Dr.Öğr. Üyesi Hatice Dilek GÜLDÜTUNA

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

haticedilek.guldutunauskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0926-7241

Citation : 4 | h-index : 1 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

Tasavvuf düşüncesi, İbn Arabi, İslam Felsefesi

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

4 5 8 10 11 16

Kısa Özgeçmiş

Hatice Dilek Güldütuna, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinde Anesteziyoloji ihtisasını tamamladı. Frankfurt’ta Prof. Fuat Sezgin’in Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü’nde üç senelik Arapça eğitimini bitirdi. 2005-2011 yılları arasında Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde İslâm Araştırmaları üzerine “Konstruktionen des weiblichen bei Ken’ân Rifâî: Das weibliche als Spiegel der göttlichen Wirklichkeit” (Ken’an Rifai’de Hakk’ın Aynası Olarak Kadın) isimli teziyle doktorasını, aynı üniversitenin İslam ve Din Bilimleri bölümünde, “Buchstabensymbolik bei Ibn Arabî” (İbn Arabi’de Harf Sembolizmi) adlı teziyle de yüksek lisansını tamamladı. Halen, Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde Tasavvuf alanında dersler vermektedir. Sembolizm, İbn Arabi’de harf sembolizmi, İslam tasavvufunda kadının rolü ve sembol olarak dişilik ve erkeklik, İslam kültürünün düşünce ve bilimler tarihindeki rolü ve batıdaki etkileri gibi konular başlıca ilgi alanlarını teşkil etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. AHMED AVNİ KONUK’UN MESNEVÎ-İ ŞERÎF ŞERHİ’NDE İSTÎDAT KAVRAMI, 2023.
 2. Ahmet Avni Konuk’un Mesnevî Şerhinde Misâl Âlemi Unsurları, 2023.
 3. Alman Seyyah ve Şarkiyatçı Ulrich Jasper Seetzen’in Seyahat Notları ve Tasavvuf Kültürü Açısından Önemi, 2023.
 4. Sanat ve Mâneviyat İilişkisi Açısından Wassily Kandinsky'nin Sanat Kuramındaki Temel Kavramlar, 2023.
 5. Yûsuf Peygamber’in Yolculuğu: Ahsenü’l-Kasas’ta Monomitin İzlerini Sürmek, 2023.
 6. Yûsuf Peygamber’in Yolculuğu: Ahsenü’l-Kasas’ta Monomitin İzlerini Sürmek, 2023.
 7. Goethe’nin Eserlerinde Tasavvufî Açıdan Cennet Kavramı, 2023.
 8. SÂMİHA AYVERDİ’NİN İNSAN VE ŞEYTAN ESERİNDE İNSAN – ŞEYTAN İLİŞKİSİ, 2022.
 9. Ken'ân Rifâî'nin eserlerinde vücûd mertebeleri ve tasavvufî hayat, 2022.
 10. İş dünyasında mânevî değerlerin etkisi: Uzak Doğu üretim sistemleri örneği, 2022.
 11. Tuhfetü'l-vesâyâ'daki fütüvvet ağacının Burgâzî ve İznikli Eşref b. Ahmed'in fütüvvetnâmelerindeki izleri, 2022.
 12. TASAVVUFTA ANALIK KAVRAMI: SÂMİHA AYVERDİ VE VEHBİ GÜNERİ’YE MEKTUPLARI, 2021.
 13. İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASINDA TASAVVUF İLMİNİN POZİTİF KATKISI, 2021.
 14. KEN’ÂN RİFÂÎ’NİN SEYYİD AHMED ER- RİFÂÎ ADLI ESERİNDEKİ RİFÂÎ MİHRÂBI TASVİRİNİN İNCELENMESİ, 2021.
 15. SÂMİHA AYVERDİ’NİN RAHMET KAPISI İSİMLİ ESERİNDE AHLÂKÎ ISTILÂHLAR, 2021.
 16. Ken'ân Rifâî'nin eserlerinde hayât-ı tayyibe kavramı, 2020.
 17. TÜRK İŞ DÜNYASINDAKİ DEĞERLER SİSTEMİNİN ANADOLU İRFANI IŞIĞINDA YENİDEN TESİSİ: KEN’AN RİFÂÎ EKOLÜ, 2020.
 18. Ahmed Avni Konuk'un Fusûsü'l-hikem şerhi'ne göre zuhur ve yaratılış bağlamında ferdiyet kavramı, 2020.
 19. Ken'ân Rifâî'nin İlâhiyât-ı Ken'ân adlı eserinde ilâhi aşk kavramı, 2020.
 20. Osmanlı'nın son dönemi İstanbul Rifâî geleneğinde kıyam zikrinin şeklî icrâsı, 2020.
 21. Meşkûre Sargût'un sohbet defterlerinde Ken'ân Rifâî'nin dervişlik anlayışı, 2019.
 22. Goethe'nin eserlerinde İslam ve İslam tasavvufu, 2019.
 23. Annemarie Schimmel'in tasavvuf anlayışında Türkiye'de geçirdiği dönemin rolü, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 9

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Die Deutungsweisen des Weiblichen im Kontext universaler Weltdeutungen im klassischen Sufismus und im Denken des türkischen Gelehrten Ken'ân Rifâî, 2023.
 2. Betrachtung des Weiblichen im Sufismus des 20. Jahrhunderts, 2021.
 3. 1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2020.
 4. Konstruktionen des Weiblichen bei Ken'ân Rifâî: das Weibliche als Spiegel der göttlichen Wirklichkeit, 2017.
 5. Höre, 2017.
 6. Kenan Rifai and Woman as the Mirror of God the Truth, 2017.
 7. "Peygamber ile Varolmak: Peygamberâne Şâir Muhammed İkbal", Hz. Mevlâna'da Peygamber Sevgisi, 2016.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Evet Aşk Güzel Şeydir, ISSN:, 2018.
 2. Evet Aşk Güzel Şeydir, ISSN:, 2018.
 3. Love is Something Beautiful, ISSN:, 2020.
 4. Love is Something Beautiful, ISSN:, 2020.
 5. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ISSN:2822-3829, 2022.
 6. Bir Mûsikî Alpereni Yusuf Ömürlü, ISSN:, 2022.

Projeler > Projeler

 1. “Kadimden Geleceğe Doğu-Batı Köprüsü” Projesi, 2023.
 2. KADİMDEN GELECEĞE DOĞU-BATI KÖPRÜSÜ, 2023.
 3. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 4. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 5. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 6. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 7. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 8. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 9. Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Sufi Thought and Practices from Past to Present, 2023.
 2. “Bridging Mystical Philosophy and Arts in Sufism: Poetry, Music and Sama’ Ritual”, 2023.
 3. BRIDGING MYSTICAL PHILOSOPHY AND ARTS IN SUFISM: POETRY, MUSIC AND SAMA’ RITUAL, 2023.
 4. Mecazdan Hakikate Aşk: Uluslararası Teorik ve Pratik Temelli Disiplinler Arası Çalışmalar Sempozyumu, 2021.
 5. Prof. Dr. Fuat Sezgin İSLAM BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, 2021.
 6. Female Visions: The Religious Visual Culture of Contemporary Female Islamic Mysticism, 2020.
 7. Birinci Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu, 2019.
 8. Uluslararası “Fütüvvet Sultânı Ebu’l-Hasan Harakanî” Sempozyumu, 2019.
 9. Rahmet Kapısı Uluslararası Kenan Rifâî Sempozyumu, 2015.
 10. Hacı Bayrâm-ı Velî Uluslararası Sempozyum, 2012.

İdari Faaliyetler

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 1. 2. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi 2021
 2. Meşkure Sargut Hatırasına 2021 "Annemarie Schimmel Sempozyumu" Bilim Kurulu 2021
 3. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ II. Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu 2020
 4. 1. 1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi 2019

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Bilimsel Araştırma ve Akademik Yazım Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Bilimsel Araştırma ve Akademik Yazım Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Tasavvuf Ahlakı, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 5. Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 6. Bilimsel Araştırma ve Akademik Yazım Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)