Mahmut Erol KILIÇ, Ph.D, Prof.

Institute for Sufi Studies

mahmuterol.kilicuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0003-4144-1518

Citation : 1070 | h-index : 16 | i10-index : 25


Research Fields

Sufism, İbn Arabi, Islamic Philosophy

Short CV

Professor Mahmud Erol Kılıç was born in 1961 in Istanbul. He graduated from the Faculty of Political Sciences of Istanbul University (1985). During his high school and university education he also studied the sciences of Sarf-Nahw, Tafsir, Hadith and Fiqh with some scholars. He attended the lessons of some Sufi scholars as well. After graduation, he stayed for some time in the U.K. and in Egypt. Before entering academia, he worked as the director of a publishing house. At the Department of Islamic Philosophy of Marmara University where he started to work as an assistant, he wrote his master’s thesis titled “Hermes and Hermetic Thought in the Light of Islamic Sources” (1989) (published). After the establishment of the departments of Sufism in Turkish universities in 1993, he defended his thesis titled “Being and its Stages in Ibn Arabi’s Thought” (1995) (published), which was considered as the first PhD thesis to be written in that new academic branch. Then he was promoted to Associate Professor in 1998 and full Professor in 2004. He directed many MA and PhD theses. Articles he wrote were published in several encyclopedias and journals. He presented papers at national and international congresses. His work titled The Sufi and Poetry: Poetics of Ottoman Sufi Poetry was awarded the Study and Research Prize of the Turkish Authors’ Association in 2004 and translated into several languages. Until the present, 16 books he wrote, 5 books he translated and 2 books he edited were published. Professor Kılıç knows English, Arabic, Persian and French. He also teaches at the Institute for Sufi Studies, Üsküdar University, Istanbul. Kılıç is married and has two children and one grandchild.
 
https://www.ircica.org/tr/ircica/prof-dr-mahmud-erol-kilic

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Ahmed Bîcan'ın “Müntehâ” İsimli Fusûs Tercümesi Işığında Tasavvuf Düşüncesi, 2008.
 • İsmail Hakkı Bursevî'nin Tuhfe-i Hasekiyye’sinin 2. Bölümü (Metin ve Tahlil), 2008.
 • Abdurrezzak-ı Kâşânî ve Füsusu`l-hikem Şerhi, 2008.
 • Bir Osmanlı Sokağı’nın Tasavvuf Merkezli Tahlili: Üsküdar İnadiye Caddesi Örneği, 2007.
 • Said Nursi ve Tasavvufi Görüşleri, 2007.
 • Frithjof Schoun: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, 2007.
 • İsmail Hakkı Bursevî’nin Tuhfe-i Hasekiye’sinin 1.Bölümü (Metin ve Tahlil), 2007.
 • Türk Yazınında Dergah İmgesi, 2007.
 • Safvetü’s-Safâ Işığında Safiyyuddin-i Erdebilî: Hayatı, Görüşleri ve Menkıbeleri, 2007.
 • Tabibzade Mehmet Şükrü ve Silsiletü’l-Meşâyıh İsimli Eseri, 2006.
 • Ahmed Câhidî ve Tevhid-i Zât ile Nasihatnâme İsimli Eserleri, 2006.
 • Ömer Gürânî'nin Terceme-i Müntehab Min Fütûhât-ı Mekkiyye Adlı Eserinin Yeni Harflere Çevirisi ve Tahlili, 2006.
 • Salâhî Efendi`nin Tasavvufi Şiir Şerhleri, 2006.
 • Fahreddin Erenden: Hayatı, Eserleri, Tasavvufi Görüşleri ve Envâr-ı Nûreddîn İsimli Eseri, 2006.
 • Osman Fazli Atpazari: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, 2006.
 • Mehmet Rıfat’ın Nefhatü’r-riyazi’l-aliyye İsimli Eseri ve Anadolu’da Kadirilik, 2006.
 • A. Avnî Konuk’un Vahdet-i Vücûd Müdâfaâsı, 2004.
 • Azizüddîn Nesefî’nin Yirmi İki Risâle’sinin Tercümesi Işığında Tasavvufî Bilgi, 2004.
 • Hasan b. Mûsa el-Bânî’nin “Şerhu’l-Hikem” İsimli Eserinin Tahkîk ve Tahlîli, 2003.
 • Muhyiddîn İbnu’l-Arabî’nin “ez-Zehâiru’l-A’lâk fî Şerh-i Tercümâni’l-Eşvâk” Adlı Eserinde İlâhî Aşk Sembolizması, 2003.
 • Abdullah Salâhî-i Uşşâkî’nin “Mir’âtü’l-a’lâm ve Mişkâtü’l-ahlâm” Adlı Eseri, 2003.
 • Nasûh Çelebi’nin (Mustafa el-Belgrâdî) “Terşîhât” İsimli Eseri, 2003.
 • Meclis-i Meşâyıh ve Faâliyetleri, 2003.
 • Tasavvuf Istılâhları Literatürü ve Seyyid Mustafa Râsim Efendi’nin “Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil”i, 2003.
 • Şuayb Şerâfeddîn-i Gülşenî: Hayatı, Eserleri ve Hüseyin Vassaf’a Gönderdiği Mektupları, 2002.
 • “Letâifu’l-i’lâm fî işâreti ehl-i ilhâm” Adlı Tasavvuf Terimleri Sözlüğü ve Mütercimi Meçhul Tercümesi, 2002.
 • Gazzîzâde Abdüllatîf ve “Mergûbu’s-sâlikîn” Adlı Eseri, 2002.
 • Münîrî-i Belgrâdî ve “Silsiletü’l-Mukarrebîn” Adlı Eseri, 2001.
 • Ahmed Neylî Efendi ve “el-Fazlu’l-Vehbî” Adlı Eseri, 2000.
 • Tuhfe-i Atâiyye, 1999.
 • Ahmed Sufi Bey’in ‘Sefînetü’s-Sâfî’ Adlı Eserinde Bektaşilik, 1999.
 • İsmail Hakkı Bursevî’nin İki Tuhfesi: Tuhfe-i Vesimiyye - Tuhfe-i Aliyye, 1999.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 5

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Sufi ve Sanat: Makaleler - Konferanslar II, 2022.
 • Ayırmaya Değil Birleştirmeye Geldik, 2022.
 • Anadolu'nun Ruhu: Tasavvuf, Felsefe, Siyaset Konuşmaları, 2018.
 • Şafak Yazıları I: İrfan, Felsefe, Edebiyat Konuşmaları, 2018.
 • Şafak Yazıları II: Geleneğin İzinde Güne Dair Düşünceler, 2018.
 • Sufi ve Şiir: Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası, 2017.
 • Hermesler Hermesi: İslâm Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce, 2017.
 • Hayatın Satır Araları: Modern Zamanda Kendini Bulmak, 2016.
 • Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar I: Osmanlı Dönemi-Cumhuriyet Dönemi, 2016.
 • Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar II: Halvetî-Uşşâkîler, 2016.
 • Tuhfetü'l-Uşşâkîyye: Uşşâkî Sâliklerin Adabı, 2016.
 • İbn Arabi, 2015.
 • Tasavvuf Düşüncesi: Makaleler - Konferanslar I, 2014.
 • Mevlânâ Üzerine Konuşmalar, 2014.
 • Tasavvufa Giriş: Disiplinlerarası Bir Bakış, 2012.
 • Şeyh-i Ekber: İbn Arabî Düşüncesine Giriş, 2009.
 • Evvele Yolculuk: İrfan, Felsefe, Edebiyat Konuşmaları, 2006.
 • Hz. Peygamber Yürüyen Kur'ândı, 2006.
 • Modern Üniversite Eğitiminde Tasavvuf Eğitimi, 2005.
 • Sufi Düşünürlerin Gayb'a Bakışları, 2004.
 • el-remzu’s-sûfî fî fenni’s-Salcûqi I: el-Ritâc, 2000.
 • Mysticism, 1996.

Education and Training Activities

 • İbn-i Arabi Düşüncesine Giriş, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • İbn-i Arabi Düşüncesine Giriş, (Master / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index