Mesut KARAHAN, Ph.D

Associate Professor of Biochemistry

mesut.karahanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2410

ORCID ID: 0000-0002-8971-678X

Citation : 275 | h-index : 9 | i10-index : 9


Short CV

Assoc. Prof. Dr. Mesut KARAHAN was born in Istanbul in 1977 and is a graduate of Pertevniyal High School. He graduated from Yildiz Technical University, Faculty of Arts and Sciences Department of Chemistry in 1999. Between 2001 and 2012, Dr. Karahan worked in Yildiz Technical University. He got his master’s degree in 2002 at the same university with his study titled "Ternary Polymer-Metal-Protein Complex Structure Models".

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Yetişkinlerde Yeme Bağımlılığının Obezite, Beğenilme Arzusu ve Ego-Santrik Olma İle İlişkisi, 2022.
 • 18-65 Yaş Arası Yetişkinlerde Yeme Alışkanlıklarının Narsistik Kişilik ve Beden Algısı ile İlişkisi, 2022.
 • Postmenopozal Kadınlarda Akdeniz Diyetine Uyumun Depresyon, Menopoz Semptomları ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi, 2022.
 • Otizmli Çocukların Anneleri ile Normal Gelişim Gösteren Çocuk Annelerinde Covid-19 Takıntısı, Beslenme Davranışı ve Özgecilik Düzeylerinin Karşılaştırılması, 2022.
 • Diyabeti Olan ve Olmayan Hemodiyaliz Hastalarının Besin Tüketimi, Duygu ve Malnutrisyon Durumlarının Karşılaştırılması, 2022.
 • Gestasyonel Diyabetli Bireylerin Beslenme Durumu ile Yeme Farkındalığının, Gebenin Glukoz ve Lipit Metabolizmasıyla İlgili Biyokimyasal Parametrelerinin Yenidoğanın Glukoz Profilinin Değerlendirilmesi, 2022.
 • Hemodiyaliz Hastalarında Biyokimyasal Parametreler, Tedaviye Uyum İle Malnütrisyon Durumu Arasındaki İlişki, 2022.
 • YÜZÜCÜLERDE PPAR-a rs4253778 POLİMORFİZMİNİN İNCELENMESİ, 2022.
 • OTİZMLİ VE TİPİK GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLARIN YEME DAVRANIŞLARININ, GASTROİNTESTİNAL PROBLEMLER VE UYKU ALIŞKANLIKLARINA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2022.
 • SEZGİSEL YEME İLE COVİD-19 KORKUSU VE AÇLIK GLİKOZ DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI, 2022.
 • NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ORAL MOTOR BECERİLERİN BESLENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 2022.
 • VEJETARYEN OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDE DUYGU DURUMUNA BAĞLI YEME FARKINDALIĞININ ARAŞTIRILMASI, 2022.
 • ALPORT SENDROMU İLE İLİŞKİLİ BAZI GENLERİN BİYOİNFORMATİK ARAÇLAR İLE ANALİZİ, 2022.
 • OTİZMLİ ÇOCUKLARIN VE EBEVEYNLERİNİN MEDYA BAĞIMLILIĞININ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ, 2022.
 • GLİOBLASTOMA MULTİFORMENİN HİPERTERMİ İLE TEDAVİSİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ, 2022.
 • Baş Boyun Radyoterapisi Yapılan Hastalarda Adaptif uygulamaların Hedef ve Kritik Organlara Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 • Özel Yetenekli 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerin Dijital Oyun Bağımlılığı ile Empati Beceleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2021.
 • İmmünojen özellikli nanopartiküler sistemlerin geliştirilmesi, 2020.
 • POLİ (METİL VİNİL ETER-ko-MALEİK ANHİDRİT)-BAKIR (II)-SIĞIR SERUM ALBUMİN BİYOKOMPLEKSİNİN HAZIRLANMASI VE SULU ÇÖZELTİLERİNDEKİ KARARLILIĞI ÜZERİNE FARKLI pH VE TUZ KONSANTRASYONLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2020.
 • Orta ve küçük ölçekli kimyasal üretimi yapan firmalarda kimyasal madde yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi, 2020.
 • MAKİNE BAŞINDA UYGULAMALI VERİLEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
 • Gıda sektöründe çalışanların iş kazalarına bakış açıları, 2019.
 • Uçucu organik bileşiklerin ve bulgularının tekstil endüstrisinde değerlendirilmesi, 2019.
 • Bir un fabrikasında TS en 60079-10-2 standardına göre toz kaynaklı patlayıcı ortam değerlendirilmesinin yapılması ve bu standardın ilgili nfpa standartları ile karşılaştırılması, 2019.
 • Endüstriyel yangınlara müdahale faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği çözümleri, 2019.
 • Denim ağartma işlerinin teknolojik gelişmeler çerçevesinde çalışanlar üzerinde risklerinin azaltılması, 2019.
 • İnşaatta iş sağlığı ve güvenliği eğitim metotlarının incelenmesi, 2019.
 • Oto sanayi sitelerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, 2019.
 • GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ KAZALARINA BAKIŞ AÇILARI, 2019.
 • Iso 14000 çevre yönetimine dair bir inceleme: İstanbul ili elektronik atık firmaları örneklemi, 2018.
 • Hazır yemek sektöründe çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliğine dair farkındalık araştırması, 2018.
 • Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu iş sağlığı ve güvenliği programı için eski ve yeni müfredat karşılaştırılması (Bir vakıf üniversitesi örneği), 2018.
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğinin yönetim sistemleri ile bütünleştirilmesi, inşaat sektöründe uygulama ve karşılaştırma, 2017.
 • Dopamin D2 reseptör taq A1 allelinin uzun ve kısa mesafe koşucular üzerine etkisi, 2016.
 • İtfaiyede kişisel koruyucu donanımlar, 2016.
 • Veteriner hekimliğinde Brucella abortus hastalığına karşı immunojen olarak kullanılabilen sentetik peptid-polimer konjugatlarının sentezlenmesi ve yapılarının incelenmesi, 2015.
 • Koruyucu yeni nesil peptid aşı modelleri: Viral kuduz hastalığı peptidlerinin çeşitli adjuvantlarla biyokonjugatlarının geliştirilmesi, 2015.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 27

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 28

Investigation of Nutrition Status In Patients Irritable Bowel Syndrome

Journal of Health Services and Education (2021)

Effect of Dopamine D2 Receptor TAQ A1 Allele on Sprinter and Endurance Athlete.

world Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Sport and Health Sciences (2018)

The Effect of Dopamine D2 Receptor TAQ A1 Allele on Sprinter and Endurance Athlete

World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Sport and Health Sciences (2018)

Antitumor activity of polyelectrolytes-metal complexes

Romanian Biotechnological Letters (2013)

Polyelectrolytes And Ist Biological Properties

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences (2012)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • MODERN TEHDİTLERE KARŞI AŞI UYGULAMALARI, 2022.
 • SARS CoV-2 Salgını için Bireysel Risk Yönetiminde Potansiyel Proflaktik ve Terapötik Stratejiler, 2022.
 • BİR DEMİYELİNİZAN HASTALIK OLAN MULTİPL SKLEROZDA BESLENME VE DİYET YAKLAŞIMLARI, 2022.
 • Synthetic Peptide Vaccine Models Design, Synthesis, Purification and Characterization, 2021.
 • Synthetic Peptide Vaccine Models Designing, Synthesis, Purification and Characterization, 2021.
 • Sağlık Bilimlerinde Bütüncül Bakış: Sağlığın Korunması, 2021.
 • Sağlığın Korunması: Katkı Maddeleri, Koruyucular, 2021.
 • New Generation Peptide-Based Vaccine Prototype, 2020.

Projects > Projects

 • Ketamin ile İndüklenen Şizofreni Benzeri Hayvan Modelinde Ketiapinin Nörodavranışsal Etkinliğinin Araştırılması, 2023.
 • Ketamin ile İndüklenen Şizofreni Benzeri Hayvan Modelinde Ketiapinin Nörodavranışsal Etkinliğinin Araştırılması, 2023.
 • KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2023.
 • KETAMİN İLE İNDÜKLENEN ŞİZOFRENİ BENZERİ HAYVAN MODELİNDE KETİAPİNİN NÖRODAVRANIŞSAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2024.
 • KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2024.
 • KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2023.
 • GAS5 Oligonükleotid konjuge edilmiş Silika Nanopartikülünün Meme Kanser Hücrelerinde Apoptotik Etkisinin in vitro İncelenmesi, 2021.
 • Silika Nanopartiklü ile Ayrı Ayrı Enkapsüle Edilmiş Resveratrol ve Levofloxacin’in Meme Kanserinde Sitotoksik ve Apoptotik Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 • COVID-19’A KARŞI PEPTİT TEMELLİ AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI, 2022.
 • COVID-19’A KARŞI PEPTİT TEMELLİ AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI, 2022.
 • Asitretin Konjuge Edilmiş Silika Nanopartikülünün İmmün (İdiyopatik) Trombositopenik Purpura Hastalığında Sitotoksik Etkisinin İncelenmes, 2020.
 • Kafein Metabolizmasiyla ilişkili CYP1A2 gen Polimorfizminin Alel Dağılımının Belirlenmesi, 2020.
 • METİMAZOL YÜKLÜ PLGA NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU, 2019.
 • AMİNO ASİT BAZLI BİYOBOZUNUR (AABB) POLİMERİNE DAYALI KONTROLLÜ İLAÇ SALIM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, 2019.
 • METRONİDAZOL YÜKLÜ İNSAN SERUM ALBUMİN NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Her Yönüyle Havsa Sempozyumu, 2022.
 • International Joint Science Congress of Materials and Polymers (ISCMP), 2021.
 • International Joint Science Congress of Materials and Polymers (ISCMP), 2021.
 • ICINSE 2019, 2019.
 • 20th International Conference on Sport Medicine and Sport Science, 2018.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, 2015.

Administrative Activities

 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, SHMYO Müdürü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Beslenme ve Diyetetik, (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Strateji Geliştirme Koordinatörü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, İş sağlığı ve Güvenliği Makale Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji ve In Silico Çalışmaları Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Farmakoloji ve Toksikoloji Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyomalzeme Numerik Hesaplamalı Yaklaşımlar Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Enstitü Müdürü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Beslenme ve Diyetetik, (2019 - 2020)
 • Direktör / Director, Teknoloji Transfer Ofisi, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği, (2017 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2016 - 2019)

Education and Training Activities

 • Biyokimya, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Biyokimya, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Biyokimya, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Biyomalzemeler ve İmplant Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Biyoteknoloji, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Temel Biyoloji, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Etik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Seminer I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı Alan Araştırması I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Beslenme Biyokimyası I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biyokimya I, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Biyomalzemeler, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Protein Mühendisliği ve Sentetik Aşılar, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Biyopolimerler, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Biyokimya, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 5 9 12

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index