Hatice Dilek GÜLDÜTUNA, Ph.D

Institute for Sufi Studies

haticedilek.guldutunauskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0926-7241

Citation : 3 | h-index : 1 | i10-index : 0


Research Fields

Sufism, İbn Arabi, Islamic Philosophy

Short CV

She graduated from Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine. She completed her residency in Anesthesiology at the Koşuyolu Research Hospital. She spent three years at the Professor Fuat Sezgin’s Arab-Islamic History of Science Institute in Frankfurt to complete her Arabic education. Between 2005 and 2011, she first received her master’s degree at the Department of Islamic and Religious Sciences in Johann Wolfgang Goethe University with her thesis titled “Buchstabensymbolik bei Ibn Arabi” (Letter Symbolism in Ibn Arabi) and then her PhD at the Department of Islamic Studies on “Konstruktionen des weiblichen bei Ken'ân Rifâî: Das weibliche als Spiegel der göttlichen Wirklichkeit” (Women as a Miracle of Truth). She is currently giving lectures on Sufism at the Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt. Her main areas of interest are symbolism in general, symbolism in Ibn Arabi, the role of woman in Islamic mysticism and femininity and symbolism as symbols, the role of Islamic culture in the history of thought and science, and the effects in the West.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • SÂMİHA AYVERDİ’NİN İNSAN VE ŞEYTAN ESERİNDE İNSAN – ŞEYTAN İLİŞKİSİ, 2022.
 • Ken'ân Rifâî'nin eserlerinde vücûd mertebeleri ve tasavvufî hayat, 2022.
 • İş dünyasında mânevî değerlerin etkisi: Uzak Doğu üretim sistemleri örneği, 2022.
 • Tuhfetü'l-vesâyâ'daki fütüvvet ağacının Burgâzî ve İznikli Eşref b. Ahmed'in fütüvvetnâmelerindeki izleri, 2022.
 • TASAVVUFTA ANALIK KAVRAMI: SÂMİHA AYVERDİ VE VEHBİ GÜNERİ’YE MEKTUPLARI, 2021.
 • İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASINDA TASAVVUF İLMİNİN POZİTİF KATKISI, 2021.
 • KEN’ÂN RİFÂÎ’NİN SEYYİD AHMED ER- RİFÂÎ ADLI ESERİNDEKİ RİFÂÎ MİHRÂBI TASVİRİNİN İNCELENMESİ, 2021.
 • SÂMİHA AYVERDİ’NİN RAHMET KAPISI İSİMLİ ESERİNDE AHLÂKÎ ISTILÂHLAR, 2021.
 • Ken'ân Rifâî'nin eserlerinde hayât-ı tayyibe kavramı, 2020.
 • TÜRK İŞ DÜNYASINDAKİ DEĞERLER SİSTEMİNİN ANADOLU İRFANI IŞIĞINDA YENİDEN TESİSİ: KEN’AN RİFÂÎ EKOLÜ, 2020.
 • Ahmed Avni Konuk'un Fusûsü'l-hikem şerhi'ne göre zuhur ve yaratılış bağlamında ferdiyet kavramı, 2020.
 • Ken'ân Rifâî'nin İlâhiyât-ı Ken'ân adlı eserinde ilâhi aşk kavramı, 2020.
 • Osmanlı'nın son dönemi İstanbul Rifâî geleneğinde kıyam zikrinin şeklî icrâsı, 2020.
 • Meşkûre Sargût'un sohbet defterlerinde Ken'ân Rifâî'nin dervişlik anlayışı, 2019.
 • Goethe'nin eserlerinde İslam ve İslam tasavvufu, 2019.
 • Annemarie Schimmel'in tasavvuf anlayışında Türkiye'de geçirdiği dönemin rolü, 2019.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 7

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Betrachtung des Weiblichen im Sufismus des 20. Jahrhunderts, 2021.
 • 1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2020.
 • Konstruktionen des Weiblichen bei Ken'ân Rifâî: das Weibliche als Spiegel der göttlichen Wirklichkeit, 2017.
 • Höre, 2017.
 • Kenan Rifai and Woman as the Mirror of God the Truth, 2017.
 • "Peygamber ile Varolmak: Peygamberâne Şâir Muhammed İkbal", Hz. Mevlâna'da Peygamber Sevgisi, 2016.

Academic Activities > Editörlük

 • Evet Aşk Güzel Şeydir, ISSN:, 2018.
 • Evet Aşk Güzel Şeydir, ISSN:, 2018.
 • Love is Something Beautiful, ISSN:, 2020.
 • Love is Something Beautiful, ISSN:, 2020.
 • Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ISSN:2822-3829, 2022.
 • Bir Mûsikî Alpereni Yusuf Ömürlü, ISSN:, 2022.

Projects > Projects

 • “Kadimden Geleceğe Doğu-Batı Köprüsü” Projesi, 2023.
 • KADİMDEN GELECEĞE DOĞU-BATI KÖPRÜSÜ, 2023.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.
 • Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, 2024.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Mecazdan Hakikate Aşk: Uluslararası Teorik ve Pratik Temelli Disiplinler Arası Çalışmalar Sempozyumu, 2021.
 • Prof. Dr. Fuat Sezgin İSLAM BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, 2021.
 • Female Visions: The Religious Visual Culture of Contemporary Female Islamic Mysticism, 2020.
 • Birinci Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu, 2019.
 • Uluslararası “Fütüvvet Sultânı Ebu’l-Hasan Harakanî” Sempozyumu, 2019.
 • Rahmet Kapısı Uluslararası Kenan Rifâî Sempozyumu, 2015.
 • Hacı Bayrâm-ı Velî Uluslararası Sempozyum, 2012.

Administrative Activities

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 • 2. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi 2021
 • Meşkure Sargut Hatırasına 2021 "Annemarie Schimmel Sempozyumu" Bilim Kurulu 2021
 • ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ II. Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu 2020
 • 1. 1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi 2019

Education and Training Activities

 • Tasavvufi Eser Okumaları Eğitim Programı (TEP), (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Tasavvufi Eser Okumaları Eğitim Programı (TEP), (Master / 2021-2022 Güz)
 • Tasavvuf Ahlakı, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Bilimsel Araştırma ve Akademik Yazım Teknikleri, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • İbni Arabi ve Füsusul Hikem, (PhD / 2021-2022 Güz)
 • Bilimsel Araştırma ve Akademik Yazım Teknikleri, (Master / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index