Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Doç.Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF - Psikoloji (İngilizce) / SOBE Müdürü - Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı / SOBE - Psikoloji Doktora Programı Anabilim Dalı Başkanı

gokben.hizlisayaruskudar.edu.tr

(0216) 418 15 00

ORCID ID: 0000-0002-2514-5682

Citation : 662 | h-index : 13 | i10-index : 17

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1975 İskenderun doğumlu olan Dr. Hızlı, lise eğitimini 1992’'de Konya Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünden mezun olmuş ve psikiyatri ihtisasını Başkent Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda yapmıştır. 2011 yılında yardımcı doçent, 2015 yılında doçent ünvanı almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


 • Montessori sistemi ile verilen eğitimin 48-72 aylık okul öncesi öğrencilerinin öz düzenleme beceri düzeyine etkisinin incelenmesi, 2020.
 • Evlilik Uyumunun Kişilik Özellikleri ve Eş ile Çatışmada Benimsenen Yöntem ile İlişkisi, 2020.
 • Çocukların ve Ebeveynlerinin Mutluluk ve Umut Düzeylerinin Karşılaştırılması, 2020.
 • Yeme Bozuklukları Psikoterapisinde EMDR Kullanımı, 2020.
 • Sınav Kaygısında Bilgisayarlı Bilişsel-Davranışçı Terapi’nin Etkililiği, 2020.
 • Şizofreni Hastalarında Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi ve Sanat Terapisi Uygulamalarının Depresif Belirti, Pozitif ve Negatif Belirti Düzeyleri Üzerine Etkisi, 2020.
 • Yetişkinlerin Çocukluk Döneminde Deneyimledikleri Annelik Algısı ile Yetişkin Dönem baş Etme Stratejileri ve Stres Algıları Arasındaki İlişki, 2020.
 • Bağlanma Temelli Duyarlı Ebeveynlik Psikoeğitim Modeli, 2020.
 • Bağlanma Kuramının Biyolojik İşaretlenmesi ve Bireyler Üzerindeki Fizyolojik Etkilerinin İncelenmesi, 2020.
 • Sosyal Kaygı ve Kaçınma Davranışlarının Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi, 2020.
 • Mikro İfadeler Tanıma Yeteneğinin Mikro İfadeler Eğitimi İle Geliştirilebirliği, 2019.
 • Batı Karadeniz bölgesinde sigara bağımlılığı ile bağlanma özellikleri ve kişisel iyi oluş ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Otizmli çocuğa sahip ebeveynlerde yaşam kalitesi ve ihmal istismar algısı, 2019.
 • Doğuştan ve sonradan görme engelli bireylerde depresyon ve anksiyete düzeylerinin karşılaştırması, 2019.
 • Akdeniz Bölgesi'nde sigara bağımlılığı ile pozitif - negatif duygu ilişkisinin incelenmesi, 2019.
 • Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bağlanma Stilleri ile Ebeveyn Bağlanma Stilleri ve Ayrılma Anksiyeteleri Arasındaki İlişki, 2019.
 • Akdeniz ve Ege Bölgelerinde Alışveriş Bağımlılığı ile İlişkili Faktörler, 2019.
 • Doğu Marmara bölgesinde sosyal medya bağımlılığı ile kişisel iyi oluş ilişkisi, 2019.
 • The Relationship of Interpersonal Style, Percieved Social Support, Mental Well-Being, and Quality of Life in Parents of Children with Special Needs, 2019.
 • Marmara Bölgesinde cinsellik ve pornografi bağımlılığının psikolojik belirtilerle olan ilişkisi, 2019.
 • Akademisyenlerdeki İş Doyumunun Sosyal Beceri ile İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • GENÇ YETİŞKİNLERDE EBEVEYNE DUYGUSAL ERİŞEBİLİRLİK VE ALGILANAN EBEVEYNLİK BİÇİMİNİN BENLİK SAYGISI İLE İLİŞKİSİ, 2019.
 • AKDENİZ BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARININ İNCELENMESİ, 2019.
 • BATI MARMARA BÖLGESİ’NDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE BAĞLANMA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • AKDENİZ ve EGE BÖLGESİNDE MADDE KULLANIMI OLAN BİREYLERDE ALEKSİTİMİ VE POZİTİF-NEGATİF DUYGU DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • AKADEMİSYENLERDEKİ İŞ DOYUMUNUN ALGILANAN SOSYAL DESTEKLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE OYUN BAĞIMLILIĞI İLE BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE SİGARA KULLANAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARIYLA ve KİŞİSEL İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • EGE BÖLGESİ’NDE ALKOL KULLANAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI VE ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • AKDENİZ BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE BAĞLANMA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • SİLAH TAŞIMANIN BAĞLANMA BİÇİMİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLE İLİŞKİSİ, 2019.
 • DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE BAĞLANMA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Kocası Şehit Olan Kadınlarda Şehitlik Algısının Yas Sürecine ve Benlik Saygısına Olan Etkilerinin İncelenmesi: 15 Temmuz 2016 Örneği, 2019.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GENEL ERTELEME VE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI İLE SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Duygu Odaklı Aile Terapilerinin Etkinliği, 2019.
 • Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisinde Farklı Protokollerin Etkinlik Karşılaştırması, 2019.
 • Mindfullness Temelli Uygulamaların Etkinliği, 2019.
 • İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARININ İNCELENMESİ, 2019.
 • YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERDE ALEKSİTİMİ İLE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Doğu Marmara Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Pozitif ve Negatif Duygudurum İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • EGE BÖLGESİ’NDE YEME BAĞIMLILIĞI VE ALEKSİTİMİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • DOĞU MARMARA BÖLGESİ’NDE YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARININ İNCELENMESİ, 2019.
 • Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Duygudurum İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • ANADOLU BÖLGESİNDE SİGARA BAĞIMLILIĞI BULUNAN KİŞİLERİN ALEKSİTİMİ VE KİŞİSEL İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2019.
 • BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE BAĞLANMA STİLLERİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN BAĞLANMA STİLİNİN EBEVEYN DUYGU DIŞA VURUMU VE DÜRTÜSELLİĞİ İLE İLİŞKİSİ, 2019.
 • Genç Yetişkinlerde Ebeveyne Duygusal Erişilebilirlik ve Algılanan Ebeveynlik Biçiminin Başa Çıkma Tutumları ile İlişkisi, 2019.
 • Parasosyal Etkileşimin Bağlanma, Yetişkin Ayrılık Anksiyetesi ve Parasosyal Ayrılık ile İlişkisi, 2019.
 • Anadolu'da Kumar Bağımlılığı ile Psikolojik Belirtilerin İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Ege Bölgesi'nde Alkol Kullanımı ile Aleksitimi ve Psikiyatrik Belirti İlişkisi, 2019.
 • Doğu Anadolu'da Alkol Kullanımı ile Bağlanma ve Kişisel İyi Oluş Düzeyi İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Kumar Bağımlılığı ile Psikolojik Belirtilerin İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • İç Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Aleksitimi İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • İç Anadolu Bölgesi'nde sosyal Medya Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ve Aleksitimi İlişkisi, 2019.
 • Anadolu Bölgesi'nde Oyun Bağımlılığının Psikolojik Belirtilerle Olan İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Marmara Bölgesi'nde Dijital Oyun Bağımlılığının Psikolojik Belirtilerle Olan İlişkisi, 2019.
 • DOĞU MARMARA BÖLGESİ’NİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI VE POZİTİF VE NEGATİF DUYGU DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Karadeniz Bölgesi’nde Alkol Kullanan Bireylerin Psikolojik Semptomları ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • Doğu Anadolu Bölgesinde Yeme bağımlılığı ve Pozitif negatif duygurumların incelenmesi, 2019.
 • Toplumda damgalama eğilimi ve hükümlülere yönelik sosyal mesafe ile ilişkili faktörler, 2019.
 • Doğu Anadolu Bölgesinde sosyal Medya Bağımlılığın Psikolojik İyi Oluş ile İlişkisi, 2019.
 • Akdeniz ve Ege Bölgesinde Sigara Bağımlılığı ile Pozitif ve Negatif Duygudurum İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Psikolojik Yardım Almanın Önündeki Pratik Engellerin İncelenmesi, 2019.
 • Karadeniz Bölgesi’nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, 2019.
 • İstanbul'da Yeme Bağımlılığı ile Bağlanma Stilleri İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Doğu Marmara Bölgesi’nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • İstanbul Bölgesi’nde Yeme Bağımlılığı İle Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Karadeniz Bölgesinde Alışveriş Bağımlılığı ve Psikolojik Semptom İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE SİGARA BAĞIMLILIĞI OLAN BİREYLERDE ALEKSİTİMİ VE PSİKOLOJİK SEMPTOMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Ege Bölgesi’ nde Alkol Kullanan Bireylerin Kişisel İyi Oluşları Ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • MARMARA BÖLGESİ’NDEKİ ALKOL KULLANAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARIYLA VE ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE SİGARA BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİ VE PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Madde Bağımlılığı'nın Psikolojik Semptomlar ve Aleksitimi ile İlişkisi, 2019.
 • KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZI İLE DANIŞMANLIK ÖZ-YETERLİĞİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ, 2019.
 • Akıcı Konuşma Bozukluğu Olan ve Olmayan Yetişkinlerin Çocukluk Çağı Travmaları Bakımından Karşılaştırması, 2019.
 • EVLİLİK DOYUMUNUN DOĞUM YAPMA KORKUSU ÜZERİNE ETKİSİ, 2019.
 • SOSYAL FOBİ BELİRTİ DÜZEYLERİ İLE KENDİNE YANSITMA VE İÇGÖRÜ İLİŞKİSİ, 2019.
 • PSİKOLOJİK YARDIM ALMAYA İLİŞKİN TUTUMLARIN BENLİK SAYGISI VE FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLAR İLE İLİŞKİSİ, 2019.
 • Bağlanma biçimleri ile duygu düzenlemede güçlük arasındaki ilişkinin incelenmesi Investigation of the relationship between attachment styles and difficulty in emotion regulation, 2018.
 • Anne baba ile iletişimin, yakınlığın ve rol bilincinin ergenlerdeki benlik algısı ile birliktelik derecesi, 2018.
 • Pozitif psikoloji uygulamaları eğitiminin öğretmenlerin psikolojik sermaye ve öznel iyi oluş düzeylerine etkisi The effect of positive psychology practices training on teachers' psychological capital and subjective well-being levels, 2018.
 • Bağlanma biçimleri ile duygu düzenlemede güçlük arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Atatürk Havalimanı saldırısından 6 ay sonra personelde görülen travma sonrası stress belirtileri ve travma sonrası büyüme ile ilişkili faktörler Traumatic stress indicators in personnel 6 months after attack at Atatürk Airport and factors related to post-, 2018.
 • Hemodiyaliz hastalarının eşlerinde depresyon, anksiyete düzeyleri ve stresle baş etme ilişkisi The correlation between depression, level of anxiety and coping with stress in hemodialysis patient spouses, 2018.
 • Bağlanma, somatizasyon ve duyguları ifade etme arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma The investigation of the relationships between attachment, somatization and expression of emotion: A research on university st, 2018.
 • Sağlık çalışanlarının fark edilmeyen gebeliklerle ilgili farkındalık ve tutumları Awareness and attitudes of healthcare professionals on unperceived pregnancies, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygının kendini sabotaj ve erteleme davranışı ile ilişkisi The relationship between social anxiety, self-handicapping and procrastination behavior in university students, 2018.
 • Yeme tutumlarının duygu düzenlemede zorluk ve dürtüsellik ile ilişkisi, 2018.
 • Kişilerarası ilişkiler psikoterapisi eğitimi almanın, subjektif mutluluk, empati, duyguları ifade etme ve yakın ilişkilerde yaşantılar üzerindeki etkisinin incelenmesi The effects of interpersonal relationship psychotherapy training on subjective happines, 2018.
 • Kadınlarda göç ve somatizasyon ilişkisi Migration and somatization relationship in women, 2018.
 • Yurtta kalan ve ailesiyle birlikte yaşayan üniversiteli kız öğrencilerde uyku bozuklukları ve ilişkili faktörlerin incelenmesi Examine of the sleeping problems of university girls students staying in dormitory and living with their families and connected , 2018.
 • Uyku Bozukluklarının Zaman Perspektifi ile İlişkisi, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 42
Entropy: A Promising EEG Biomarker Dichotomizing Subjects With Opioid Use Disorder and Healthy Controls
Clinical EEG and Neuroscience (2020)
Prediction of Treatment Resistance in Obsessive Compulsive Disorder Patients Based on EEG Complexity as a Biomarker
Clinical Neurophysiology (2020)
Psychological factors associated with smoking and quitting: addiction map of Turkey study
neuropsychiatric disease and treatment (2019)
Denial of pregnancy
European Psychiatry (2018)
The impact of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation on executive functioning of drug-free patients with treatment-resistant depression
PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY (2017)
Seasonal mood changes in patients with obsessive compulsive disorder
PSYCHIATRY RESEARCH (2017)
Sleep related eating disorder: Importance of prebariatric evaluation—A case report
Obesity Research & Clinical Practice (2017)
Late onset mania secondary to stroke: a case report
Journal of Mood Disorders (2016)
Artificial intelligence approach to classify unipolar and bipolar depressive disorders
Neural Computing and Applications (2016)
The prevalence of adult separation anxiety disorder in a clinical sample of patients with attention-deficit/hyperactivity disorder
Anadolu Psikiyatri Dergisi (2016)
Kronik rezidüel şizofrenide EEG kompleksitesi ve frekansı
Anadolu Psikiyatri Dergisi (2016)
Risk Evaluation and Mitigation Strategy for Clozapine
KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY (2016)
Psychobiotics: The Potential Therapeutic Promise of Microbes in Psychiatry
KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY (2016)
EEG complexity and frequency in chronic residual schizophrenia
Anadolu Psikiyatri Dergisi (2016)
To stop or not to stop? Combined use of valproate and electroconvulsive treatment
Anadolu Psikiyatri Dergisi (2015)
Follow‐Up Study of Children Whose Mothers Were Treated With Transcranial Magnetic Stimulation During Pregnancy: Preliminary Results
Neuromodulation (2015)
A futuristic approach to psychiatric diagnosis
BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY (PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY) (2015)
Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu ve Major Depresif Bozukluk Tanılı Erişkin Hastalarda Bağlanma Biçimlerinin Karşılaştırılması: Kontrollü Bir Ön Çalışma
Journal of Mood Disorders (2015)
A hybrid artificial intelligence method to classify trichotillomania and obsessive compulsive disorder
Neurocomputing (2015)
Over-the-Counter Purchase and Off-Label Use of Modafinil
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni ( PSİKİYATRİ VE KLİNİK PSİKOFARMAKOLOJİ) (2015)
The phenomenology of delusions in a patient with disorders of sex development
NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ (2015)
Combining transcranial magnetic stimulation and cognitive-behavioral therapy in treatment resistant obsessive-compulsive disorder
Anadolu Psikiyatri Dergisi (2015)
Sertraline induced galactorrhea
NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ (2015)
The relationship of psychological trauma with trichotillomania and skin picking
NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT (2015)
EEG power, cordance and coherence differences between unipolar and bipolar depression
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS (2015)
Neural Network Based Response Prediction of rTMS in Major Depressive Disorder Using QEEG Cordance
Psychiatry Investigation (2015)
Therapeutic drug monitoring: perspectives of psychiatrists in Turkey
International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (2014)
Transcranial magnetic stimulation during pregnancy
ARCHIVES OF WOMENS MENTAL HEALTH (2014)
Evaluation of the efficacy of the continuation electroconvulsive therapy in treatment-resistant schizophrenia
Archives of Clinical Psychiatry (2014)
Influence of valproate on the required dose of propofol for anesthesia during electroconvulsive therapy of bipolar affective disorder patients
Neuropsychiatric Disease and Treatment (2014)
Effect of valproate on the plasma concentrations of aripiprazole in bipolar patients
International journal of psychiatry in clinical practice (2014)
Decreased mean platelet volume in panic disorder
Neuropsychiatric Disease and Treatment (2014)
Analysis of Brain Functional Changes in High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Treatment-Resistant Depression
Clinical EEG and Neuroscience (2013)
Transcranial direct current stimulation in a patient with schizoaffective disorder manic episode
NEUROMODULATION (2013)
Aripirazole augmentation in clozapine-associated obsessive-compulsive symptoms in schizophrenia
Annals of General Psychiatry (2013)
Seizure in a patient receiving transcranial magnetic stimulation treatment
ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (2013)
Transcranial magnetic stimulation for treating depression in elderly patients
NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT (2013)
Hypomanic shift observed during rTMS treatment of patients with unipolar depressive disorder: four case reports
Annals of General Psychiatry (2013)
Efficacy of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment resistant depression
Clinical EEG and Neuroscience (2012)
A Marchiafava-Bignami Patient with Mild Symptoms and the Role of Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis
NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY (2011)
Predictors of posttraumatic stress in children and adolescents
Children and Youth Services Review (2009)
Memory and prefrontal functions in earthquake survivors differences between current and past post traumatic stress disorder patients
Acta Psychiatrica Scandinavica (2009)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 58
Personalized Psychiatry
Behavioural Science and Psychology (2019)
Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Beden Kitle İndeksi ve İlişkili Faktörler
Çağdaş Tıp Dergisi (2018)
Yeme Bağımlılığı
Current Addiction Research (2018)
Positive Psychology Course and Its effect on Well-Being, Social, and Emotional intelligence
The Journal of Neurobehavioral Sciences (2018)
ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE YETİŞKİN AYRILMA ANKSİYETESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES (2018)
Öz Yeterlik, Yaşam Anlamı ve Yaşam Bağlılığı Kavramları Üzerine Bir İnceleme
Etkileşim (2018)
Successful administration of repetitive transcranial magnetic stimulation in a woman with Bulimia Nervosa comorbid with depressive disorder.
The Journal of Neurobehavioral Sciences (2018)
Suç ve Medya
Etkileşim (2018)
Investigation of the relationship between alexithymia and eating attitude, self-esteem and anger in women who applied to psychological counseling center
The European Research Journal (2018)
Superimposed psychological suffering
The Journal of Neurobehavioral Sciences (2018)
Examination of the Relationship Between Adolescents Social Anxiety, Cognitions, and Attitudes
Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research (2018)
İnternet Bağımlılığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Zihin Kuramı Yönünden Karşılaştırılması
İnternet Bağımlılığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Zihin Kuramı Yönünden Karşılaştırılması (2018)
Yaşlı hastalara bakım verenlerin bakım verme yükleri ve başa çıkma biçimleri ile depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım (2017)
Transkraniyal Manyetik Uyarımın Kısa Tarihçesi
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular - Transkraniyal Manyetik Uyarım (2017)
Bipolar Bozuklukta Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular - Transkraniyal Manyetik Uyarım (2017)
Şizofrenide Tekrarlayıcı Transkraniyal Manyetik Uyarım Kullanımı
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular - Transkraniyal Manyetik Uyarım (2017)
Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisinde Güvenlik ve Yan Etkiler
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular - Transkraniyal Manyetik Uyarım (2017)
Texting as a Tool of Communication
EC Psychology and Psychiatry (2017)
Determination of Anxiety Sensitivity and Investigation of its Association with Impulsivity in Adult Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder Patients
Neuropsychiatry (2017)
Depresyon Tedavisinde Transkraniyal Manyetik Uyarım Uygulama Protokolleri
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular (2017)
Relation of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms and Increased Accidents in Airport Workers
The Journal of Neurobehavioral Sciences (2017)
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Genetiği
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Genetiği Özel Sayısı (2016)
Transcranial Magnetic Stimulation in a Depressive Patient With Cardiac Pacemaker
The Journal of ECT (2016)
Psikiyatrik hastalıklar ve damgalama
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016)
GENE THERAPY AND GENE DELIVERY TO THE BRAIN USING VIRAL VECTORS
The Journal of Neurobehavioral Sciences (2016)
Nonpharmacological Treatment Approach to Pain
JNBS (2016)
Future of Psychiatry: Mobile Health and Social Sensing
JNBS (2016)
Use of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for Treatment of Auditory Hallucinations: A Case Report and Brief Review
JNBS (2016)
Use of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Treatment of Negative Symptoms of Schizophrenia
Journal of Neurology, Neurological Science and Disorders (2015)
Gebelikte Depresyonun Somatik Tedavisi
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2015)
Eşik Altı Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2015)
The efficacy of electroconvulsive therapy in major depressive disorder relapsed or unresponsive to transcranial magnetic stimulation in pregnancy: three case studies
American Journal of Clinical Medicine Research (2014)
NICOTINE AND ALCOHOL DEPENDENCE IN SCHIZOPHRENIA
THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES (2014)
Repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment of treatment-refractory auditory hallucinations: A case report
Literatür Sempozyum (2014)
Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy
The Journal of Neurobehavioral Sciences (2014)
Elektrokonvulsif Tedavi Üzerine Bir Gözden Geçirme
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2014)
Habit Reversal Training in Trichotillomania
The Journal of Neurobehavioral Sciences (2014)
The correlations of nicotine addiction with the levels of impulsiveness, depression and anxiety in obsessive-compulsive patients
Journal of Dependence (2014)
Is there a relationship between bupropion plasma levels and blood pressure increase?
Scholars Academic Journal of Pharmacy (2014)
Adverse effects of transcranial direct current stimulation TDCS in a group of psychiatric patients
Scholars Journal of Applied Medical Sciences (2014)
A Creutzfeld Jakob disease case presenting with psychiatric symptoms
THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES (2014)
Olfactory Reference Syndrome: A Case Treated with Sertraline and Olanzapine
Scholars Journal of Medical Case Reports (2013)
Comparison of effects of bright light therapy alone or combined with fluoxetine on severity of depression circadian rhythms mood disturbance and sleep quality in patients with non-seasonal depression
Chronophysiology oand Therapy (2013)
Comparison of effects of bright light therapy alone or combined with fluoxetine on severity of depression, circadian rhythms, mood disturbance, and sleep quality in patients with non-seasonal depression.
ChronoPhysiology and Therapy (2013)
Frontotemporal dementia patient with bipolar disorder: a case report
OA CASE REPORTS (2013)
Acute and maintenance transcranial magnetic stimulation (TMS) in a pregnant woman with major depression: A case report
OA Case Reports (2013)
Delusional parasitosis with hyperthyroidism in an elderly woman: a case report
Journal of Medical Case Reports (2013)
Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi sırasında ortaya çıkan nöbet
Anadolu Psikiyatri Dergisi (2013)
Bipolar bozukluk tanısı olan bir hermafrodit olgusunda hezeyanların fenomenolojisi
Nöropsikiyatri Arşivi (2013)
Parasomniyalar
NPAkademi (2012)
Majör depresyonda elektroensefalografi ve serum ilaç düzeyi ilişkisi: Antidepresan tedaviye yanıtın yordanması
NP Akademi (2012)
Majör depresyonda duloksetinin tedavisel kan düzeyini etkileyen etkenler
NP Akademi (2012)
Transkraniyal doğru akım uyarımı: Bir gözden geçirme
NPAkademi (2012)
Atipik antipsikotik kan düzeyi izleminin önemi Bir olgu sunumu
NP Akademi (2011)
Progresif supra nükleer palsi ile seyreden bir bipolar bozukluk tip 1 vakası
NPAkademi (2011)
Klozapin kan düzeyi izlemi ve relaps. Retrospektif bir çalışma
NP Akademi (2011)
Exacerbation of Obsessions With Modafinil in 2 Patients With Medication-Responsive Obsessive-Compulsive Disorder
Primary Care Companion to the Journal Clinical Psychiatry (2008)
Antidepressant Effect of 58 Sessions of rTMS in a Pregnant Woman With Recurrent Major Depressive Disorder: A Case Report
The Primary Care Companion (2008)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Mandala 2020
Aviation Psychology - Chapter Ten 2020
Şiddet ve Travmaya Psikiyatrik Bakış 2020
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sonuç Raporu 2019
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kişilerarası Danışmanlık 2019
Gruplar İçin Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi - Klinisyen El Kitabı 2019
Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi - Klinisyen El Kitabı 2019
Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Nedir? 2019
Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisinin Kuramsal Temelleri ve Etki Mekanizması 2019
A Preliminary Study of Seed Based Functional Connectivity Analysis for Classification of MDD and Healthy Subjects Using Graph Metrics 2019
Psikiyatride Nöromodülasyon Teknikleri / Temel ve Klinik Psikiyatri 2018
Psikiyatride Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi Kullanımı / fonksiyonun cerrahi anatomisi 2018
Use of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Schizophrenia / Schizophrenia Treatment 2016
Psikiyatrik Bozukluklarda Kognitif Belirtiler / Davranış Nörolojisi 2015
Barbitüratlar ve Benzeri İlaçlar / Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry 2015
Aile - Eş Terapileri 2013
Parasomnias 2012

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 188
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi 03 / 2020
5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi 03 / 2020
Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi 03 / 2020
MEDKON - İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Öğrencileri Kongresi 02 / 2020
Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi 12 / 2019
Şiddetin Önlenmesi Uluslararası Çalıştayı 11 / 2019
Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı 11 / 2019
8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) 11 / 2019
8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) 11 / 2019
8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) 11 / 2019
8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) 11 / 2019
8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) 11 / 2019
8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) 11 / 2019
8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) 11 / 2019
8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) 11 / 2019
8th Biennial of Interpersonal Psychotherapy 11 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 10 / 2019
Annual Conference of Centre for the Resolution of Intractable Conflict 10 / 2019
Meeting of American Academy of Forensic Sciences 05 / 2019
Meeting of American Academy of Forensic Sciences 05 / 2019
23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 04 / 2019
3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi 2019 04 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 03 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 03 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu 02 / 2019
4. Ulusal Hava ve Uzay Tıbbı Kongresi 10 / 2018
ECNS Conference 09 / 2018
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies) 07 / 2018
26th European Congress of Psychiatry - 2018 03 / 2018
26th European Congress of Psychiatry 03 / 2018
1. Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Sempozyumu 03 / 2018
Nöroteknoloji Startup Günleri 01 / 2018
2017 Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM) 06 / 2017
11. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi 05 / 2014
CINP Pharmacogenomics and Personalised Medicine in Psychiatry, Jerusalem 03 / 2013
1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry 05 / 2012
1 st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry 05 / 2012
5th Biennial conference of the International Society for Bipolar Disorders, 14-17 March, İstanbul 03 / 2012
ECNS ISBET-ISNIP-EPIC Conference, Bristol, USA, 01 / 2012
. ECNS-ISBET ISNIP-EPIC Conference, Bristol, USA 01 / 2012
Bulletin of clinical psychopharmacology, 22 (Suppl. 1): 42. PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı, Antalya, Türkiye 01 / 2012
WPA Thematic Conference: Rethinking Quality in Psychiatry: Education, Research, Prevention, Diagnosis & Treatment, İstanbul 01 / 2011
4th International Congress on Psychopharmacology, November, Antalya 01 / 2011
1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP), the International Society for Brain Electromagnetic Topography 01 / 2010
1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography 01 / 2010
1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography (ISBET 01 / 2010
6. Annual Joint Meeting of the ECNS and the International Society for NeuroImaging in Psychiatry 01 / 2009
Cognitive IV symposium 01 / 2008

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Yönetim Enstitü Müdürü 2020
Ana Bilim Başkanı Psikoloji Doktora Programı 2020
Ana Bilim Başkanı Klinik Psikoloji 2020
Merkez Müdürü ÜSBDT 2020
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020
Kurul Üyeliği Enstitü Kurulu Üyeliği 2020
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2020
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu 2020
Komisyon Üyesi Vizyon Komisyonu Üyeliği 2020
Kurul Üyeliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 2020
Kurul Üyeliği Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği 2020
Komisyon Üyesi Enstitü Disiplin Komisyonu 2020
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Komisyon Üyesi Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Yönetim Enstitü Müdürü 2019
Ana Bilim Başkanı Psikoloji Doktora Programı 2019
Ana Bilim Başkanı Klinik Psikoloji 2019
Merkez Müdürü ÜSBDT 2019
Komisyon Üyesi Vizyon Komisyonu Üyeliği 2019
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Kurul Üyeliği Enstitü Kurulu Üyeliği 2019
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Enstitü Disiplin Komisyonu 2019
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Çalışma Grubu Üyelikleri Nörogörüntüleme Çalışma Grubu 2019
Çalışma Grubu Üyelikleri Farmakogenetik Çalışma Grubu 2019
Yönetim Enstitü Müdürü 2018
Ana Bilim Başkanı Klinik Psikoloji 2018
Ana Bilim Başkanı Psikoloji Doktora Programı 2018
Merkez Müdürü ÜSBDT 2018
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu 2018
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Enstitü Kurulu Üyeliği 2018
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2018
Komisyon Üyesi Enstitü Disiplin Komisyonu 2018
Komisyon Üyesi Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Çalışma Grubu Üyelikleri Nörogörüntüleme Çalışma Grubu 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Psikolojide Uygulamalı Proje Yöntemi 1 Lisansustu
2019-2020 GÜZ Çocuk Psikopatolojisi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Çocuk Psikopatolojisi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Çocuk Psikopatolojisi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Çocuk Psikopatolojisi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Çocuk Psikopatolojisi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Çocuk Psikopatolojisi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Klinik Süpervizyon Lisansustu
2019-2020 GÜZ Klinik Süpervizyon Lisansustu
2019-2020 GÜZ Klinik Süpervizyon Lisansustu
2019-2020 GÜZ Klinik Süpervizyon Lisansustu
2019-2020 GÜZ Klinik Süpervizyon Lisansustu
2019-2020 GÜZ Klinik Süpervizyon Lisansustu
2019-2020 GÜZ Klinik Süpervizyon Lisansustu
2019-2020 GÜZ İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin) Lisansustu
2019-2020 GÜZ İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin) Lisansustu
2019-2020 GÜZ Aile Danışmanlığı Lisansustu
2019-2020 GÜZ Aile Danışmanlığı Lisansustu
2018-2019 BAHAR Seminer Lisansustu
2018-2019 BAHAR İleri Adli Psikoloji ve Vaka Uygulamaları Doktora
2018-2019 BAHAR Klinik Çalışma Lisansustu
2018-2019 BAHAR Kişilerarası Danışmanlık Lisansustu
2018-2019 BAHAR Kişilerarası Danışmanlık Lisansustu
2018-2019 BAHAR Klinik Süpervizyon Lisansustu
2018-2019 BAHAR Klinik Süpervizyon Lisansustu
2018-2019 BAHAR Klinik Süpervizyon Lisansustu
2018-2019 BAHAR Klinik Süpervizyon Lisansustu
2018-2019 BAHAR Aile ve Çift Terapisi Lisansustu
2018-2019 BAHAR Aile ve Çift Terapisi Lisansustu
2018-2019 BAHAR Aile ve Çift Terapisi Lisansustu
2017-2018 BAHAR Psikopatoloji Lisansustu
2017-2018 BAHAR Süpervizyon Doktora
2017-2018 BAHAR Psikoterapi Kuramları Lisansustu
2017-2018 BAHAR Psikoterapi Kuramları Lisansustu
2017-2018 BAHAR İleri Psikoeğitim Teknikleri Lisansustu
2017-2018 BAHAR Bilişsel Psikoloji Lisansustu
2017-2018 BAHAR Aile ve Çift Terapisi Lisansustu
2018-2019 GÜZ Psikoeğitim Teknikleri Lisansustu
2018-2019 GÜZ Psikolojide Uygulamalı Proje Yöntemi 1 Doktora
2018-2019 GÜZ İleri Psikopatolojide Seçilmiş Konular Doktora
2018-2019 GÜZ Pozitif Psikoloji Lisansustu
2018-2019 GÜZ İleri Psikoeğitim Teknikleri Lisansustu
2018-2019 GÜZ İleri Psikoeğitim Teknikleri Lisansustu
2018-2019 GÜZ İleri Psikoeğitim Teknikleri Lisansustu
2018-2019 GÜZ Aile ve Çift Terapisi Lisansustu
2018-2019 GÜZ Aile ve Çift Terapisi Lisansustu
2018-2019 GÜZ Aile ve Çift Terapisi Lisansustu
2018-2019 GÜZ Aile ve Çift Terapisi Lisansustu
2018-2019 GÜZ Aile ve Çift Terapisi Lisansustu
2018-2019 GÜZ Ceza Adalet Sisteminde Adli Psikoloji Lisansustu
2018-2019 GÜZ Adli Davranış Bilimleri Lisansustu

Ödüller & Üyelikler


Best Research Award
International Society of Interpersonal Psychotherapy
Best Clinical Research Award
International Society of Interpersonal Psychotherapy
Araştırma İkincilik Ödülü
Türkiye Psikiyatri Derneği
Genç Araştırmacı Ödülü
EEG & Clinical Neuroscience Society

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index