Prof.Dr. Mahmut Erol KILIÇ

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

mahmuterol.kilicuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID: 0000-0003-4144-1518

Citation : 1401 | h-index : 19 | i10-index : 29


Araştırma Alanları

Tasavvuf, İbn Arabi, İslam Felsefesi

Kısa Özgeçmiş

1961 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu (1985). Lise ve üniversite eğitiminin yanında bazı hocalardan Sarf-Nahiv, Tefsir, Hadis, Fıkıh dersleri okudu. Bazı âriflerin derslerine devam etti. Üniversite sonrası bir müddet İngiltere ve Mısır’da bulundu. Akademiye intisab etmeden evvel yayınevi direktörü olarak çalıştı. Asistan olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi, İslam Felsefesi Anabilim Dalında “İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce” isimli Yüksek Lisans tezini hazırladı (1989) (yayınlandı). Türkiye üniversitelerinde Tasavvuf Anabilim Dalının kuruluşu gerçekleşince bu yeni akademik dalda yapılan ilk tez olarak nitelendirilen “İbn Arabi’de Varlık ve Mertebeleri” isimli doktora tezini savundu (1995) (yayınlandı). 1998 yılında doçentliğe, 2004 yılında profesörlüğe yükseldi. Pek çok yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Yazdığı makaleler birçok ansiklopedi ve dergide yayınlandı. Millî ve milletlerarası kongrelerde tebliğler sundu. Sufi ve Şiir: Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası isimli çalışması Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2004 yılı inceleme-araştırma ödülüne layık görüldü ve birçok dile çevrildi. Bugüne kadar 16 telif, 5 tercüme kitabı ve editörü olduğu 2 kitap yayınlandı. İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Prof. Kılıç, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde de ders vermektedir. Evli ve iki çocuk, bir torun sahibidir.
 
https://www.ircica.org/tr/ircica/prof-dr-mahmud-erol-kilic

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Ahmed Bîcan'ın “Müntehâ” İsimli Fusûs Tercümesi Işığında Tasavvuf Düşüncesi, 2008.
 2. İsmail Hakkı Bursevî'nin Tuhfe-i Hasekiyye’sinin 2. Bölümü (Metin ve Tahlil), 2008.
 3. Abdurrezzak-ı Kâşânî ve Füsusu`l-hikem Şerhi, 2008.
 4. Bir Osmanlı Sokağı’nın Tasavvuf Merkezli Tahlili: Üsküdar İnadiye Caddesi Örneği, 2007.
 5. Said Nursi ve Tasavvufi Görüşleri, 2007.
 6. Frithjof Schoun: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, 2007.
 7. İsmail Hakkı Bursevî’nin Tuhfe-i Hasekiye’sinin 1.Bölümü (Metin ve Tahlil), 2007.
 8. Türk Yazınında Dergah İmgesi, 2007.
 9. Safvetü’s-Safâ Işığında Safiyyuddin-i Erdebilî: Hayatı, Görüşleri ve Menkıbeleri, 2007.
 10. Tabibzade Mehmet Şükrü ve Silsiletü’l-Meşâyıh İsimli Eseri, 2006.
 11. Ahmed Câhidî ve Tevhid-i Zât ile Nasihatnâme İsimli Eserleri, 2006.
 12. Ömer Gürânî'nin Terceme-i Müntehab Min Fütûhât-ı Mekkiyye Adlı Eserinin Yeni Harflere Çevirisi ve Tahlili, 2006.
 13. Salâhî Efendi`nin Tasavvufi Şiir Şerhleri, 2006.
 14. Fahreddin Erenden: Hayatı, Eserleri, Tasavvufi Görüşleri ve Envâr-ı Nûreddîn İsimli Eseri, 2006.
 15. Osman Fazli Atpazari: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, 2006.
 16. Mehmet Rıfat’ın Nefhatü’r-riyazi’l-aliyye İsimli Eseri ve Anadolu’da Kadirilik, 2006.
 17. A. Avnî Konuk’un Vahdet-i Vücûd Müdâfaâsı, 2004.
 18. Azizüddîn Nesefî’nin Yirmi İki Risâle’sinin Tercümesi Işığında Tasavvufî Bilgi, 2004.
 19. Hasan b. Mûsa el-Bânî’nin “Şerhu’l-Hikem” İsimli Eserinin Tahkîk ve Tahlîli, 2003.
 20. Muhyiddîn İbnu’l-Arabî’nin “ez-Zehâiru’l-A’lâk fî Şerh-i Tercümâni’l-Eşvâk” Adlı Eserinde İlâhî Aşk Sembolizması, 2003.
 21. Abdullah Salâhî-i Uşşâkî’nin “Mir’âtü’l-a’lâm ve Mişkâtü’l-ahlâm” Adlı Eseri, 2003.
 22. Nasûh Çelebi’nin (Mustafa el-Belgrâdî) “Terşîhât” İsimli Eseri, 2003.
 23. Meclis-i Meşâyıh ve Faâliyetleri, 2003.
 24. Tasavvuf Istılâhları Literatürü ve Seyyid Mustafa Râsim Efendi’nin “Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil”i, 2003.
 25. Şuayb Şerâfeddîn-i Gülşenî: Hayatı, Eserleri ve Hüseyin Vassaf’a Gönderdiği Mektupları, 2002.
 26. “Letâifu’l-i’lâm fî işâreti ehl-i ilhâm” Adlı Tasavvuf Terimleri Sözlüğü ve Mütercimi Meçhul Tercümesi, 2002.
 27. Gazzîzâde Abdüllatîf ve “Mergûbu’s-sâlikîn” Adlı Eseri, 2002.
 28. Münîrî-i Belgrâdî ve “Silsiletü’l-Mukarrebîn” Adlı Eseri, 2001.
 29. Ahmed Neylî Efendi ve “el-Fazlu’l-Vehbî” Adlı Eseri, 2000.
 30. Tuhfe-i Atâiyye, 1999.
 31. Ahmed Sufi Bey’in ‘Sefînetü’s-Sâfî’ Adlı Eserinde Bektaşilik, 1999.
 32. İsmail Hakkı Bursevî’nin İki Tuhfesi: Tuhfe-i Vesimiyye - Tuhfe-i Aliyye, 1999.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Sufi ve Sanat: Makaleler - Konferanslar II, 2022.
 2. Ayırmaya Değil Birleştirmeye Geldik, 2022.
 3. Anadolu'nun Ruhu: Tasavvuf, Felsefe, Siyaset Konuşmaları, 2018.
 4. Şafak Yazıları I: İrfan, Felsefe, Edebiyat Konuşmaları, 2018.
 5. Şafak Yazıları II: Geleneğin İzinde Güne Dair Düşünceler, 2018.
 6. Sufi ve Şiir: Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası, 2017.
 7. Hermesler Hermesi: İslâm Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce, 2017.
 8. Hayatın Satır Araları: Modern Zamanda Kendini Bulmak, 2016.
 9. Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar I: Osmanlı Dönemi-Cumhuriyet Dönemi, 2016.
 10. Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar II: Halvetî-Uşşâkîler, 2016.
 11. Tuhfetü'l-Uşşâkîyye: Uşşâkî Sâliklerin Adabı, 2016.
 12. İbn Arabi, 2015.
 13. Tasavvuf Düşüncesi: Makaleler - Konferanslar I, 2014.
 14. Mevlânâ Üzerine Konuşmalar, 2014.
 15. Tasavvufa Giriş: Disiplinlerarası Bir Bakış, 2012.
 16. Şeyh-i Ekber: İbn Arabî Düşüncesine Giriş, 2009.
 17. Evvele Yolculuk: İrfan, Felsefe, Edebiyat Konuşmaları, 2006.
 18. Hz. Peygamber Yürüyen Kur'ândı, 2006.
 19. Modern Üniversite Eğitiminde Tasavvuf Eğitimi, 2005.
 20. Sufi Düşünürlerin Gayb'a Bakışları, 2004.
 21. el-remzu’s-sûfî fî fenni’s-Salcûqi I: el-Ritâc, 2000.
 22. Mysticism, 1996.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. İbn Arabi ve Tasavvuf Düşüncesi, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 2. İbn Arabi ve Tasavvuf Düşüncesi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Tasavvuf Düşüncesi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 4. Tasavvuf Düşüncesi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)