10-index : 15

: 40
: 22

Araştırma Alanları

Biyokimya, Biyopolimer, Nanopartikül, Aşı, Peptid, Deney Hayvanları Modelleri

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16

Kısa Özgeçmiş

Doç.Dr. Mesut KARAHAN 1977 yılında İstanbul’da doğdu, Pertevniyal Lisesi mezunudur, 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nü bitirdi. 2001-2012 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesinde çalıştı, 2002 yılında yine aynı üniversitede yüksek lisans derecesini “Üçlü Polimer-Metal-Protein Komplekslerinin Yapı Modelleri” konulu tezini vererek aldı. 2009 yılında doktorasını “Metal İçeren Fonksiyonel Biyopolimer Sistemlerin Geliştirilmesi” konusunda tamamlayan Karahan, 2012 yılından beri de Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. MİGREN HASTALIĞI OLAN VE OLMAYAN BİREYLERİN KİŞİLİK TİPLERİ, DUYGUSAL YEME DAVRANIŞI, DEPRESYON, STRES VE ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2024.
 2. Ketiapinin uyku deprivasyonu ile indüklenen şizofreni benzeri hayvan modelindeki davranışsal etkilerinin incelenmesi, 2023.
 3. Huntington hastalığı ile ilişkilendirilen ERN1 ve TRAF2 genlerindeki yanlış anlamlı SNP'lerin biyoinformatik analizi, 2023.
 4. Nörogelişimsel bozukluklarla ilişkili bazı genlerdeki tek nükleotid polimorfizmlerinin in siliko analizi, 2023.
 5. Biyopsikososyal model çerçevesinde ağrı nörobilim eğitimi ve motor imgeleme tabanlı egzersiz protokolü'nün kronik sırt ağrısı üzerindeki etkinliği: randomize kontrollü klinik bir çalışma, 2023.
 6. Otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerde dikkat ve yürütücüfonksiyonlar ile denge ve postural kontrol arasındaki ilişkininincelenmesi, 2023.
 7. Nörogelişimsel bozukluklar ile ilişkilendirilen gabra1, gabrb1 ve gabrb3 genlerindeki yanlış anlamlı snp'lerin biyoinformatik araçlar kullanılarak değerlendirilmesi, 2023.
 8. B hücreli akut lenfoblastik lösemi (B-ALL) ile ilişkili PAx5 ve CRLF2 genlerindeki SNP'lerin olası etkilerinin biyoinformatik analizi, 2023.
 9. OBEZ BİREYLERDE DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSLİ DİYETİN KORONAFOBİ, BİYOKİMYASAL PARAMETRELER VE BEDEN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMASI, 2023.
 10. Yetişkinlerde Yeme Bağımlılığının Obezite, Beğenilme Arzusu ve Ego-Santrik Olma İle İlişkisi, 2022.
 11. 18-65 Yaş Arası Yetişkinlerde Yeme Alışkanlıklarının Narsistik Kişilik ve Beden Algısı ile İlişkisi, 2022.
 12. Postmenopozal Kadınlarda Akdeniz Diyetine Uyumun Depresyon, Menopoz Semptomları ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi, 2022.
 13. Otizmli Çocukların Anneleri ile Normal Gelişim Gösteren Çocuk Annelerinde Covid-19 Takıntısı, Beslenme Davranışı ve Özgecilik Düzeylerinin Karşılaştırılması, 2022.
 14. Diyabeti Olan ve Olmayan Hemodiyaliz Hastalarının Besin Tüketimi, Duygu ve Malnutrisyon Durumlarının Karşılaştırılması, 2022.
 15. Gestasyonel Diyabetli Bireylerin Beslenme Durumu ile Yeme Farkındalığının, Gebenin Glukoz ve Lipit Metabolizmasıyla İlgili Biyokimyasal Parametrelerinin Yenidoğanın Glukoz Profilinin Değerlendirilmesi, 2022.
 16. Hemodiyaliz Hastalarında Biyokimyasal Parametreler, Tedaviye Uyum İle Malnütrisyon Durumu Arasındaki İlişki, 2022.
 17. YÜZÜCÜLERDE PPAR-a rs4253778 POLİMORFİZMİNİN İNCELENMESİ, 2022.
 18. OTİZMLİ VE TİPİK GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLARIN YEME DAVRANIŞLARININ, GASTROİNTESTİNAL PROBLEMLER VE UYKU ALIŞKANLIKLARINA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2022.
 19. Otizm spektrum bozukluğuyla ilişkili CDH8 ve CDH10 ‎genlerindeki tek nükleotid polimorfizmlerinin in siliko ‎analizi, 2022.
 20. SEZGİSEL YEME İLE COVİD-19 KORKUSU VE AÇLIK GLİKOZ DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI, 2022.
 21. Biyoinformatik araçlar kullanılarak epilepsi hastalığı ile ilişkilendirilen epm2a ve nhlrc1 (EPM2B) genlerindeki snp'lerin değerlendirilmesi, 2022.
 22. NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ORAL MOTOR BECERİLERİN BESLENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 2022.
 23. VEJETARYEN OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDE DUYGU DURUMUNA BAĞLI YEME FARKINDALIĞININ ARAŞTIRILMASI, 2022.
 24. Alzheımer hastalığı ile ilişkili bazı genlerdeki tek nükleotid polimorfizmlerinin in siliko olarak değerlendirilmesi, 2022.
 25. ALPORT SENDROMU İLE İLİŞKİLİ BAZI GENLERİN BİYOİNFORMATİK ARAÇLAR İLE ANALİZİ, 2022.
 26. OTİZMLİ ÇOCUKLARIN VE EBEVEYNLERİNİN MEDYA BAĞIMLILIĞININ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ, 2022.
 27. GLİOBLASTOMA MULTİFORMENİN HİPERTERMİ İLE TEDAVİSİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ, 2022.
 28. Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen NAE1 ve APBB1 genlerindeki yanlış anlamlı SNP'lerin in siliko analizi, 2021.
 29. Q Humma Hastalığına karşı aşı modeli oluşturulması amacıyla sentetik polimerlerin lipopolisakkaritlerle konjugatlarının geliştirilmesi ve yapılarının incelenmesi, 2021.
 30. Otizmli çocuklarda glütensiz-kazensiz diyetin beden kitle indeksi, otizm derecesi ve davranış üzerine etkilerinin prospektif bir kohort çalışması, 2021.
 31. DCX ve PAFAH1B1 genlerindeki tek nükleotit polimorfizmlerin (SNP) In silico olarak değerlendirilmesi, 2021.
 32. İn siliko araçlar kullanılarak alzheimer hastalığı ile ilişkili bazı genlerdeki SNP'lerin değerlendirilmesi, 2021.
 33. Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili bazı genlerdeki SNP'lerin biyoinformatik analizi, 2021.
 34. Deri hastalıklarında kullanılmak üzere bakteriyel selüloz-biyopolimer karışımlarının geliştirilmesi, 2021.
 35. PTK 2 genindeki tek nükleotid polimorfizmlerinin in silico analizi, 2021.
 36. Glioma hastalığı ile ilişkili bazı genlerdeki tek nükleotid polimorfizmlerinin biyoinformatik analizi, 2021.
 37. Baş Boyun Radyoterapisi Yapılan Hastalarda Adaptif uygulamaların Hedef ve Kritik Organlara Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 38. Özel Yetenekli 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerin Dijital Oyun Bağımlılığı ile Empati Beceleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2021.
 39. İmmünojen özellikli nanopartiküler sistemlerin geliştirilmesi, 2020.
 40. POLİ (METİL VİNİL ETER-ko-MALEİK ANHİDRİT)-BAKIR (II)-SIĞIR SERUM ALBUMİN BİYOKOMPLEKSİNİN HAZIRLANMASI VE SULU ÇÖZELTİLERİNDEKİ KARARLILIĞI ÜZERİNE FARKLI pH VE TUZ KONSANTRASYONLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2020.
 41. Orta ve küçük ölçekli kimyasal üretimi yapan firmalarda kimyasal madde yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi, 2020.
 42. MAKİNE BAŞINDA UYGULAMALI VERİLEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
 43. Gıda sektöründe çalışanların iş kazalarına bakış açıları, 2019.
 44. Uçucu organik bileşiklerin ve bulgularının tekstil endüstrisinde değerlendirilmesi, 2019.
 45. Bir un fabrikasında TS en 60079-10-2 standardına göre toz kaynaklı patlayıcı ortam değerlendirilmesinin yapılması ve bu standardın ilgili nfpa standartları ile karşılaştırılması, 2019.
 46. Endüstriyel yangınlara müdahale faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği çözümleri, 2019.
 47. Denim ağartma işlerinin teknolojik gelişmeler çerçevesinde çalışanlar üzerinde risklerinin azaltılması, 2019.
 48. İnşaatta iş sağlığı ve güvenliği eğitim metotlarının incelenmesi, 2019.
 49. Oto sanayi sitelerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, 2019.
 50. GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ KAZALARINA BAKIŞ AÇILARI, 2019.
 51. Iso 14000 çevre yönetimine dair bir inceleme: İstanbul ili elektronik atık firmaları örneklemi, 2018.
 52. Hazır yemek sektöründe çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliğine dair farkındalık araştırması, 2018.
 53. Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu iş sağlığı ve güvenliği programı için eski ve yeni müfredat karşılaştırılması (Bir vakıf üniversitesi örneği), 2018.
 54. Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğinin yönetim sistemleri ile bütünleştirilmesi, inşaat sektöründe uygulama ve karşılaştırma, 2017.
 55. Dopamin D2 reseptör taq A1 allelinin uzun ve kısa mesafe koşucular üzerine etkisi, 2016.
 56. İtfaiyede kişisel koruyucu donanımlar, 2016.
 57. Küçük ölçekli tekstil işletmelerinde iş kazalarının önlenmesine ilişkin çalışmaların etkinlik analizi, 2016.
 58. İtfaiyede kişisel koruyucu donanımlar, 2016.
 59. Veteriner hekimliğinde Brucella abortus hastalığına karşı immunojen olarak kullanılabilen sentetik peptid-polimer konjugatlarının sentezlenmesi ve yapılarının incelenmesi, 2015.
 60. Koruyucu yeni nesil peptid aşı modelleri: Viral kuduz hastalığı peptidlerinin çeşitli adjuvantlarla biyokonjugatlarının geliştirilmesi, 2015.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 35

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 30

The Gluten-Casein-Free Diet in Children with Autism: A Clinical Results of the Ophthalmic and Behavioral Manifestations

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IGUSABDER) (2024)

A DFT study: ranking of antioxidant activity of various candidate molecules

UNEC JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES (2022)

Investigation of Nutrition Status In Patients Irritable Bowel Syndrome

Journal of Health Services and Education (2021)

Effect of Dopamine D2 Receptor TAQ A1 Allele on Sprinter and Endurance Athlete.

world Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Sport and Health Sciences (2018)

The Effect of Dopamine D2 Receptor TAQ A1 Allele on Sprinter and Endurance Athlete

World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Sport and Health Sciences (2018)

Antitumor activity of polyelectrolytes-metal complexes

Romanian Biotechnological Letters (2013)

Polyelectrolytes And Ist Biological Properties

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences (2012)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. COGNITIVE BEHAVIOR AND BIOLOGICAL ASPECTS OF MATERNAL SLEEP DEPRIVATION, 2024.
 2. SHMYO için Temel Biyokimya (Lipitler ve Biyomoleküller), 2023.
 3. Role of Antioxidants, and Lifestyle in Managing Brain Disorders Oxidative Stress Biomarkers and Antioxidant Treatments in Brain Disease, 2023.
 4. New Diagnosis and Treatment Approaches to Post-Traumatic Stress Disorder, 2022.
 5. New Diagnosis and Treatment Approaches to Posttraumatic Stress Disorder, 2022.
 6. MODERN TEHDİTLERE KARŞI AŞI UYGULAMALARI, 2022.
 7. COVID-19 AŞILARININ CİDDİ KOMPLİKASYONLARI VE YENİ VARYANTLARA KARŞI İMMÜNOLOJİK ETKİLERİ, 2022.
 8. SARS CoV-2 Salgını için Bireysel Risk Yönetiminde Potansiyel Proflaktik ve Terapötik Stratejiler, 2022.
 9. BİR DEMİYELİNİZAN HASTALIK OLAN MULTİPL SKLEROZDA BESLENME VE DİYET YAKLAŞIMLARI, 2022.
 10. Synthetic Peptide Vaccine Models Design, Synthesis, Purification and Characterization, 2021.
 11. Sağlık Bilimlerinde Bütüncül Bakış: Sağlığın Korunması, 2021.
 12. Sağlığın Korunması: Katkı Maddeleri, Koruyucular, 2021.
 13. New Generation Peptide-Based Vaccine Prototype, 2020.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL BİYOKİMYA, ISSN:, 2023.

Projeler > Projeler

 1. Nöropsikiyatrik ilaçlarda plazma kan düzeyi ölçerek kişiye özel tedavi konusunda yeni parametre oluşturulması ve sonuçların prognostik biyogösterge olarak kullanımı, 2026.
 2. Nöropsikiyatrik İlaçlarda plazma kan Düzeyi Ölçerek Kişiye Özel Tedavi Konusunda Yeni Parametre Oluşturulması ve Sonuçların prognostik Biyogösterge Olarak Kullanımı, 2026.
 3. Fabrication and Evaluation of Ferulic Acid-Enriched Chitosan-Based In situ Hydrogels Reinforced with Chondroitin Sulphate for Cellular Regeneration, 2025.
 4. Beslenmenin Optimizasyonu ile Fonksiyonel Anaerobik ve Kuvvet Antremanının Serebral Palsi Yönetiminde ERG ve VEP Destekli Etkilerinin Degerlendirilmesi: Bir olgu sunumu, 2023.
 5. Ketiapinin Uyku deprivasyonu ile indüklenen Şizofreni benzeri hayvan modelindeki Davranışsal Etkilerinin İncelenmesi, 2023.
 6. KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2023.
 7. KETAMİN İLE İNDÜKLENEN ŞİZOFRENİ BENZERİ HAYVAN MODELİNDE KETİAPİNİN NÖRODAVRANIŞSAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2024.
 8. KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2024.
 9. GAS5 Oligonükleotid konjuge edilmiş Silika Nanopartikülünün Meme Kanser Hücrelerinde Apoptotik Etkisinin in vitro İncelenmesi, 2021.
 10. Silika Nanopartiklü ile Ayrı Ayrı Enkapsüle Edilmiş Resveratrol ve Levofloxacin’in Meme Kanserinde Sitotoksik ve Apoptotik Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 11. COVID-19’A KARŞI PEPTİT TEMELLİ AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI, 2022.
 12. COVID-19’A KARŞI PEPTİT TEMELLİ AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI, 2022.
 13. Asitretin Konjuge Edilmiş Silika Nanopartikülünün İmmün (İdiyopatik) Trombositopenik Purpura Hastalığında Sitotoksik Etkisinin İncelenmes, 2020.
 14. Kafein Metabolizmasiyla ilişkili CYP1A2 gen Polimorfizminin Alel Dağılımının Belirlenmesi, 2020.
 15. METİMAZOL YÜKLÜ PLGA NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU, 2019.
 16. AMİNO ASİT BAZLI BİYOBOZUNUR (AABB) POLİMERİNE DAYALI KONTROLLÜ İLAÇ SALIM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, 2019.
 17. METRONİDAZOL YÜKLÜ İNSAN SERUM ALBUMİN NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 6th Global webinar on ALZHEIMER'S AND DEMENTIA, 2024.
 2. 12th Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2023.
 3. 12. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2023.
 4. 2. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi, 2023.
 5. Her Yönüyle Havsa Sempozyumu, 2022.
 6. International Joint Science Congress of Materials and Polymers (ISCMP), 2021.
 7. International Joint Science Congress of Materials and Polymers (ISCMP), 2021.
 8. ICINSE 2019, 2019.
 9. 20th International Conference on Sport Medicine and Sport Science, 2018.
 10. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 11. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 12. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 13. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 14. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 15. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 16. 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, 2015.

İdari Faaliyetler

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (SHMYO), (2023 - Devam ediyor.)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Yönetim / Management, SHMYO Müdürü, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, İş sağlığı ve Güvenliği Makale Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 6. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji ve In Silico Çalışmaları Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 7. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Farmakoloji ve Toksikoloji Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 8. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyomalzeme Numerik Hesaplamalı Yaklaşımlar Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 9. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 10. Yönetim / Management, Enstitü Müdürü, (2019 - Devam ediyor.)
 11. Yönetim / Management, Senato Üyesi, (2019 - Devam ediyor.)
 12. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2019 - 2020)
 13. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 14. Kurul Üyeliği / Board Member, Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği, (2017 - Devam ediyor.)
 15. Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2016 - 2019)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Sosyal Sorumluluk, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Biyomedikal Teknoloji, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Biyomalzemeler, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 10. Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 11. Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 12. Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 13. Biyokimya, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 14. Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 15. Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 16. Biyomedikal Teknolojisine Giriş, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 17. Biyomedikal Teknolojisine Giriş, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 18. Biyomedikal Teknolojisine Giriş, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 19. Biyomedikal Teknolojisine Giriş, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 20. Biyomedikal Teknolojisine Giriş, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 21. Biyomedikal Teknolojisine Giriş, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 22. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 23. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 24. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 25. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 26. Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 27. Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Güz)